Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Günümüz küresel rekabet ortamında; çevresi ekonomi-politik tehditler ile çevrelenmiş ülkemizin ekonomik kaynaklarının en üst düzeyde verimli kullanılabilmesi, know-how oluşturabilmesi, küresel marka yaratabilmesi, finansal sistemden kaynaklanabilecek risk ve belirsizlikleri yönetebilmesi gerekmektedir. Kriz ve tehditler karşısında proaktif stratejiler geliştirebilecek analitik düşünce yeteneğine ve becerilerine sahip üst düzey yöneticilere ihtiaç duyulmaktadır. Bu bağlamda üniversitemiz, Finans ve Bankacılık Doktora programının temel amacı; katılımcılarımızın üstün kuramsal yeteneklere sahip olabilme, bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel problemleri, ilgili verileri etkin bir bakış açısı ile analiz ederek yorum yapabilme ve yeni sentezlere ulaşabilmek için gerekli becerileri kazandırmaktır.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenci diploma alma hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD1162530 İŞLETME FİNANSI TEORİSİ Türkçe 3 8
FİBD1143770 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 3 8
FİBD1113488 BANKACILIK TEORİSİ VE POLİTİKASI Türkçe 3 8
FİBD1113489 FİRMA DEĞERLEME VE ANALİZ Türkçe 3 8
FİBD1113491 FİNANSAL KURUMLARDA STRATEJİK KARAR VERME Türkçe 3 8
FİBD1113492 TÜRKİYE EKONOMİSİNDE GÜNCEL GELİŞMELER Türkçe 3 8
FİBD1113493 MALİYE POLİTİKASINDAKİ GÜNCEL GELİŞMELER Türkçe 3 8
FİBD1113475 ÖRGÜT KURAMI VE TASARIMI Türkçe 3 9
FİBD1113478 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEORİLERİ VE KAVRAMLARI Türkçe 3 9
FİBD1113476 KÜRESEL REKABET ORTAMINDA YÖNETİM VE STRATEJİ Türkçe 3 9
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD1262590 SEMİNER Türkçe 3 - 10
FİBD1243780 FİNANSAL EKONOMETRİ Türkçe 3 8
FİBD1213481 UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 9
FİBD1213494 KÜRESEL EKONOMİK ANALİZ Türkçe 3 8
FİBD1213483 İŞ ZEKASI VE STRATEJİ GELİŞTİRME Türkçe 3 9
FİBD1213495 MERKEZ BANKACILIĞI VE FİNANSAL İSTİKRAR Türkçe 3 8
FİBD1213496 SERMAYE PİYASASI POLİTİKALARI Türkçe 3 8
FİBD1213497 YENİ EKONOMİ VE STRATEJİK KARAR VERME Türkçe 3 8
FİBD1213484 KOMPLEKS SİSTEMLER VE LİDERLİK Türkçe 3 9
FİBD1213486 İSTATİSTİKSEL VERİ ANALİZİ VE RAPORLAMA Türkçe 3 9
FİBD1213487 KURUMSAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YÖNETİMİ Türkçe 3 9
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD2162620 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
FİBD2162610 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
FİBD2110381 TEZ Türkçe - 130
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD2262620 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
FİBD2262610 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
FİBD2210381 TEZ Türkçe - 130
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD3162610 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
FİBD3162620 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
FİBD3110381 TEZ Türkçe - 130
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD3262620 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
FİBD3262610 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
FİBD3210381 TEZ Türkçe - 130
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD4162620 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
FİBD4110381 TEZ Türkçe - 130
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
FİBD4262620 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
FİBD4210381 TEZ Türkçe - 130

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olabilecektir.
Bankacılık ve Finans sektöründe yer alan güncel gelişmelerle birlikte temel kaynaklar, güncel trendler ve yaklaşımlar hakkında bilgileri edinir.
Bankacılık ve Finans problemlerini anlamak ve çözmek ve teorik katkılar yapmak için gerekli teorik altyapıyı edinir.

YETKİNLİKLER


Öğrenme Yetkinliği

Bankacılık ve Finans alanındaki bilimsel bilgiye ulaşır, değerlendirir ve bu bilgiyi kullanarak problemlerin çözümünde kullanır.
Finansal piyasaların küresel yönleri ve uluslararası ilişkilerle olan bağlantıları hakkında ayrıntılı bilgi ve mevcut bilgiye katkı sağlama düzeyinde bilgi edinir.

Alana Özgü Yetkinlik

Finansal ve ekonomik verileri analiz edebilir ve sentezleyebilir. Verileri hem akademik hem de iş hayatında yazılı ve sözlü olarak sunar, tartışır ve savunur.
Bankacılık ve finans sektörü için sosyal, düzenleyici ve politik faktörlerin rolünü ve önemini hem pratik hem de teorik açıdan değerlendirir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Bankacılık ve Finans alanında ve ilgili disiplinlerinde uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür ve çözüm üretir.

İstihdam Olanakları

“Finans ve Bankacılık” alanında doktora programı, bu alanda nitelikli ve akademik kariyer yapmak isteyen etkin araştırmacı, yönetici ve uzman yetiştirilmesi için gereklidir. Programı başarı ile bitiren öğrenciler, Bankacılık ve Finans alanında doktor unvanına sahip olmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora seviyesi, örgün eğitimin son aşamasıdır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8
FİNANSAL EKONOMETRİ 30230004
İlişkili ders sayısı / 1/2330230004
İlişki ağırlığı30230004

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu