Ana içeriğe atla

Program Bilgileri

Amaç

İstanbul Medipol Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Programının amacı mesleki açıdan donanımlı, kendisini sürekli olarak geliştiren, araştırmacı yönü kuvvetli, ülkemizde ve dünyada çocukların ilgi, ihtiyaç ve sorunlarına duyarlı, çocukları ilgilendiren toplumsal sorunlara çözüm arayışı içinde olan profesyoneller yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS-TYT-AYT) yeterli puan alarak ilk 300 bin içerisinde yer almak gerekmektedir. Programa Türkçe-Sosyal 1 (TS-1) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 240 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1. Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
OÖ1182850ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ ITürkçe2-3
OÖ1182860YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)İngilizce2-3
OÖ1182870TÜRK DİLİ ITürkçe3-5
OÖ1182880BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİTürkçe3-5
OÖ1175210EĞİTİME GİRİŞTürkçe2-3
OÖ1175270EĞİTİM FELSEFESİTürkçe2-3
OÖ1175990ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞTürkçe3-5
OÖ1176040BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİMTürkçe2-5
2. Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
KoduDersDilT+UUKAKTSİndir
OÖ1282890ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ IITürkçe2-3
OÖ1282900YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)İngilizce2-3
OÖ1282910TÜRK DİLİ IITürkçe3-5
OÖ1275220EĞİTİM SOSYOLOJİSİTürkçe2-3
OÖ1275260EĞİTİM PSİKOLOJİSİTürkçe2-3
OÖ1276010ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIMTürkçe2-3
OÖ1276030ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİMTürkçe3-5
OÖ1276070BESLENME VE SAĞLIKTürkçe2-3

Program Yeterliliği

Kuramsal, Olgusal

Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilgilerini ileri düzeyde okuma ve araştırmalar yaparak bilgilerini günceller, geliştirir ve yeni bilgilere ulaşır.
Çocukların gelişimsel özelliklerini, öğrenme özelliklerini ve öğrenme güçlüklerini bilir.
Kendi tarihini, kültürünü ve diğer kültürleri tanır.
Erken çocukluk eğitimi alanındaki bilimsel ve güncel kuram, kavram ve uygulama bilgilerine sahiptir.


İstihdam Olanakları

Okul öncesi eğitimi lisans programı mezunları okul öncesi öğretmeni unvanı alarak Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okul öncesi eğitim kurumlarına atanma hakkı kazanabilmektedir. Bunun yanında bu kurumlarda yönetici olarak da görev alabilmekt edirler. Dört yıllık lisans eğitiminin ardından lisansüstü eğitimine devam eden öğrenciler gerekli şartları sağladıktan sonra ülkemizde ve dünyada çeşitli üniversitelerin akademik birimlerinde öğretim elemanı olarak da görev alabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Kuralları YÖK ve ilgili yüksek öğretim kurumu tarafından belirlenen yüksek lisans ve doktora programları ile sanatta yeterlik programlarına başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Mefharet VEZİROĞLU ÇELİK

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Bakım Planı

Video

probleme dayalı öğrenme

veri tabanları, kitaplar

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders123456789101112131415161718
AİLE EĞİTİMİ VE KATILIMI555000350040000030
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ I000500000000005000
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKİLAP TARİHİ II000500000330000000
BEBEKLİK DÖNEMİNDE GELİŞİM VE EĞİTİM445023201230000000
BESLENME VE SAĞLIK050055054050000050
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ000000004040003000
BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM VE GEÇİŞ PLAN. HAZ.555555555555555555
ÇOCUĞU TANIMA VE DEĞERLENDİRME555055453340000000
ÇOCUK PSİKOLOJİSİ553000102330001000
ÇOCUK RUH SAĞLIĞI555055543050050000
ÇOCUK SAĞLIĞI VE İLK YARDIM032200000330202040
ÇOCUK VE MEDYA054045543550000000
ÇOCUKTA DAVRANIŞ YÖNETİMİ555055553342130043
EĞİTİM FELSEFESİ521200230540004014
EĞİTİM HUKUKU220200003452352025
EĞİTİM PSİKOLOJİSİ555042542100000030
EĞİTİM SOSYOLOJİSİ000500033450050003
EĞİTİMDE AHLAK VE ETİK000300004350050000
EĞİTİMDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ000002023040002000
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME110000003250002000
EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME000355504040000000
EĞİTİME GİRİŞ010400014143343010
ELEŞTİREL VE ANALİTİK DÜŞÜNME000000004550003000
ERKEN ÇOCUK. YARA. VE YARATICI ÇOCUK ETKİN.255054050004000040
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ ÇEVRE EĞİTİMİ551033300030300000
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİ EDEBİYATI355554355355445100
ERKEN ÇOCUKLUK DÖNEMİNDE GELİŞİM445023201230000000
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİ POLİTİKALARI352332343350052035
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE DRAMA054055455555030000
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNDE GELENEKSEL ÇOCUK OYUNLARI000502004000000000
ERKEN ÇOCUKLUK EĞİTİMİNE GİRİŞ120103002330003045
ERKEN ÇOCUKLUKTA DİL VE KAVRAM GELİŞİMİ555055552341111000
ERKEN ÇOCUKLUKTA FEN EĞİTİMİ351143554451122001
ERKEN ÇOCUKLUKTA MATEMATİK EĞİTİMİ454134543350423001
ERKEN ÇOCUKLUKTA MÜZİK EĞİTİMİ145345543244003003
ERKEN ÇOCUKLUKTA OYUN GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ342033000000010010
ERKEN ÇOCUKLUKTA ÖĞRENME YAKLAŞIMLARI555055543350030000
ERKEN ÇOCUKLUKTA RİTM, DANS VE ORFF EĞİTİMİ454055533345000050
ERKEN ÇOCUKLUKTA SANAT EĞİTİMİ345455454445555445
İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM000500000300030000
KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ000200003340250000
KARŞILAŞTIRMALI EĞİTİM030300002440030004
MEDYA OKUR-YAZARLIĞI001311013312022132
MİKRO ÖĞRETİM340042532350034033
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM PROGRAMLARI504055503030000002
OKULA UYUM VE ERKEN OKURYAZARLIK EĞİTİMİ451143344551215011
OKULLARDA REHBERLİK000050553340330003
ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ550020403000000000
ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ053055555040000000
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI I534355545552455125
ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI II345155535552445535
ÖZEL EĞİTİM VE KAYNAŞTIRMA555155553340200034
SANAT VE ESTETİK434234345342454455
SINIF YÖNETİMİ555055033000000055
TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI002000004030500000
TÜRK DİLİ I000200004400005000
TÜRK DİLİ II000000000300005000
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ100400002213131113
TÜRK EĞİTİM TARİHİ100400002213131113
TÜRK KÜLTÜRÜNDE AİLE VE ÇOCUK343530000350040000
YABANCI DİL I (İNGİLİZCE)000000000032302500
YABANCI DİL II (İNGİLİZCE)000100000000202500
İlişkili Ders Sayısı / 62/013717213596149143136132161144205596510297337685

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketiKesinlikle katılmıyorumKatılmıyorumKısmen katılıyorumKatılıyorumKesinlikle katılıyorumFikrim yok
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı Durumu