Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık Hukuku alanındaki sorunları saptayan, değerlendiren, oluşan uyuşmazlıklara çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özellikli alanlarda uzmanlaşmış ve özgün fikir üretebilen hukukçular yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans ve / veya Yüksek Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı (ALES) Sonucu, İngilizce Yeterlilik Sertifikası

Mezuniyet Koşulları

Tüm dersleri başarıyla tamamlayan ve seminer, yeterlik sınavı, tez önerisi, doktora tezi ile en az 240 AKTS alan öğrenciler diploma almaya hak kazanır.

Önceki Öğrenimin Tanınması

İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin yatay geçişle öğrenci kabulüne ilişkin maddelerine göre yatay geçişle öğrenci kabul edilir.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD1110938 TIP HUKUKU VE ETİĞİNİN TEMEL KAVRAMLARI I Türkçe 3 8
SHKD1119570 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU I Türkçe 3 8
SHKD1182110 SEMİNER Türkçe 3 - 7
SHKD1117020 İDARENİN SORUMLULUĞU Türkçe 3 7
SHKD1129160 BİOHUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK Türkçe 3 7
SHKD1129320 SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKABET Türkçe 3 7
SHKD1140210 SAĞLIK KAMU HİZMETİ Türkçe 3 7
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD1211165 TIP HUKUKU VE ETİĞİNİN TEMEL KAVRAMLARI II Türkçe 3 8
SHKD1219620 SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU II Türkçe 3 8
SHKD1211167 ULUSLARARASI İNSAN HAKLARI KAPSAMINDA SAĞLIK HAKKININ DEĞERLENDİRİLİMESİ Türkçe 3 7
SHKD1211987 SAĞLIK HUKUKU VE E-SAĞLIK HİZMETLERİ Türkçe 3 7
SHKD1213709 TIBBİ MÜDAH. CEZA HUKUK. BAKIM. DEĞERLEN. Türkçe 3 7
SHKD1219640 KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLAR Türkçe 3 7
SHKD1219660 İLAÇ PATENTİ Türkçe 3 7
SHKD1229360 HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU Türkçe 3 7
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD2146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SHKD2148960 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
SHKD2123270 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD2246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SHKD2248960 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
SHKD2223270 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD3146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SHKD3148960 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
SHKD3123270 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD3246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SHKD3248960 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 60
SHKD3223270 TEZ Türkçe - 90
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD4146970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SHKD4123270 TEZ Türkçe - 90
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SHKD4246970 TEZ ÖNERİSİ Türkçe - 30
SHKD4223270 TEZ Türkçe - 90

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

PY1) Sağlık Hukuku alanında yer alan güncel gelişmeler ışığında kamu hukukuyla ilgili temel kaynaklar, mevzuat ve yargı içtihatları hakkında bilgilerini geliştirir ve derinleştirir.
PY2) Sağlık Hukuku alanı ile ilgili disiplinlere ait kavram, kurum ve yöntemler arasındaki ilişkiyi kullanarak, bu bilgileri analiz eder, değerlendirir ve buradan hareketle özgün sonuç ve düşüncelere ulaşır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

PY3) Sağlık Hukuku alanındaki bilimsel bilgiyi kuramsal ve sistematik bir yaklaşımla değerlendirir ve kullanır.
PY4) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştırır.
PY5) Hukuk kuram ve uygulamasında karşılaşılan sorunları hukuk alanına özgü araştırma yöntemlerini kullanarak çözümler.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

PY6) Sağlık Hukukuna dair bir kavram veya kurumu yeni bir yaklaşımla değerlendirir ya da yeni bir kavram ve kurumu araştıran bağımsız bir çalışma ortaya koyar.
PY7) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde karşılaşılan ve uzmanlık gerektiren karmaşık sorunların çözümü için farklı bakış açıları geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

Öğrenme Yetkinliği

PY8) Sağlık Hukuku alanında ve alt disiplinlerinde, yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

PY9) Sağlık hukuku alanında ve alt disiplinlerinde uzman olan kişiler ile bu alanlara ilişkin konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.
PY10) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak hukuk alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurar ve tartışır.

Alana Özgü Yetkinlik

PY11) Hukuk kuram ve uygulamasından kaynaklanan ve toplumsal yaşamı etkileyen sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
PY12) Hukukçu olmanın gerektirdiği dürüstlük, adalet ve etik anlayışını geliştirerek çevresine öğretir.
PY13) Hukuk alanındaki değerleri topluma tanıtarak, toplumda hukuk ve adalet bilincinin yerleşmesine ve bunun sürdürülebilmesi sürecine katkıda bulunur.

İstihdam Olanakları

Sağlık Hukuku doktora programı, bu alanda nitelikli ve akademik kariyer yapmak isteyen etkin araştırmacı, yönetici ve uzmanlara yöneliktir.

Üst Dereceye Geçiş

Doktora sonrası programlara başvurabilir.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir.

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BİOHUKUK VE MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK 4544344531321
HEKİMİN CEZAİ SORUMLULUĞU 1142050023412
KLİNİK ARAŞTIRMALAR VE ETİK KURULLAR 3344345442344
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU II 3445345542453
SAĞLIK ÇALIŞANLARININ HUKUKİ SORUMLULUĞU I 5555455552444
SAĞLIK KAMU HİZMETİ 5455454540332
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE REKABET 3342323230222
SEMİNER 5555554443322
TIP HUKUKU VE ETİĞİNİN TEMEL KAVRAMLARI I 4344333432404
TIP HUKUKU VE ETİĞİNİN TEMEL KAVRAMLARI II 3344345542455
İlişkili ders sayısı / 10/1736364340314138393617342829
İlişki ağırlığı3344344432332

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu