BAŞKAN'DAN
Yazdır

Kalite Komisyonu

Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.
 

Prof. Dr. Sabahattin AYDIN

Rektör

Prof. Dr. Ömer CERAN

Rektör Yardımcısı

Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK

Rektör Danışmanı

Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY

Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ragıp ÖZYÜREK

Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Fulya İLÇİN GÖNENÇ

Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Yeter DEMİR USLU

Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hakan TOZAN

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Neslihan ÜSTÜNDAĞ OKUR

Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Nurullah GÜR

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Halil Kürşad ASLAN

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Şifa ELÇİL

İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Şule AYLA

Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. H. Yasemin SOYLU

Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Esra Çiğdem CEZLAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi

Yrd. Doç. Dr. Tuncer BAYKAŞ

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Derya TUĞLU

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Ergün DİLAVEROĞLU

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Hakan ŞAHİN

Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı

Öğr. Gör. Nihal KALAYCI OFLAZ

Strateji Geliştirme Daire Bşk. V.

Mehmet Sefa ÇAKAN

Öğrenci Konseyi Başkanı

 
İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır.
a) Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans kriterlerini belirlemek,
b) Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek ve stratejik eylemlerin sonuçlarını, iç değerleme anketi ile birlikte takvim yılı bitiminde ve yılda bir kez ölçümlemek,
c) Üniversitede "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek,
d) Stratejik eylem, iç değerleme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını hep birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
e) Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlayarak Ocak-Mart aylarında iç değerleme raporu hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak,
f) Onaylanan iç değerlendirme raporunu Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunmak ve Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
g) İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) analizi için anket ve değerleme ölçeği geliştirmek, iç değerleme anketine, eylem planına, rapor ve iyileştirme süreçlerine dahil etmek,
h) Performans ve iç değerleme raporu sonuçları ile birlikte kalitenin geliştirilmesi için stratejilerin, eylem planı ve performans kriterlerinin gözden geçirmesi ve gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak,
i) Kararlaştırılan iyileştirme ve düzeltici faaliyetler için; eylem, zaman, sorumlu ve performans kriterlerini belirlemek, gerekli takipleri yapmak,
j) Üniversitenin "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
k) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
l) Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin, akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
m) Yükseköğretim Kalite Kurulunun yükseköğretim üstkurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek,
n) Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, diğer akademik birimler ile paylaşmak,
o) Yükseköğretim Kalite Kurulundan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak