Ana içeriğe atla

Çamaşır Yıkama Kurutma, Ütüleme Ve Dağıtım Hizmeti Alımı İhale İlanı

28.02.2023

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

ÇAMAŞIR YIKAMA KURUTMA, ÜTÜLEME VE DAĞITIM HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Çamaşır yıkama kurutma, ütüleme ve dağıtım hizmeti alımı işi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2023/007

 

1. İdarenin

a-) Adresi: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul

b-) Telefon ve Faks Numarası: 0216 681 53 59-0216 681 53 18

c-) Elektronik Posta Adresi:[email protected]

d-) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın Alınabileceği Adres: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul

e-) İhale Dokümanı Satış Bedeli :250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

f-) İhale Doküman Bedelinin Yatırılacağı Banka Hesabı: İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi- IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)

g-) İhale Usulü:Açık İhale Usulü- T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği Madde 22

 

2. İhale Konusu İşin

a-) Niteliği, Türü ve Miktarı: 12 ay süreyle çamaşır yıkama kurutma, ütüleme ve dağıtım hizmeti (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir).                                                                              

b-) Yapılacağı Yer: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Esenler, Sefaköy, Vatan, Unkapanı, Çamlıca ve Pendik Hastaneleri

c-) İşe Başlama Tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 2 gün içinde işe başlanacaktır.

d-) Sözleşmenin Süresi: 12 aydır.

 

3. İhalenin

a-) Yapılacağı Yer: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü A Blok Senato Odası.

b-) Tarihi ve Saati: 09.03.2023- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1.  İstekliler, aşağıda sayılan belgeleri ve yeterlilik kriterlerini, teklifleri kapsamında idareye sunmaları gerekmektedir.

4.1.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi/Oda Kayıt Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,

4.2. Geçici teminat istenmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliliğe İlişkin Belgeler

4.3.1. İş Deneyimini Gösteren Belgeler: İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 25'inden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir.

4.3.2. Benzer İş Olarak Kabul Edilecek İşler: kamuya ve/veya özel sektöre muhtelif tekstil ürünleri yıkama, kurutma işi yapmış olmak.

4.3.3. Kapasite Raporu: İstekliler, Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınmış olan Kapasite Raporunu ihale teklif dosyasında sunacaktır.

4.4. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler

4.4.1. İstekliler; Çevre Yönetim Sistem Belgesi (14001:2015) ve Kalite Yönetim Belgesi (ISO 9001:2015) belgelerini ihale dosyasında sunacaktır.

5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

6. İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

8. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 

10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

11. İş ortaklıkları ihaleye teklif veremeyecektir.

Son Güncelleme Tarihi: 07/04/2023 - 10:26