Ana içeriğe atla

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Medya Planlama Ve Satın Alma Hizmeti Alımı İhale İlanı

29.07.2022

T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
MEDYA PLANLAMA VE SATIN ALMA HİZMETİ ALIMI İHALE İLANI

Medya Planlama ve Satın Alma Hizmeti Alımı, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale Kayıt Numarası: 2022/018
1. İdarenin
a-) Adresi: 
T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul
b-) Telefon ve faks numarası: 0216 681 53 59--0216 681 53 18
c-) Elektronik Posta Adresi: [email protected]
d-) İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: İhale ve Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs, Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul
e-) İhale Dokümanı Satış Bedeli: 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)
f-) İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi- IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
g-) İhale Usulü: Açık İhale Usulü- T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliği Madde 22

2. İhale konusu işin
a-) Niteliği, türü ve miktarı: 
Tanıtım ve reklam amaçlı medya planlama ve satın alma hizmeti alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içerisinde bulunmaktadır.)
b-) Teslim Yeri: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi
c-) İşe başlama tarihi: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 1 gün içinde işe başlanacaktır.
d-) Sözleşmenin Süresi: 30 gün

3. İhalenin
a-) Yapılacağı yer: 
T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü A Blok Senato Odası.
b-) Tarihi ve saati: 05.08.2022- 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Geçici teminat verilmeyecektir.
4.2. Ekonomik ve Mali Yeterliliğe İlişkin Belgeler
4.2.1. İsteklinin, 2021 yılı Cirosu en az 100.000.000,00 TL olmalı ve ihalede belgelendirmelidir.
4.3. Mesleki ve Teknik Yeterliğe İlişkin Belgeler ve Bu Belgelerin Taşıması Gereken Kriterler:
4.3.1. İstekli, en az 15 yıldır ihale konusu sektörde faaliyet gösteriyor olmalı ve ihalede belgelendirmelidir.
4.3.2. İstekli bünyesinde en az 30 personel çalışıyor olmalı ve ihalede belgelendirmelidir.
4.3.3. İstekli, 2021 yılında en az 15 farklı markaya televizyon ve radyo içerikli medya planlaması ve satın alma hizmeti sunmuş olmalı ve ihalede belgelendirmelidir.
4.3.4. Son bir ay içinde alınmış SGK pirim borcu olmadığını gösterir belge
5. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. İstekliler tekliflerini, götürü bedel teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
7. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır