Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ISTANBUL’S SPACES from ANTIQUITY to the 20th CENTURYICT3215282Spring Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Özlem ÖZCAN
Assistant(s)
AimTo get to know the city of Istanbul and its important architectural structures throughout history. It includes students getting to know the historical and architecturally important places of Istanbul more closely, learning the history of the city and the historical change of the city, and understanding the important urban spaces of various periods of the city.
Course ContentThis course contains; Ancient Istanbul
,Byzantine Istanbul,Ottoman Istanbul, 15th-18th centuries,Ottoman Istanbul, 19th century,20th century Istanbul,20th century Istanbul,Midterm,Historical Peninsula (Ancient-Byzantine),Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century),Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century),Beyoğlu and Karaköy (Ottoman 19th century),Karaköy-Ortaköy coast line (Ottoman 19th century),Taksim-Nişantaşı (19th century-20th century),Presentations (lecture).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Recognises the topography of Istanbul. 10, 9A
Knows the important spatial elements that constitute the city. 10, 9A
Kentin tarihini ve tarihsel değişimini öğrenir. 10, 9A
Evaluates urban areas and structures spatially. 10, 9A
Gains the ability to analyse the different historical layers that compose the city. 10, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Ancient Istanbul
2Byzantine Istanbul
3Ottoman Istanbul, 15th-18th centuries
4Ottoman Istanbul, 19th century
520th century Istanbul
620th century Istanbul
7Midterm
8Historical Peninsula (Ancient-Byzantine)
9Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century)
10Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century)
11Beyoğlu and Karaköy (Ottoman 19th century)
12Karaköy-Ortaköy coast line (Ottoman 19th century)
13Taksim-Nişantaşı (19th century-20th century)
14Presentations (lecture)
Resources
Akın,Nur, 19.yy.'ın 2. yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık, 1998. Ağır, Aygül, İstanbul'un eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010, Arslanoğlu, İnci, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, İstanbul 2001. Batur,Afife, Dünya Kenti: İstanbul (Habitat sergisi kataloğu), Tarih Vakfı Yayını, 1996. Batur Afife, ed., Architectural Guide to Istanbul, İstanbul 2006 Bozdoğan Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, İstanbul 2002 (2008). Bozdoğan, Sibel-Akcan Esra, Turkey, Modern Architectures in History,2011. Çelik,Zeynep, Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yayını, 1996. Colonas Vasilis, Greek Architects in the Ottoman Empire, Michigan 2005. Eldem, Edhem, vd. Doğu ile Batı arasında Osmanlı Kenti, İstanbul 2003. Gülenaz, Nursel, Batılılaşma Dönemi İstanbul'unda Hanlar ve Pasajlar, İstanbul 2011. Gülenaz, Nursel-Tüysüz, İnci, Zeyrek Fatih, İstanbul 2010. Güleryüz, Naim, İstanbul Sinagogları, İstanbul 1992. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası, Yapı Kredi Yayınları, 1998. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Limanı, Tarih Vakfı Yayını, 1998. Pervititich, Jacques., Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı Yayını. Yerasimos, St., İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Tarih Vakfı Yayını İstanbul 2000. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Cilt 1-8, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 199

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14228
Guided Problem Solving000
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project248
Presentation of Project / Seminar000
Quiz21530
Midterm Exam12020
General Exam13030
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)116
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(116/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ISTANBUL’S SPACES from ANTIQUITY to the 20th CENTURYICT3215282Spring Semester2+024
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeElective
Course CoordinatorAssist.Prof. Mustafa ERDEM
Name of Lecturer(s)Lect.Dr. Özlem ÖZCAN
Assistant(s)
AimTo get to know the city of Istanbul and its important architectural structures throughout history. It includes students getting to know the historical and architecturally important places of Istanbul more closely, learning the history of the city and the historical change of the city, and understanding the important urban spaces of various periods of the city.
Course ContentThis course contains; Ancient Istanbul
,Byzantine Istanbul,Ottoman Istanbul, 15th-18th centuries,Ottoman Istanbul, 19th century,20th century Istanbul,20th century Istanbul,Midterm,Historical Peninsula (Ancient-Byzantine),Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century),Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century),Beyoğlu and Karaköy (Ottoman 19th century),Karaköy-Ortaköy coast line (Ottoman 19th century),Taksim-Nişantaşı (19th century-20th century),Presentations (lecture).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
Recognises the topography of Istanbul. 10, 9A
Knows the important spatial elements that constitute the city. 10, 9A
Kentin tarihini ve tarihsel değişimini öğrenir. 10, 9A
Evaluates urban areas and structures spatially. 10, 9A
Gains the ability to analyse the different historical layers that compose the city. 10, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Ancient Istanbul
2Byzantine Istanbul
3Ottoman Istanbul, 15th-18th centuries
4Ottoman Istanbul, 19th century
520th century Istanbul
620th century Istanbul
7Midterm
8Historical Peninsula (Ancient-Byzantine)
9Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century)
10Historic Peninsula (Ottoman 15-18th century)
11Beyoğlu and Karaköy (Ottoman 19th century)
12Karaköy-Ortaköy coast line (Ottoman 19th century)
13Taksim-Nişantaşı (19th century-20th century)
14Presentations (lecture)
Resources
Akın,Nur, 19.yy.'ın 2. yarısında Galata ve Pera, Literatür Yayıncılık, 1998. Ağır, Aygül, İstanbul'un eski Venedik Yerleşimi ve Dönüşümü, İstanbul 2010, Arslanoğlu, İnci, Erken Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı 1923-1938, İstanbul 2001. Batur,Afife, Dünya Kenti: İstanbul (Habitat sergisi kataloğu), Tarih Vakfı Yayını, 1996. Batur Afife, ed., Architectural Guide to Istanbul, İstanbul 2006 Bozdoğan Sibel, Modernizm ve Ulusun İnşası, İstanbul 2002 (2008). Bozdoğan, Sibel-Akcan Esra, Turkey, Modern Architectures in History,2011. Çelik,Zeynep, Değişen İstanbul, Tarih Vakfı Yayını, 1996. Colonas Vasilis, Greek Architects in the Ottoman Empire, Michigan 2005. Eldem, Edhem, vd. Doğu ile Batı arasında Osmanlı Kenti, İstanbul 2003. Gülenaz, Nursel, Batılılaşma Dönemi İstanbul'unda Hanlar ve Pasajlar, İstanbul 2011. Gülenaz, Nursel-Tüysüz, İnci, Zeyrek Fatih, İstanbul 2010. Güleryüz, Naim, İstanbul Sinagogları, İstanbul 1992. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Tarihsel Topoğrafyası, Yapı Kredi Yayınları, 1998. Müller-Wiener,Wolfgang, İstanbul'un Limanı, Tarih Vakfı Yayını, 1998. Pervititich, Jacques., Sigorta Haritalarında İstanbul, Tarih Vakfı Yayını. Yerasimos, St., İstanbul İmparatorluklar Başkenti, Tarih Vakfı Yayını İstanbul 2000. Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi Cilt 1-8, Tarih Vakfı Yayını, İstanbul 199

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
X
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23