Geri
AKADEMİK

İstanbul Medipol Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi uygulamalı araştırma yapmayı temel almaktadır. Fakültemizin önemli hedeflerinden birisi de insanın daha sağlıklı ve kaliteli yaşayabilmesi için mühendislik biliminden yararlanarak teknolojik iyileştirme ve gelişimlere katkıda bulunmaktır. Bu hedef doğrultusunda açılan “İklim Değişikliği, Enerji ve Sağlık yüksek lisans programında, çevre için iklim değişikliği ile enerji arasındaki bağa dayalı olarak çözüm üretimi gerçekleştirilecektir. Böylece iklim değişikliğinin günümüzde farklı boyutlarda etkileriyle insan sağlığına zarar veren koşullarının mühendislik tasarımları kullanılması suretiyle azaltılması ve iyileştirilmesi gerçekleştirilecektir.

Bu program kapsamında;

-Dünyamızda artan karbon salınımını takiben meydana gelmiş, canlı sağlığına ve ekosisteme yıkıcı ve geri dönüşümsüz etki oluşturan nedenler incelenecek, sağlık bilimi insanları ve mühendislerin iş birliği ile bu sorunlara ait kalıcı iyileştirilmelerin gerçekleştirilebilmesi için araştırmalar yapılacaktır.
-İklim değişikliğinin önemli bir sebebi olan ve üretimin yaşam döngüsü aşamasında çıkan atıkta (ve emisyonlarda) azaltma sağlamak üzerine alternatif çözüm bulmak için araştırmalar yapılacaktır.
-İklim değişikliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ve canlı sağlığına direk olumsuz etki eden, sağlıksız havanın iç ve dış ortamlarda kalitesini geliştirmek için yeni nesil mühendislik yaklaşımlarını ön planda tutarak düzeltilmesi gerek görüldüğü durumda yeniden tasarlanması için araştırmalar gerçekleştirilecektir.
-Sera gazı salınımlarını minimize etmek için gelecek nesillerin sürdürülebilir şekilde yeşil enerjiyi üretebilecekleri ve verimli kullanacakları (depolama ve transfer etme) uygun oluşumları tasarlaması, gerçekleştirmesi, yönetmesi ve sürekli iyileştirmesi için gerekli prensipler, yaklaşımlar ve yöntemler öğretilecektir.
-Uluslararası ve ulusal yapı sektöründe ki enerji ve sağlıkla ilgili sertifikalar alanında destek verilecek, ulusal bilgilendirme programlarına alternatif çeşitlilik sağlanacaktır.
-İklim değişikliğinin canlıların sağlığına direk etkisi hakkında bilgilendirme yaparak, mühendisliğin etik anlayışı çerçevesinde yenilikçi çalışmalar için temel motivasyonun ;İklim değişikliği, Enerji ve Sağlık bakış açısıyla şekillendirilmesi için öğrenciler teşvik edilecektir.

Söz konusu yüksek lisans programı süresince öğrencilerin;
Mühendislik, fen ve enerji bilimleri alanlarındaki bilgi ve teknik becerilerini canlı sağlığını geliştirmek ve iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltmak/ortadan kaldırmak hedefiyle kullanabilecek düzeye gelmesi;
İklim değişikliği sorununa karşı temiz çevre oluşturabilmek için kaynakların korunmasını destekleyen teknoloji tasarlama, üretme, yönetme ve iyileştirme yaklaşımlarını kavraması;
Günümüz insanının yaşam alanı olan binalar ve temel ihtiyacı olan enerji için sürdürülebilir çevre dostu sistemleri meydana getirebilme ve yönetebilme için gerekli yetileri edinmesi;
Bu alanlarda ki standart ve sertifikaların varlığını bilmesi ve akreditasyon alabilecek bilgi düzeyine gelmesi;
Bilimsel araştırma yapacakları çalışmalarda, bilgiyi elde edebilmek için uygun yöntemleri kullanabilmesi, bilgiyi hedef odaklı derleyebilmesi, yorumlayabilmesi ve değerlendirme yeteneğini kazanması hedeflenmektedir. Bu kapsamda yapacağı ders içi ve dışı projelerle, etkileşimli (interaktif) grup çalışmalarıyla derslerinde öğrendikleri teorik bilgileri birleştirerek çok yönlü düşünce yetisi ile düşündüklerini uygulamaya aktarabilmesi;
Girişimci, özgür düşünceli, gelişmiş bilişim yetenekli ve eleştirel bakış açısına sahip bireyler olması hedeflenmektedir.


Sonuç olarak bu programın değişik mühendislik, fen ve sağlık bilimleri disiplinlerinden gelen yerli ve yabancı öğrencileri iklim değişikliğinin ortaya çıkardığı sorunları meslekleri dahilinde inceleyebilecek disiplinler arası ortamı sunması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda programa katılan öğrencilerin eğitimleri boyunca iklim değişikliğinin olumsuz etkilerini azaltabilecekleri, temiz çevre oluşturabilecekleri modern ve rekabetçi bilgiyi edinmeleri, yenilikçi bilimsel yaklaşım ve teknikler ile donatılarak geleceğin yeşil çevre uygulamacıları ve yöneticileri olmak için yetiştirilmeleri hedeflemektedir.

Söz konusu yüksek lisans programı ülkemiz sorunlarıyla birebir ilişki içerisindedir. Bu kapsamda program dahilinde:
-Yapılar için Sertifika Yönetmeliği, Enerji Verimliliği Kanunu, Yenilenebilir Enerji Kanunu gibi kanun ve yönetmeliklerin getirdiği yaptırımların incelenmesi,
-İklim değişikliğinin insan sağlığına kalıcı etkisinin incelenmesi ve mühendislik uygulamalarının bu zararları azaltmak için sağlık bilimcileriyle iş birliği içerisinde tasarlanması,
-Binaların insan sağlığına etkisinin ölçümüne dayalı modelleri esas alan uygulamaların kullanımının değerlendirilmesi,
-İklim anlaşmalarındaki taahhütlerin uygulamaya geçişinde farklı politikaların etkinliklerinin değerlendirilmesi, sera gazı azaltım kapasitesinin geliştirilmesi ve iklim değişikliği hakkında yerel yönetimler ve sektörler için yol haritalarının belirlenmesi,
-İklim değişikliği zararlarını minimize edebilmek için alternatif enerji üreten (yenilenebilir enerji) ve depolayan (ikincil batarya) teknolojilerin anlaşılması ve bu ürünleri millileştirmek için gerekli bilgi ve tecrübenin verilmesi için temel bilimsel, etik ve teknolojik alt yapı oluşturulması amaçlanmaktadır.

Bilgi Talep Formu