Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Özel Hukuk alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış ve özgün fikir üretebilen hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Doktora Programlarına giriş notunun belirlenmesinde; - ALES veya eşdeğeri sınav notunun % 50’si - Yüksek Lisans not ortalamasının % 20’si - Mülakat puanının % 30’u toplanır. - Doktora/ Sanatta yeterlik programlarına kabul edilebilmek için giriş notunun en az 65 olması gerekir.

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenci diploma alma hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD1182110 SEMİNER Türkçe 3 - 7
ÖHKD1116840 KİŞİLİK HAKKI Türkçe 3 8
ÖHKD1138650 HMK ÇERÇEVESİNDE İSTİNAF Türkçe 3 8
ÖHKD1174430 TASARRUFUN İPTALİ DAVASI Türkçe 3 7
ÖHKD1174450 ÇEK HUKUKU Türkçe 3 7
ÖHKD1129180 İŞ HUKUKUNDA ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 7
ÖHKD1116960 ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ Türkçe 3 7
ÖHKD1129140 MARKA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD1216950 İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Türkçe 3 8
ÖHKD1247890 VEKALET SÖZLEŞMESİ VE VEKALET BENZERİ İLİŞKİLER Türkçe 3 8
ÖHKD1229190 ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU Türkçe 3 7
ÖHKD1213471 İCRA VE İFLAS HUKUKUNDA DAVALAR Türkçe 3 8
ÖHKD1216940 KONUT VE ÇATILI İŞYERLERİNDE TAHLİYE SEBEPLERİ Türkçe 3 7
ÖHKD1247880 ULUSLARARASI YATIRIM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ Türkçe 3 7
ÖHKD1266080 KONKORDATO HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI Türkçe 3 7
ÖHKD1229180 İŞ HUKUKUNDA ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 7
ÖHKD1216910 MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD2148910 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
ÖHKD2146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
ÖHKD2148920 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD2248910 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
ÖHKD2246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
ÖHKD2248920 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD3148910 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
ÖHKD3146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
ÖHKD3148920 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD3248910 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
ÖHKD3246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
ÖHKD3248920 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD4146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
ÖHKD4148920 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÖHKD4246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
ÖHKD4248920 TEZ Türkçe - 90

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1) Özel Hukuk alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında özel hukukla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
PY2) Özel Hukuk alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY3) Özel Hukuk alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
PY4) Özel Hukuka dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY6) Özel Hukuka dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
PY7) Özel Hukuk alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

PY8) Özel Hukuk alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY9) Özel Hukuk alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.

İstihdam Olanakları

Mezunlar, mesleki anlamda uzmanlaşarak kamu ve özel sektörde çeşitli alanlarda görev alabilirler. Mezunlar araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANONİM ŞİRKETLERDE YÖNETİM KURULU 5555555542444
HMK ÇERÇEVESİNDE İSTİNAF 3333324140433
İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP 3445444441433
İŞ HUKUKUNDA ESNEK ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ 4333222332333
KİŞİLİK HAKKI 4444344440333
KONKORDATO HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI 3324443431233
KONUT VE ÇATILI İŞYERLERİNDE TAHLİYE SEBEPLERİ 4544544440445
MARKA HUKUKUNUN GÜNCEL SORUNLARI 3324443431233
MEDENİ HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ 4444334540345
ÖLÜME BAĞLI TASARRUFLARIN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 4444454430404
ULUSLARARASI YATIRIM SÖZLEŞMELERİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARIN TAHKİM YOLUYLA ÇÖZÜMÜ 5544444532211
VEKALET SÖZLEŞMESİ VE VEKALET BENZERİ İLİŞKİLER 4444444442303
İlişkili ders sayısı / 12/1846474348454545474311383140
İlişki ağırlığı3334333331333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu