Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ENGLISH IIİNG1211700Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEng
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Onur KAVAK
Name of Lecturer(s)Lect. Akın ÖZDEMİRLER
Assistant(s)Instructor Barış Günay
AimCompetency in oral and written communication by improving four basic skills in line with CEFR A2 Level.
Course ContentThis course contains; Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)
,Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives),Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
,Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
,Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)
,Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
,Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
,Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. will be able to define the basic grammar rules of English. 10, 16, 3, 6, 9A
1.1 Explains himself/herself, basic activities and the environment10, 16, 3, 9A
1.2 Uses the words necessary for daily spoken language in sentences.10, 16, 3, 9A
2. will be able to compare basic sentences in English with his/her mother tongue10, 16, 3, 9A
2.1 Interprets basic level texts.10, 16, 3, 9A
2.2 Explains written sources in basic level via dictionary 10, 16, 3, 9A
3. will be able to interpret short basic messages delievered via mass communication tools.10, 16, 3, 9A
3.1 writes basic level messages.10, 16, 3, 9A
3.2 comments on basic level written messages 10, 16, 3, 9A
4. will be able to plan his/her own program for self-imrovement 10, 16, 3, 9A
4.1 compares language learning tools.10, 11, 16, 6, 9A
4.2 compares online learing tools for language improvement10, 16, 6, 9A
5. will be able to exprres his/her future plans.10, 11, 16, 6, 9A
5.1 Displays oral communication skills via language tools.10, 11, 16, 6, 9A
5.2 develops language learning tools for future.10, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 16: Question - Answer Technique, 3: Problem Baded Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)
Study of the relevant chapter of the book
2Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)Study of the relevant chapter of the book
3Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
4Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
5Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
6Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
7Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
8Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
Study of the relevant chapter of the book
9Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
Study of the relevant chapter of the book
10Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)
Study of the relevant chapter of the book
11Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)Study of the relevant chapter of the book
12Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
Study of the relevant chapter of the book
13Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
Study of the relevant chapter of the book
14Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
Study of the relevant chapter of the book
Resources
New English File Elementary Oxford University Press ISBN: 0-19438425-X-2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12121
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ENGLISH IIİNG1211700Spring Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEng
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Onur KAVAK
Name of Lecturer(s)Lect. Akın ÖZDEMİRLER
Assistant(s)Instructor Barış Günay
AimCompetency in oral and written communication by improving four basic skills in line with CEFR A2 Level.
Course ContentThis course contains; Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)
,Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives),Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Now (The use of present continuous tense)
,Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
,Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
,Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)
,Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes),Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
,Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
,Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. will be able to define the basic grammar rules of English. 10, 16, 3, 6, 9A
1.1 Explains himself/herself, basic activities and the environment10, 16, 3, 9A
1.2 Uses the words necessary for daily spoken language in sentences.10, 16, 3, 9A
2. will be able to compare basic sentences in English with his/her mother tongue10, 16, 3, 9A
2.1 Interprets basic level texts.10, 16, 3, 9A
2.2 Explains written sources in basic level via dictionary 10, 16, 3, 9A
3. will be able to interpret short basic messages delievered via mass communication tools.10, 16, 3, 9A
3.1 writes basic level messages.10, 16, 3, 9A
3.2 comments on basic level written messages 10, 16, 3, 9A
4. will be able to plan his/her own program for self-imrovement 10, 16, 3, 9A
4.1 compares language learning tools.10, 11, 16, 6, 9A
4.2 compares online learing tools for language improvement10, 16, 6, 9A
5. will be able to exprres his/her future plans.10, 11, 16, 6, 9A
5.1 Displays oral communication skills via language tools.10, 11, 16, 6, 9A
5.2 develops language learning tools for future.10, 16, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 16: Question - Answer Technique, 3: Problem Baded Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)
Study of the relevant chapter of the book
2Holidays (Plans about holidays and journey) (The use of comparatives and superlatives)Study of the relevant chapter of the book
3Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
4Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
5Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
6Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
7Now (The use of present continuous tense)
Study of the relevant chapter of the book
8Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
Study of the relevant chapter of the book
9Transport (The use of modals to describe abilities and obligations)
Study of the relevant chapter of the book
10Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)
Study of the relevant chapter of the book
11Plans (The use of future tense to talk about future plans and wishes)Study of the relevant chapter of the book
12Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
Study of the relevant chapter of the book
13Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
Study of the relevant chapter of the book
14Health (The use of should/shouldn't to give advice) (The use of adverbs to describe verbs)
Study of the relevant chapter of the book
Resources
New English File Elementary Oxford University Press ISBN: 0-19438425-X-2019

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23