Ana içeriğe atla

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Hd Video Endoskopi Sistemi Alımı İşi İhale İlanı

13.09.2022

T.C.
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
HD VİDEO ENDOSKOPİ SİSTEMİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Hd video endoskopi sistemi alımı işi, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

İhale Kayıt Numarası: 2022/023

1. İdarenin
a. Adresi: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler
Cad. No:19 Kavacık/Beykoz/İstanbul
b. Telefon ve faks numarası: 0216 681 53 59- 0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi : [email protected]
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ihale ve Tedarik
Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli : 200,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını Satın almaları zorunludur.)
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı: İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü : Açık İhale Usulü - T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22’nci maddesi

2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı : 1 Adet Hd Video Endoskopi Sistemi Alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)
b. Teslim Yeri : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi SUAM Esenler Hastanesi
c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 2 gün içinde işe başlanacaktır.
ç. Teslim Süresi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakip en geç 45 gün içinde teslim edilecektir.

3. İhalenin
a. Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüs A blok Senato Odası.
b. Tarihi ve saati : 22.09.2022 - 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1. Mesleki faaliyetini sürdürdüğüne dair son bir ay içinde alınmış Faaliyet Belgesi,

4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi;

4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.

4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.

4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.

4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. İsteklinin alım konusu malı teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a-) Firma imalatçı İse: Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi

b-) Firma Yetkili Satıcı İse: Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi.
4.5.2 İhale Konusu işle ilgili TSE (HYB) Hizmet Yeterlilik Belgesi.
4.5.3. Tıbbi Cihaz Satış Merkezi Yetki Belgesi.
4.5.4. İhaleye teklif veren isteklinin ÜTS kayıtları olmalıdır.
5. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
7. İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif üzerinden verecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.