Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İnsan doğasını anlamaya meraklı, araştırmaya ve öğrenmeye açık, bilimsel düşünme becerilerine sahip, edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda insanların psikolojik sorunlarını çözme sürecinde onlara hizmet sunan, lisans eğitimi boyunca öğrendiği bilgileri uygulamaya aktarabilen, mesleğin etik ve ilkelerine uygun davranışlar sergileyen, alanında yetkin meslek profesyonelleri yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa EA puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PDR1182850ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ITürkçe2-3
PDR1182860YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)İngilizce2-3
PDR1182870TÜRK DİLİ ITürkçe3-5
PDR1182880BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3-5
PDR1175210EĞİTİME GİRİŞTürkçe2-3
PDR1175220EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe2-3
PDR1176520PSİKOLOJİYE GİRİŞTürkçe2-4
PDR1182920KÜLTÜREL ANTROPOLOJİTürkçe2-4
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
PDR1282890ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IITürkçe2-3
PDR1282900YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)İngilizce2-3
PDR1282910TÜRK DİLİ IITürkçe3-5
PDR1275270EĞİTİM FELSEFESİTürkçe2-3
PDR1275320ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİTürkçe2-3
PDR1276530OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMATürkçe2-5
PDR1276550FİZYOLOJİK PSİKOLOJİTürkçe2-4
PDR1217654GELİŞİM PSİKOLOJİSİ ITürkçe2-4

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanı kapsamındaki mesleki terim ve kavramların anlamlarını sözel olarak ifade eder.
Psikolojik Danışma ve Rehberlik Alanındaki kuramların temel kavram, ilke ve tekniklerini sözel olarak ifade eder.
Alanındaki kuramları karşılaştırıp, her bir kuramın güçlü ve zayıf yönlerini sözel olarak listeler.


İstihdam Olanakları

Programdan mezun olanlar çoğunlukla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kadrosunda rehber öğretmen olarak çalışmaktadır. Adalet Bakanlığı'na bağlı mahkemelerde pedagog olarak çalışma fırsatı olan mezunlar, diğer kamu ve özel kurumlarda da danışmanlık alanında çalışabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı katsayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Servet BAYRAM

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders12345678910111213141516
AİLE DANIŞMANLIĞI4443003000005000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I0000000000300000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II0000000002500000
BAĞIMLILIK VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE0400003402000403
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ0043520503300255
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ1115332523100415
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI I0415200050004540
BİREYLE PSİKOLOJİK DANIŞMA UYGULAMASI II2515444255003551
BİYOLOJİK PSİKOLOJİ4344333433324333
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI I5204504304004440
DAVRANIŞ BOZUKLUKLARI II0004305050000040
EĞİTİM FELSEFESİ0002200002000002
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ2000400200004300
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK0000000000500040
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ0000300500300335
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME0000520000000044
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME1003330402403002
EĞİTİME GİRİŞ1000222414404102
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME3132333424414332
FİZYOLOJİK PSİKOLOJİ4344333433324333
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ I3223333232322222
GELİŞİM PSİKOLOJİSİ II4133233423233423
GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMA4434132234204411
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ5535543555515352
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM5554554435515555
KISA SÜRELİ PSİKOLOJİK DANIŞMA3224141135403421
KİŞİLİK KURAMLARI4344334444214533
KÜLTÜREL ANTROPOLOJİ3332322334445423
MANEVİ DANIŞMANLIK4443334544555322
MEDYA OKUR-YAZARLIĞI1002002412401200
MESLEK ETİĞİ VE YASAL KONULAR5005555445400000
MESLEKİ REHBERLİK5552344433315213
MESLEKİ REHBERLİK UYGULAMALARI5555555555515555
OKULDA RUH SAĞLIĞI5225535552005550
OKULLARDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA5551000040005400
OKULLARDA RPD UYGULAMALARI II4225545543505541
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ3335545555424554
ÖĞRENME GÜÇLÜĞÜ VE ÖZEL YETENEK4455555555545555
ÖĞRENME PSİKOLOJİSİ3344332513303322
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ4422232242445432
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ2224332524202115
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA3225544344403332
PDR'DE PROGRAM GELİŞTİRME4404450353305550
PSİKOLOJİK DANIŞMA BECERİLERİ5535555205000550
PSİKOLOJİK DANIŞMA İLKE VE TEKNİKLERİ4543333433314422
PSİKOLOJİK DANIŞMA KURAMLARI4554434435425434
PSİKOLOJİK TESTLER5403430403005554
PSİKOLOJİYE GİRİŞ3430203300005000
PSİKOLOJİYE GİRİŞ I3241411202105124
REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA SEMİNERİ4040300040005505
SINIF YÖNETİMİ5545555555505504
SOSYAL BECERİ EĞİTİMİ3030435530005040
SOSYAL PSİKOLOJİ1020300400500004
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA VE EĞİTİM0000340303400002
TEMEL İSTATİSTİK0002400002001135
TEST DIŞI TEKNİKLER5000400404005555
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI0000000033000500
TRAVMA SONRASI PSİKOLOJİK DANIŞMA3335545555512434
TÜRK DİLİ I1110000005000000
TÜRK DİLİ II0000000005000000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ2011212442432223
TÜRK EĞİTİM TARİHİ2011212442432223
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)0000000002050000
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)1000000000151103
YAŞAM DÖNEMLERİ VE UYUM SORUNLARI2335333100003210
YENİ PSİKOLOJİK DANIŞMA YAKLAŞIM VE MODEL.5555113555505235
YETİŞKİN EĞİTİMİ VE HAYAT BOYU ÖĞRENME1212111512302100
İlişkili Ders Sayısı / 67/018615314817919814915220415419117160203183154154

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu