Geri
AKADEMİK

SUAM Pendik Hastanesine Ameliyat Masası Ve Lambası İle Anestezi Cihazı Alımı İşi İhale İlanı

14.10.2021

SUAM Pendik Hastanesine Ameliyat Masası Ve Lambası İle Anestezi Cihazı Alımı İşi İhale İlanı

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

AMELİYAT MASASI VE LAMBASI İLE ANESTEZİ CİHAZI ALIMI İŞİ DÜZELTME İLANI

SUAM Pendik Hastanesine  Ameliyat Masası Ve Lambası İle Anestezi Cihazı Alımı İşi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/018

1.  İdarenin

a.  Adresi                                                         : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler   

                                                                          Cad. No:19 Kavacık/İstanbul

b.  Telefon ve faks numarası                      : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18

c. Elektronik Posta Adresi                           : [email protected]

ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ihale ve Tedarik

Satınalınabileceği Adres                                               Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli                  : 150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

 satınalmaları zorunludur.)

 

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire

banka hesabı                                                Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38

                                                                        0001 2009 8960 0010 2609 38)

f. İhale Usulü                                                  : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale      

                                                                          Yönetmeliğinin 22’ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı                           :  1. Kısım : 1 Adet Ameliyat Masası Ve Lambası, 2. Kısım: 1 Adet Anestezi Cihazı (Ayrıntılı Bilgi İhale Dokümanında Yer Almaktadır. )                                          

                                                                      

b. Teslim Yeri                                                 : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi SUAM Pendik Hastanesi

c. İşe başlama tarihi                                      : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içinde işe    başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi                                               : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                            : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü

  Senato Odası.

b. Tarihi ve saati                                           : 21.10.2021- 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.5.1. İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler.

4.5.1.1 . Firma imalatçı ise Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi

4.5.1.2. Firma Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi

5. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

7.  Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir
8.  Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır
9.  Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 


Bilgi Talep Formu