Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTRODUCTION to DESIGN IICT1124490Fall Semester2+656
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Bengi ATUN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Yazgı AKSOY, Lect.Dr. Seda Nur ALKAN, Lect.Dr. Gülce KIRDAR, Lect. Selen Suphiye KANDEMİR, Lect.Dr. Mahmut Çağdaş DURMAZOĞLU, Lect. Derya YILDIZ, Lect. Deniz SOYİPEK
Assistant(s)
AimIn this first studio class of architecture, interior architecture and urban design, the objective is to establish in the students a strong and comprehensive foundation for design by acquainting them with the various stages/methodologies of design including abstract thinking, concept development and design development as well as the fundamentals of good architectural design including responsiveness to site, function, environmental factors and materials.
Course ContentThis course contains; Introduction to Course and Project,Narrative of Music through Spatial Terms,Abstraction in Three-Dimensional Form; From Parts to Whole,Abstraction in Two Dimensions, Rational Analysis of Music; From Parts to Whole,Concept Development,Development of Concept as Three-Dimensional Form,1st JURY,Environmental Factors; Sun, Wind, Climate,Site and Function Determination, Application of Environmental Factors to Site,Material Selection and Wall Model at 1:20 scale,Concept Development; Integration of Additional Factors - Sketch Shadow Analysis ,Design Development,2nd JURY,Revisions/Portfolio.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Based on observations of human movements, the student is able to come up with the spatial terms that correspond to these movements.11, 6E
2. The student is able to bring together disparate elements into a comprehensive form perceivable as a whole unit.10, 2, 6F
3. The student is able to analyze a complex whole in terms of the parts it is composed of as well as the relationship between these parts. 10, 2, 6F
4. The student is able to come up with a design concept that will meet the design brief and act as a guide in arriving at a meaningful form.19, 2, 20, 23F
5. The student is able to determine wind movements, climatic data and the angle of the sun in the horizontal and vertical dimensions for any day and hour of the year using a given application program.5, 9E
6. The student understands the mutual relationship between form and material and is able to accordingly shape her/his form.2, 6E, F
7. The student begins to develop a design concept in a manner wherein relevant environmental factors and functional requirements are also integrated into it.2F
8. The student is able to determine the interaction of the sun with her/his designed form in any given season and during any time of the day.2E
9. The student begins to express her/his project in plan, section and model form at the right scale. 2F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 19: Brainstorming Technique, 2: Project Based Learning Model, 20: Reverse Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Course and ProjectMusic selection and acquiring of material for first 3 homework
2Narrative of Music through Spatial TermsHomework #1: Convert your intuitive movement response to the music into a series of spatial terms, in a time-bound manner, within the format indicated and using graphic language.
3Abstraction in Three-Dimensional Form; From Parts to WholeHomework #2: Convert your spatial terms into a three-dimensional representation of your music. You can only use sticks in the format indicated and at 1:20 scale.
4Abstraction in Two Dimensions, Rational Analysis of Music; From Parts to WholeHomework #3; The music will be analyzed rationally as being composed of parts that make up a whole in the given format, in a time-bound manner.
5Concept DevelopmentHomework #4; Develop a Concept for a pavilion which reflects your chosen piece of music.
6Development of Concept as Three-Dimensional FormHomework #5: Build the model of your pavilion at 1:50 scale.
71st JURYHomeworks 1,2,3,4 ve 5 need to be submitted
8Environmental Factors; Sun, Wind, Climate
9Site and Function Determination, Application of Environmental Factors to SiteAnalysis of Site based on Circulation and Assigned Function, Documentation of Environmental Factors on 1:500 site plan
10Material Selection and Wall Model at 1:20 scaleHomework #7: Build a wall section of your pavilion at 1:20 scale representing your chosen material at the right scale.
11Concept Development; Integration of Additional Factors - Sketch Shadow Analysis Homewor #8: Indicate your developed concept with sketch shadows on the 1:100 site plan. In addition, on another sheet , indicate how your concept has evolved since the beginning of the semester
12Design DevelopmentHomework #9; Express your developed design at 1:20 scale in plan, section and model form.
132nd JURYHomeworks 6,7,8 &9 will be submitted.
14Revisions/Portfolio
Resources
To be distributed by the lecturer
1. Charles G. Ramsey, Harold R. Sleeper (2000), Architectural Graphic Standarts, Wiley and Sons 2. Francis D.K. Ching (2004), İç Mekan Tasarımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları / Mimarlık Dizisi 3. Necati İnceoğlu (1995), Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları 4. Rob Krier (2002), Architectural Composition, Rizzoli 5. Robert W. Gill (1984), Manual of Rendering with Pen and Ink, Van Nostrand Reinhold 6. The Modulor (2004), Le Corbusier, Springer 7. Leski, Kyna (2015), The Storm of Creativity, MIT Press 8. Balkan, Erhan A. (2005), Mimari Tasarımda Konsept, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14684
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report2612
Term Project11010
Presentation of Project / Seminar122
Quiz000
Midterm Exam188
General Exam12222
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)166
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(166/30)6
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
INTRODUCTION to DESIGN IICT1124490Fall Semester2+656
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseTurkish
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorAssist.Prof. Bengi ATUN
Name of Lecturer(s)Assist.Prof. Yazgı AKSOY, Lect.Dr. Seda Nur ALKAN, Lect.Dr. Gülce KIRDAR, Lect. Selen Suphiye KANDEMİR, Lect.Dr. Mahmut Çağdaş DURMAZOĞLU, Lect. Derya YILDIZ, Lect. Deniz SOYİPEK
Assistant(s)
AimIn this first studio class of architecture, interior architecture and urban design, the objective is to establish in the students a strong and comprehensive foundation for design by acquainting them with the various stages/methodologies of design including abstract thinking, concept development and design development as well as the fundamentals of good architectural design including responsiveness to site, function, environmental factors and materials.
Course ContentThis course contains; Introduction to Course and Project,Narrative of Music through Spatial Terms,Abstraction in Three-Dimensional Form; From Parts to Whole,Abstraction in Two Dimensions, Rational Analysis of Music; From Parts to Whole,Concept Development,Development of Concept as Three-Dimensional Form,1st JURY,Environmental Factors; Sun, Wind, Climate,Site and Function Determination, Application of Environmental Factors to Site,Material Selection and Wall Model at 1:20 scale,Concept Development; Integration of Additional Factors - Sketch Shadow Analysis ,Design Development,2nd JURY,Revisions/Portfolio.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Based on observations of human movements, the student is able to come up with the spatial terms that correspond to these movements.11, 6E
2. The student is able to bring together disparate elements into a comprehensive form perceivable as a whole unit.10, 2, 6F
3. The student is able to analyze a complex whole in terms of the parts it is composed of as well as the relationship between these parts. 10, 2, 6F
4. The student is able to come up with a design concept that will meet the design brief and act as a guide in arriving at a meaningful form.19, 2, 20, 23F
5. The student is able to determine wind movements, climatic data and the angle of the sun in the horizontal and vertical dimensions for any day and hour of the year using a given application program.5, 9E
6. The student understands the mutual relationship between form and material and is able to accordingly shape her/his form.2, 6E, F
7. The student begins to develop a design concept in a manner wherein relevant environmental factors and functional requirements are also integrated into it.2F
8. The student is able to determine the interaction of the sun with her/his designed form in any given season and during any time of the day.2E
9. The student begins to express her/his project in plan, section and model form at the right scale. 2F
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 19: Brainstorming Technique, 2: Project Based Learning Model, 20: Reverse Brainstorming Technique, 23: Concept Map Technique, 5: Cooperative Learning, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:E: Homework, F: Project Task

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Introduction to Course and ProjectMusic selection and acquiring of material for first 3 homework
2Narrative of Music through Spatial TermsHomework #1: Convert your intuitive movement response to the music into a series of spatial terms, in a time-bound manner, within the format indicated and using graphic language.
3Abstraction in Three-Dimensional Form; From Parts to WholeHomework #2: Convert your spatial terms into a three-dimensional representation of your music. You can only use sticks in the format indicated and at 1:20 scale.
4Abstraction in Two Dimensions, Rational Analysis of Music; From Parts to WholeHomework #3; The music will be analyzed rationally as being composed of parts that make up a whole in the given format, in a time-bound manner.
5Concept DevelopmentHomework #4; Develop a Concept for a pavilion which reflects your chosen piece of music.
6Development of Concept as Three-Dimensional FormHomework #5: Build the model of your pavilion at 1:50 scale.
71st JURYHomeworks 1,2,3,4 ve 5 need to be submitted
8Environmental Factors; Sun, Wind, Climate
9Site and Function Determination, Application of Environmental Factors to SiteAnalysis of Site based on Circulation and Assigned Function, Documentation of Environmental Factors on 1:500 site plan
10Material Selection and Wall Model at 1:20 scaleHomework #7: Build a wall section of your pavilion at 1:20 scale representing your chosen material at the right scale.
11Concept Development; Integration of Additional Factors - Sketch Shadow Analysis Homewor #8: Indicate your developed concept with sketch shadows on the 1:100 site plan. In addition, on another sheet , indicate how your concept has evolved since the beginning of the semester
12Design DevelopmentHomework #9; Express your developed design at 1:20 scale in plan, section and model form.
132nd JURYHomeworks 6,7,8 &9 will be submitted.
14Revisions/Portfolio
Resources
To be distributed by the lecturer
1. Charles G. Ramsey, Harold R. Sleeper (2000), Architectural Graphic Standarts, Wiley and Sons 2. Francis D.K. Ching (2004), İç Mekan Tasarımı, Yapı Endüstri Merkezi Yayınları / Mimarlık Dizisi 3. Necati İnceoğlu (1995), Düşünme ve Anlatım Aracı Olarak Eskizler, Helikon Yayınları 4. Rob Krier (2002), Architectural Composition, Rizzoli 5. Robert W. Gill (1984), Manual of Rendering with Pen and Ink, Van Nostrand Reinhold 6. The Modulor (2004), Le Corbusier, Springer 7. Leski, Kyna (2015), The Storm of Creativity, MIT Press 8. Balkan, Erhan A. (2005), Mimari Tasarımda Konsept, Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
X
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
X
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
X
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
X
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
X
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
X
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
X
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
X
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
X
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
X
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
X
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
X
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
X
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
X
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
X
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23