BAŞKAN'DAN
Yazdır

Kalite Komisyonu

   Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 13.10.2015 tarih ve 2015/29-01 sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

   Üyeler
      Prof. Dr. Sabahattin Aydın - Rektör
      Prof. Dr. Ömer Ceran - Rektör Yardımcısı/Genel Sekreter
      Öğr. Gör. Nihal Kalaycı, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanı

      Prof. Dr. Hüsamettin Oktay, Diş Hekimliği Fakültesi
      Doç. Dr. Serdar Kale, Hukuk Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Aysun Ferrah Güner, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Cem Köylüoğlu, Sağlık Bilimleri Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Halil Kürşad Aslan, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Mehmet Ozansoy, Sağlık Bilimleri Enstitüsü
      Yrd. Doç. Dr. Neslihan Üstündağ Okur, Eczacılık Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Nurullah Gür, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Şifa Elcil, İletişim Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Şule Ayla, Tıp Fakültesi
      Yrd. Doç. Dr. Tuncer Baykaş, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
      Öğr. Gör. Dr. Hande Yılmaz, İstanbul Medipol Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
      Öğr. Gör. Derya Tuğlu, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
      Öğr. Gör. Nagehan Uzun, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu
      Mustafa Ali KARATAŞ, Öğrenci Temsilcisi
 
İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır.
a) Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken eylemleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu eylemlerin performans kriterlerini belirlemek,
b) Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek ve stratejik eylemlerin sonuçlarını, iç değerleme anketi ile birlikte takvim yılı bitiminde ve yılda bir kez ölçümlemek,
c) Üniversitede "iç değerlendirme" çalışmalarını yürütmek,
d) Stratejik eylem, iç değerleme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını hep birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
e) Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlayarak Ocak-Mart aylarında iç değerleme raporu hazırlamak ve Senatonun onayına sunmak,
f) Onaylanan iç değerlendirme raporunu Nisan ayı sonuna kadar Yükseköğretim Kalite Kuruluna sunmak ve Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
g) İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar, öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) analizi için anket ve değerleme ölçeği geliştirmek, iç değerleme anketine, eylem planına, rapor ve iyileştirme süreçlerine dahil etmek,
h) Performans ve iç değerleme raporu sonuçları ile birlikte kalitenin geliştirilmesi için stratejilerin, eylem planı ve performans kriterlerinin gözden geçirmesi ve gerekli değişikliklerin ve iyileştirmelerin yapılması için önerilerde bulunmak,
i) Kararlaştırılan iyileştirme ve düzeltici faaliyetler için; eylem, zaman, sorumlu ve performans kriterlerini belirlemek, gerekli takipleri yapmak,
j) Üniversitenin "dış değerlendirme" yaptırması durumunda, gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek,
k) Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
l) Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin, akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek, değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,
m) Yükseköğretim Kalite Kurulunun yükseköğretim üstkurullarına hazırlayacağı raporlara destek vermek,
n) Örnek alınabilecek kalite geliştirme çalışmalarını, diğer akademik birimler ile paylaşmak,
o) Yükseköğretim Kalite Kurulundan gelen görüş, öneri ve çalışma sonuçlarını değerlendirmek, mevzuata uygunluğunu sağlamak ve karara bağlamak