Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programının öncelikli amacı, ülkemizin gereksinimleri doğrultusunda geleceğe yön verecek olan nitelikli öğretmenler yetiştirmektir. Bu doğrultuda çağın ihtiyaç ve gereksinimlerine uygun olarak soru sorabilen, problemlere çözümler üretebilen, araştırma yapmayı bilen, eleştirel düşünebilen, bilgiyi almaktan ziyade bilgi üretebilen, öğretmenlik mesleğinin görev ve sorumluluklarını yerine getirebilen, iletişim ve sosyal becerileri yüksek girişimci öğretmenler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca özellikle toplumda “korkulan bir ders” olarak görülen matematik dersini “eğlenceli” bir hale getirerek, ortaokul çağındaki öğrencilere matematiği sevdirecek ve öğrencilerin anlamlı öğrenmelerine yardımcı olabilecek öğretmenler yetiştirmek programın en önemli amaçları arasındadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS)'ndan yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Sayısal puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
İM1182850ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ITürkçe2-3
İM1182860YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)İngilizce2-3
İM1182870TÜRK DİLİ ITürkçe3-5
İM1182880BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3-5
İM1175210EĞİTİME GİRİŞTürkçe2-3
İM1175220EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe2-3
İM1175230MATEMATİĞİN TEMELLERİ ITürkçe2-2
İM1175240ANALİZ ITürkçe2-3
İM1175250MATEMATİK TARİHİTürkçe2-3
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
İM1282890ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IITürkçe2-3
İM1282900YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)İngilizce2-3
İM1282910TÜRK DİLİ IITürkçe3-5
İM1275260EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2-3
İM1275270EĞİTİM FELSEFESİTürkçe2-3
İM1275280MATEMATİĞİN TEMELLERİ IITürkçe2-4
İM1275290ANALİZ IITürkçe2-4
İM1275310SOYUT MATEMATİKTürkçe2-5

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

İlköğretim matematik öğretmenliği alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder. İlköğretim matematik öğretmenliği alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder. Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.


İstihdam Olanakları

İlköğretim Matematik Öğretmenliği programından mezun olan öğrencilerimiz resmi ve özel eğitim kurumlarında “ilköğretim matematik öğretmeni” unvanıyla çalışabilmektedirler. Bunun yanı sıra gerekli koşulları sağladıkları takdirde, üniversitelerde akademisyen olarak çalışabilme imkânına da sahip olabilirler. Ayrıca aldıkları matematik ve bilgisayar eğitimlerini geliştirerek özel sektörde de iş imkânı elde edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Hüseyin KOCAMAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456
AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME 233405
ALGORİTMA VE PROGRAMLAMA343244
ANALİTİK GEOMETRİ243454
ANALİZ I344545
ANALİZ II343454
ANALİZ III443312
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I234444
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II233432
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ234354
CEBİR234443
CEBİR ÖĞRETİMİ543334
EĞİTİM FELSEFESİ233442
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ104300
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ344544
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK023004
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ005055
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME413515
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME124334
EĞİTİME GİRİŞ121200
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME000040
GEOMETRİ VE ÖLÇME ÖĞRETİMİ540305
İLKOKUL MATEMATİK ÖĞRETİMİ500204
İNSAN HAKLARI VE DEMOKRASİ EĞİTİMİ343433
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM000450
İSTATİSTİK443312
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM554524
KÜLTÜR VE MATEMATİK443334
LİNEER CEBİR I300044
LİNEER CEBİR II300044
MANTIKSAL AKIL YÜRÜTME443334
MATEMATİĞİN TEMELLERİ I533505
MATEMATİĞİN TEMELLERİ II503004
MATEMATİK EĞİTİMİNDE ETKİNLİK GELİŞTİRME344334
MATEMATİK ÖĞRENME VE ÖĞRETİM YAKLAŞIMLARI420200
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE İLİŞKİLENDİRME434223
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE KAVRAM YANILGILARI443433
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MATERYAL TASARIMI003304
MATEMATİK ÖĞRETİMİNDE MODELLEME344432
MATEMATİK TARİHİ453544
MATEMATİKTE PROBLEM ÇÖZME530043
MESLEKİ İNGİLİZCE233453
OKULLARDA REHBERLİK233432
OLASILIK443312
OLASILIK VE İSTATİSTİK ÖĞRETİMİ433443
ORTAOKUL MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARI313002
OYUNLA MATEMATİK EĞİTİMİ233432
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ444514
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ233442
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I555355
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II555345
SAYILARIN ÖĞRETİMİ343433
SINIF YÖNETİMİ055555
SOYUT MATEMATİK343444
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI000024
TÜRK DİLİ I233443
TÜRK DİLİ II343343
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ100354
TÜRK EĞİTİM TARİHİ100354
ÜSTÜN YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE MATEMATİK EĞİTİMİ054353
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)000051
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)343452
İlişkili Ders Sayısı / 61/0164169166184180197

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu