Back
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Internal Assignment

text
Name Surname Prof.Dr. Nihat BULUT
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1970 Edinburgh Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi, Malezya, Uluslararası İslam Düşüncesi ve Medeniyeti Enstitüsü, Fatih Üniversitesi

Araştırma Alanları

Osmanlı İdare Tarihi, Kurumlar Tarihi, Tarih Yazıcılığı, Osmanlı'da Entellektüel Hayat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr

Kitaplar ve Kitap Bölümleri

o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982.
o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982.
o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987.
o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988.
o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt.
o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993.
o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt.
o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980.Akademik Yayınlar

• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır).
• Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286.
• Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339.
• Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472.
• Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278.
• Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248.
• Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231.
• Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218.
• Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147.
• Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172.
• Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119.
• Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70.
• Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285.
• Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200.
• Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196.
• Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707.
• Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471.
• Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161.
• Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.).
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35.
• Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39.
• Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700.
• Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256.
• Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25.
• Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44.
• Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546.
• Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535.
• Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335.
• Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25.
• Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308.
• Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519.
• Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010.
• Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41.
• Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263.

o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi,
o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70
o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403.
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66.
o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78.
o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları,
o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138.
o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174
o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul
o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları
o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103
o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87.
o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298.
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85
o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49.
o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10


Ansiklopedi Maddeleri
Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101.
? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289.
? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160.
? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240.
? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244.
? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286.
? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106.
? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123.
? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319.
? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124,
? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130
? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245
? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331
? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365
? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392
? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448
? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455
? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456
? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478
? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8.
? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47.
? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47.
? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65.
? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109.
? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125.
? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224.
? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259.
? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386.
? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74.
? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79.
? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104.
? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225.
? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311.
? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387.
? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403.
? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530.
? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151.
? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269.
? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271.
? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310.
? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393.
? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348.
? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92.
? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235.
? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348.
? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349.
? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380.
? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416.
? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450.
? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465.
? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63.
? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184.
? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186
? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230.
? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230.
? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39.
? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38.
? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38.
? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281.
? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363.
? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520.
? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15
? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187
? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346
? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340.
? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384.
? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526.
? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323.
? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249
? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430
? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504
? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312.
? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323.
? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554.
? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76.
? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526.
? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471.
? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444.
? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553.
? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513.
? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291.
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301.
? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27.
? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145.
? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146.
? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255.
? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307.
? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97.
? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98.
? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249.
? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265.
? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362.
? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101.
? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143.
? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512.
? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139.
? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67.
? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236.
? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361.
? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388.
? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401.
? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4.
? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333.
? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470.
? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542.
? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346.
? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115.
? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170.
? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171.
? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239.
? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167.
? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88.
? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299.
? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300.
? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470.
? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539.
? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313.
? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317.
? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185.
? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186.
? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187.
? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389.
? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395.
? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte).
? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419.
? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491.
? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359.
? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492.
? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532.
? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154.
? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154.
? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214.
? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341.
? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431.
? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266.
? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560.
? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267.
? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213.
?
? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843.
? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127.


Proceedings

o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan
o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates
o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina.
o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece.
o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine.
o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco.
o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco.
o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan.
o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany.
o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary.
o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan.
o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil.
o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany.
o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil.
o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999).
o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria.
o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina.
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile.
o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000).
o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000).
o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England.
o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002).
o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk.
o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002).
o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002).
o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia.
o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya.
o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk.
o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004.
o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye.
o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD.
o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan.
o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan.
o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD.
o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia.
o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır.
o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya.
o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir.
o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye.
o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen.
o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010,
o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009,
“Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna,
21-23 Mayıs 2015.
“Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015.
“Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası
Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015.Affiliations
o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu)
o Türk Bilim Tarihi

text
Name Surname Assist.Prof. Hüseyin KOCAMAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1982 Sakarya Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

1984-1986 Matematik Öğretmeni, Niğde Lisesi/Niğde İmam-Hatip Lisesi 1986-1994 Araştırma Görevlisi, Uludağ Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Matematik Bölümü. 1994-1998 Araştırma Görevlisi, SAÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü. 1998-2017 Yardımcı Doçent, SAÜ. Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü

Araştırma Alanları

İstatistik, Optimizasyon, Sayısal Analiz, Diferansiyel Denklemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

2000 : "Time Tradeoff Transportation Problems in Case Change of Costs in Certain Intervals" , KOCAMAN H. TÜRKER E., S., SİVRİ M., Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 4, Sayı 1-2, 109-113

2001 : "Stokastik Karar Verme Problemi" . ERMAN F., KOCAMAN H., Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 5 , Sayı 3, 118-119

2002 : "Hedef Programlamada Grafik Çözüm Yöntemi", YAZAR O., KOCAMAN H., Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Cilt 6 , Sayı 3, 110-112Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiri kitabında basılan bildiriler

1989 : "Akarsuların Taşkın Kontrollerinde Extrem Değer Analizi", Ulusal Matematik Sempozyumu, Ege Üniv., İzmir.

2008 : "Bazı Geometrik Yapılardaki Hareketlerin Bilgisayar Programıyla İzlenmesi", VI. Ulusal Geometri Sempozyumu, Uludağ Üniversitesi, Bursa.Uluslar arası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeding) basılan bildiriler.

2014 : "Fark Denklemlerinin Çözümünde Parametrelerin Değişimi Yöntemi", 2nd International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, HÜSEYİN KOCAMAN, 2014, Karabük-TÜRKİYE http://www.isites.info/PastConferences/ISITES2014/

2015 : "Finite Time Blow Up Of Solutions To Fourth-Order Equation With Power Nonlinearity", ISITES 2015 INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN ENGINEERING AND SCIENCE, HÜSEYİN KOCAMAN; METİN YAMAN, 2015, Valencia-SPAIN2017 : "Continuous Dependence of Semilinear Petrovsky Equation", Kocaman, H; Yaman, M; Gur, S; - JOURNAL OF NONLINEAR SCIENCES AND APPLICATIONS - Vol. - pp.2671-2677 - ISSN : 2008-1898 - DOI : 10.22436/jnsa.010.05.33 - - - Article - - 2017 - WOS : 000407574800033

text
Name Surname Assist.Prof. Hatice ŞENGÜL ERDEM
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

2003

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makaleler
Şengül-Erdem, H. (2021). DIR/Floortime: Otizm Spektrum Bozukluğunda Bir Erken Müdahale Modeli. Kalem Eğitim ve İnsan Bilimleri Dergisi. ,11(1), 21-39, doi: 10.23863/kalem.2021.177

Şengül-Erdem, H. (2021). Competence of Neurotypical Siblings of Children with Autism Spectrum Disorder. International Journal of Psychology and Education Studies, 8(2), 76-87. https://dx.doi.org/10.52380/ijpes.2021.8.2.364

Şengül Erdem, H , Fazlıoğlu, Y . (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların kardeşlerinin psiko-sosyal özelliklerinin projektif testlerle değerlendirilmesi . Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi , 21 (3) , 537-559 . DOI: 10.21565/ozelegitimdergisi.601445

Şengül Erdem, H , Fazlıoğlu, Y . (2020). Otizm spektrum bozukluğu olan çocukların tipik gelişen kardeşlerinin davranışsal, sosyal ve duygusal özellikleri . Kastamonu Eğitim Dergisi , 28 (4) , 1776-1788 . DOI: 10.24106/kefdergi.4105

Şengül Erdem, H . (2020). Özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenlere sunulan mesleki beceri eğitimi ve sınıf içi düzenlemelerin öğretmenler ve öğrenciler üzerindeki etkisi . Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 20 (3) , 1272-1289 . DOI: 10.17240/aibuefd.2020.20.56791-646980

Şengül- Erdem, H. (2020). Perspectives of volunteer pre-service teachers and parents on a summer program for chıldren wıth autism spectrum disorders. European Journal of Special Education Research, 6(2), 1-22. doi:http://dx.doi.org/10.46827/ejse.v6i2.3193

Şengül, H., Akçin, N. (2010). Opinions of Special Education Teachers about Teaching Reading and Writing to Mentally Retarded Children. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 43(2), 1-26.

Kitaplarda Yer Alan Bölümler

Şengül-Erdem, H., Akkaynak, M. Karaoğlu, C. (2014) Games to develop social skills of children with autism. Y. Fazlıoğlu, A.R. Robbins (eds.). I am Here…TRY to Understand me…Chapter 6, 97-117. Kliment Ohridski University Press. ISBN 978-954-07-3683-9

Şengül-Erdem, H. (2019). Erken çocukluk özel eğitiminde değerlendirme. Y. Fazlıoğlu, H. Şengül -Erdem (eds.) Özel gereksinimli çocuklar, erken çocuklukta gelişim ve eğitim içinde, (ss. 219-246). Vize Akademik.

Şengül-Erdem, H. (2020). Zihin yetersizliği olan öğrenciler için eğitim hizmetleri ve
ortamları. Y. Çıkılı, S. Deniz (eds.) Zihin yetersizliği ve otizm spektrum bozukluğu içinde (ss. 75-107). Eğiten Kitap.

Şengül-Erdem, H. (2021). Zihin yetersizliği olan küçük çocuklar. D. Tezel, Ş. Yılmaz (eds.) Özel gereksinimi olan küçük çocuklar içindei (ss. 257-288). Nobel.

Editörlük

Fazlıoğlu, Y.; Şengül Erdem, H. (Eds.) (2019). Özel gereksinimli çocuklar, erken çocuklukta gelişim ve eğitim. Vize Akademik.


Bildiriler:
Şengül-Erdem, H. (2014). Meslek Lisesinde Görev Yapan Öğretmenlerin Kaynaştırma Uygulamalarına Dair Algıları, Yaşadıkları Sorunlar ve Çözüm Öneriler 24.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Edirne.
Şengül-Erdem, H. (2018). Özel Eğitim Meslek Okullarında Görev Yapan Meslek Grubu Öğretmenlerinin Mesleki Yeterlilik ve Tükenmişlik Özelliklerinin İncelenmesi. 28. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, Eskişehir.

Şengül-Erdem, H. (2019). Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Çocuklarla Bir Yaz Okulu Örneği: AVEK. 29. Uluslararası Katılımlı Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 6-9 Kasım, Kuşadası.
Şengül-Erdem, H. (2020). Özel Eğitim Sınıflarında Görev Yapan Öğretmenlere Verilen Eğitiminin Ve Yapılan Fiziksel Düzenlemelerin Öğretmenler Ve Öğrenciler Üzerindeki Etkileri. Uluslararasi Sosyal Bilimler Ve Eğitim Bilimleri Sempozyumu, İstanbul.

Şengül-Erdem, H. (2020). Perspectives of volunteer pre-service teachers on a summer program for children with autism spectrum disorders.6th International Conference on Lifelong Education and Leadership for All-ICLEL 2020


text
Name Surname Assist.Prof. Özlem ERKEK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Orta Doğu Teknik Üniversitesi 2007 Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Orta Doğu Teknik Üniversitesi-Araştırma Görevlisi (2008-2017) SEBİT Eğitim ve Bilgi Teknolojileri A.Ş. (2008)

Araştırma Alanları

Öğretmen Eğitimi, Argümantasyon, Uzamsal Görselleştirme Yeteneği, Ortaokul Matematik Eğitimi, Özel Öğretim Metotları, Problem Çözme.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)

Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2019) A Different Look at the Reasoning Process of Prospective Middle
School Mathematics Teachers: Global Argumentation Structures. Education and Science, Eğitim ve Bilim, 44(199), 75-101.


Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2019) Prospective Middle School Mathematics Teachers’ Global
Argumentation Structures. International Journal of Science and Mathematics Education, 17(3), 613-633.
https://doi.org/10.1007/s10763-018-9884-0Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

Erkek, Ö., Işıksal-Bostan, M., & Çakıroğlu, E. (2017). A Study on Prospective Teachers' Spatial
Visualization Ability and Spatial Anxiety. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25 (1), 33-50.

Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2015). The Role of Spatial Anxiety, Geometry Self-Efficacy and
Gender in Predicting Geometry Achievement. İlköğretim Online, 14(1), 164-180.


Uluslararası yayınevleri tarafından yayımlanmış kitapta bölüm yazarlığı:

Erkek, Ö. (2020). Sorgulama temelli matematik öğretimi. M. Ünlü (Ed.), Uygulama Örnekleriyle Matematik Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar
kitabı içinde (s. 385-404). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler

Erkek, Ö., & Işıksal, M. (2019). Ortaokul Matematik Öğretmen Adaylarının Argüman Akış Şemalarının
sınıflandırılması. Second International Congress on Seeking New Perspectives in Education, İstanbul, Türkiye.

Erkek, Ö., & Işıksal, M. (2019). Teknoloji ile zenginleştirilmiş ortamda öğretmen adaylarının argümanlarının
gerekçe türlerinin incelenmesi. International Turkish Computer & Mathematics Education Symposium'da
sunulan bildiri, İzmir, Türkiye.

Erkek, Ö., & Işıksal-Bostan, M. (2018). How technology supports argumentation structures in the geometry context.
International Congresses on Education (ERPA)'da sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal-Bostan, M. (2015). Is the use of Geogebra advantageous in the process of
argumentation? 9th Congress of European Research in Mathematics Education (CERME)’de
sunulan bildiri, Prag, Çek Cumhuriyeti.

Erkek, Ö., & Isiksal-Bostan, M. (2013). Scale Development: Looking into Geometry Achievement
of 8 Graders from a Different Perspective. Main Conference of European Conference on
Educational Research (ECER) ’de sunulan bildiri, İstanbul, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal, M. (2012). Exploring the relationships among 8th grade students’ geometry
achievement, geometry self-efficacy and spatial anxiety. Paper presented at Emerging Researchers'
Conference of European Conference on Educational Research (ECER), Cadiz, Spain.

Erkek, Ö., Isiksal, M. & Cakiroglu, E. (2011). The relationship between Preservice Teachers’
Spatial Anxiety and Geometry Self-Efficacy in terms of Gender and Undergraduate Program.
Emerging Researchers' Conference of European Conference on Educational Research (ECER) ’de
sunulan bildiri, Berlin, Germany.

Dursun, Ö., Isiksal, M. & Cakiroglu, E. (2010). Investigating the relationship between preservice
teachers’ spatial ability and spatial anxiety. Emerging Researchers' Conference of European
Conference on Educational Research (ECER) ’de sunulan bildiri,, Helsinki, Finland.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

Erkek Ö., & Işıksal Bostan M. (2018). Teknoloji tabanlı argümantasyon uygulamasında gerekçe yapılarının incelenmesi.
13. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, 40/1128, Denizli, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal-Bostan, M. (2014). Uzamsal görselleştirme ölçeği’nin Türkçe’ye uyarlanması.
13. Matematik Sempozyumu: Bilimin Çeliği Matematik’te sunulan bildiri, Karabük, Türkiye.

Erkek, Ö., & Isiksal, M. (2013). 8. Sınıf öğrencilerinin iki ve üç boyutlu geometri sorularını
çözerken yaptıkları hatalar üzerine bir çalışma. 12. Matematik Sempozyumu: Toplumda
Matematik’te sunulan bildiri, Ankara, Türkiye.

Dursun, Ö., Isiksal, M. & Cakiroglu, E. (2010). İlköğretim Öğretmen adaylarının uzamsal
yeteneklerinin cinsiyet ve öğretmenlik programlarına göre incelenmesi (Investigating the
spatial abilities of elementary school preservice teachers in terms of gender and undergraduate
programs). IX. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri, İzmir, Turkey.


ÖDÜLLER

ODTÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Yılın Doktora Tezi Ödülü 2018

text
Name Surname Assist.Prof. Adem Ersin BAYRA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Kara Harp Okulu, Ankara Üniversitesi. 2009, 2016. İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Security State: From Leviathan to the State of Law, from State of Law to the Leviathan

Security State

Two Faces of the Modern State from Jekyll to Mr. Hyde: From the Liberal State of Law to the Constitutional Dictatorship

Classification and Gradation of Concepts Restricting Rights and Freedoms - I: Public Order and Concepts Related to Public Order

text
Name Surname Assist.Prof. Figen BOZKUŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Balıkesir Üniversitesi 2011 Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kocaeli Üniversitesi

Araştırma Alanları

Matematik eğitimi, öğretmen eğitimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Şengül, S., Katranci, Y., & Bozkuş, F. (2013). Learnıng Styles of Prospectıve Teachers: Kocaelı Unıversıty Case. Journal of Educational & Instructional Studies in the World, 3(2).

Katranci, Y., & Bozkuş, F. (2014). Learning Styles of Prospective Mathematics Teachers: Kocaeli University Case. Procedia-Social and Behavioral Sciences,116, 328-332.

Karadeniz, M. H., Baran, T., Bozkuş, F., & Gündüz, N. (2015). Difficulties of Prospective Elementary Mathematics Teachers' Regarding to Reflection Symmetry. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), 6(1), 117-138.

Bozkuş, F., Toluk-Uçar, Z., & Çetin, İ. (2015). Middle school students’ conceptions of infinity. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(3), 506-531.

Toluk Uçar, Z. & Bozkuş, F. (2016). Primary and Middle School Students’ Ability to Distinguish Proportional and Non-Proportional Situations. Journal of Kırşehir Education Faculty.

Ayvaz, Ü., Gündüz, N., & Bozkus, F. (2017). Understanding of Prospective Mathematics Teachers of the Concept of Diagonal. Journal on Mathematics Education(ERİC), 8(2), 165-184.

Karadeniz, M. H., Kaya, T. B., & Bozkus, F. (2017). Explanations of Prospective Middle School Mathematics Teachers for Potential Misconceptions on the Concept of Symmetry. International Electronic Journal of Elementary Education(ERİC), 10(1), 71-82.

Bozkuş, F., Kablan, Z., Pak, K., Özdişçi, S., Özdemir, A., Aydın, M., & Boğazlıyan, D. (2017). The Opinions of Participants About The Lesson Study. Electronic Turkish Studies, 12(28).

Bozkuş, F., & Ayvaz, Ü. (2018). Mıddle School Mathematıcs Teachers’ Knowledge of Mathematıcal Reasonıng. European Journal of Education Studies.

Toluk-Ucar, Z., & Bozkus, F. (2018). Elementary School Students’ and Prospective Teachers’ Proportional Reasoning Skills. Internatıonal Journal for Mathematıcs Teaching and Learning(ERİC), 19, 205-222.

Toluk-Ucar, Z., & Bozkus, F. (2019). Making Space for Student’s Voice (Thinking) in Mathematics Teaching. Journal of Apsistek Mathematics Education. http://www.apsistek.com/index.php

Kablan, Z & Bozkuş, F. (2021). Mathematics Teachers’ and Students’ Opinions on Mathematics Problems of the High Schools Entrance Exam. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 17(1), 211-231.

text
Name Surname Lect. Tayyar TEPE
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi 2003 Marmara Üniversitesi & İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Denetimi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İ.D.O.B.

Araştırma Alanları

Türk Eğitim Sistemi Profesyonel Eğitim Koçluğu İnsan Kaynakları Yönetimi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Tepe, T., & Topsakal, U. U. (2015). Students’ ideas about 50 year laters World. Yıldız Journal of Art and Design, 2(2), 1-17.

1739 Sayılı Milli Egˆitim Temel Kanununda Yapılan Kademeli Zorunlu Egˆitim ile I·lgili Degˆis¸iklik ve Degˆis¸ikligˆin Kesintisiz Zorunlu Egˆitimle Kars¸ılas¸tırması.
4th INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON DEVELOPMENT OF KOP REGION Karaman - Turkey / October 21-23, 2016, 24, Karaman, 2016


Sektörlerin ve Mesleklerin Geleceği, Bölüm-3 Eğitimin Dijitalleşmesi ve Hibrit Öğrenme (Sayfa 62-80), Hiperyayın,1. Baskı İstanbul 2020, ISBN:978-625-7845-57-1, e-ISBN:978-625-7845-58-8

text
Name Surname Lect. Ahmet UĞUR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Kübra GÜRSOY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Off-site Assignment

text
Name Surname Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Esra AKGÜL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi Üniversitesi 1989 Penn State Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Fatih Sultan Mehmet Vakif Üniversitesi Yeditepe Üniversitesi Yıldız Teknik Üniversitesi Sakarya Üniversitesi Marmara Üniversitesi

Araştırma Alanları

eğitim programları ve öğretim fen eğitimi otizm ve kaynaştırma eğitimi öğretmen yetiştirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

7. YAYINLAR 7.1. Uluslararası Dergilerde Yayınlanan Makaleler 1. Mackin, J., Macaroğlu E., Russell, K. (1996). “Science seminar: providing the opportunity to go beyond traditional currıcula”. Gifted Child Today Magazine, cilt: 19, sayı 3, ss. 16-22. ISSN 1076-2175. 2. Macaroğlu, E. (2006). “Teaching science in an inquiry-based learning environment: what it means for preservice elementary science teachers”. Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education, V.2, no:1,pp.83-93. ISSN: 1305-8223. 3. Macaroğlu, E. (October, 2003). “Using technology on the way of scientific literacy”. Turkish Online Journal of Educational Technology. V.2 Issue 4, Article 7. ISSN: 1303-6521 4. Macaroğlu, E. (2004). Teaching scientific literacy through a science technology and society course: prospective elementary science teachers’ case. Turkish Online Journal of Educational Technology. v.3 issue 4 article 8, ISSN: 1303-6521. 5. Muşlu, G., Macaroğlu, E. (Ocak, 2006). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Bilim ve Bilimsel Süreçlerden Ne Anladıklarının Tespiti. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6(1). ISSN:1303-0485 6. Oztuna, A., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Prospective elemantary science teachers’ epistemological beliefs. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2529–2533. 7. Mertoğlu, H., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Changing primary education programmes’ reflection in teacher training: thinking, interrogant, searcher teacher candidates. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2732–2733. 8. Coşkun, Y., Tosun, Ü., Macaroğlu, E. (Şubat, 2009). Classroom teachers styles of using and development materials of inclusive education. Procedia Social and Behavioral Sciences 1 (2009) 2758–2762. 9. Yumak, N., Macaroğlu Akgül, E. (2010). Investigating elementary school administrators’ and teachers’ perceptions on children with autism. Procedia Social and Behavioral Sciences 2. (2010) 910-914. 10. Akgül, H.C., Macaroğlu, E. (2011). Agricultural awareness for prospective teachers. Scientific Research and Essays, 6(16), 3371-3377. 11. Akgül, E. (2012). Are we ready for an inclusive classroom? School administrators’ and teachers’ perceptions of autism. Energy Education Science and Technology Part B, 4(4), 1925-1934. British Education Index tarafından yayınlanan Makale: 12. Akgul, Macaroglu E. (2004). “How Prospective Elementary science teachers understand scientific literacy?” British Education Index Education Line.http://www.leeds.ac.uk/educol/documents/00003502.htm. 7.2. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler : 13. Macaroğlu, E., Taşar, M. F., Çataloğlu, E. (1998). “The Turkish pre-service elementary teachers’ understandings of the nature of science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. San Diego, California. 14. Macaroğlu, E., Zembal-Saul, C. (1999). “Pre-service teachers’ understandings of scientific inquiry and its role in school science”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi (poster). Boston, Massachusetts. 15. Şahin, F., Çepoğlu, N., Macaroğlu, E. (1999). “Concept mapping and analogy in social and meaningful learning”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. Boston, Massachusetts. 16. Macaroğlu, E. Sağırlı, M., Özdemir, A.Ş. (2000). “Turkish pre-service elementary teachers’ understandings about teaching science and mathematics in inquiry-based learning environments”. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi. New Orleans, Louisiana. 17. Önen, F., Macaroğlu, E. Gürdal, A.(October, 2004). Determination of Prospective elementary science and mathematics teachers’ self efficacy beliefs. 2nd İnternational Balkan Education Congress. 18. Akgül, E. (Mayıs, 2011). Prospective Special Education Teachers’ Understandings of Technology and its Use in Interventions for Children with Autism. International Educational Technology Conference, İstanbul University. 19. Akgül, H.C., Akgül, E. (Mayıs, 2011). Determining Prospective Elementary Science Teachers’ Agricultural Literacy with e-dialog Journals. International Educational Technology Conference, İstanbul University. 20. Toraman, S., Topsakal, Ü.U., Kaplan, A.Ö., Akgül, E.M. (March, 2014). Contributions of Action Research in 6th and 7th Grade Students' Associations of STSE. National Association for Research in Science Teaching Sempozyum bildirisi, Pittsburgh, PA. 21. Turhan,S., Macaroğlu, E., Özgüç, C.S., Subaşı-Yurtçu, A.B. (Haziran, 2015). A Mobile Educative Application to Teach Basic skills to Children with Autism Spectrum Disorder. ERPA International Congresses on Education, Athens, Greece. 22. Özdemir, U., Akgül, E.M. (Haziran, 2015).Color-coded Reading and Speaking-an autism application. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 23. Turhan, S., Akgul, E.M., Ozguc, C.S., Yurtcu, A.B.S. (Haziran, 2015). Arts Education in autism. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 24. Mertoğlu, H., Akgül, E.M. (Haziran, 2015). Student views about authentic dietary education. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 25. Mertoğlu, H., Akgül, E.M. (Haziran,2015). Science teachers’ views about an interdisciplinary sexual health education. İSER 2015World Conference on Education, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul. 7.3. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler : - 26. Johnsen, S. K, Kendrick, J. (edited, 2005). Science Education for Gifted Students. Section 2, Chapter 7. “Science seminar: providing the opportunity to go beyond traditional currıcula”. Prufrock Press. 27. Grahame, S. (edited, 2010). Science Education in a Rapidly Changing World. Putting Beliefs About Nature of Science into Practice: Prospective Elementary Science Teachers'Case. Definitions and Significance of epistemological beliefs and belief about the nature of science in relation with scientific literacy. Novascience Publishers. (Başlıca eser olarak sunulmuştur). 7.4. Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler : 28. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1992). “İlköğretim okullarında fen bilgisinin önemi”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı 8, ss. 185-188. Ankara. 29. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1994). “Sınıf öğretmenliğinden liseye kuvvet kavramı”. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt: 9, sayı 1. Bursa. 30. Gürdal, A., Aksoy, M., Macaroğlu, E. (1995). “İlköğretimde kavram kargaşası”. Bilim Teknik, sayı 334, ss. 96-97. İstanbul. 31. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1996). “Çocuğun zihinsel gelişim düzeyine göre yüzme ve batma kavramlarının öğretilmesi”. Marmara Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, sayı 10. İstanbul. 32. Gürdal, A., Şahin, F., Macaroğlu, E. (1996). “İlköğretim ikinci kademe öğrencileri için fen bilgisi tutum ölçeği”. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Öneri Dergisi, sayı 5, ss. 9-11. İstanbul. 33. Macaroğlu, E., Baysal, Z. N., Şahin, F. (1999). “İlköğretim öğretmen adaylarının bilimin doğası hakkındaki görüşleri üzerine bir araştırma”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel sayı 10, 55-62. 34. Şahin, F., Macaroğlu, E. (1999). “İlköğretim formasyonu alan öğretmen adaylarının 4. Ve 5. Sınıf fen bilgisi üniteleri ile ilgili alan ve metod bilgilerinin değerlendirilmesi”. D.E.Ü. Buca Eğitim Fakültesi Dergisi Özel sayı 11, 126-135. 35. Gürdal, A., Macaroğlu, E., Sağırlı, M. (2001). “Fen bilimleri bölümlerinden mezun sınıf öğretmeni adaylarının ilköğretim sınıf öğretmenliği sertifika programlarındaki profilleri”. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, sayı:10. 36. Macaroglu E. Özdemir, A.Ş. (2001). “Farklı Kültürlerde oluşturulan sorgulamaya dayalı öğretim ortamlarının ilköğretim öğretmen adaylarının öğretim anlayışlarına etkisi”. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi sayı:14. İstanbul 37. Macaroğlu, E., Aksoy, M. (2002). “Bilimin Doğası kart değişimi oyunu”. Bilim Teknik. Sayı:420. 38. Cenker, B.,Macaroğlu E. (2011). “İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin, okulda değişim yönetiminin gerçekleştirilmesine bakış açılarının incelenmesi”. Sakarya University Journal of Education. Cilt:1, sayı:1. 39. Akgül, H.C., Macaroğlu, E. (2011). “Fen eğitiminde yeni bir kavram: tarımsal farkındalık-İlköğretim öğretmen adaylarının genel, Fen bilgisi öğretmen adaylarının özel durumu”. Sakarya University Journal of Education. Cilt:1, sayı:1. 40. Akgül, E. (2012). Otizmle yaşamı ne kadar anlıyoruz?. Sakarya University Journal of Education, Cilt:1, sayı:3. 41. Çetin, N.İ., Akgül, E. (2014). Assessing pre-service teachers' understandings of the nature of scientific knowledge via media reports. Sakarya University Journal of Education. Cilt:4, sayı:1, ss.137-144. 42. Akgül, E.M. (2016, Güz). Autism, technology and prospective special education teachers-Otizm, teknoloji ve özel eğitim öğretmen adaylarına dair, FSM İlmi Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, s.8, ss:25-35. 7.5. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler: 43. Gürdal, A., Macaroğlu, E. (1994). “Öğretemiyor muyuz? Öğrenemiyorlar mı?”. Çukurova Üniversitesi 1. Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri, cilt: 3, ss. 1075-1081. Adana 44. Şahin, F., Macaroğlu, E., Gürdal, A. (1994). “Kavram haritası ve V diyagramı”. Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi 1. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu Bildirileri, ss. 107-120. İzmir. 45. Macaroğlu, E., Sahin, F. (2000). “İlköğretim Fen Kavramlarının Öğretilmesinde Analojik Oyunların Önemi”. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bilimsel çalışmaları. Cilt:1, 477-485. 46. Macaroğlu, E., Şentürk, K. (2001). “Çocukta yüzme ve batma kavramlarının gelişimi”. Maltepe Üniversitesi, Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu. İstanbul. 47. Kınık, A., Macaroğlu, E. (basım aşamasında). Fen Bilgisi Dersinde Proje Çalışmalarının Öğrencilerin Bilim Anlayışına ve Bilimsel Süreçleri Algılamasına Etkisi. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”. 48. Akgül, E., Mertoğlu, H. (2014). Fen eğitiminde otantik cinsel sağlık eğitimi. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana. 49. Akgül, E., Mertoğlu, H. (2014).Teori ve uygulamada yapılandırmacılık. 11. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, Adana. 7.6. Diğer yayınlar : 7.6.1. Kongrelerde Sunulmuş ve Özetleri Kongre Kitabında Yayınlanmış Bildiriler 50. Sağırlı, M., Macaroğlu, E., Gürdal, A. (Eylül, 2000). “Fen Bilimlerinden Mezun Sınıf Öğretmeni Adaylarının İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarındaki Profilleri”. IV.Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi. Ankara. 51. Sağırlı, M., Macaroğlu, E., Gürdal, A. (Eylül, 2000). “İlköğretim Sınıf Öğretmenliği Sertifika Programlarındaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Profilleri”. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum. 52. Özdemir, A.S., Macaroğlu, E. (Eylül, 2000). “İlköğretim Matematik ve Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okur-yazarlık Seviyelerinin Tesbiti”. IX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Erzurum 53. Macaroğlu, E. Aksoy, M. (Mayıs, 2002). “Bilimin Doğası Kart Değişimi Oyunu”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 54. Bayram, H. Macaroğlu, E., Mertoğlu, H. , Çömek, A. (Mayıs, 2002). “Fen Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Destekli Öğretim Materyalleri Hazırlanması ve Örnek Öğrenci Çalışmaları”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 55. Çanakçı, O., Macaroğlu, E., Özdemir, A.Ş. (Mayıs, 2002). “Okul Deneyimi 1 Dersinin Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 56. Özdemir, A.Ş., Macaroğlu, E., Çanakçı, O., Pusmaz, A. (Mayıs, 2002). “Okul Deneyimi II Dersinin Uygulama Öğretim Elemanı, Uygulama Öğretmeni ve Öğretmen Adayı Açısından Değerlendirilmesi”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 57. Çanakçı, O., Macaroğlu, E., Özdemir, A.Ş. (Mayıs, 2002). “Okul Deneyimi I Dersinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Öğretim ve Öğrenme Kavramlarına Bakış Açıları Üzerindeki Etkileri”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 58. Macaroğlu, E. (Mayıs, 2002). “Fen Bilgisi Öğretmen Adayları İçin Fen-Teknoloji ve Toplum Dersi Bilimsel Okuryazarlık İlişkisi”. Uluslararası Katılımlı 2000’li yıllarda 1.Öğrenme ve Öğretme Sempozyumu Bildirisi. Marmara Üniversitesi, İstanbul. 59. Macaroğlu, E., Oztuna,A., Gürdal,A. (August 3-8, 2004). Using Science Writing Heuristics To Examine Elementary Students’ Scientific Thinking. 18TH International Conference on Chemical Education, Chemistry Education For The Modern World. İstanbul, TURKEY 60. Sezen A., Macaroğlu, E. (Kasım, 2005). 2004 Fen ve Teknoloji Programına uygun Bir Alan Çalışması: Botanik bahçesi eğitim programı. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”. Sempozyum bildirisi. 61. Kınık, A., Macaroğlu, E. (Kasım, 2005). Fen Bilgisi Dersinde Proje Çalışmalarının Öğrencilerin Bilim Anlayışına ve Bilimsel Süreçleri Algılamasına Etkisi. I.Ulusal Fen ve Teknoloji Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu “proje tabanlı öğrenme”. Sempozyum bildirisi. 62. Hamarat D., Macaroğlu, E. (Eylül, 2006). Eğitim Yöneticilerinin Değişen İlköğretim Programlarına Bakış Açıları ve Etkili Faktörler. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. Muğla Üniversitesi. Muğla 63. Özkan, A. , Macaroğlu, E., Kısa, Z. (Eylül, 2006). Matematik Öğretmeni Yetiştirmede Klasik Geometri Dersleri ve Matematiksel Düşünme Becerisi Etkileşimi. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. Gazi Üniversitesi. Ankara. 64. Akgül, E., Hamarat, D., Dursun, H., Vardar, G. (Nisan, 2007). Botanik Bahçesinde Uygulamalı ve Eğlenceli Fen Bilgisi Dersi Öğretimi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. 65. Akgül, E., Kısa, Z., Özkan, A.A. (Nisan, 2007). Uygulama Derslerinin İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Özyeterlik Duygusuna Etkisi. VI. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir. 66. Akgül, E. Sezgin, J. (Haziran, 2008). I want I can: case study of an autistic child. Uluslararası Özel Eğitim Kongresi, Anadolu Üniversitesi. Marmaris. 67. Afacan, Ö., Aydoğdu, M., Macaroğlu Akgül, E., Taşar, M.F. (2010). İlköğretim Öğrencilerinin Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) İlişkisini Algılama Düzeylerinin Tesbiti (Kırşehir ili örneği). 9. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresinde sunulmuş sözlü bildiri, İzmir, 23-25 Eylül, 2010. 68. Afacan, Ö., Macaroğlu, E. (Ekim, 2011). Lisanüstü çalışmalarda bilimin doğası. V. Ulusal Lisans üstü Eğitim Sempozyumu, sözlü bildiri, Ankara. 69. Akçay,H., Akgül, E., Topsakal, Ü. (Temmuz, 2013). Conceptual learning and developing teaching materials for individuals with autism. The International Conference on Education, Culture and Identity. 70. Kurt, A.B., Taştekin, H., Akgül, E. (2014). Zihinsel engelli çocukların mevsimler hakkındaki algılarının belirlenmesi. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul. 71. Mertoğlu, H. Akgül, E., Yazgan, B.S. (2014). Fen bilgisi öğretmenliği öğrencilerinin genel biyoloji 1 dersi kapsamında okul dışı öğrenme ortamı örneği Botanik bahçesi uygulamalarına ilişkin görüşleri. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul. 72. Mertoğlu, H., Gürdal, A., Akgül, E. (2014). Fen ve Teknoloji Öğretmenlerinin Öğretim Metot-Teknikleri ile İlgili Özdeğerlendirmeleri ve Uygulamaları. I. Ulusal Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YTÜ, İstanbul. 73. Mertoğlu, H. Akgül, E.M. (Mayıs, 2017) Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gözüyle Milli Eğitimdeki Kaynaştırma Uygulamaları. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK 2017, İstanbul. 74. Mertoğlu, H. Akgül, E.M. (Mayıs, 2017). Öğrencilerin Öğrenme Stillerinin Genel Biyoloji Dersine Yansıması. Yükseköğretimde Eğitim Araştırmaları ve Uygulamaları Kongresi, YEAUK 2017, İstanbul 7.6.2. Tercüme Yayın: Macaroglu, E. (Temmuz, 2006). Are there Earth-like planets around other stars?. Science in School, issue 2.

text
Name Surname Prof.Dr. Ahmet Şükrü ÖZDEMİR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Hamiyet SAYAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Elif BAHADIR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Alaattin PUSMAZ
E-Mail [email protected]mara.edu.tr
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Mürselin TAŞAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları