Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TECHNICAL DRAWING IICT1123990Fall Semester2+235
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Gizem CAN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hamdi ERGÜL, Lect.Dr. İbrahim YILMAZ, Lect. Necdet KETKEN, Lect. Tuğçe ÖZATA, Lect. Rabiya Yeşim YÜKSEL, Assist.Prof. Orhan ÇELİKTÜRK, Lect. Işıkcan KESKİN
Assistant(s)Ress. Asst. Bengisu Öten
AimTechnical Drawing aims to enable students to read and create detailed and accurate architectural drawings competently while developing the mental skills necessary to create these drawings using drawing techniques. Hand drawing is used to ensure hand-eye coordination. Ultimately, the goal is to empower students to produce high-quality drawings and contribute effectively to architectural projects. The Technical Drawing 1 course aims to help students conceptualize a three-dimensional model and accurately transform this model into a two-dimensional drawing using technical drawing equipment. Additionally, it enables the comprehension of two-dimensional drawings in three dimensions. The course also targets the understanding of drawing techniques at scales of 1/100 and 1/200, aiming to develop the skill of creating architectural project sets at these scales.
Course ContentThis course contains; Introduction to technical drawing, Explanation of drawing equipment and materials, Explanation of technical writing and scanning methods, Preparation of the technical drawing layout, Architectural Writing, Standard Paper Sizes, Folding Sheets
,Line thickness, line types, parallel drawing at different angles and hatching exercises, writing exercises & Feedback,Explanation of simple geometric drawing systematics, Orthographic Projection Studies (drawing an elevation) &Feedback ,Orthographic Projection Principles, Drawing a section &Feedback
,Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing an elevation from the plan in epure layout
,Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing a section from the plan in epure layout ,Project reading, General Feedback, Technical drawing representation and exercises for the profession, Axonometric drawing exercise (Military exercise),Creating a 2D drawing on the epure plane usind a 3D model.,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and reading, understanding, and drawing the floor plan through the architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Ground Floor Plan study,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and floor plan drawing on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, 1st Floor Plan study+ Roof Plan,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and section drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, A-A section & B-B section & C-C section,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and elevation drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Elevation drawings (South-west-east-north),Drawing a site plan in line with the required standards of 1/200 scale drawing technique &Feedback,General Feedback & Questions & Re-drawing related sheets (up to your lecturer’s decision).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1-Performs hand-eye coordination.6, 9E
8.Creates a project set at a scale of 1/100. At this scale, reads and draws plan/section/elevation drawings.6, 9E
9.Creates a site plan at a scale of 1/200. At this scale, reads and draws plan/section/elevation drawings.6, 9E
1. Employ the necessary technical drawings to illustrate the format of the existing or arising in the mind existing objects6, 9F
2. Visualize an object of his/her own design, using two and three dimensional drawing techniques6, 9F
3. Using his/her professional definitions; express verbally his/her individual works6, 9F
4. Apply the graphic techniques in design6, 9F
5. Develop the ability of working in a studio environment6, 9F
6. Learn to use their drawing skills with professional terms6, 9F
Teaching Methods:6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to technical drawing, Explanation of drawing equipment and materials, Explanation of technical writing and scanning methods, Preparation of the technical drawing layout, Architectural Writing, Standard Paper Sizes, Folding Sheets
2Line thickness, line types, parallel drawing at different angles and hatching exercises, writing exercises & Feedback
3Explanation of simple geometric drawing systematics, Orthographic Projection Studies (drawing an elevation) &Feedback
4Orthographic Projection Principles, Drawing a section &Feedback
5Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing an elevation from the plan in epure layout
6Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing a section from the plan in epure layout
7Project reading, General Feedback, Technical drawing representation and exercises for the profession, Axonometric drawing exercise (Military exercise)
8Creating a 2D drawing on the epure plane usind a 3D model.
9Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and reading, understanding, and drawing the floor plan through the architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Ground Floor Plan study
10Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and floor plan drawing on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, 1st Floor Plan study+ Roof Plan
11Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and section drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, A-A section & B-B section & C-C section
12Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and elevation drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Elevation drawings (South-west-east-north)
13Drawing a site plan in line with the required standards of 1/200 scale drawing technique &Feedback
14General Feedback & Questions & Re-drawing related sheets (up to your lecturer’s decision)
Resources
To be provided by the instructors
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14456
Guided Problem Solving10440
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report8324
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam188
General Exam188
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)136
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(136/30)5
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
TECHNICAL DRAWING IICT1123990Fall Semester2+235
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Gizem CAN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Hamdi ERGÜL, Lect.Dr. İbrahim YILMAZ, Lect. Necdet KETKEN, Lect. Tuğçe ÖZATA, Lect. Rabiya Yeşim YÜKSEL, Assist.Prof. Orhan ÇELİKTÜRK, Lect. Işıkcan KESKİN
Assistant(s)Ress. Asst. Bengisu Öten
AimTechnical Drawing aims to enable students to read and create detailed and accurate architectural drawings competently while developing the mental skills necessary to create these drawings using drawing techniques. Hand drawing is used to ensure hand-eye coordination. Ultimately, the goal is to empower students to produce high-quality drawings and contribute effectively to architectural projects. The Technical Drawing 1 course aims to help students conceptualize a three-dimensional model and accurately transform this model into a two-dimensional drawing using technical drawing equipment. Additionally, it enables the comprehension of two-dimensional drawings in three dimensions. The course also targets the understanding of drawing techniques at scales of 1/100 and 1/200, aiming to develop the skill of creating architectural project sets at these scales.
Course ContentThis course contains; Introduction to technical drawing, Explanation of drawing equipment and materials, Explanation of technical writing and scanning methods, Preparation of the technical drawing layout, Architectural Writing, Standard Paper Sizes, Folding Sheets
,Line thickness, line types, parallel drawing at different angles and hatching exercises, writing exercises & Feedback,Explanation of simple geometric drawing systematics, Orthographic Projection Studies (drawing an elevation) &Feedback ,Orthographic Projection Principles, Drawing a section &Feedback
,Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing an elevation from the plan in epure layout
,Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing a section from the plan in epure layout ,Project reading, General Feedback, Technical drawing representation and exercises for the profession, Axonometric drawing exercise (Military exercise),Creating a 2D drawing on the epure plane usind a 3D model.,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and reading, understanding, and drawing the floor plan through the architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Ground Floor Plan study,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and floor plan drawing on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, 1st Floor Plan study+ Roof Plan,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and section drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, A-A section & B-B section & C-C section,Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and elevation drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Elevation drawings (South-west-east-north),Drawing a site plan in line with the required standards of 1/200 scale drawing technique &Feedback,General Feedback & Questions & Re-drawing related sheets (up to your lecturer’s decision).
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1-Performs hand-eye coordination.6, 9E
8.Creates a project set at a scale of 1/100. At this scale, reads and draws plan/section/elevation drawings.6, 9E
9.Creates a site plan at a scale of 1/200. At this scale, reads and draws plan/section/elevation drawings.6, 9E
1. Employ the necessary technical drawings to illustrate the format of the existing or arising in the mind existing objects6, 9F
2. Visualize an object of his/her own design, using two and three dimensional drawing techniques6, 9F
3. Using his/her professional definitions; express verbally his/her individual works6, 9F
4. Apply the graphic techniques in design6, 9F
5. Develop the ability of working in a studio environment6, 9F
6. Learn to use their drawing skills with professional terms6, 9F
Teaching Methods:6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to technical drawing, Explanation of drawing equipment and materials, Explanation of technical writing and scanning methods, Preparation of the technical drawing layout, Architectural Writing, Standard Paper Sizes, Folding Sheets
2Line thickness, line types, parallel drawing at different angles and hatching exercises, writing exercises & Feedback
3Explanation of simple geometric drawing systematics, Orthographic Projection Studies (drawing an elevation) &Feedback
4Orthographic Projection Principles, Drawing a section &Feedback
5Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing an elevation from the plan in epure layout
6Project reading, The reading of plan, section and view and understanding through project example &Feedback, Drawing a section from the plan in epure layout
7Project reading, General Feedback, Technical drawing representation and exercises for the profession, Axonometric drawing exercise (Military exercise)
8Creating a 2D drawing on the epure plane usind a 3D model.
9Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and reading, understanding, and drawing the floor plan through the architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Ground Floor Plan study
10Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and floor plan drawing on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, 1st Floor Plan study+ Roof Plan
11Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and section drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, A-A section & B-B section & C-C section
12Technical drawing representation and applications for the profession, Learning the required standards of drawing technique at 1/100 scale and elevation drawing-drawing technics on architectural preliminary project at 1/100 scale &Feedback, Elevation drawings (South-west-east-north)
13Drawing a site plan in line with the required standards of 1/200 scale drawing technique &Feedback
14General Feedback & Questions & Re-drawing related sheets (up to your lecturer’s decision)
Resources
To be provided by the instructors
1.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim I, Eğitim Matbaası, İstanbul 2.Öztepe, H. (1997). Teknik Resim II, Eğitim Matbaası, İstanbul 3.Ching, F.D.K. (1996). Architectural Graphics, Van Nostrand Reinhold, New York 4.Ching, F.D.K. (2010). Design Drawing, John Wiley & Sons, Inc. New York 5.Gürer, L. (2000). Perspektif ve Gölge, Birsen yay. İstanbul 6.Hotan, H. (2000). Mimari Perspektif ve Gölge, YEM, İstanbul 7.Onat, E. (2010). Perspektif ve Perspektifde Gölge Çizimi, Efil yay. İstanbul 8.Şahinler, O. (1990). Mimarlıkta Teknik Resim, Yay, İstanbul

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
X
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
X
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
X
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
X
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
X
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
X
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23