Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MYTHOLOGY and ARTICT2115478Fall Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Gözde ÇELİK
Assistant(s)
AimIn this course, the relationship between art and mythology, two main elements that play an important role in the cultural evolution of man and the development of civilization, will be discussed. It is aimed to examine mythology in Egyptian, Anatolian, Greek and Roman civilizations since ancient times, and to analyze Western art movements from ancient times to the 20th century through the relationship between art and mythology.
Course ContentThis course contains; Introduction, what is mythology? The relationship between mythology and art.,The relationship between art and mythology in the Sumerian and Assyrian civilizations, basic personalities and legends, artistic reflections. ,Mythology in the ancient Egyptian civilization, basic personalities and legends, artistic reflections.,Mythology in the ancient Greek period, Olympian gods and legends.,Mythology, heroes, other personalities, creatures and legends in the Ancient Greek period.,MIDTERM ,Mythology in the Ancient Greek period, basic characters in Homer's Iliad and Odyssey, Anatolian Mythologies ,Artistic periods in Ancient Greece , Art and mythology in the Hellenistic period: mythological depictions on sculptures and vases. ,Mythology, basic personalities and legends in the ancient Roman period.,Mythological depictions in art, sculptures and murals in the ancient Roman period.,Renaissance art, basic features, leading figures. artists, Mannerism, basic features, leading artists ,The Influence of Ancient Greek Mythology on the Renaissance and Mannerism ,Baroque Art, Rococo, leading artists, mythological themed works in Baroque and Rococo ,18th-19th. YY. Classical Mythology in Western Art Movements: Neoclassicism, Romanticism, Pre-Raphaelites, Symbolism and mythological works.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Have knowledge about the mythology of ancient civilizations in the Mediterranean geography. 2. Analyzes the relationship between art and mythology. 3. Gains the ability to recognize classical art with its periodic characteristics. 4. Explains the source of mythological depictions in art fields such as painting and sculpture in Western art history. 5. Gains the ability to evaluate artists, stylistic developments and artistic approaches in Western art history.16, 9A, E
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction, what is mythology? The relationship between mythology and art.
2The relationship between art and mythology in the Sumerian and Assyrian civilizations, basic personalities and legends, artistic reflections.
3Mythology in the ancient Egyptian civilization, basic personalities and legends, artistic reflections.
4Mythology in the ancient Greek period, Olympian gods and legends.
5Mythology, heroes, other personalities, creatures and legends in the Ancient Greek period.
6MIDTERM
7Mythology in the Ancient Greek period, basic characters in Homer's Iliad and Odyssey, Anatolian Mythologies
8Artistic periods in Ancient Greece , Art and mythology in the Hellenistic period: mythological depictions on sculptures and vases.
9Mythology, basic personalities and legends in the ancient Roman period.
10Mythological depictions in art, sculptures and murals in the ancient Roman period.
11Renaissance art, basic features, leading figures. artists, Mannerism, basic features, leading artists
12The Influence of Ancient Greek Mythology on the Renaissance and Mannerism
13Baroque Art, Rococo, leading artists, mythological themed works in Baroque and Rococo
1418th-19th. YY. Classical Mythology in Western Art Movements: Neoclassicism, Romanticism, Pre-Raphaelites, Symbolism and mythological works
Resources
1. Bulfinch, T., Myths of Greece and Rome, Penguin Books, London, 1981. 2. Buxton, R., Yunan Mitolojisi, çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa, 2016. 3. Can, Ş., Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken, 2014. 4. Carpenter, T. H., Art and Myth in Ancient Greece: A Handbook, Thames Hudson, World of Art, New York, 1991. 5. Carpenter, T. H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, çev. Bensen B.M. Ünlüoğlu, Homer Kitabevi, 2016. 6. Carr-Gomm, S., Sanat: Sanatın Gizli Dili, çev. Lizet Deadato, İnkılap, 2014. 7. Carvalho de Magalhaes, R., Antikçağ'dan Günümüze Sanatta Mitoloji, çev. Yiğit Değer Bengi, Alfa, 2007. 8. Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, De Ki, 2006. 9. Davidson, R. J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300- 1990s, Oxford University Press, ABD, 1993. 10. Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011. 11. Fink, G., Antik Mitolojide Kim Kimdir, Kabalcı, 1995. 12. Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 2003. 13. Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, çev. Ömer Erduran, Erol Erduran, Remzi Kitabevi, 2007. 14. Hamilton, E., Mitologya, Varlık, 1998. 15. Homeros, Odysseia, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 16. Homeros, İlyada, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 17. İrgin, S., Sanat ve Mitoloji Terimleri Sözlüğü, Sokak Yay, 2018. 18. Kollektif, Mitoloji, NTV, 2012. 19. Leeming, D. A., A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi, çev. Nurdan Soysal, Say, 2018. 20. Little, S., …izmler, Sanatı Anlamak, YEM, 2008. 21. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge, 1998. 22. Sadık, C., Uygarlığın Ayak İzleri, Batı Resim Sanatında Mitoloji, Epsilon, 2022. 23. Sözen, M. ve Tanyeli, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi, 2010. 24. Vernant, J. P., Evren, Tanrılar, İnsanlar, Dost Kitabevi, Ankara, 2001. 25. Wilkinson, P., Myths & Legends, DK, 2009.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project2816
Presentation of Project / Seminar21020
Quiz000
Midterm Exam12020
General Exam12020
Performance Task, Maintenance Plan11010
Total Workload(Hour)114
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(114/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
MYTHOLOGY and ARTICT2115478Fall Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Gözde ÇELİK
Assistant(s)
AimIn this course, the relationship between art and mythology, two main elements that play an important role in the cultural evolution of man and the development of civilization, will be discussed. It is aimed to examine mythology in Egyptian, Anatolian, Greek and Roman civilizations since ancient times, and to analyze Western art movements from ancient times to the 20th century through the relationship between art and mythology.
Course ContentThis course contains; Introduction, what is mythology? The relationship between mythology and art.,The relationship between art and mythology in the Sumerian and Assyrian civilizations, basic personalities and legends, artistic reflections. ,Mythology in the ancient Egyptian civilization, basic personalities and legends, artistic reflections.,Mythology in the ancient Greek period, Olympian gods and legends.,Mythology, heroes, other personalities, creatures and legends in the Ancient Greek period.,MIDTERM ,Mythology in the Ancient Greek period, basic characters in Homer's Iliad and Odyssey, Anatolian Mythologies ,Artistic periods in Ancient Greece , Art and mythology in the Hellenistic period: mythological depictions on sculptures and vases. ,Mythology, basic personalities and legends in the ancient Roman period.,Mythological depictions in art, sculptures and murals in the ancient Roman period.,Renaissance art, basic features, leading figures. artists, Mannerism, basic features, leading artists ,The Influence of Ancient Greek Mythology on the Renaissance and Mannerism ,Baroque Art, Rococo, leading artists, mythological themed works in Baroque and Rococo ,18th-19th. YY. Classical Mythology in Western Art Movements: Neoclassicism, Romanticism, Pre-Raphaelites, Symbolism and mythological works.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Have knowledge about the mythology of ancient civilizations in the Mediterranean geography. 2. Analyzes the relationship between art and mythology. 3. Gains the ability to recognize classical art with its periodic characteristics. 4. Explains the source of mythological depictions in art fields such as painting and sculpture in Western art history. 5. Gains the ability to evaluate artists, stylistic developments and artistic approaches in Western art history.16, 9A, E
Teaching Methods:16: Question - Answer Technique, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam, E: Homework

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction, what is mythology? The relationship between mythology and art.
2The relationship between art and mythology in the Sumerian and Assyrian civilizations, basic personalities and legends, artistic reflections.
3Mythology in the ancient Egyptian civilization, basic personalities and legends, artistic reflections.
4Mythology in the ancient Greek period, Olympian gods and legends.
5Mythology, heroes, other personalities, creatures and legends in the Ancient Greek period.
6MIDTERM
7Mythology in the Ancient Greek period, basic characters in Homer's Iliad and Odyssey, Anatolian Mythologies
8Artistic periods in Ancient Greece , Art and mythology in the Hellenistic period: mythological depictions on sculptures and vases.
9Mythology, basic personalities and legends in the ancient Roman period.
10Mythological depictions in art, sculptures and murals in the ancient Roman period.
11Renaissance art, basic features, leading figures. artists, Mannerism, basic features, leading artists
12The Influence of Ancient Greek Mythology on the Renaissance and Mannerism
13Baroque Art, Rococo, leading artists, mythological themed works in Baroque and Rococo
1418th-19th. YY. Classical Mythology in Western Art Movements: Neoclassicism, Romanticism, Pre-Raphaelites, Symbolism and mythological works
Resources
1. Bulfinch, T., Myths of Greece and Rome, Penguin Books, London, 1981. 2. Buxton, R., Yunan Mitolojisi, çev. Ahmet Fethi Yıldırım, Alfa, 2016. 3. Can, Ş., Klasik Yunan Mitolojisi, Ötüken, 2014. 4. Carpenter, T. H., Art and Myth in Ancient Greece: A Handbook, Thames Hudson, World of Art, New York, 1991. 5. Carpenter, T. H., Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji, çev. Bensen B.M. Ünlüoğlu, Homer Kitabevi, 2016. 6. Carr-Gomm, S., Sanat: Sanatın Gizli Dili, çev. Lizet Deadato, İnkılap, 2014. 7. Carvalho de Magalhaes, R., Antikçağ'dan Günümüze Sanatta Mitoloji, çev. Yiğit Değer Bengi, Alfa, 2007. 8. Cömert, B., Mitoloji ve İkonografi, De Ki, 2006. 9. Davidson, R. J., The Oxford Guide to Classical Mythology in the Arts, 1300- 1990s, Oxford University Press, ABD, 1993. 10. Erhat, A., Mitoloji Sözlüğü, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2011. 11. Fink, G., Antik Mitolojide Kim Kimdir, Kabalcı, 1995. 12. Gombrich, E.H., The Story of Art, Phaidon, 2003. 13. Gombrich, E.H., Sanatın Öyküsü, çev. Ömer Erduran, Erol Erduran, Remzi Kitabevi, 2007. 14. Hamilton, E., Mitologya, Varlık, 1998. 15. Homeros, Odysseia, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 16. Homeros, İlyada, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, çev. Azra Erhat, A. Kadir, İstanbul, 2014. 17. İrgin, S., Sanat ve Mitoloji Terimleri Sözlüğü, Sokak Yay, 2018. 18. Kollektif, Mitoloji, NTV, 2012. 19. Leeming, D. A., A’dan Z’ye Dünya Mitolojisi, çev. Nurdan Soysal, Say, 2018. 20. Little, S., …izmler, Sanatı Anlamak, YEM, 2008. 21. Rosenberg, D., Dünya Mitolojisi, İmge, 1998. 22. Sadık, C., Uygarlığın Ayak İzleri, Batı Resim Sanatında Mitoloji, Epsilon, 2022. 23. Sözen, M. ve Tanyeli, U., Sanat Kavram ve Terimleri Sözlüğü, Remzi, 2010. 24. Vernant, J. P., Evren, Tanrılar, İnsanlar, Dost Kitabevi, Ankara, 2001. 25. Wilkinson, P., Myths & Legends, DK, 2009.

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23