Ana içeriğe atla

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler-2 Suam Hastanesi Yapım İşleri İhale İlanı

10.09.2022

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ESENLER-2 SUAM HASTANESİ YAPIM İŞLERİ

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler-2 Suam Hastanesi Yapım İşleri, İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/022

1.  İdarenin

a. Adresi:T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul

b. Telefon ve faks numarası: 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18

c. Elektronik Posta Adresi:İ[email protected]

ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli: 1.000,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)   

f. İhale Usulü: Açık İhale Usulü

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: Detayları Teknik Şartnamede ve projelerde, belirtilen T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler-2 Suam Hastanesi Yapım İşleri (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır).

b. Teslim Yeri: İstanbul İli, Esenler İlçesi, Fevzi Çakmak Mahallesi, Atışalanı Cad. No:26

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç. İşin Süresi: Sözleşme imzalanmasından itibaren 500 (beşyüz) gün içerisinde.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Meta-Tekmer Binası 3. Kat Toplantı Salonu Kavacık, Ekinciler Cd. No:24, 34810 Beykoz/İstanbul

b.Tarihi ve saati: 19.09.2022- 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat (en az % 3)
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.5.1. Teklif edilen bedelin %50’sinden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.

4.5.2. Findeks tarafından sunulan, Mali Yeterliliği gösteren tüm rapor ve notları gösteren belgelerin orijinalleri

4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.6.1. İş Deneyim Belgesi; son beş yıl içinde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve geçici kabulü yapılan ve teklif edilen bedelin %50’si oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimi belgesi veya Sözleşme, hakediş ve fatura vb. belgeler (Bu ihalede sadece yüklenici iş bitirme belgesi veya Sözleşme, hakediş ve fatura esas alınacaktır. Mezuniyet belgeleri kabul edilmeyecektir.)

4.6.2. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.6.2.1. Üniversite, Kamu ve özel sektörde sağlık yapıları yapmış olmak.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.

Son Güncelleme Tarihi: 09/09/2022 - 16:55