Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sağlık sistemleri mühendisliği, teknik ve yönetsel açıdan dinamik ve karmaşık bir yapıya sahip olan sağlık organizasyonlarının bir bütün olarak hedeflenen amaçlar doğrultusunda tasarlanması ve yönlendirilebilmesi için; i. Endüstri/Sistem Mühendisliği ve Sağlık Bilimleri alanlarındaki bilgi, teknik ve becerilerin birleştirilmesi ile oluşturulmuş, çevre, kalite ve etik değerleri dikkate alan, ii. İnsan, makine, para, zaman, bilgi, teknoloji ve enerji kaynaklı sistemlerin tasarlanması, üretilmesi, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi için gerekli yaklaşımları ve yöntemleri öğretmeyi amaçlayan bir eğitim programıdır.

Kazanılan Derece

Tezli Yüksek Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Lisans Diploması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitime Giriş Sınavı (ALES), YDS/YÖKDİL veya TOEFL

Mezuniyet Koşulları

Programından başarı ile mezun olabilmek için öğrenciler toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az 7 ders almak, bu derslerden en az 3.0 ortalamayı tutturmak, ve tezlerini başarıyla tamamlamak zorundadırlar. Öğrenciler Lisansüstü Seminer ve Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Etik derslerini almaları ve tomplamda 120 AKTS tamamlamaları gerekmektedir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMY1163560 YÜKSEK LİSANS SEMİNER Türkçe - 4
SSMY1167490 KANITA DAYALI YÖNETİM Türkçe 3 8
SSMY1163590 MODELLEME VE OPTİMİZASYON Türkçe 3 8
SSMY1164070 SAĞLIK PROJELERİ YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SSMY1169440 SAĞLIK SİSTEMLERİ ORGANİZASYONU Türkçe 3 8
SSMY1169710 SAĞLIK SİSTEMLERİNDE VERİ MADENCİLİĞİ Türkçe 3 8
SSMY1163620 SAĞLIK TEKNOLOJİSİ DEĞERLENDİRME Türkçe 3 8
SSMY1163740 SAĞLIK SİSTEMLERİ BENZETİMİ Türkçe 3 8
SSMY1169690 BİYOİSTATİSTİK Türkçe 3 8
SSMY1163610 SAĞLIK SİSTEMLERİNE GİRİŞ Türkçe 3 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMY1279380 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ Türkçe 3 8
SSMY1267410 HASTA GÜVENLİĞİ Türkçe 3 8
SSMY1264130 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SSMY1212823 SAĞLIKTA MAKİNE ÖĞRENMESİ UYGULAMALARI Türkçe 3 8
SSMY1264110 MÜHENDİSLİK VE TEKNOLOJİ YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SSMY1263640 ŞEBEKE MODELLERİ Türkçe 3 8
SSMY1264090 SİNİR AĞLARI Türkçe 3 8
SSMY1263660 SAĞLIK SİSTEMLERİNDE KALİTE VE SÜREÇ YÖNETİMİ Türkçe 3 8
SSMY1267310 SAĞLIK EKONOMİSİ VE KÜRESEL YÖNELİMLER Türkçe 3 8
SSMY1223910 YÖNETSEL EPİDEMİYOLOJİ Türkçe 3 8
SSMY1263740 SAĞLIK SİSTEMLERİ BENZETİMİ Türkçe 3 8
SSMY1263830 TIBBİ CİHAZ VE ÜRÜNLER Türkçe 3 8
SSMY1267320 SAĞLIK HİZMETLERİNDE RİSK YÖNETİMİ Türkçe 3 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMY2164150 TEZ Türkçe - 60
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SSMY2264150 TEZ Türkçe - 60

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Mühendislik alanında bilimsel araştırma yaparak bilgiye genişlemesine ve derinlemesine ulaşır, bilgiyi değerlendirir, yorumlar ve uygular.
Mühendislikte uygulanan güncel teknik ve yöntemler ile bunların kısıtları hakkında kapsamlı bilgi sahibidir ve mühendisliğin ilişki kurduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Analitik, modelleme ve deneysel esaslı araştırmaları tasarlar ve uygular; bu süreçte karşılaşılan karmaşık durumları yorumlar, yeni ve özgün fikirler geliştirerek çözümler.
Sınırlı ya da eksik verileri kullanarak bilimsel yöntemlerle bilgiyi tamamlar ve uygular; değişik disiplinlere ait bilgileri bütünleştirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Mühendislik ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
Çok disiplinli takımlarda liderlik yapar, çözüm yaklaşımları geliştirir ve sorumluluk alır.

Öğrenme Yetkinliği

Mesleğinin yeni ve gelişmekte olan uygulamalarının farkındadır; gerektiğinde bunları inceler ve öğrenir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Bilimsel bilgi birikimini yazılı ve sözlü olarak etkin bir şekilde ifade eder, en az bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde iletişim kurar ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.
Mühendislik uygulamalarının sosyal ve çevresel boyutlarını betimler.

Alana Özgü Yetkinlik

Verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarında ve mesleki tüm etkinliklerde toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetir.

İstihdam Olanakları

Alanında uluslararası düzeyde başarıya sahip öğretim üyelerinden eğitim alma ve beraber araştırma çalışmaları yürütme imkânına sahip olacak olan mezunlarımız, büyük sanayi şirketleri, nanoteknoloji şirketleri, araştırma merkezleri, devlet kurumları ve benzer kuruluşların bünyesinde istihdam edilebileceklerdir. Mezunlarımız, akademik çalışmalarına doktora yaparak devam edebilecekleri gibi, özel sektörde faaliyet göstermeyi de tercih edebilirler.

Üst Dereceye Geçiş

Öğrenciler doktora programına başvurabilirler

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Ders ve tez çalışmalarını başarı ile tamamlama

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 0/22
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu