Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
İDARE HUKUKU 6+0 6 8,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
Dersi Verenler Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR, Dr.Öğr.Üye. Sinan SEÇKİN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı İdare Hukukunun temel kavramlarının, kaynaklarının, kurum ve uygulamalarının öğretilmesi, teorik temelli bilgiler ışığında örnek olayların çözümü yeteneğinin kazandırılması.
Dersin İçeriği Bu ders; İdare Hukukuna Giriş, İdare Hukukunun Özellikleri, İdare Hukukunun Kaynakları,Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi,Türkiye’nin Merkezden Yönetim Teşkilatı: Merkez Teşkilatı,Türkiye’nin Merkezden Yönetim Teşkilatı: Taşra Teşkilatı,Türkiye’nin Yerinden Yönetim Teşkilatı: Yer Bakımından Yerinden Yönetim,Türkiye’nin Yerinden Yönetim Teşkilatı: Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim,Kamu Personel Hukukuna Giriş, Kamu Görevlisinin Tanımı ve Hukuki Statüsü,Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar,Kamu Personeli Disiplin Hukuku,Devlet Memurlarına Uygulanacak Ceza Soruşturması Usulü,Devlet Memurluğunun Sona Ermesi,Kamu Mallarının Hukuki Statüsü, Özellikleri ve Türleri,Kamu Malı Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi, Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri,İdari teşkilat ve kamu personeli konularının tekrarı,İdari İşlemlerin Tanımı, Özellikleri, Türleri,İdari işlemin unsurları,İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması,İdari sözleşmeler.,Kamu Hizmeti ve Temel İlkeler,Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri,İdarenin Kolluk Yetkisi, Kamu Düzeni Kavramı,Adli ve İdari Kolluk Ayrımı,Kolluk Yetkisinin Kullanılış Usulü ve Bu Yetkinin Sınırları,İdarenin Sorumluluğu,İdarenin Sorumluluğu,İdari Usuller: Kamulaştırma,İdari Usuller: Kamu İhale Usulü,Genel Tekrar; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.İdare Hukukunun temel kavramlarını açıklayabilecektir. 1, 12, 2 A
1.1.İdare hukukunun kaynaklarını belirler. 1, 2
1.2.İdare hukukunun ilkelerini tanır. 1, 2
1.3.İdare hukukunun gelişimini özetler. 1, 2
2.İdare hukukunun temel konularını açıklayabilecektir. 1, 2 A
2.1.İdarenin yönetim teşkilatını belirler. 1, 2
2.2.İdarenin personel yapısını açıklar. 1, 2
2.3.İdarenin faaliyetlerini tanımlar. 1, 2
3.İdare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklar hakkında hüküm verebilecektir. 1, 2 A
3.1.İdare hukukuna ilişkin mevzuatı belirler. 1, 2
3.2.İdare hukukuna ilişkin mevzuatı eleştirir. 1, 2
3.3.İdari uyuşmazlıklar hakkında tartışır. 1, 2
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 12: Örnek Olay, 2: Soru - Cevap
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 İdare Hukukuna Giriş, İdare Hukukunun Özellikleri, İdare Hukukunun Kaynakları Konu hakkında okuma yapma
2 Kanuni İdare İlkesi, Kamu Tüzelkişiliği ve İdarenin Bütünlüğü İlkesi Konu Hakkında Okuma Yapma
3 Türkiye’nin Merkezden Yönetim Teşkilatı: Merkez Teşkilatı Konu Hakkında Okuma Yapma
4 Türkiye’nin Merkezden Yönetim Teşkilatı: Taşra Teşkilatı Konu Hakkında Okuma Yapma
5 Türkiye’nin Yerinden Yönetim Teşkilatı: Yer Bakımından Yerinden Yönetim Konu Hakkında Okuma Yapma
6 Türkiye’nin Yerinden Yönetim Teşkilatı: Hizmet Bakımından Yerinden Yönetim Konu Hakkında Okuma Yapma
7 Kamu Personel Hukukuna Giriş, Kamu Görevlisinin Tanımı ve Hukuki Statüsü Konu Hakkında Okuma Yapma
8 Devlet Memurlarının Ödev ve Sorumlulukları, Hakları ve Tabi Oldukları Yasaklar Konu Hakkında Okuma Yapma
9 Kamu Personeli Disiplin Hukuku Konu Hakkında Okuma Yapma
10 Devlet Memurlarına Uygulanacak Ceza Soruşturması Usulü Konu Hakkında Okuma Yapma
11 Devlet Memurluğunun Sona Ermesi Konu Hakkında Okuma Yapma
12 Kamu Mallarının Hukuki Statüsü, Özellikleri ve Türleri Konu Hakkında Okuma Yapma
13 Kamu Malı Statüsünün Kazanılması ve Kaybedilmesi, Kamu Mallarından Yararlanma Usulleri Konu Hakkında Okuma Yapma
14 İdari teşkilat ve kamu personeli konularının tekrarı Konu Hakkında Okuma Yapma
15 İdari İşlemlerin Tanımı, Özellikleri, Türleri Konu Hakkında Okuma Yapma
16 İdari işlemin unsurları Konu Hakkında Okuma Yapma
17 İdari İşlemlerin İptali ve Geri Alınması Konu Hakkında Okuma Yapma
18 İdari sözleşmeler. Konu Hakkında Okuma Yapma
19 Kamu Hizmeti ve Temel İlkeler Konu Hakkında Okuma Yapma
20 Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri Konu Hakkında Okuma Yapma
21 İdarenin Kolluk Yetkisi, Kamu Düzeni Kavramı Konu Hakkında Okuma Yapma
22 Adli ve İdari Kolluk Ayrımı Konu Hakkında Okuma Yapma
23 Kolluk Yetkisinin Kullanılış Usulü ve Bu Yetkinin Sınırları Konu Hakkında Okuma Yapma
24 İdarenin Sorumluluğu Konu Hakkında Okuma Yapma
25 İdarenin Sorumluluğu Konu Hakkında Okuma Yapma
26 İdari Usuller: Kamulaştırma Konu Hakkında Okuma Yapma
27 İdari Usuller: Kamu İhale Usulü Konu Hakkında Okuma Yapma
28 Genel Tekrar Konu hakkında okuma yapma
Kaynaklar
Ders notu verilmeyecektir.
İdare Hukuku, Gül Üstün, H. Eyüp Özdemir, Melikşah Yasin, Nur Karan, Özge Okay Tekinsoy, Turan Yıldırım, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
1. Hukukî kavram ve kurumları bilir, bu kavram ve kurumlar arasındaki ilişkileri sıralar.
0
2. Teorik bilginin yanı sıra hukuk kurallarını kullanma, karşılaştırma, yorumlama ve somut olaylara uygulama usul ve esaslarına vâkıftır.
0
3. Bir bilim dalı olarak hukukun ve hukuk sistemlerinin tarihî gelişim sürecini bilir.
0
4. Güncel hukukî düzenlemelerden, yargı kararlarından ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden haberdardır.
0
5. Hukukî düzenlemeleri, yargı kararlarını ve doktrinde ileri sürülen görüşleri metodolojik bir yöntemle inceler, yorumlar ve değerlendirir.
0
6. Somut hukukî uyuşmazlıkları mevzuat hükümleri, yargı kararları ve doktrinde ileri sürülen görüşlerden hareketle çözüme kavuşturur.
0
7. Hukukî uyuşmazlıkların çözümünde bağımsız davranma, inisiyatif kullanma ve yaratıcılık yeteneğine sahiptir.
0
8. Uygulamada karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunların çözümünde gerektiğinde farklı disiplinlerden yararlanır ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
0
9. Yetki ve sorumluluğu altında çalışanların meslekî gelişimlerine yönelik etkinlikler planlar ve bunları yönetir.
0
10. Teori ve uygulamadaki gelişmeleri takip eder ve bunları değerlendirir.
0
11. Toplumsal ve hukukî sorunlara eleştirel bir gözle bakar ve çözümler ortaya koyar.
0
12. Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği duygusuna sahiptir.
0
13. Hukukî konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir; çözüm önerilerini gerekçeli olarak yazılı ve sözlü bir şekilde aktarır.
0
14. Mesleğe dair bilişim ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanır.
0
15. Bir yabancı dili hukuk alanındaki evrensel gelişmeleri takip edebilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde bilir.
0
16. Toplumsal sorumluluk duygusuyla meslekî proje ve etkinlikler planlar, bunları uygular.
0
17. Milletlerarası toplumun yapısı ve ilişki biçimleri konusundaki temel bilgilere hâkim olur ve milletlerarası sorunları değerlendirir.
0
18. Evrensel hukuk ilkelerini benimsemiş bir hukukçu olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin hukuk devleti niteliğini savunur ve korur.
0
19. Meslekî ve ahlâkî sorumluluk duygusuna sahiptir.
0
20. Hukukî uyuşmazlıkları, olan ve olması gereken hukuk açısından değerlendirir ve çözüme kavuşturur.

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 28 3 84
Rehberli Problem Çözme 14 2 28
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 28 1 28
Ara Sınav ve Hazırlığı 2 34 68
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 27 27
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 235
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 8,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu