Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
HASTANE ECZACILIĞI 2+0 2 3,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Programa Bağlı Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. Rashida Muhammad UMAR, Dr.Öğr.Üye. Neda TANER, Öğr.Gör. Hilmi BAKIR, Öğr.Gör. Yıldız AYMIŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Öğrencilerin, hastanede eczacının rol aldığı birimlerdeki görevleri ve sorumlulukları hakkında bilgilendirilmesi ve bu alanda deneyim kazanmaları amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği Bu ders; 1. Hastane eczacılığındaki temel kavramlar,2. Farklı ülkelerdeki hastane eczacılığı uygulamalarının Türkiye ile karşılaştırılması,3. Hastanede eczacının başlıca görev ve sorumlulukları,4. Hastanede eczacının sağlık personeli ile iletişimi,5. Reçete değerlendirilmesi ve ilaç dozlarının ayarlanması,6. İlaç kontrolü, stok yönetimi ve tıbbi malzeme temini,7. Majistral formülasyonların hazırlanması,8. Hastane eczanesinde eczacılık deneyimi,9. Dahiliye bölümünde eczacılık uygulamaları,10. Pediatri bölümünde eczacılık uygulamaları,11. Onkoloji bölümünde eczacılık uygulamaları,12. Enfeksiyon bölümünde eczacılık uygulamaları,13. Yoğun bakım bölümünde eczacılık uygulamaları,14. Poliklinikte eczacılık uygulamaları; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Bu dersin sonunda öğrenci; 1, 2, 20, 22
1. Hastane eczacılığındaki temel kavramları ve Türkiye’deki hastane eczacılığı uygulamalarını açıklayabilecektir. 1, 8 A
1.1. Hastane eczacılığı ile ilgili temel kavramları tanımlar. 1, 20, 8 A
1.2. Farklı ülkelerdeki hastane eczacılığı uygulamalarını karşılaştırır. 1, 20, 22 A
1.3. Hastanede eczacının sağlık personeli ile iletişimini değerlendirir. 1, 20, 22 A
1.4. Hastanede eczacının başlıca görev ve sorumluluklarını yorumlar. 1, 20, 22 A
2. Reçeteyi değerlendirebilecektir. 1, 20, 22, 8 A
2.1. Reçeteyi değerlendirir ve uygun ilaç dozlarını hazırlar. 1, 20, 22, 8 A
2.2. Stok yönetimine göre ilaç ve tıbbi malzeme teminini organize eder. 1, 20, 22, 8 A
2.3. Majistral formülasyonları hazırlar. 1, 20, 22 A
3. Hastanenin farklı servislerinde hastane eczacılığını deneyimleyecektir. 1, 20, 22, 8 A
3.1. Dahiliye ve yoğun bakım bölümündeki eczacılık uygulamalarını açıklar. 1, 20, 22, 8 A
3.2. Onkoloji, pediatri ve enfeksiyon bölümündeki eczacılık uygulamalarını özetler. 1, 20, 22, 8 A
3.3. Poliklinikte eczacılık uygulamalarını değerlendirir. 1, 20, 22, 8 A
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 2: Soru - Cevap, 20: Bakım Planı, 22: probleme dayalı öğrenme, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1. Hastane eczacılığındaki temel kavramlar
2 2. Farklı ülkelerdeki hastane eczacılığı uygulamalarının Türkiye ile karşılaştırılması
3 3. Hastanede eczacının başlıca görev ve sorumlulukları
4 4. Hastanede eczacının sağlık personeli ile iletişimi
5 5. Reçete değerlendirilmesi ve ilaç dozlarının ayarlanması
6 6. İlaç kontrolü, stok yönetimi ve tıbbi malzeme temini
7 7. Majistral formülasyonların hazırlanması
8 8. Hastane eczanesinde eczacılık deneyimi
9 9. Dahiliye bölümünde eczacılık uygulamaları
10 10. Pediatri bölümünde eczacılık uygulamaları
11 11. Onkoloji bölümünde eczacılık uygulamaları
12 12. Enfeksiyon bölümünde eczacılık uygulamaları
13 13. Yoğun bakım bölümünde eczacılık uygulamaları
14 14. Poliklinikte eczacılık uygulamaları
Kaynaklar
Ders notu öğrenciye verilecektir.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
X
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
X
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
X
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
X
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
X
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
X
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
X
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
X
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
X
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
X
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
X
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
X
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
X
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 2 28
Rehberli Problem Çözme 0 0 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 7 1 7
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 7 2 14
Genel Sınav ve Hazırlığı 14 2 28
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 77
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu