Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Bu programın amacı, yönetim ve strateji bilim alanında tek başına araştırma yapabilecek akademisyen yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Belgesi

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenci diploma alma hakkına sahiptir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları Enstitüteden almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD1174850 ÖRGÜT KURAMI VE TASARIMI Türkçe 3 8
YSTD1159750 UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 8
YSTD1162170 SEMİNER Türkçe 3 - 10
YSTD1174880 KÜRESEL REKABET ORTAMINDA YÖNETİM VE STRATEJİ Türkçe 3 8
YSTD1174860 ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK TEORİLERİ VE KAVRAMLARI Türkçe 3 7
YSTD1112141 21. YY EKONOMİK-POLİTİK STRATEJİLERİ VE KÜRESELLEŞME Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD1259750 UYGULAMALI BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Türkçe 3 8
YSTD1262170 SEMİNER Türkçe 3 - 10
YSTD1212142 DİJİTAL İŞLETME VE STRATEJİLERİ Türkçe 3 7
YSTD1245520 İŞ ZEKASI VE STRATEJİ GELİŞTİRME Türkçe 3 7
YSTD1262140 KOMPLEKS SİSTEMLER VE LİDERLİK Türkçe 3 7
YSTD1210684 YÖNETİM FELSEFESİ Türkçe 3 7
YSTD1262150 FİNANSAL KARAR VERME VE İŞLETME STRATEJİSİ Türkçe 3 8
YSTD1270730 YENİ EKONOMİ VE STRATEJİK KARAR VERME Türkçe 3 7
YSTD1243770 YATIRIM ANALİZİ VE PORTFÖY YÖNETİMİ Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD2164740 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
YSTD2164750 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
YSTD2110332 TEZ Türkçe - 130
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD2264750 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
YSTD2264740 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
YSTD2210332 TEZ Türkçe - 130
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD3164750 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
YSTD3164740 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
YSTD3110332 TEZ Türkçe - 130
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD3264750 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
YSTD3264740 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
YSTD3210332 TEZ Türkçe - 130
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD4164750 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
YSTD4110332 TEZ Türkçe - 130
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YSTD4264750 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 20
YSTD4210332 TEZ Türkçe - 130

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Yönetim alanında teorik bilgileri tanımlar.
Yönetim alanında gerekli matematiksel ve istatistiki yöntemleri anlatır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Yönetim alanında gerekli en az bir bilgisayar programı kullanır.
Akademik çalışma yapmak için gerekli olan araştırma becerisine sahip olur.
Zaman yönetimi becerisine sahip olur.

YETKİNLİKLER


Alana Özgü Yetkinlik

Bilimsel etik ve bilimsel sorumluluk ilkeleri benimser.
Disiplinler arası çalışmalar yürütebilmek için farklı disiplinlerde (ekonomi, finans, sosyoloji, hukuk, işletme) temel bilgileri ve verileri analiz ederek alanında kullanır.
Alanı ile ilgili en az bir bilimsel çalışma yaparak özgün bir yapıt üretebilmesi ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilmesi.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Yönetim alanında teorik ve uygulamaya yönelik bilgileri kullanır.

İstihdam Olanakları

Doktora mezuniyetine hak kazananlar, Özel ve Kamu Üniversitelerinde akademisyen olarak kariyerlerine devam edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilirler.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Proje, Makale, Sözlü ve Yazılı şeklinde derslerdeki başarı durumu ölçülür.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/15
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu