Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

Özel Eğitim Öğretmenliğinin amacı farklılıkları olan öğrencilerin eğitimlerini tasarlayabilecek ve destekleyebilecek eğitmenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi'nden (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sözel puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÖE1110800ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ITürkçe2-2
ÖE1114948AKADEMİK İNGİLİZCE Iİngilizce2-3
ÖE1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
ÖE1114937EĞİTİME GİRİŞTürkçe2-5
ÖE1114933BİLİŞİM VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİTürkçe2+2-6
ÖE1114955ÖZEL EĞİTİME GİRİŞTürkçe2-6
ÖE1114954ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİTürkçe2-6
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
ÖE1210000ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ IITürkçe2-2
ÖE1214951AKADEMİK İNGİLİZCE IIİngilizce2-3
ÖE1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2
ÖE1214935EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2-5
ÖE1214956ÖĞRETİM İLKE VE TEKNİKLERİTürkçe2-4
ÖE1214957ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİTürkçe3-7
ÖE1214958OTİZM SPEKTRUM BOZUKLUĞU OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİTürkçe3-7

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Özel Eğitim Öğretmenliği alanında kuramsal ve uygulamaya yönelik bilgileri ve bu bilgilere katkıda bulunacak farklı disiplinlere ilişkin temel kavramları, ilkeleri ve kuramları ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.


İstihdam Olanakları

Mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki kaynaştırma okulları, özel eğitim okulları, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Danışmanlık Merkezleri ile Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) “özel eğitim öğretmeni” olarak çalışabilmektedirler. Ayrıca mezunlarımızın, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu’na bağlı özel eğitim rehabilitasyon merkezlerinde, engelli bireylere odaklanan Sivil Toplum Kuruluşlarında, sağlık hizmet alanı, sosyal yardım hizmeti sunan bazı kurum ve kuruluşlarda da çalışma olanakları bulunmaktadır. Bunların yanı sıra mezunlarımız lisansüstü eğitimlerini (Yüksek Lisans ve Doktora) tamamlayarak çeşitli üniversitelerde ilgili alanda uzman ve akademisyen olarak çalışabilmektedirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Doç.Dr. Ülkü TOSUN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLAN. HAZ.555555555555
BRAİLLE OKUMA-YAZMA555555555555
DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ555555555555
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ555555555555
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME555551555555
EĞİTİME GİRİŞ555555555555
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME555555555555
ERGENLİK VE CİNSEL EĞİTİM555555555555
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖZEL EĞİTİM555555555555
ERKEN MÜDAHALE PROGRAMLARI555555555555
İŞ VE MESLEK BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİ555555555555
İY'DE ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ555555555555
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ555555555555
MATEMATİK GÜÇLÜĞÜ : TANILAMA VE MÜDAHALE555555555555
OKULLARDA REHBERLİK555555555555
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİ555555555555
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ555555555555
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ555555555555
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I555555555555
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II555555555555
ÖY'DE ÖĞRENME PROBLEMLERİ VE EĞİTİMİ055555555555
ÖZEL EĞİTİM KURUMLARINDA GÖZLEM555555555555
ÖZEL EĞİTİM POLİTİKALARI VE YASAL DÜZENLEMELER555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE AİLE EĞİTİMİ555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE BÜTÜNLEŞTİRME555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE DEĞERLENDİRME555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE FEN VE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE FİZİKSEL EĞİTİM VE SPOR 555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE MATEMATİK ÖĞRETİMİ555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE MATERYAL TASARIMI555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE OKUL VE KURUM DENEYİMİ555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE OKUMA-YAZMA ÖĞRETİMİ555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE OYUN VE MÜZİK555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE SANATSAL BECERİLERİN ÖĞRETİMİ555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE SOSYAL UYUM BECERİ. ÖĞRETİMİ543555555555
ÖZEL EĞİTİMDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM555555555555
ÖZEL EĞİTİMDE TÜRKÇE ÖĞRETİMİ555555555555
SINIF YÖNETİMİ555555555555
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI555555555555
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ555555555555
TÜRK EĞİTİM TARİHİ555555555555
TÜRK İŞARET DİLİ555555555555
UYGULAMALI DAVRANIŞ ANALİZİ555555555555
YANLIŞSIZ ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ555555555555
YARATICI DÜŞÜNME EĞİTİMİ555555555555
YÖNELİM VE BAĞIMSIZ HAREKET BECE. ÖĞRETİMİ555555555555
ZİHİN YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLER VE EĞİTİMLERİ555555555555
ZY'DE DİSİPLİNLERARASI ÇALIŞMA VE İŞ BİRLİĞİ555555555555
ZY'DE KAVRAM ÖĞRETİMİ555555555555
ZY'DE ÖĞRETİM UYARLAMALARI555555555555
ZY'DE YETİŞKİNLİĞE GEÇİŞ555555555555
İlişkili Ders Sayısı / 51/0250254253255255251255255255255255255

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu