Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Beslenme ve diyetetik alanında bireysel ve toplumsal sorunları saptayan, değerlendiren, çözüm önerileri getiren, bilimsel araştırma becerilerine sahip ve özel konularda uzmanlaşmış diyetisyenler yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Doktora

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bachelor's Degree and/or Master's Degree Diploma, Academic Personnel and Graduate Education Exam (ALES) Result, Certificate of English Proficiency

Mezuniyet Koşulları

Students who have succesfully complete all of the courses and take minumum 240 ECTS with a seminar, qualifying exam, dissertation proposal, PhD dissertation have a right to receive a diploma.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Ders Planı - AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD1110436 İLERİ ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Türkçe 3 8
BESD1121590 BARİATRİK CERRAHİDE BESLENME UYGULAMALARI Türkçe 2 8
BESD1121580 İLERİ BESLENMEDE YAĞLAR Türkçe 2 8
BESD1121570 İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( ÇOCUK ) Türkçe 2 8
BESD1137940 BESLENME VE DAVRANIŞ Türkçe 2 8
BESD1121610 İLERİ BESİN MİKROBİYOLOJİSİ Türkçe 2 8
BESD1130670 EGZERSİZ VE BESLENME Türkçe 2 8
BESD1137970 KARDİYOVASKÜLER SİSTEM VE BESLENME Türkçe 2 8
BESD1137950 İLERİ BESLENMEDE VİTAMİNLER Türkçe 2 8
BESD1137980 YEME BOZUKLUKLARINA DİYETSEL YAKLAŞIM Türkçe 2 8
BESD1137960 BESLENME EPİDEMİYOLOJİSİ Türkçe 2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD1214950 SEMİNER Türkçe - 10
BESD1214970 BESLENME ANTROPOMETRİSİ Türkçe 2 8
BESD1231760 İLERİ BESLENMEDE KARBONHİDRATLAR Türkçe 2 8
BESD1231770 SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME YAKLAŞIMI Türkçe 2 8
BESD1231820 TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ Türkçe 2 8
BESD1269280 BESLENME VE İLAÇ ETKİLEŞİMİ Türkçe 2 8
BESD1214960 BESLENME VE GENETİK Türkçe 2 8
BESD1231780 GASTROİNTESTİNAL SİSTEM HASTALIKLARI VE BESLENME Türkçe 2 8
BESD1214980 İŞLEVSEL BESİNLERDE SON GELİŞMELER Türkçe 2 8
BESD1231790 İLERİ BESİN KİMYASI VE TEKNOLOJİSİ Türkçe 2 8
BESD1231810 İLERİ DİYETETİK UYGULAMALARI ( YETİŞKİN ) Türkçe 2 8
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD2130830 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
BESD2131880 BESLENME VE İMMÜN SİSTEM Türkçe 2 8
BESD2131890 MENÜ PLANLAMA Türkçe 2 8
BESD2169290 KANSER VE BESLENME Türkçe 2 8
BESD2131850 KLİNİK BESLENMEDE SORUNLAR ( ÇOCUK ) Türkçe 2 8
BESD2131920 BESLENME DURUMUNUN SAPTANMASI Türkçe 2 8
BESD2137990 ÇOCUK SAĞLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE BESLENME Türkçe 2 8
BESD2131860 İLERİ BESLENMEDE MİNERALLER Türkçe 2 8
BESD2131930 BESİN ZENGİNLEŞTİRME VE TOPLUM SAĞLIĞI Türkçe 2 8
BESD2131830 İLERİ BESLENMEDE PROTEİNLER VE AMİNOASİTLER Türkçe 2 8
BESD2131870 AĞIRLIK YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 2 8
BESD2138010 BESİN DESTEKLERİ VE TOPLUM SAĞLIĞI Türkçe 2 8
BESD2131910 DİYABET YÖNETİMİNDE GÜNCEL YAKLAŞIMLAR Türkçe 2 8
BESD2131840 BESİN GÜVENLİĞİ SİSTEMLERİ VE UYGULAMALARI Türkçe 2 8
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD2230830 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
BESD2230840 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD3130830 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
BESD3130840 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD3230830 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK Türkçe - 30
BESD3230840 TEZ Türkçe - 120
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD4130840 TEZ Türkçe - 120
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
BESD4230840 TEZ Türkçe - 120

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

1. Beslenme ve diyetetik alanındaki ileri düzey güncel ve kanıta dayalı bilgiler, disiplinler arası etkileşimler ile istatistiksel yöntemlere ilişkin ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri değerlendirebilir ve uygulayabilir.
2. Beslenme ve diyetetik alanında etik ilkeler ve ilgili mevzuat konusunda yeterli bilgi birikimine sahiptir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

3. Beslenme ve diyetetik alanına yenilik getirecek özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar ve uygular.
4. Beslenmeye dayalı sorunları bireysel ve toplumsal düzeyde belirler, mesleki ve etik değerleri gözeterek gelişen teknoloji ve güncel bilimsel veriler doğrultusunda çözüm önerileri getirir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

5. Beslenme ve diyetetik alanında bağımsız veya ekip olarak kanıta dayalı araştırmalar yapar, projeler planlar, yürütür.
6. Araştırmalarından elde ettiği sonuçları bilimsel toplantılarda sunar, ulusal ve uluslararası düzeylerdeki dergilerde yayınlar.

Öğrenme Yetkinliği

7. Alanı ile ilgili en güncel kaynakları ve teknolojileri takip eder ve kullanır.
8. Yaşam boyu öğrenmeyi, sürekli bir davranış biçimi haline getirir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

9. Toplumsal sorumluluk bilinci ile mesleki etik ilkelerine de uygun olarak, sağlık ekibi ve diğer disiplinlerle iş birliği içinde araştırma, proje ve etkinlikler düzenler, yürütür, raporlar.

Alana Özgü Yetkinlik

10. Lisansüstü eğitiminde edindiği bilgi ve becerilerle beslenme ve diyetetik alanındaki hizmetin örgütlenmesi, yürütülmesi, değerlendirilmesi konusunda bireysel ve ekip üyesi olarak mevzuat ve mesleki etik kurallarına uygun şekilde, kalite yönetimi ve süreçleri çerçevesinde sorumluluk alır.

İstihdam Olanakları

Üst Dereceye Geçiş

May apply to post-doctoral programmes.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bölüm/Program Başkanı

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Dersler ile Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders
İlişkili ders sayısı / 66/70
İlişki ağırlığı

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu