Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Ders Tanımı

Ders Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS
KORUYUCU HEKİMLİK 16+0 - 1,0
Ders Programi Henüz Hazırlanmamıştır.
Ön Koşul Dersleri
Önerilen Seçmeli Dersler
Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr.Gör. Duygu İLHAN
Dersi Verenler Öğr.Gör. Duygu İLHAN
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı Sağlığı tanımlamak, sağlığın bileşenlerini açıklamak,sağlığın korunmasında etkili olan faktörleri belirleyecek yöntemleri öğretmek
Dersin İçeriği Bu ders; Sağlığın Tanımı /Sağlık Dengesi/Yaşam Kalitesi,Sağlığı Oluşturan Taraflar/ Ottowa Bildirgesi,DSÖ 21. Yüzyıl 21 Hedef/ Yaşama Sağlıklı Başlangıçlar Gençlerin Sağlığının Korunması,Sağlığın Bileşenleri / Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu,Sağlığı Koruma Alanları,Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği/ Öğrencilere Yönelik Uygulama Ölçek Sonucunun Değerlendirilmesi/ Küreselleşmenin Sağlık Üzerine Etkisi,Epidemiyoloji disiplininin tanımı ve sağlık hizmetlerinde kullanım alanları, yöntemleri,Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi,Çevre ve sağlık ilişkisi,Çevre kirliliğinin önlenmesinde bireysel ve mesleki sorumluluklar ; konularını içermektedir.
Dersin Öğrenme Kazanımları Öğretim Yöntemleri Ölçme Yöntemleri
Sağlığın Tanımı/Sağlık Dengesi/Yaşam Kalitesi Sağlığı Oluşturan Taraflar/Ottowa Bildirgesi DSÖ 21. Yüzyıl 21 Hedef /Yaşama Sağlıklı Başlangıçlar/Gençlerin Sağlığının Korunması Sağlığın Bileşenleri/Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu Sağlığı Koruma Alanları Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği/Öğrencilere Yönelik Uygulama Ölçek Sonucunun Değerlendirilmesi/Küreselleşmenin Sağlık Üzerine Etkisi Epidemiyoloji disiplininin tanımı ve sağlık hizmetlerinde kullanım alanları, yöntemleri Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi Çevre ve sağlık ilişkisi Çevre kirliliğinin önlenmesinde bireysel ve mesleki sorumluluklar 1, 16, 2, 3, 8 D
Sağlığa bütüncül yaklaşım’ tutumu geliştirir Sağlığın oluşturulmasında bireyin dışındaki tarafları tanımlar Koruma- geliştirme program ve hedefleri bilir Sağlığı oluşturan taraflarla kendi alanının etkileşimini tanımlar Sağlığın sosyoekonomik boyutunu bilir Sağlığına ilişkin kendi yaşam biçimi hakkında bilgisi vardır ve bunu koruma geliştirme yönünde sorumluluk alabilir • Epidemiyoloji disiplininin tanımı, kullanım alanlarını, sağlık hizmetleri açısından önemini bilir Epidemiyolojik çalışma yöntemlerini bilir ve yöntemleri birbirleriyle karşılaştırabilir. Epidemiyolojik araştırmalarını değerlendirir Epidemiyolojide neden-sonuç ilişkisini araştıran çalışma sonuçlarını yorumlar Ulusal ve uluslararası düzeyde epidemiyolojik araştırma sonuçlarını analiz edebilir Uluslararası kayıt formlarını bilir Sağlığın geliştirilmesinde çevrenin, çevre kirliliğinin ve küresel değişimlerin rolünü bilir Çevre kirliliğine ilişkin sonuçları değerlendirebilir Çevreden sağlığa gelebilecek zararların en aza indirilmesinde sorumluluk duyar ve bunu amaçlayan bireysel ve toplumsal hareketlerde doğrudan yer alır
Öğretim Yöntemleri: 1: Anlatım, 16: Proje Temelli Öğrenme, 2: Soru - Cevap, 3: Tartışma, 8: Grup Çalışması
Ölçme Yöntemleri: D: Proje / Tasarım
Haftalık ders konuları ve öğrenim hedefleri için tıklayınız.

Ders Akışı

Sıra Konular Ön Hazırlık
1 Sağlığın Tanımı /Sağlık Dengesi/Yaşam Kalitesi
2 Sağlığı Oluşturan Taraflar/ Ottowa Bildirgesi
3 DSÖ 21. Yüzyıl 21 Hedef/ Yaşama Sağlıklı Başlangıçlar Gençlerin Sağlığının Korunması
4 Sağlığın Bileşenleri / Çok Sektörlü Sağlık Sorumluluğu
5 Sağlığı Koruma Alanları
6 Sağlıklı Yaşam Biçimi Ölçeği/ Öğrencilere Yönelik Uygulama Ölçek Sonucunun Değerlendirilmesi/ Küreselleşmenin Sağlık Üzerine Etkisi
7 Epidemiyoloji disiplininin tanımı ve sağlık hizmetlerinde kullanım alanları, yöntemleri
8 Epidemiyolojik araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi
9 Çevre ve sağlık ilişkisi
10 Çevre kirliliğinin önlenmesinde bireysel ve mesleki sorumluluklar
Kaynaklar
-Beaglehole R., Bonita R., Kjellström, Temel Epidemiyoloji,Dünya Sağlık Örgütü Cenevre 1993, Nobel-Güneş Tıp Kitapevi 1997, ISBN 975-95174-3-4 -Gordis L., Epidemiology, 4.Ed.,Saunders,2009,ISBN 978-1-4160-4002-6
Powerpoint sunumları, bilgisayar, projeksiyon aleti, ders notu

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin Program Yeterliliklerine Katkısı
No Program Yeterliliği Katkı Düzeyi
1 2 3 4 5
0
İleri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir ve uygulama araç-gereçlerini, diş hekimliği alanındaki en güncel bilgileri içeren literatürü ve diğer kaynakları izleme ve değerlendirme yeteneğine sahiptir.
0
PY-2. Diş hekimliği alanında elde ettiği bilgilerin kaynağını, doğruluğunu, güvenilirliğini ve geçerliliğini değerlendirebilme bilgisine sahiptir.
X
0
PY-3. Diş hekimliği mesleği ile ilgili etik kurallar ve yasal sorumluluklar konusunda bilgi sahibidir.
X
0
PY-4. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak bilimsel olarak kanıtlanmış bir veriyi yorumlar ve değerlendirir, sorunları tanımlar, analiz eder ve çözüm önerileri geliştirir.
X
0
PY-5. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki manipülasyon becerilerini kullanarak hastalara en ideal tedavi imkanını sağlar.
0
PY-6. Ağız ve diş sağlığı konularında birey, aile ve topluma yönelik sağlık eğitimi yapar.
X
0
PY-7. İleri düzeydeki bilgi birikimini kullanarak diş hekimliği alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütür.
X
0
PY-8. Diş hekimliği alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi ya da bireysel olarak sorumluluk alır, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci inceleyerek değerlendirir.
X
0
PY-9. Diş hekimliği alanındaki bilgiye ulaşma yollarına karar verir ve uygular, edindiği bu bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
X
0
PY-10. Öğrenme gereksinimlerini ve hedeflerini belirler, kaynaklara etkin ve hızlı bir şekilde ulaşır ve öğrenmesini yönlendirir.
X
0
PY-11. Gelişime açıktır, yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir ve bu davranışını meslek hayatı boyunca devam ettirir.
X
0
PY-12. Sürekli eğitim, iletişim, sağlık bilişim yönetimi gibi konularda çağdaş teknolojileri kavrayabilir ve bunları mesleki uygulamalarının gereklilikleri doğrultusunda kullanabilir.
X
0
PY-13. Diş hekimliği alanı ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirir, onların düşüncelerini, istek ve beklentilerini dinler ve kendi düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek uzman olan ve olmayan kişilere aktarır.
X
0
PY-14. Yaşadığı sosyal çevre için bireysel olarak ya da diğer meslek grupları ile işbirliği içinde proje ve etkinlikler düzenler ve uygular.
X
0
PY-15. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde (“European Language Portfolio Global Scale”, Level B1) kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilir ve meslektaşları ile sözlü ve yazılı iletişim kurar.
0
PY-16. Diş hekimliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır (“European Computer Driving License”, Advanced Level).
0
PY-17. Diş hekimliği alanında toplumun ve dünyanın gündemindeki gelişmeleri izler ve değerlendirir.
X
0
PY-18. Kültürler arasında etkili iletişim kurma bilgi ve becerisine sahiptir.
0
PY-19. Diş hekimliği alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilerini kullanarak düşüncelerini, problemleri ve çözüm yöntemlerini açık bir biçimde aktarır, sorunlara bilimsel veriler ve kanıtlar doğrultusunda çözüm üretir.
0
PY-20. Öğrenim hayatı ve mezuniyet sonrasında kazandığı bilgi birikimi ve manipülasyon becerisini kullanır, elde ettiği bilgi ve becerileri yorumlar ve sonuçlarını meslektaşlarıyla paylaşır.
0
PY-21. Diş hekimliği mesleğinin gerektirdiği etik kurallar ve yasal sorumluluk bilinci ile hareket eder.
X
0
PY-22. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir
0
PY-23. Klinik yönetimi, yardımcı personel eğitimi, etkin çalışma düzeni, mesleki hastalıklardan korunma yöntemleri konularında gerekli uygulamaları yapar.
X

Değerlendirme Sistemi

Değerlendirme Sistemi Mutlak Değerlendirme
Ara Sınavın Başarıya Oranı   40
Genel Sınavın Başarıya Oranı   60
Toplam   100

AKTS - işyükü

AKTS / İşyükü Tablosu
Etkinlik Sayı Süresi
(Saat)
Toplam
İş Yükü
(Saat)
Ders Saati 16 1 16
Rehberli Problem Çözme 0 1 0
Problem Çözümü / Ödev / Proje / Rapor Tanzimi 0 0 0
Oku Dışı Diğer Faaliyetler 0 0 0
Proje Sunumu / Seminer 0 0 0
Kısa Sınav (QUİZ) ve Hazırlığı 0 0 0
Ara Sınav ve Hazırlığı 1 2 2
Genel Sınav ve Hazırlığı 1 3 3
Performans Görevi, Bakım Planı 0 0 0
Toplam İş Yükü (Saat) 21
Dersin AKTS Kredisi = Toplam İş Yükü (Saat)/30*=(48/30) 1,0
Dersin AKTS Kredisi: *30 saatlik çalışma 1 AKTS kredisi sayılmaktadır.

Sayısal Veriler

Öğrenci Başarı Durumu