Ana içeriğe atla

Danışma ve Gözetim Hizmeti İhale İlanı

06.04.2024

T.C.

 İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

DANIŞMA VE GÖZETİM HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

Danışma ve Gözetim Hizmeti Alımı, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2024/009

1.  İdarenin

a.  Adresi: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul

b.  Telefon ve faks numarası: 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18

c. Elektronik Posta Adresi:İ[email protected]

ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale ve Tedarik

Satın alınabileceği Adres: Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/Beykoz/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli : 1000,- TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

 Satın almaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire

Banka hesabı Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi- IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)

f. İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 20 personel ile 24 ay süreli danışma ve gözetim hizmeti alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır).

b. Teslim Yeri: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ve Bağlı Birimleri

c. İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 7 gün içinde işe başlanacaktır.

ç.  Süresi: İşe başlama tarihinden itibaren 24 aydır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Beykoz Kuzey Kampüsü

A Blok Senato Odası.

b. Tarihi ve saati : 19.04.2024- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri ve yeterlilik kriterlerini teklifleri kapsamında ihale komisyonuna beyan etmeleri gerekir:

4.1.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;  

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat mektubu (% 3)

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;

4.2.1. İş hacmini gösteren belgeler:

4.2.1.1. İsteklinin 2022 Yıllık Cirosu Min. 750.000.000,00 TL olması gerekmektedir

4.2.2.Bankalardan Temin edilecek belgeler:

4.2.2.1. İsteklinin teklif ettiği bedelin % 20'sindenaz olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması zorunludur. Banka referans mektubunun ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

4.3.1.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin %50'sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3.2. İsteklinin ihale tarihi itibariyle kendisi adına Türkiye genelinde bordrolu ve aktif çalışan toplam personel sayısının 5.000’in altında olmadığına dair belgelerin sunulması gerekmektedir.

4.3.3. İsteklinin, aktif hizmet verdiği projeler arasında en az 3 farklı üniversite yer almalıdır ve bu durumu ihalede belgelendirmelidir.

4.3.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.3.4.1. Kamuda veya özel sektörde gerçekleştirilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yapmış olmak benzer iş olarak kabul edilecektir.

4.4. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler

4.4.1. İstekliler, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, İSO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi belgelerine sahip olmalıdır ve bu belgeleri ihalede tevsik etmelidir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

7. Konsorsiyum ve iş ortaklığı kurulmak suretiyle bu ihaleye teklif verilemez.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

 

Son Güncelleme Tarihi: 06/04/2024 - 00:52