Ana içeriğe atla

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti İhale İlanı

16.03.2022

T.C.

 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

                                                                                                      

Sürücüsüz Araç Kiralama Hizmeti, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

 

İhale Kayıt Numarası: 2022/008

1.  İdarenin

a.  Adresi                                              :T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul

b.  Telefon ve faks numarası                     : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18

c. Elektronik Posta Adresi                          :İ[email protected]

ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale ve Tedarik

Satın alınabileceği Adres                            Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli                 : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

 satın almaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı  : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)

f. İhale Usulü                                                  : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı                          : 1 Adet binek tipi hizmet aracının 36 ay süreyle şoförsüz olarak kiralanması (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır).

b. Teslim Yeri                                                : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Güney Yerleşkesi

c. İşe başlama tarihi                                     : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 gün içerisinde işe başlanacaktır.

ç.  Süresi                                                        : İşe başlama tarihinden itibaren 36 aydır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                           : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü

  Senato Odası.

b. Tarihi ve saati                                           : 24.03.2022- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Geçici teminat alınmayacaktır.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Son Güncelleme Tarihi: 17/08/2022 - 09:15