Geri
AKADEMİK
Üniversitemizin Kalite Komisyonu 23.07.2015 tarihli ve 29423 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen “Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği” nin Yedinci Maddesi gereği kurulmuş olup, 10.10.2017 tarih ve 2017/31-01sayılı Senato Kararı ile aşağıdaki üyelerden oluşmasına karar verilmiştir.

KALİTE KOMİSYONU ÜYELERİ

Prof. Dr. Ömer CERAN Rektör V.
Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK Kalite Komisyonu Koordinatörü
Dr. Öğr. Üyesi Esra ALAN AKCAN Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hakan TOZAN Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Hüsamettin OKTAY Diş Hekimliği Fakültesi Öğretim Üyesi
Prof. Dr. Yeter DEMİR USLU Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Nihal BÜYÜKUSLU

Sağlık Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Serpil ÇOLAK

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Ülkü TOSUN Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Fahrettin Ersin ALACA Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Halil Kürşad ASLAN İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Nihal KALAYCI OFLAZ Strateji Geliştirme Daire Bşk. V.
Dr.Öğr. Üyesi Ozan Emre EYÜPOĞLU Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Şifa ELÇİL İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi
Doç. Dr. Şule AYLA Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi
Dr. Öğr. Üyesi Tunçer BAYKAŞ

Fen ve Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi

Öğr. Gör. Çiğdem TAŞKIN GEÇMEN Yabancı Diller Genel Koordinatörlüğü Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Derya TUĞLU Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Öğr. Gör. Hakan ŞAHİN Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı
Öğr. Gör. Hülya ÖZKAN Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi
Betül Yasemin KESKİN Öğrenci Temsilcisi
Tunahan ANNAÇ Öğrenci Temsilcisi
Yiğit AĞLAMAZ Öğrenci Temsilcisi

KALİTE AKREDİTASYON OFİSİ ÇALIŞANLARI

Harun GÜLAY Kalite Akreditasyon Ofisi Sorumlusu
Hilal EROĞLU Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Orhan DEMİR Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Sezen DURU Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı
Merve KORKMAZ Kalite Akreditasyon Uzman Yardımcısı

İstanbul Medipol Üniversitesinde; akademik değerlendirme ve kalite geliştirme, stratejik planlama, iç kontrol, kurumsal değerlendirme, periyodik izleme ve iyileştirme süreçleri ile ilgili çalışmaların örgütlenmesine ve yürütülmesine ilişkin hükümleri kapsamaktadır.

İstanbul Medipol Üniversitesi Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır

 • Üniversitenin vizyon, misyon ve hedeflerine ulaşması için yapılması gereken faaliyetleri, bunların zamanlama ve sorumlularını ve bu faaliyetlerin performans kriterlerini belirlemek,
 • Üniversitede kalite yönetim sistemini kurmak, takip etmek ve birim ve alt birimlerin akreditasyon çalışmalarına destek olmak,
 • Stratejik planlama sürecinin koordinasyonunu sağlamak, Üniversitenin stratejik planı ve hedefleri doğrultusunda, akademik ve idari hizmetlerin değerlendirilmesi, kalitesinin geliştirilmesi ve kalite düzeyinin onaylanması için yapılacak her türlü çalışmayı yürütmek, anahtar performans göstergelerini tespit etmek, program değerlendirmesi çalışmalarına katkı sağlamak,
 • Eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal katkı faaliyetleri ile idari hizmetlerin planlanması, uygulanması, kontrol edilmesi ve gerekli önlemlerin alınması (PUKÖ) faaliyetlerini gerçekleştirmek,
 • Stratejik eylem, iç değerlendirme ve varsa dış değerlendirme sonuçlarını birlikte değerlendirerek durum analizi yapmak,
 • Takvim yılı bitiminde önceki yıla ilişkin anket çalışmalarını tamamlamak ve iç değerlendirme raporunu hazırlayarak Senatonun onayına sunmak,
 • Onaylanan iç değerlendirme raporunu Mart ayı sonuna kadar Üniversitenin internet sitesinde kamuoyu ile paylaşmak,
 • İç paydaş (akademik ve idari çalışanlar ile öğrenciler) ve dış paydaş (işverenler, mezunlar, meslek örgütleri, araştırma sponsorları, öğrenci yakınları vb.) görüşlerini kalite geliştirme sürecine dahil etmek için anket formları düzenlemek,
 • İç ve dış değerlendirme sonucunda gerekli görülen iyileştirici ve düzeltici faaliyetlerin planlanmasını ve yürütülmesini sağlamak,
 • Dış değerlendirme sürecinde gerekli hazırlıkları yapmak, dış değerlendirici kurum, kuruluş veya kurula her türlü desteği vermek ve süreçle ilgili iç ve dış paydaşları bilgilendirmek,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu ile yakın ilişkide çalışmak, Kurulun belirleyeceği usul ve esaslar doğrultusunda çalışmaları yürütmek ve örnek uygulamaları Kurul ile paylaşmak,
 • Yükseköğretim Kalite Kurulu kararlarını Üniversitenin akademik birimlerinde duyurmak, uygulamalarını takip etmek ve değerlendirmek, üniversite genelindeki çalışmalara uygunluğunu sağlamak ve bu uygulamaların sonuçlarını izlemek,

Birim Kalite Komisyonunun görevleri şunlardır.

 • Kalite Komisyonun alt birimi olarak komisyon ile iş birliği içerisinde çalışmak ve verilen görevleri yerine getirmek,
 • Bu maddenin birinci fıkrasında yer alan Komisyon görevlerinden kendi birimini ilgilendiren görevleri ve birimin kalitesini geliştirici diğer faaliyetleri yerine getirmek ve sonuçlarını Kalite Komisyonu ile paylaşmak,
 • Birimin akreditasyonuna yönelik faaliyetleri planlamak ve bu konuda yapılan uygulamaların takibini yapmak,
 • Birimin kalite ve akreditasyon sürecine yönelik çalışmalarını en az ayda bir kez gözden geçirmek ve gerekli durumlarda iyileştirme çalışmaları yapmak.