Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERIOR DESING and BRANDING-Spring Semester3+033
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEnglish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Zehra Rüya YÜKSEL
Assistant(s)
AimAs a consequence of the variety of the options and alongside with strong competition and customers’ access to more information about brands have led brands to seek news to gain competitive advantage. Accordingly, the main purpose of this module is to develop an approach that focuses on combining the concepts of interior design and spatial branding.
Course ContentThis course contains; • Introduction
• Purpose of the module
• “Why branding?”
,• Concepts of identity, perception and imagery in the context of branding
• Creation of meaning and forms of representation in spaces
• Branding and spaces
,• Visual identity

• Global brands and cultural reflections in interior design
,• Brand positioning, identification and competition
• Brand loyalty concept
,• Sensory branding and interior spaces,• Corporate identity elements and interior design
(Color, texture, form, form and design language)
,• Spatial experience 1 (Management perspective)
(Profit-oriented approach)
,Midterm exam,• Spatial experience 2 (Customer Perspective)
(Experience and loyalty approach)
,• Consumption of spaces,• Branding elements in interior design: Service industry
(Discussion and critique of examples)
,• Branding elements in interior design: Retail sector
(Discussion and critique of examples)
,• Branding of museums,• Brand communications in interior spaces.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
To expand the theoretical knowledge of the participants by presenting the concept of spatial identity to discussion from interdisciplinary perspectives.
To learn the elements that make up the concept of spatial identity.
To examine the perception of space and branding from an interdisciplinary perspective and to understand its relevance to the concept of design.
To ensure that financial and cultural management elements are addressed, as well as the elements that make up the concept of spatial identity.
To enable the participants to evaluate a space of their choice, in accordance with the interdisciplinary structure of the course, through design and branding elements. 16, 6, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1• Introduction
• Purpose of the module
• “Why branding?”
2• Concepts of identity, perception and imagery in the context of branding
• Creation of meaning and forms of representation in spaces
• Branding and spaces
3• Visual identity

• Global brands and cultural reflections in interior design
4• Brand positioning, identification and competition
• Brand loyalty concept
5• Sensory branding and interior spaces
6• Corporate identity elements and interior design
(Color, texture, form, form and design language)
7• Spatial experience 1 (Management perspective)
(Profit-oriented approach)
8Midterm exam
9• Spatial experience 2 (Customer Perspective)
(Experience and loyalty approach)
10• Consumption of spaces
11• Branding elements in interior design: Service industry
(Discussion and critique of examples)
12• Branding elements in interior design: Retail sector
(Discussion and critique of examples)
13• Branding of museums
14• Brand communications in interior spaces
Resources
Some of the proposed key readings: • Castells, M. (1997). The power of identity. Massachusetts, Blackwell. • Graham, S. (2015) ‘Luxified Skies’, City, 19(5), pp.618-645. • Harvey, D. (2007) ‘Neoliberalism as Creative Destruction’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 610(1), pp.21-44. • Lefebvre, H. (2014) Mekânın Üretimi. Sel Yayıncılık • Manzo, L.C. (2005) ‘For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning’, Journal of Environmental Psychology, 25(1), pp.67-86. • Zukin, S. (1990) ‘Socio-spatial prototypes of a new organization of consumption: The role of real cultural capital’, Sociology, 24, pp.137-156. • Breakwell, G.M., (1993), “Social Representations and Social Identity”, Papers on Social Representations, Vol.2, No.3, pp.198-217 • Buttimer, A. and Seamon, D. (1980), “Human Experience of Space and Place”, London: Croom Helm • Cantrill, J. and Senecah, S. (2001), “Using the Sense of Self-in-Place Construct in the Context of Environmental Policy-Making and Landscape Planning” Environmental Science and Policy, Vol.4 (Fall) pp.185-203 • De Chernatony, L. and McDonald, M. (1998), “Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets” 2nd ed, Oxford: Butterworth- Heinemann • Elliott, R. and Wattanasuwan, K. (1998), “Brands as Symbolic Resources for the Construction of Identity”, International Journal of Advertising, Vol.17, No.2, pp. 131–144. • Knez, I., (2005), “Attachment and identity as related to a place and its percived climate”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 25, pp207-218 • Maslow, A. (1943), “A theory of human motivation”, Psychological Review, Vol. 50, pp. 370-396 • Prohansky, H.M., Fabian, A.K. and Kaminoff, R. (1983), “Place-identity: Physical world socialization of the self”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 3, No.1, pp. 57-83 • Tuan, Y. (1977), “Space and Place: The Perspective of Experience”, Minneapolis: University of Minnesota Press

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving2510
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report10110
Term Project000
Presentation of Project / Seminar11010
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTERIOR DESING and BRANDING-Spring Semester3+033
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEnglish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Zehra Rüya YÜKSEL
Assistant(s)
AimAs a consequence of the variety of the options and alongside with strong competition and customers’ access to more information about brands have led brands to seek news to gain competitive advantage. Accordingly, the main purpose of this module is to develop an approach that focuses on combining the concepts of interior design and spatial branding.
Course ContentThis course contains; • Introduction
• Purpose of the module
• “Why branding?”
,• Concepts of identity, perception and imagery in the context of branding
• Creation of meaning and forms of representation in spaces
• Branding and spaces
,• Visual identity

• Global brands and cultural reflections in interior design
,• Brand positioning, identification and competition
• Brand loyalty concept
,• Sensory branding and interior spaces,• Corporate identity elements and interior design
(Color, texture, form, form and design language)
,• Spatial experience 1 (Management perspective)
(Profit-oriented approach)
,Midterm exam,• Spatial experience 2 (Customer Perspective)
(Experience and loyalty approach)
,• Consumption of spaces,• Branding elements in interior design: Service industry
(Discussion and critique of examples)
,• Branding elements in interior design: Retail sector
(Discussion and critique of examples)
,• Branding of museums,• Brand communications in interior spaces.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
To expand the theoretical knowledge of the participants by presenting the concept of spatial identity to discussion from interdisciplinary perspectives.
To learn the elements that make up the concept of spatial identity.
To examine the perception of space and branding from an interdisciplinary perspective and to understand its relevance to the concept of design.
To ensure that financial and cultural management elements are addressed, as well as the elements that make up the concept of spatial identity.
To enable the participants to evaluate a space of their choice, in accordance with the interdisciplinary structure of the course, through design and branding elements. 16, 6, 9A
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1• Introduction
• Purpose of the module
• “Why branding?”
2• Concepts of identity, perception and imagery in the context of branding
• Creation of meaning and forms of representation in spaces
• Branding and spaces
3• Visual identity

• Global brands and cultural reflections in interior design
4• Brand positioning, identification and competition
• Brand loyalty concept
5• Sensory branding and interior spaces
6• Corporate identity elements and interior design
(Color, texture, form, form and design language)
7• Spatial experience 1 (Management perspective)
(Profit-oriented approach)
8Midterm exam
9• Spatial experience 2 (Customer Perspective)
(Experience and loyalty approach)
10• Consumption of spaces
11• Branding elements in interior design: Service industry
(Discussion and critique of examples)
12• Branding elements in interior design: Retail sector
(Discussion and critique of examples)
13• Branding of museums
14• Brand communications in interior spaces
Resources
Some of the proposed key readings: • Castells, M. (1997). The power of identity. Massachusetts, Blackwell. • Graham, S. (2015) ‘Luxified Skies’, City, 19(5), pp.618-645. • Harvey, D. (2007) ‘Neoliberalism as Creative Destruction’, The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science, 610(1), pp.21-44. • Lefebvre, H. (2014) Mekânın Üretimi. Sel Yayıncılık • Manzo, L.C. (2005) ‘For better or worse: Exploring multiple dimensions of place meaning’, Journal of Environmental Psychology, 25(1), pp.67-86. • Zukin, S. (1990) ‘Socio-spatial prototypes of a new organization of consumption: The role of real cultural capital’, Sociology, 24, pp.137-156. • Breakwell, G.M., (1993), “Social Representations and Social Identity”, Papers on Social Representations, Vol.2, No.3, pp.198-217 • Buttimer, A. and Seamon, D. (1980), “Human Experience of Space and Place”, London: Croom Helm • Cantrill, J. and Senecah, S. (2001), “Using the Sense of Self-in-Place Construct in the Context of Environmental Policy-Making and Landscape Planning” Environmental Science and Policy, Vol.4 (Fall) pp.185-203 • De Chernatony, L. and McDonald, M. (1998), “Creating powerful brands in consumer, service and industrial markets” 2nd ed, Oxford: Butterworth- Heinemann • Elliott, R. and Wattanasuwan, K. (1998), “Brands as Symbolic Resources for the Construction of Identity”, International Journal of Advertising, Vol.17, No.2, pp. 131–144. • Knez, I., (2005), “Attachment and identity as related to a place and its percived climate”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 25, pp207-218 • Maslow, A. (1943), “A theory of human motivation”, Psychological Review, Vol. 50, pp. 370-396 • Prohansky, H.M., Fabian, A.K. and Kaminoff, R. (1983), “Place-identity: Physical world socialization of the self”, Journal of Environmental Psychology, Vol. 3, No.1, pp. 57-83 • Tuan, Y. (1977), “Space and Place: The Perspective of Experience”, Minneapolis: University of Minnesota Press

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
TASARIM (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde; yaratıcı problem tanımlama ve çözme bilgisi
X
2
TASARIM (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tasarım odaklı araştırma kurgulama, yürütme ve sonuçlarını değerlendirme ve tasarım sürecini planlama, yönetme, uygulama becerisi
X
3
TASARIM (Yetkinlikler, Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Ekip çalışması içinde çalışma yürütebilme, disiplinler arası etkileşime önem verme ve teknoloji tabanlı iş birliği yöntemlerini uygulayabilme
X
4
TASARIM (Yetkinlikler, Öğrenme Yetkinliği): Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirebilme, plan yapabilme ve mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirme
X
5
TASARIM (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararsı platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarma
X
6
TASARIM ( Yetkinlikler, Alana Özgü Yetkinlik): Toplumun yaşam kalitesini yükseltmeye yönelik mimari tasarıma tasarımına katkıda bulunma
X
7
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Bilgi-Kuramsal, Olgusal) : Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durum hakkında bilgi edinirken, analitik yaklaşımla edindiği bilgiler arasında bağlantı kurabilme ve bu bilgiler ışığında aldığı mesleki eğitimdeki yeterliliklerinin sınırlarını genişletme ve vizyoner bir yaklaşımla yeni fikirler geliştirebilme
X
8
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak tasarım alanında kavram geliştirme ve alanında karşılaştığı problemleri bu bilgiler ışığında çözebilme becerisi
X
9
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Tarih, Kültür, sanat alanında edindiği bilgiler ışığında disiplinlerarası çalışma yapabilme
X
10
TARİH, KÜLTÜR, SANAT (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Alanında edindiği bilgileri, ihtiyaç duyduğu yönde araştırma metodları ile geliştirebilme
11
TARİH, KÜLTÜR, SANAT ( Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkında olma ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje, iş birlikleri ve etkinlikler düzenleme
12
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemleri hakkında bilgi sahibi olma
13
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun -tasarım yapabilme, -yeni teknolojiler ve üretim yöntemleri önerebilme, -teknolojiyi yorumlayarak ve kullanarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme
14
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler--Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilme
15
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-Öğrenme Yetkinliği): İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri kavrayabilme
16
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Amaç ve kitleye uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilme
17
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Sürdürülebilir üretim ve yaşama hizmet etmek üzere bilgi üretme ve uygulama
18
MALZEME VE TEKNOLOJİ (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Teknolojik gelişime hakim olma, bu gelişimleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilme ve bu gelişimlere öncülük edebilme
19
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili -etik değerleri, -proje yönetimi konuları, -hukuki hak ve sorumlulukları, -tasarım çalışmalarını etkileyen konularda yasal sorumlulukları ve yönetmelikleri hakkında bilgi sahibi olma
X
20
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorumlulukları tanıma ve uygulama becerisi
X
21
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilme ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunma
X
22
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca izleme ve öğrenme , karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme, sorumluluk alabilme
X
23
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde gerekli iletişim beceri ve araçlarına hakim olma ve çalışma alanında çözüm gerektiren durumlarda liderlik yapabilme
X
24
MESLEK PRATİĞİ, PROJE YÖNETİMİ VE YASAL SORUMLULUKLAR (Yetkinlikler- Alana Özgü Yetkinlik): Meslek Pratiği, Proje Yönetimi ve Yasal sorumluluklar bilgi birikimi üzerine, ilgili olduğu disiplinlerarası etkileşimi , alanında bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilme ,kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme
X
25
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Bilgi- Kuramsal, Olgusal): Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri -çevre sağlığı, -yapı sağlığı, -insan sağlığı bağlamında uygulayacak bilgiye sahip olma
26
ÇEVRE, YAPI, İNSAN SAĞLIĞI (Beceriler- Bilişsel, Uygulamalı): Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini anlama ve konuyla ilgili tasarım problemlerine çözüm üretme
27
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında yetkinlik ve sorumluluk üstlenme
28
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler- Öğrenme Yetkinliği): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulama bilgi sistemlerini araştırma öğrenme yetkinliği
29
ÇEVRE, YAPI VE İNSAN SAĞLIĞI (Yetkinlikler-İletişim ve Sosyal Yetkinlik): Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilmek

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Student Success

Ekleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:17Son Güncelleme Tarihi: 31/03/2023 - 11:18