BAŞKAN'DAN
Yazdır

Kalite Komisyonu

Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

   Üyeler
Prof. Dr. Sabahattin AYDIN
Prof. Dr. Ömer CERAN
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
Öğr. Gör. Nihal KALAYCI OFLAZ
Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY
Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK
Prof. Dr. Fulya İLÇİN GÖNENÇ
Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU 
Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU 
Doç. Dr. Hakan TOZAN
Doç. Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR
Doç. Dr. Nurullah GÜR
Yrd. Doç. Dr. Halil Kürşad ASLAN
Yrd. Doç. Dr. Şifa ELÇİL
Yrd. Doç. Dr. Şule AYLA
Yrd. Doç. Dr. Yasemin SOYLU
Yrd. Doç. Dr. Esra Çiğdem CEZLAN
Öğr. Gör. Derya TUĞLU
Öğr. Gör. Ergün DİLAVEROĞLU
Öğr. Gör. Hakan ŞAHİN
Mehmet Sefa ÇAKAN
Rektör
Rektör Yardımcısı
Rektör Danışmanı
Strateji Geliştirme Daire Bşk. V.
Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Mühendislik ve Doğa Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
İşletme ve Yönetim Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
İnsan ve Toplum Bil. Fakültesi Öğretim Üyesi
İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Uluslararası Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Sağlık Hizm. Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
Sosyal Bil. Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
Öğrenci Konseyi Başkanı
 
İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır.
a) Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans kriterlerini belirlemek,
b) Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek ve stratejik eylemlerin sonuçlarını, iç değerleme anketi ile birlikte takvim yılı bitiminde ve yılda bir kez ölçümlemek,
c) Üniversitede "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek,
d) Stratejik eylem, iç değerleme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını hep birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
e) Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlayarak Ocak-Mart aylarında iç değerleme raporu hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak,
f) Onaylanan iç değerlendirme raporunu Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunmak ve Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
g) İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) analizi için anket ve değerleme ölçeği geliştirmek, iç değerleme anketine, eylem planına, rapor ve iyileştirme süreçlerine dahil etmek,
h) Performans ve iç değerleme raporu sonuçları ile birlikte kalitenin geliştirilmesi için stratejilerin, eylem planı ve performans kriterlerinin gözden geçirmesi ve gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak,
i) Kararlaştırılan iyileştirme ve düzeltici faaliyetler için; eylem, zaman, sorumlu ve performans kriterlerini belirlemek, gerekli takipleri yapmak,
j) Üniversitenin "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
k) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
l) Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin, akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
m) Yükseköğretim Kalite Kurulunun yükseköğretim üstkurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek,
n) Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, diğer akademik birimler ile paylaşmak,
o) Yükseköğretim Kalite Kurulundan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak