Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Lisans Programı, tasarım ile yapım süreçlerini, teknolojik gelişmeleri, sürdürülebilirliği ve meslek pratiğini bütünleştirebilen mimarlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Ulusal Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) yeterli puan almış olmak gerekmektedir. Programa MF 4 puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MIM1124050MESLEĞE GİRİŞTürkçe2-2
MIM1110004TASARIMCILAR İÇİN MATEMATİKTürkçe2+2-4
MIM1123990TEKNİK RESİM ITürkçe2+2-5
MIM1124020STRÜKTÜRÜN TEMELLERİTürkçe2+2-3
MIM1124040SANAT TARİHİTürkçe2-2
MIM1124490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+6-6
MIM1124510TASARIMIN TEMELLERİ ITürkçe2+4-5
İNG1111600İNGİLİZCE Iİngilizce3-4
TDL1110200TÜRK DİLİ ITürkçe2-2
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
MIM1224120MALZEME VE TEKNOLOJİTürkçe2-2
MIM1223990TEKNİK RESİM ITürkçe2+2-5
MIM1224490TASARIMA GİRİŞ ITürkçe2+6-6
MIM1224070TASARIMA GİRİŞ IITürkçe2+6-6
MIM1224080TEKNİK RESİM IITürkçe2+2-5
MIM1224090TASARIMIN TEMELLERİ IITürkçe2+4-5
MIM1224110STRÜKTÜR ITürkçe2+2-3
MIM1224130TASARIM TARİHİTürkçe2-2
MIM1224150PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞTürkçe2-2
İNG1211700İNGİLİZCE IIİngilizce3-4
TDL1220000TÜRK DİLİ IITürkçe2-2

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi


İstihdam Olanakları

Mezunlar, kamu kuruluşları, özel sektör, araştırma enstitüleri veya üniversitelerde görev yapabilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Prof.Dr. Ayşe Zeynep SÖZEN

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders1234567891011121314151617181920212223242526272829
AHŞAP YAPI UYGULAMALARI I00300000020540000000000001000
AHŞAP YAPI UYGULAMALARI II34222400000444455400000000000
AKILLI KENTLER VE BÜYÜK VERİ00000000000550050500000044450
BİLGİSAYAR DESTEKLİ SÜRE VE MALİYET PLANLAMA00000000000444554410125200000
BİM İLE MİMARİ MODELLEME53444433232334455554444433332
BİM İLE MİMARİ MODELLEME VE ANALİZ44444411212255555512133344343
BİM VE AHŞAP STRÜKTÜRLER55555500000555555553330333333
BİTİRME PROJESİ54030410000000000000000000000
BÜTÜNLEŞİK SİSTEM TASARIMI STÜDYOSU55550000000553303455445500000
ÇAĞDAŞ MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI01102054553100000000000000000
ÇEVRE VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞE GİRİŞ55552255053555555511111155555
ÇEVRESEL SİSTEMLER: YAPIM DİNAMİĞİ I32332300000333303300220055555
ÇEVRESEL SİSTEMLER: YAPIM DİNAMİĞİ II32332300000333303300220055555
DEPREME DAYANIKLI YAPILAR55555500000005555550000045555
DİJİTAL FABRİKASYON DÜŞÜNCESİ00323100000233332300000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI I11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI II11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA I11313000000450000000000000000
DİJİTAL TASARIM ARAÇLARI UYGULAMA II11313000000450000000000000000
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO I44544410004230002311532555000
DİSİPLİNLERARASI STÜDYO II44544410004230002311532555000
ETİK VE ESTETİK53300304005000000000000000000
GAYRİMENKUL GELİŞTİRME43352000000000000054345220022
HESAPLAMALI TASARIM STRATEJİLERİ54420000000453304400000022000
İLERİ GÖRSEL DÜŞÜNME/ANLATIM55555155552331322211233411111
İLERİ YAPIM YÖNETİMİ15353502222333344455555555555
İMAR HUKUKU15353512222333344455555555555
İNŞAAT PROJ.ÇİZİM STAND. VE TEKNİK ŞART.00000000000000000033445500000
KAMU İHALE MEVZUATI VE UYGULAMALARI00000000000000000055555555555
KAVRAMSAL SANAT VE ENSTALASYON43443433334000000000000000000
KENT VE KENTLEŞME-KENTSEL TASARIMA GİRİŞ50050540440000000000000050040
KENTSEL DÖNÜŞÜMDE MİMARLIK00000000000000000045453444540
KENTSEL MORFOLOJİ VE TASARIM STÜDYOSU55554443334122123334344455555
KURAKLIK SONRASI PROJE TASARIMI45344100000000000000000044035
KURAKLIK SONRASI TASARIM34444500000000000000000023340
MALZEME VE TEKNOLOJİ32241022000551000320000044000
MATEMATİKSEL ORİGAMİ VE MİMARLIK35454400000000000000000000000
MESLEĞE GİRİŞ44351133211211120041111211100
METRAJ VE KEŞİF00000000000400000044005500000
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU II54240310000000000000000000000
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU III54240310000000000000000000000
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU IV54030410000000000000000000000
MİMARİ TASARIM STÜDYOSU V54030410000000000000000000000
MİMARİ TASARIMDA YANGIN EMNİYETİ33340000000044444433030000000
MİMARLIK EKONOMİSİ15353502222333344455555555555
MİMARLIKTA MESLEKİ UYGULAMA PRATİKLERİ00000000000555555555555555555
MODEL YAPIMI 25135300000340423000300000000
MODERN ÖNCESİ MİMARLIK TARİHİ VE KURAMI01102054553100000000000000000
PEYZAJ VE KENTSEL TASARIM PRATİKLERİ02131045531200000210000200040
PROJE YÖNETİMİNE GİRİŞ54555011005540000050000044000
RÖLÖVE VE RESTORASYON00021055554321100100001111111
SANAT TARİHİ01102054553100000000000000000
STAJ I33441212211545444355554444434
STAJ II33441212211545444355554444434
STRÜKTÜR I11300000000554444400000000000
STRÜKTÜR II11300000000554444400000000000
STRÜKTÜRÜN TEMELLERİ11300000000554444400000000000
SÜRDÜRÜLEBİLİR VE SAĞ. KENT. TAS. VE PLAN.00000000000000000053040553545
ŞANTİYE TEKNİĞİ43000000000004403400003000000
TASARIM TARİHİ01102054553100000000000000000
TASARIM VE UYGULAMA13130000000555545500001143322
TASARIM YÖNETİMİ54552000000000000054345222022
TASARIMA GİRİŞ I55454012005230000013000023000
TASARIMA GİRİŞ II55444012005230000010000023000
TASARIMIN TEMELLERİ I55113133000000000000000000000
TASARIMIN TEMELLERİ II55334333000000110000000000000
TEKNİK RESİM I03005000000210050000200020000
TEKNİK RESİM II03005000000210050000200020000
TEKNOLOJİ FELSEFESİ52050145210000300000000030245
TEMEL FOTOĞRAFÇILIK55555244543331122311554511111
YAPIM TEKNOLOJİSİ I00050000000434444400000000000
YAPIM TEKNOLOJİSİ II00440500000000545500000000000
YAPIM TEKNOLOJİSİ III55532414342555554544443443333
YAPIM YÖNETİMİ 54555000005550000050000055000
YAPIM YÖNETİMİNDE SÖZLEŞMESEL İLİŞKİLER15333500000333344455555533333
YARATICI ÇİZİM VE İLLUSTRASYON55455400000000000000000000000
İlişkili Ders Sayısı / 76/1032032141922111551328789717281174174115127126129141122971041081031121461339911396

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu