Ana içeriğe atla

Ders Detayı

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnayasacılık hareketinin Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimini ve 1982 Anayasasının tüm temel kavram ve kurumlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketi,Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk,Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleri,Hükümet sistemleri, Anayasa yargısı,Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları,1960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler,1982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.,Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.,Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.,Yürütme organı, Cumhurbaşkanı.,Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.,Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.,Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.,Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir devlet yapısı içinde hukukun temel kaynağı olan anayasaların tarihi gelişimini ve farklı devlet geleneklerinin faklılıkları ile ortak yönlerini anlatır.10, 16, 9A
Anayasacılık hareketinin küresel ve ulusal tarihi gelişimini anlatır.10, 16, 9A
Anayasacılık hareketinin temel ilkeleri ve tarih içinde bu ilkelerin nasıl uygulandığını anlatır.10, 16, 9A
Anayasa sistemleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri listeler.10, 16, 9A
Günümüz anayasa hukuku sistemlerinde yer verilen temel kavram ve kurumları açıklar.10, 16, 9A
İnsan hakları, katılımcılık, çoğulculuk, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü kavramlarının anayasal anlamları hakkında gerek ulusal gerekse karşılaştırmalı hukuk bakış açılarıyla açıklar.10, 16, 9A
Anayasa hukukunun temel kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
Hükümet sistemleri, federalizm, üniter devlet, merkezi idare ve yerel yönetimler düzenlemelerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.10, 16, 9A
Anayasa yargısı sistemlerinin gelişimini ve anayasa yargısı sistemlerini ve yargı kararlarını özetler.10, 16, 9A
Yasaların anayasa uygunluğunun denetlenmesi konusunda geliştirilen farklı modelleri açıklar.10, 16, 9A
Anayasa yargısının temel sorunlarını tanır.10, 16, 9A
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yargı kararlarını karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla tanır.10, 16, 9A
Türkiye’de anayasacılık hareketi içindeki gelişmeleri özetler.10, 16, 9A
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında yer alan temel kurum ve kavramları anlatır.10, 16, 9A
Türkiye’deki anayasal sistemin sorunlarını ifade eder.10, 16, 9A
1982 Anayasasında yer alan tüm temel kurum ve kuralları açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketiDers notlarını okuma.
2Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculukDers notlarını okuma.
3Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleriDers notlarını okuma.
4Hükümet sistemleri, Anayasa yargısıDers notlarını okuma.
5Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları2. ve 3. bölümü okuma.
61960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler4. bölümü okuma.
71982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.5. bölümü okuma.
8Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.7., 8. ve 9. bölümleri okuma.
9Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.10. ve 11. bölümü okuma.
10Yürütme organı, Cumhurbaşkanı.12. ve 13. bölümü okuma.
11Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.14. ve 15. bölümü okuma.
12Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.16. ve 17. bölümü okuma.
13Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.16. ve 17. bölümü okuma.
14Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.18. bölümü okuma.
Kaynak
Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınları, 2023. Ders notları.
Başgil, Ali Fuat: Esas Teşkilat Hukuku, Baha Matbaası, İstanbul 1960. Erdoğan, Mustafa: Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, Ankara 2010. Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2010. Özbudun, Ergun: Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2009. Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000. Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2009. Yazıcı, Serap, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100
AKTS / İşyükü Tablosu
EtkinlikSayıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Saati14228
Rehberli Problem Çözme000
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi000
Okul Dışı Diğer Faaliyetler000
Proje Sunumu / Seminer000
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı000
Ara Sınav ve Hazırlığı12020
Genel Sınav ve Hazırlığı14040
Performans Görevi, Bakım Planı000
Toplam İş Yükü (Saat)88
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(88/30)3
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Dersin Detaylı Bilgileri

Ders Tanımı

DersKoduYarıyılT+U SaatKrediAKTS
ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ-Güz Dönemi2+023
Ders Programı
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin DiliTürkçe
Dersin SeviyesiÖn Lisans
Dersin TürüZorunlu
Dersin KoordinatörüDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersi VerenlerDr.Öğr.Üye. Yakup Levent KORKUT
Dersin Yardımcıları
Dersin AmacıAnayasacılık hareketinin Türkiye’deki ve diğer ülkelerdeki gelişimini ve 1982 Anayasasının tüm temel kavram ve kurumlarını değerlendirmektir.
Dersin İçeriğiBu ders; Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketi,Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculuk,Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleri,Hükümet sistemleri, Anayasa yargısı,Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları,1960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler,1982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.,Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.,Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.,Yürütme organı, Cumhurbaşkanı.,Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.,Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.,Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.,Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme KazanımlarıÖğretim YöntemleriÖlçme Yöntemleri
Bir devlet yapısı içinde hukukun temel kaynağı olan anayasaların tarihi gelişimini ve farklı devlet geleneklerinin faklılıkları ile ortak yönlerini anlatır.10, 16, 9A
Anayasacılık hareketinin küresel ve ulusal tarihi gelişimini anlatır.10, 16, 9A
Anayasacılık hareketinin temel ilkeleri ve tarih içinde bu ilkelerin nasıl uygulandığını anlatır.10, 16, 9A
Anayasa sistemleri arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri listeler.10, 16, 9A
Günümüz anayasa hukuku sistemlerinde yer verilen temel kavram ve kurumları açıklar.10, 16, 9A
İnsan hakları, katılımcılık, çoğulculuk, demokrasi, eşitlik ve hukukun üstünlüğü kavramlarının anayasal anlamları hakkında gerek ulusal gerekse karşılaştırmalı hukuk bakış açılarıyla açıklar.10, 16, 9A
Anayasa hukukunun temel kavramlarını açıklar.10, 16, 9A
Hükümet sistemleri, federalizm, üniter devlet, merkezi idare ve yerel yönetimler düzenlemelerinin avantaj ve dezavantajlarını açıklar.10, 16, 9A
Anayasa yargısı sistemlerinin gelişimini ve anayasa yargısı sistemlerini ve yargı kararlarını özetler.10, 16, 9A
Yasaların anayasa uygunluğunun denetlenmesi konusunda geliştirilen farklı modelleri açıklar.10, 16, 9A
Anayasa yargısının temel sorunlarını tanır.10, 16, 9A
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen yargı kararlarını karşılaştırmalı hukuk bakış açısıyla tanır.10, 16, 9A
Türkiye’de anayasacılık hareketi içindeki gelişmeleri özetler.10, 16, 9A
Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi anayasalarında yer alan temel kurum ve kavramları anlatır.10, 16, 9A
Türkiye’deki anayasal sistemin sorunlarını ifade eder.10, 16, 9A
1982 Anayasasında yer alan tüm temel kurum ve kuralları açıklar.10, 16, 9A
Öğretim Yöntemleri:10: Tartışma Yöntemi, 16: Soru - Cevap Tekniği , 9: Anlatım Yöntemi
Ölçme Yöntemleri:A: Klasik Yazılı Sınav

Ders Akışı

SıraKonularÖn Hazırlık
1Ders programı ve içeriği, notlama sistemi, öğrencilerin beklentileri ve önerileri Anayasa nedir? Erken dönem anayasacılık hareketiDers notlarını okuma.
2Anayasacılık hareketinin temel kavramları I: İnsan Hakları, Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Demokrasi, katılımcılık, çoğulculukDers notlarını okuma.
3Anayasacılık hareketinin temel kavramları II: Eşitlik, hukukun üstünlüğü, Karşılaştırmalı anayasa hukuku: Farklı anayasal sistemlerin özellikleriDers notlarını okuma.
4Hükümet sistemleri, Anayasa yargısıDers notlarını okuma.
5Osmanlı'da Anayasal Gelişmeleri 1808-1909, Cumhuriyet Dönemi Anayasacılık hareketi: 1921 ve 1924 anayasaları2. ve 3. bölümü okuma.
61960 Sonrasında anayasalar, 1982 Anayasasında temel ilkeler4. bölümü okuma.
71982 Anayasasının temel hak ve hürriyetler konusundaki temel yaklaşımı, 1982 Anayasasının uygulanmasında karşılaşılan sorunlar.5. bölümü okuma.
8Yasama organı, TBMM İçtüzüğü, çalışma usulleri ve milletvekillerinin yasal statüsü.7., 8. ve 9. bölümleri okuma.
9Yasama fonksiyonu ve yasama süreçleri, yasama organının yetkileri.10. ve 11. bölümü okuma.
10Yürütme organı, Cumhurbaşkanı.12. ve 13. bölümü okuma.
11Yürütme organının işlemleri, Olağanüstü yönetim usulleri.14. ve 15. bölümü okuma.
12Türkiye’de anayasal yargı, Türkiye’de anayasal yargı –Usul hukuku.16. ve 17. bölümü okuma.
13Türkiye’de anayasal yargı – İçtihat hukuku, Militan demokrasi ve yargısal aktivizm.16. ve 17. bölümü okuma.
14Anayasal değişiklikler, Türkiye’de anayasal sistemde reform ihtiyacı.18. bölümü okuma.
Kaynak
Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukukuna Giriş, Ekin Yayınları, 2023. Ders notları.
Başgil, Ali Fuat: Esas Teşkilat Hukuku, Baha Matbaası, İstanbul 1960. Erdoğan, Mustafa: Anayasa Hukuku, Orion Yayınları, Ankara 2010. Gözler, Kemal: Türk Anayasa Hukuku, Ekin Yayınları, Bursa 2010. Özbudun, Ergun: Anayasa Hukuku, Yetkin Yayınları, Ankara 2009. Tanör, Bülent/Yüzbaşıoğlu, Necmi: 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa Hukuku, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2000. Teziç, Erdoğan, Anayasa Hukuku, Beta Yayınları, İstanbul 2009. Yazıcı, Serap, Yeni Bir Anayasa Hazırlığı ve Türkiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2009.

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
NoProgram Yeterliliği Katkı Düzeyi
12345
1
1. Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
X
2
2. Hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilere sahiptir.
X
3
3. Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
X
4
4. Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
X
5
5. Hukukun temel kavramlarına ve hukuk metodolojisine ilişkin temel bilgilerden hareketle yalın hukuk sorunlarını çözer.
X
6
6. Hukukun temel kavramlarına, hukuk metodolojisine ve temel hukuk sorunlarına ilişkin olarak edindiği bilgiyi hukuk ve diğer yakın sosyal bilimler alanlarında kullanır.
X
7
7. Adli hizmetler alanında ihtiyaçları karşılayıcı temel bilgileri kullanmalarını sağlayacak becerileri kazanır.
X
8
8. Hukuk alanına ilişkin temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilecek donanıma sahiptir.
X
9
9. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütür.
10
10. Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
11
11. Öğrenimini hukuk lisans eğitim düzeyine ya da adalet yardımcı hizmetlerine yönlendirir.
X
12
12. Yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilincindedir.
X
13
13. Hukukun temel kavram ve sorunlarıyla ilgili sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.
X
14
14. Hukuk alanına ilişkin temel konularda düşüncelerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşır.
X
15
15. Hukuk alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
16
16. Demokrasi, laiklik, sosyal devlet ve hukukun üstünlüğü gibi anayasal değerde temel ilkelerin önemi ve vazgeçilmezliğinin bilincine vararak bu ilkeleri benimser.
X
17
17. Hukuk mesleğinin gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışı bilincine sahiptir.
X

Değerlendirme Sistemi

Katkı DüzeyiMutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı 40
Genel Sınavın Başarıya Oranı 60
Toplam 100

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu

Ekleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:17Son Güncelleme Tarihi: 31/01/2023 - 14:18