Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TOPLUM DİLBİLİM VE DİL ÖĞRETİMİ 3+0 3 7,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili İngilizce
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Alan Eğitimi
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Mehdi SOLHİ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Bu ders sosyal ve kültürel faktörlerin dili, dil kullanımını, dil öğrenimi ve öğretimini nasıl etkilediğini araştırarak dili sosyokültürel bağlamı içinde incelemektedir. Temel amaç, öğrencilere toplumdilbilimin temel konularını tanıtmak ve bu konuların dilde ve eğitimdeki uygulamalarını göstermektir.
Dersin İçeriği Bu ders; Derse giriş ve dersin amacını anlatma,Toplumdilbilim nedir? Toplumdilbilimin farklı açılardan tanımları ,Toplumdilbilim ve Dil Eğitimi- Sandra Lee Mckay ,Toplumdilbilim ve Dil Sosyolojisi- Rajend Mesthrie,Yabancı dil sınıfında bir kaynak olarak çokdillilik - Veera Illman ve Päivi Pietilä ,İngilizceyi yabanvı dil olarak öğrenen küçük yaşda öğrenciler için öğretmen kod anahtarlama kullanımı - Daeun Song ve Jang Ho Lee ,Toplumdilbilimde üslup, bağlam ve özel değişke ,Konuşma işlevleri, nezaket ve kültürlerarası iletişim ,Konuşma işlevleri, nezaket ve kültürlerarası iletişim,Cinsiyet, nezaket ve klişeler,Bölgesel ve sosyal lehçeler,Cinsiyet ve yaş, Dil koruması ve değişim, Dil çeşitleri ve çok dilli ülkeler; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda -öğrenciler toplum dilbilim alanında temel kavramları öğrenmiş olacak; -dil çeşitliliğini, dilbilimsel değişkenleri, yaş, cinsiyet ve sosyal faktörleri taniyacak; -dili, sosyal etkileşim, söz edimi ve konuşma işlevlerinde öğrenmiş olacak; -dil ilişkisini ve sonuçlarını : ikidillilik, çokdillilik, iki değişkenli dil, dil değiştirme, dil kaybı ile tanış olacak; - ödünç alma, pidgin, creole konularında bilgi vermek; -İngilizce’nin dünya çapındaki yayılımını ve bunun yabancı/ikinci dil öğretimi açısından etkileri öğrenmiş olacak; ve -sosyal ve kültürel faktörlerin dil öğretimini ve öğrenme sonuçlarını nasıl etkilediğini açıklayabilecek. A, C
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Derse giriş ve dersin amacını anlatma
2 Toplumdilbilim nedir? Toplumdilbilimin farklı açılardan tanımları
3 Toplumdilbilim ve Dil Eğitimi- Sandra Lee Mckay
4 Toplumdilbilim ve Dil Sosyolojisi- Rajend Mesthrie
5 Yabancı dil sınıfında bir kaynak olarak çokdillilik - Veera Illman ve Päivi Pietilä
6 İngilizceyi yabanvı dil olarak öğrenen küçük yaşda öğrenciler için öğretmen kod anahtarlama kullanımı - Daeun Song ve Jang Ho Lee
7 Toplumdilbilimde üslup, bağlam ve özel değişke
8 Konuşma işlevleri, nezaket ve kültürlerarası iletişim
9 Konuşma işlevleri, nezaket ve kültürlerarası iletişim
10 Cinsiyet, nezaket ve klişeler
11 Bölgesel ve sosyal lehçeler
12 Cinsiyet ve yaş
13 Dil koruması ve değişim
14 Dil çeşitleri ve çok dilli ülkeler
Kaynaklar
Holmes, J. (2003). An introduction to sociolinguistics (4th edition). the UK: Routledge, Taylor and Francis Group.
Ball, M. J. (2010). The Routledge handbook of sociolinguistics around the world. New York: Routledge Taylor and Francis Group.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İngilizce öğretmenliği kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
X
0
İngilizce Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
X
0
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.
X
0
Alanında mesleki olarak karşılaştığı durum ya da sorunlara ilişkin aldığı eğitimle bağlantılı olarak gerekli teknikleri uygular.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi bilimsel yöntemlere dayalı olarak analiz edip, çözümler.
X
0
Mesleki açıdan karşılaştığı bir problemi tek başına çözer.
X
0
Mesleki açıdan kendi görev ve sorumlulukları kapsamında olan durumlar ile olmayan durumları birbirinden ayırt ederek, gerekli müdahalede bulunur.
X
0
Mesleki açıdan hayat boyu öğrenme ilkesi doğrultusunda mesleği ile ilgili yeni gelişmeleri takip eder.
X
0
Mesleki açıdan bir sorunun çözüme kavuşturulması sürecinde gerektiğinde meslektaşlarıyla bilgi alışverişine başvurur.
X
0
Karşılaştığı bir problemi, yazılı ya da sözlü olarak formüle eder.
X
0
Mesleki kazanımlarını, toplumsal sorumluluk bilincine sahip olup yakın ve uzak çevresindeki sorunların çözümünde kullanır.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel kavramları bilir.
X
0
Mesleğiyle ilgili temel becerileri uygular.
X
0
Dil öğrenme stratejilerini etkili şekilde kullanır
X
0
İnsan dilinin özellikleri, yapısı ve işleyişini anlamaya ve çözümlemeye yönelik bilgiye sahiptir ve bu bilgiyi kullanır
X
0
İngilizceyi ana dili düzeyine yakın kullanır
X
0
Ders planı hazırlarken öğrencilerinin gereksinimlerini, dil gelişim düzeylerini, yaşlarını, zeka türlerini ve öğrenme stillerini dikkate alabilme becerisine sahiptir
X
0
Öğrencilerinin tümünün, İngilizcenin dil bilgisi ve söz dağarcığını doğru ve etkin şekilde kullanmalarına yönelik etkinlikler düzenleyebilme becerisine sahiptir
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   50
Genel Sınavın Başarıya Oranı   50
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 0 0 0
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 0
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 0,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu