Ana içeriğe atla

Işık Hüzmesi Mikroskobu Alımı İşi İhale İlanı

11.08.2021

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

IŞIK HÜZMESİ MİKROSKOBU ALIMI İŞİ İHALE İLANI

 

Işık Hüzmesi Mı̇kroskobu Alımı işi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin

22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/011

1.  İdarenin
a.  Adresi                                       :T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b.  Telefon ve faks numarası               : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi                   : [email protected]
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve  Satın alınabileceği Adres : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ihale ve
Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli            : 150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 
banka hesabı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü                                    : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’ncı maddesi

2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı                    : 1 adet Işık Hüzmesi Mı̇kroskobu. Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.                                            
b. Teslim Yeri                                     : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
c. İşe başlama tarihi                               : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içinde işe başlanacaktır.
ç. Teslim Süresi                                       : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 120 gün içinde teslim edilecektir.

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer                                     : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Senato Odası.
b. Tarihi ve saati                                 : 20.08.2021- 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri
belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1 . İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler.
4.5.2. Firma imalatçı ise Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi
4.5.3. Firma Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, İthal ürünler
için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden
teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

Son Güncelleme Tarihi: 10/12/2022 - 15:33