Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Çocukların gelişim ve beceri alanlarını destekleme konusunda hizmet sunan birimlere ara eleman yetiştirmek.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Temel Yeterlilik Testi (TYT) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG1142960 ÇOCUK GELİŞİMİ I Türkçe 3 5
ÇCG1143010 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME Türkçe 2 3
ÇCG1162640 KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR Türkçe 2 3
ÇCG1143020 AİLE EĞİTİMİ Türkçe 2 3
ÇCG1142970 ÖZEL EĞİTİM Türkçe 3 5
ÇCG1142990 ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ Türkçe 2 3
ÇCG1143030 ÇOCUK VE SPOR Türkçe 2 2
ÇCG1121810 LABORATUVAR TEKNİKLERİ VE GÜVENLİĞİ Türkçe 2 2
ÇCG1124900 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 2
ÇCG1124500 İLKYARDIM Türkçe 1+1 2
ÇCG1124600 MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
ÇCG1112350 RADYASYONDAN KORUNMA Türkçe 2 2
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG1277870 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I Türkçe 10
ÇCG1277860 ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ Türkçe 2 4
ÇCG1277850 ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
ÇCG1226260 EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA Türkçe 2 2
ÇCG1243040 ÇOCUK GELİŞİMİ II Türkçe 3 5
ÇCG1211521 YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ Türkçe 2+1 3
ÇCG1225100 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 2
ÇCG1225200 İŞLETME YÖNETİMİ Türkçe 2 2
ÇCG1262660 ÇOCUK VE DRAMA Türkçe 2+1 3
ÇCG1262670 ÇOCUK VE MÜZİK Türkçe 2+1 3
ÇCG1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
ÇCG1225600 SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 2
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG2177920 ÇOCUK BESLENMESİ Türkçe 2 2
ÇCG2143090 ÇOCUK VE OYUN Türkçe 3 6
ÇCG2177910 DUYU EĞİTİMİ Türkçe 2 4
ÇCG2177890 ÇOCUK EDEBİYATI Türkçe 2 4
ÇCG2177880 OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II Türkçe 10
ÇCG2143110 ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI Türkçe 6
ÇCG2143170 OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK Türkçe 2 2
ÇCG2143130 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ Türkçe 2 3
ÇCG2143160 ÇOCUK VE MEDYA Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
ÇCG2243210 ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK Türkçe 2 4
ÇCG2243190 ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI Türkçe 2 4
ÇCG2277930 ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI Türkçe 2 5
ÇCG2277940 EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 2 2
ÇCG2243240 ALAN ÇALIŞMASI Türkçe 10
ÇCG2243250 OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ Türkçe 2 3
ÇCG2243220 ANİMASYON Türkçe 2 4
ÇCG2245830 AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK Türkçe 2 2
ÇCG2243260 ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA Türkçe 2 3

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Alanı ile ilgili temel düzeyde kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.
Alanıyla ilgili etik ilke ve kurallara ilişkin bilgiye sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanı ile ilgili temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri, temel bilgisayar programlarını ve ilgili teknolojileri kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili sahip olduğu temel bilgi birikimini kullanarak verilen bir görevi bağımsız olarak yürütür.

Öğrenme Yetkinliği

Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir; öğrenme gereksinimlerini belirler ve öğrenmesini yönlendirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Çocuk gelişimi alanıyla ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirerek, düşüncelerini ve sorunlara yönelik çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek etkili iletişim sürecinde bulunur.

Alana Özgü Yetkinlik

Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve katılır.
Birey ve halk sağlığı, çevre koruma ve iş güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.
Birey olarak görev, hak ve sorumlulukları ile ilgili yasa, yönetmelik, mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun davranır.

İstihdam Olanakları

Program mezunlarının okulların ana sınıflarında, kreşlerde, hastanelerin çocuk servislerindeki oyun odalarında yardımcı eğitmen olarak iş olanakları bulunmaktadır.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Medine Pervin BAYSAN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9
AİLE EĞİTİMİ 534423300
AKRAN İLİŞKİLERİ VE ZORBALIK 333310235
ALAN ÇALIŞMASI 453433455
ANİMASYON 535534211
ANNE-ÇOCUK SAĞLIĞI 535521232
ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 003443011
ÇOCUK BESLENMESİ 442333444
ÇOCUK EDEBİYATI 443334113
ÇOCUK GELİŞİMİ I 535523433
ÇOCUK GELİŞİMİ II 313423344
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA 555531355
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ VE RUH SAĞLIĞI 442334344
ÇOCUK VE DRAMA 330220314
ÇOCUK VE MEDYA 555345354
ÇOCUK VE MÜZİK 232443423
ÇOCUK VE OYUN 535532220
ÇOCUK VE SPOR 434422431
ÇOCUKLA İLETİŞİM VE BEDEN DİLİ 534420300
ÇOCUKTA FEN, MATEMATİK VE TEKNOLOJİ 554444000
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK 535533311
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 030000303
DUYU EĞİTİMİ 344455000
EĞİTİMDE MATERYAL TASARLAMA 535545322
EĞİTSEL YAKLAŞIMLAR 444445111
İŞLETME YÖNETİMİ 222223523
KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ 223335234
KORUNMA İHTİYACI OLAN ÇOCUKLAR 450440545
MESLEK ETİĞİ 050000005
OKUL ÖNCESİ DÖNEMDE FEN VE MATEMATİK 515535200
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA I 535553311
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA UYGULAMA II 535553311
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 323222200
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİ 535542411
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ 233424224
ÖZEL EĞİTİM 434423333
ÖZEL EĞİTİM GÖZLEM ÇALIŞMASI 545533444
RADYASYONDAN KORUNMA 000000555
SAĞLIKTA KALİTE YÖNETİMİ 131241534
YARATICI EĞİTİM MODÜLLERİ 555555555
İlişkili ders sayısı / 39/4214112413114311210511085101
İlişki ağırlığı433333323

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu