Ana içeriğe atla

Yazılım Geliştirme ve Bakım-Destek Hizmeti Alımı İşi İhale İlanı

20.10.2022

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

YAZILIM GELİŞTİRME VE BAKIM-DESTEK HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

 

Yazılım Geliştirme ve Bakım-Destek Hizmeti alımı işi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2022/027

1.  İdarenin

a.  Adresi                                                      : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler   

                                                                          Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul

b.  Telefon ve faks numarası                    : 0216 681 53 59- 0216 681 53 18

c. Elektronik Posta Adresi                         :[email protected]

ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ihale ve Tedarik

Satın alınabileceği Adres                           Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli                 : 200,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını

 satın almaları zorunludur.)

 

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı :İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire

banka hesabı                                                Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38

                                                                        0001 2009 8960 0010 2609 38)

f. İhale Usulü                                               : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale      

                                                                          Yönetmeliğinin 22’nci maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı                         : 1 yıl süreyle yazılım geliştirme, bakım-destek ve yazılımların İşletilmesi hizmeti (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)                                           

                                                                      

b. Teslim Yeri                                              : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi

c. İşe başlama tarihi                                  : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içinde işe    başlanacaktır.

ç. İşin Süresi                                               : 1 (bir) yıldır.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer                                          : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü C Blok

  Senato Odası.

b. Tarihi ve saati                                         : 28.10.2022- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmesi için aşağıda sayılan belgeleri ve yeterlilik kriterlerini teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekir.

4.1.1 Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair son 3 (üç) ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;

4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. 

4.1.3 Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Geçici teminat alınmayacaktır.

4.2. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.2.1. İsteklinin bünyesinde en az aşağıda belirtilen unvanda ve sayıda personel çalışmalıdır ve

bu hususu ihalede belgelendirmelidir.

a-) 1 adet Proje Yöneticisi (Bilgisayar Mühendisi, PMP sertifikalı, en az 10 (on) yıl deneyimli)

b-) 3 adet Kıdemli Yazılım Geliştirici (En az 10 (on) yıl deneyimli)

c-) 5 adet Yazılım Geliştirici (En az 3 (üç) yıl deneyimli)

d-) 3 adet Analist (En az 3 (üç) yıl deneyimli)

e-) 1 adet DevOps Uzmanı (En az 2 (iki) yıl deneyimli)

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

7. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan yerli istekliler katılabilecektir. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.