Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
TIBBİ BİYOLOJİ VE GENETİK 3+0 3 6,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK
Dersi Verenler Dr.Öğr.Üye. İlyas ÖZÇİÇEK, Dr.Öğr.Üye. Nihal KARAKAŞ
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Hücre ve kalıtsal materyalin genel yapısı ve işlevleri konularında bilgilendirmektir.
Dersin İçeriği Bu ders; 1.Hücre ve organelleri,2.Hücre iskeleti, hareketi ve madde taşınması,3.Hücresel bağlantılar ve sinyal iletimi,4.Genetikte temel kavramlar,5.Nukleik asitler: DNA ve RNA,6.Protein sentezi,7.Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi,8.Kanser ve moleküler mekanizması,9.
Sistemler I,10.Sistemler II,11.Sistemler III,12.Kök hücre biyolojisi ve tedavileri,13.Genetik hastalıklar,14.İnsan genom projesi; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
1.1. Hücrenin organelleri ve bunların işlevlerini açıklar.
1.3. Hücre tiplerinin özelliklerini açıklar ve birbirleriyle kıyaslar.
1. Hücre tipleri, organeller ve genetik materyal ile ilgili kavramları tanımlayabilecektir. A, C
1.2. Bu yapılarda meydana gelebilecek fonksiyon bozukluklarını tanımlar.
2. Genetik materyal ile ilgili temel kavramları tanımlayabilecek, bunların işlevlerini, olası hataları ve sonuçlarını tartışabilecektir.
2.1. Gen, kromozom, DNA ve RNA tanımlarını yapar, bu kavramların özelliklerini açıklar.
2.2. DNA’nın replikasyonunu, onarımını ve regülasyonunu açıklar, görevli molekülleri tanımlar.
2.3. RNA sentezini açıklar ve görevli molekülleri tanımlar.
2.4. Protein sentezi ve translasyonunu açıklar, görevli molekülleri tanımlar.
3. Hücre döngüsü ve hücre bölünmelerinin aşamalarını açıklayabilecek, bunları genotip ve fenotiple ilişkilendirebilecek ve kansere etkilerini tartışabilecektir.
3.1. Hücre döngüsünün aşamalarını ve mitoz-mayoz bölünmeleri açıklar.
3.2. Kromozom anomalilerini sınıflandırır.
3.3. Kanserle ilgili terimleri tanımlar ve kanserin oluşum mekanizmalarını yorumlar.
4. Genetik teknolojisinin etiği hakkında bilgi verebilecek ve insan genom projesini tartışabilecektir.
4.1. Genetik biliminde kullanılan yöntemleri sayar.
4.2. İnsan genom projesinin amacını açıklar, olumlu ve olumsuz yönlerini tartışır.
4.3. Genetik bilimi ve insan genom projesinin etiği hakkında yorum yapar.
5. Vücuttaki sistemler arası ilişkileri değerlendirebilecektir.
5.1. Sistemlerin yapılarını tanımlar.
5.2. Sistemlerin işleyişlerini açıklar.
Öğretim Yöntemleri:
Ölçme Yöntemleri: A: Yazılı sınav, C: Ödev
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 1.Hücre ve organelleri
2 2.Hücre iskeleti, hareketi ve madde taşınması
3 3.Hücresel bağlantılar ve sinyal iletimi
4 4.Genetikte temel kavramlar
5 5.Nukleik asitler: DNA ve RNA
6 6.Protein sentezi
7 7.Hücre döngüsü ve hücre bölünmesi
8 8.Kanser ve moleküler mekanizması
9 9.
Sistemler I
10 10.Sistemler II
11 11.Sistemler III
12 12.Kök hücre biyolojisi ve tedavileri
13 13.Genetik hastalıklar
14 14.İnsan genom projesi
Kaynaklar
Sakızlı M, Atabey N. (Eds.). Hücre Moleküler Yaklaşım, İzmir Tıp Kitabevi, İzmir 2006. Alberts B, Bray A, Lewis J. Molecular Biology of Cell, Garland Publishing, Inc., New York 1989.
Kiziroğlu İ. Genel Biyoloji, Desen Yayınları, Ankara. Çarin M.N (ed). Tıbbi Biyoloji, Nobel Tıp Kitabevleri. Başaran A. Tıbbi Biyoloji Ders Kitabı, Pelikan Yayıncılık, Ankara.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
PY-1. Eczacılık alanındaki bilimsel bilgiye ulaşma, güncel literatürü izleme, değerlendirme ve uygulayabilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-2. İlaç hammaddeleri ve ilaç şekilleri hakkında ileri derecede bilgiye sahiptir.
0
PY-3. Eczacılık alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında ilgili disiplinlerden kişilerle işbirliği yapar.
0
PY-4. İlacın hastaya verilmesi ve kullanımı ile ilgili bilgi ve donanımlarını kullanır, gözetim ve denetim görevi ile akılcı ve güvenli ilaç kullanımını sağlayarak farmasötik bakım hizmeti verir.
0
PY-5. Eczacılık mesleğinin yasa ile sorumluluk verdiği her alanda idari ve teknik olarak donanım kazanır ve kurallara uygun olarak eczane organizasyonunu yapar.
0
PY-6. Eczacılık alanı ile ilgili bilgisayar programlarını ve ileri teknolojileri kullanır.
0
PY-7. Eczacılık mesleği alanındaki sorunlara bilimsel veriler/kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
X
0
PY-8. İlacın tanınması, kalitesinin sağlanması, kontrolü ve standardizasyonunu yapar.
0
PY-9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir.
0
PY-10. Eczacılık alanı ile ilgili sahip olduğu ileri düzey bilgi birikimini kullanarak bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve bu alanda çalışan diğer meslek grupları ile işbirliği içinde ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
0
PY-11. Yaşam boyu öğrenmeyi benimsediğini gösterir, gelişime açıktır ve bu davranışını devam ettirir.
X
0
PY-12. Eczacılık alanında edindiği bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-13. Eczacılık mesleği alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmeleri takip eder ve değerlendirir.
X
0
PY-14. Mesleki etkinlik ve uygulamalarını güvenli bir şekilde belgeler ve kayıt tutar.
0
PY-15. İlaç ile ilgili her konuda hastaya, sağlık personeline ve topluma bilgi aktarır.
0
PY-16. Yabancı dil olarak İngilizceyi, eczacılıkla ilgili yenilikleri izleyebilme ve iletişim kurabilmede kullanır.
X
0
PY-17. Farmasötik ürünlerin kalite güvencesi konularında ilgili kişiler ve kurumları bilgilendirir.
0
PY-18. İlaç hammaddelerinin hazırlanmasından, ilaç şekillerinin tasarımına ve üretimine kadar farmasötik ürün elde edilmesinin her aşamasında görev alır.
0
PY-19. İlaçta ruhsatlandırma koşulları, veri koruma ve patent konularını kavrar ve bunlar arasında ilişki kurar.
0
PY-20. Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili mevzuata ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.
0
PY-21. Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir ve uygular.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 14 3 42
Rehberli Problem Çözme 14 3 42
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Genel Sınav ve Hazırlığı 0 0 0
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 84
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 3,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Bilgi Talep Formu