Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Patoloji laboratuvarlarında çalışacak, yeni teknoloji ve teknikleri uygulayabilecek yeterliliğe sahip yardımcı sağlık teknikerlerini yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PLT1124200 TEMEL ANATOMİ Türkçe 2 3
PLT1124400 TIBBİ TERMİNOLOJİ Türkçe 2 4
PLT1126350 HİSTOLOJİ Türkçe 2 4
PLT1142450 GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I Türkçe 2 5
PLT1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
PLT1141970 TEMEL KİMYA Türkçe 2 4
PLT1125970 RADYOBİYOLOJİ Türkçe 2 2
PLT1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
PLT1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
PLT1124700 İLETİŞİM Türkçe 2 2
PLT1124800 İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
PLT1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
PLT1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PLT1247730 SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 4
PLT1277960 TEMEL BİYOKİMYA Türkçe 2 6
PLT1242460 GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II Türkçe 2 6
PLT1242470 PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR Türkçe 2 6
PLT1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
PLT1225300 ÇEVRE KORUMA Türkçe 2 2
PLT1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
PLT1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
PLT1211250 GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PLT2142480 GENEL SİTOTEKNOLOJİ I Türkçe 2 6
PLT2142490 HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI I Türkçe 12
PLT2142510 İMMÜNOHİSTOKİMYA VE ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİK. Türkçe 2 4
PLT2142520 MAKROSKOPİK DİSEKSİYON TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
PLT2142530 KLİNİKTE PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMALARI Türkçe 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
PLT2242540 GENEL SİTOTEKNOLOJİ II Türkçe 2 6
PLT2242550 MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ Türkçe 2 6
PLT2242560 HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI II Türkçe 12
PLT2242570 TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU VE ÇALIŞMA ESASLARI Türkçe 2 6

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Program mezunlarının üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel hastanelerin patoloji laboratuvarlarında; özel patoloji laboratuvarları, Adli Tıp Kurumu patoloji laboratuvarları ile tıp fakültelerinde patoloji, moleküler patoloji, histoloji ve sitogenetik laboratuvarlarında iş olanakları bulunmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Elif Zeynep YILMAZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 003443011
ÇEVRE KORUMA 110000155
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 030000303
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ I 545542422
GENEL HİSTOTEKNOLOJİ II 505542400
GENEL SİTOTEKNOLOJİ I 505542400
GENEL SİTOTEKNOLOJİ II 505542400
GÜNCEL KİMYASALLAR VE İLAÇLAR 121221253
HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI I 545543514
HASTANE LABORATUVAR UYGULAMALARI II 234433245
HİSTOLOJİ 310240020
İMMÜNOHİSTOKİMYA VE ÖZEL HİSTOKİMYA TEKNİK. 545532530
İŞ GÜVENLİĞİ 030340454
KLİNİKTE PATOLOJİ LABORATUVARI UYGULAMALARI 545544444
MAKROSKOPİK DİSEKSİYON TEKNİKLERİ 505550530
MESLEK ETİĞİ 050000005
MOLEKÜLER PATOLOJİ TEKNİKLERİ 434444434
PATOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR 545542500
RADYASYONDAN KORUNMA 000000555
SAĞLIK KURUMLARINDA İŞ GÜVENLİĞİ 020000054
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 131241534
TEMEL ANATOMİ 404330000
TEMEL BİYOKİMYA 511450000
TEMEL KİMYA 200220000
TIBBİ LABORATUVAR ORGANİZASYONU VE ÇALIŞMA ESASLARI 535443544
TIBBİ TERMİNOLOJİ 522350000
İlişkili ders sayısı / 26/31785270828034715557
İlişki ağırlığı323332333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu