Skip to main content

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ENGLISH IİNG1111600Fall Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEng
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Onur KAVAK
Name of Lecturer(s)Lect. Barış GÜNAY
Assistant(s)Instructor Barış Günay
AimImprovement of spoken and written communication skills in CEFR A2 level using four main skills.
Course ContentThis course contains; Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself)
,Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself),Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
,Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
,People (The use of have/has got to introduce family members)
,People (The use of have/has got to introduce family members)
,People (The use of have/has got to introduce family members)
,Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
,Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
,Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
,Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
,Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities
,The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
,The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Describes the basic grammar of English.10, 16, 3, 9A
1.1. Explains himself/herself, basic activities and the environment.10, 16, 19, 3, 9A
1.2 Identifies his/her field of study in short sentences.10, 16, 6, 9A
2. Uses daily words in sentences.10, 16, 3, 9A
2.1 Compares basic sentences in English with his/her mother tongue.10, 11, 16, 3, 6, 9A
2.2 Comments on news headings delivered via mass communication tools.10, 16, 6, 9A
3. Comments on basic written documents.10, 15, 16, 3, 6, 9A
3.1 Explains written sources in basic level via dictionary.10, 16, 3, 6, 9A
3.2 Describes himself/herself in short writings.10, 16, 6, 9A
4. Comments on daily dialogues.10, 11, 16, 3, 6, 9A
4.1 Compares the sound differences between the target language and mother tongue.10, 16, 3, 6, 9A
4.2 Analyzes shorts writings in target language.10, 16, 6, 9A
5. Defines the basic infrastructure for self-improvement.10, 16, 3, 9A
5.1 Plans his/her own program for self-improvement.10, 16, 3, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 15: Role Play and Drama Technique, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 3: Problem Baded Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself)
Study of the relevant chapter of the book
2Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself)Study of the relevant chapter of the book
3Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
Study of the relevant chapter of the book
4Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
Study of the relevant chapter of the book
5People (The use of have/has got to introduce family members)
Study of the relevant chapter of the book
6People (The use of have/has got to introduce family members)
Study of the relevant chapter of the book
7People (The use of have/has got to introduce family members)
Study of the relevant chapter of the book
8Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
Study of the relevant chapter of the book
9Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
Study of the relevant chapter of the book
10Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
Study of the relevant chapter of the book
11Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
Study of the relevant chapter of the book
12Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities
Study of the relevant chapter of the book
13The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
Study of the relevant chapter of the book
14The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
Study of the relevant chapter of the book
Resources
Speakout Elementary coursebook, 2nd Edition, 2018, Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100
ECTS / Workload Table
ActivitiesNumber ofDuration(Hour)Total Workload(Hour)
Course Hours14342
Guided Problem Solving14228
Resolution of Homework Problems and Submission as a Report000
Term Project000
Presentation of Project / Seminar000
Quiz000
Midterm Exam12121
General Exam12121
Performance Task, Maintenance Plan000
Total Workload(Hour)112
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(112/30)4
ECTS of the course: 30 hours of work is counted as 1 ECTS credit.

Detail Informations of the Course

Course Description

CourseCodeSemesterT+P (Hour)CreditECTS
ENGLISH IİNG1111600Fall Semester3+034
Course Program
Prerequisites Courses
Recommended Elective Courses
Language of CourseEng
Course LevelFirst Cycle (Bachelor's Degree)
Course TypeRequired
Course CoordinatorLect. Onur KAVAK
Name of Lecturer(s)Lect. Barış GÜNAY
Assistant(s)Instructor Barış Günay
AimImprovement of spoken and written communication skills in CEFR A2 level using four main skills.
Course ContentThis course contains; Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself)
,Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself),Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
,Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
,People (The use of have/has got to introduce family members)
,People (The use of have/has got to introduce family members)
,People (The use of have/has got to introduce family members)
,Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
,Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
,Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
,Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
,Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities
,The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
,The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
.
Dersin Öğrenme KazanımlarıTeaching MethodsAssessment Methods
1. Describes the basic grammar of English.10, 16, 3, 9A
1.1. Explains himself/herself, basic activities and the environment.10, 16, 19, 3, 9A
1.2 Identifies his/her field of study in short sentences.10, 16, 6, 9A
2. Uses daily words in sentences.10, 16, 3, 9A
2.1 Compares basic sentences in English with his/her mother tongue.10, 11, 16, 3, 6, 9A
2.2 Comments on news headings delivered via mass communication tools.10, 16, 6, 9A
3. Comments on basic written documents.10, 15, 16, 3, 6, 9A
3.1 Explains written sources in basic level via dictionary.10, 16, 3, 6, 9A
3.2 Describes himself/herself in short writings.10, 16, 6, 9A
4. Comments on daily dialogues.10, 11, 16, 3, 6, 9A
4.1 Compares the sound differences between the target language and mother tongue.10, 16, 3, 6, 9A
4.2 Analyzes shorts writings in target language.10, 16, 6, 9A
5. Defines the basic infrastructure for self-improvement.10, 16, 3, 9A
5.1 Plans his/her own program for self-improvement.10, 16, 3, 6, 9A
Teaching Methods:10: Discussion Method, 11: Demonstration Method, 15: Role Play and Drama Technique, 16: Question - Answer Technique, 19: Brainstorming Technique, 3: Problem Baded Learning Model, 6: Experiential Learning, 9: Lecture Method
Assessment Methods:A: Traditional Written Exam

Course Outline

OrderSubjectsPreliminary Work
1Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself)
Study of the relevant chapter of the book
2Welcome (The use of Present Simple Tense to introducing yourself)Study of the relevant chapter of the book
3Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
Study of the relevant chapter of the book
4Lifestyle (The use of Present Simple Tense to describe daily routines)
Study of the relevant chapter of the book
5People (The use of have/has got to introduce family members)
Study of the relevant chapter of the book
6People (The use of have/has got to introduce family members)
Study of the relevant chapter of the book
7People (The use of have/has got to introduce family members)
Study of the relevant chapter of the book
8Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
Study of the relevant chapter of the book
9Places (The use of there is/are and prepositions to describe a city or a town)
Study of the relevant chapter of the book
10Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
Study of the relevant chapter of the book
11Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities)
Study of the relevant chapter of the book
12Food (The use of countable and uncountable nouns and quantifiers to tell the quantities
Study of the relevant chapter of the book
13The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
Study of the relevant chapter of the book
14The Past (The use of Past Simple Tense to tell about finished events in your life)
Study of the relevant chapter of the book
Resources
Speakout Elementary coursebook, 2nd Edition, 2018, Oxford Publications, ISBN 978-1-292-11593-1

Course Contribution to Program Qualifications

Course Contribution to Program Qualifications
NoProgram QualificationContribution Level
12345
1
Planlama, uygulama, yönetme ve denetleme süreçlerinde problemi tanımlayıp alternatif çözümler üretebilir.
2
Tasarım odaklı araştırma yapıp, tasarım sürecini planlayıp yönetebilir.
3
Ekip çalışması ve disiplinler arası işbirliğinde bulunarak çalışmalarını yürütebilir.
4
Alanında kazandığı bilgi ve becerilerini eleştirel olarak değerlendirip, mesleki bilgi, beceri ve yaklaşımlarını sürekli geliştirebilir.
5
Tasarım çözümlerini ulusal ve uluslararası platformlarda sözlü, yazılı ve görsel (2B ve 3B) olarak aktarabilir.
6
Toplumun yaşam kalitesini ve kamu yararını yükseltmeye yönelik kentsel tasarıma / kentsel gelişmeye ve dönüşüme / peyzaj tasarımına katkıda bulunabilir.
7
Dünyadaki ve Türkiye'deki tarihsel, kültürel gelişim ve güncel durumu örneklerle açıklayabilir.
8
Tarih, kültür ve sanat alanında edindiği bilgileri kullanarak, evrensel ve geleneksel değerler doğrultusunda tasarım alanında karşılaştığı problemleri çözebilir.
9
Tarih, Kültür, sanat alanında, sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda gerektiğinde ekip çalışanı, gerektiğinde lider olarak rol alabilir.
10
Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri, yaşam boyu farklı araştırma metotları ile ilişkilendirebilir.
11
Sosyal, kültürel olguların ve sürekli değişimin farkındadır ve toplumsal sorumluluk bilinci ile sosyal çevre için plan, strateji, proje çalışmaları yapıp, iş birlikleri kurabilir.
12
Alanıyla ilgili problemin çözümünde kullanılacak -teknoloji, -malzeme, -ürün ve üretim yöntemlerini özetleyebilir.
13
Malzeme, teknoloji ve üretim yöntemlerini bilerek bu yöntemlere uygun tasarım yapabilir ve yeni teknoloji üretim yöntemleri önerebilir.
14
Yapım ve üretim teknolojilerinde farklı alan ve ihtiyaçlar temelinde çalışan paydaşlarla iş birliği yapabilir.
15
İhtiyaca göre gerekleri karşılayacak teknolojik araçlar arasındaki uyumluluk ve esneklikleri belirleyebilir.
16
Amaca ve topluma uygun iletişim teknik ve teknolojilerini kullanabilir.
17
Teknolojik gelişimlere hakimdir, yeni gelişmeleri yorumlayarak yaratıcı tasarım çözümleri geliştirebilir ve bu gelişimlere öncülük edebilir.
18
Sürdürülebilirlik ve sürdürülebilir üretim kavramlarını tanımlayıp, bu konuların günümüzdeki önemini örnekler vererek anlatabilir.
19
Alanıyla ilgili etik değerler, proje yönetimi, hukuki hak ve sorumlulukları ve yönetmeliklerle ilgili uzmanlık düzeyindeki bilgi birikimini ortaya koyup, çözüm üretebilir.
20
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında projenin yönetilmesinde kullanılan teknikleri ve yasal sorunlulukları tanımlayıp uygulayabilir.
21
Mesleğin gerektirdiği farklı çalışma ortam ve biçimlerine uyum sağlayabilir ve bu ortamların geliştirilmesine katkıda bulunabilir.
22
Tasarım ve yapım projelerinin yasal, yönetimsel ve prosedürsel gerekliliklerini mesleki yaşam boyunca takip edip, karmaşık sorunların çözümünde yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilir.
23
Projenin girişim aşamasından başlayarak planlama, tasarım, yapım ve işletme aşamalarında ve projenin yönetilmesinde edindiği iletişim becerilerini gösterebilir.
24
Edindiği tüm kuramsal ve uygulamalı, meslek pratiği, proje yönetimi ve yasal sorumluluklar konularındaki, bilgi birikimini uzmanlık düzeyine taşıyabilir.
25
Alanıyla ilgili problemlere çözüm üretirken kullanacağı yöntem ve teknikleri, çevre sağlığı, yapı sağlığı, insan sağlığı bağlamında değerlendirebilir.
26
Çevre, yapı ve insan sağlığı ilişkilerini göz önünde bulundurarak konuyla ilgili tasarım problemlerini çözebilir.
27
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kent/mekan/ürün planlama tasarım uygulama ve denetleme konularında fikrini, nicel ve nitel verilerle destekleyerek, disiplinler arası uzmanlarla sistemli bir biçimde paylaşabilir.
28
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda kuramsal ve uygulamalı bilgi sistemlerini araştırarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir ve yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.
29
Çevre, yapı ve insan sağlığı konusunda tüm uzmanlık alanları ile iletişim kurabilir.

Assessment Methods

Contribution LevelAbsolute Evaluation
Rate of Midterm Exam to Success 50
Rate of Final Exam to Success 50
Total 100

Numerical Data

Ekleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:02Son Güncelleme Tarihi: 30/03/2023 - 16:23