Ana içeriğe atla

Yazıcı Kiralama Hizmeti Alımı İhale İlanı

28.06.2021

T.C. 
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
YAZICI KİRALAMA HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI


T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Yazıcı Kiralama Hizmeti T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 
İhale Kayıt Numarası: 2021/009
1.  İdarenin
a.  Adresi                                    : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler    
Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b.  Telefon ve faks numarası        : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi            : [email protected]
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satınalınabileceği Adres: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
ihale ve Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli    : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
 satınalmaları zorunludur.)
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı     : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire banka hesabı
Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü                : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale       
Yönetmeliğinin 22’ncı maddesi
2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı    : 278 Adet Yazıcının kiralanması. Aylık ortalama öngörülen siyah beyaz çıktı adedi 175.000, renkli çıktı
adedi 50.000 civarındadır. Çıktı adetleri yaklaşık rakamlardır. Yazıcılara 36 ay kira ödendikten sonra İdarenin mülkiyetine geçecek
olup baskı hizmeti toplamda 60 ay süreyle devam edecektir.(Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)                                                            
b. Teslim Yeri  : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bağlı Birimleri
c. İşe başlama tarihi      : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içinde işe başlanacaktır. 
ç. İşin Süresi      : İşe başlama tarihinden itibaren 60(altmış) aydır
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer             : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü 
  A Blok Senato Odası.
b. Tarihi ve saati             : 05.07.2021- 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, bu Şartnamenin eki olan standart formlarında yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki
Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Geçici teminat mektubu alınmayacaktır.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1 . İsteklilerin alım konusu mala/hizmete ilişkin teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler
4.5.2. Teklif edilen yazıcıların yetkili satıcılık ve/ veya distribütörlük belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Son Güncelleme Tarihi: 19/09/2022 - 14:43