Geri
AKADEMİK

Öğrenci konseyi yönetim kurulu ve görevleri hakkında bilgi

Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kurulu üyelerinin, kendi aralarından, seçime katılanların salt çoğunluğuyla ve iki yıl için seçeceği biri başkan yardımcısı olmak üzere sekiz öğrenci ve öğrenci konseyi başkanından oluşur. Öğrenci konseyi yönetim kurulu, öğrenci konseyi genel kuruluna karşı sorumludur. 

Öğrenci konseyi yönetim kurulu; başkanın yokluğunda başkan yardımcısının yönetiminde üç ayda bir toplanır. Kurulun toplantı gündemi, yeri ve tarihi en az yedi gün önce başkan tarafından yönetim kurulu üyelerine duyurulur. Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğuyla toplanır, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar alır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. 

Öğrenci konseyi yönetim kurulunun görevleri şunlardır: 

  1. Çalışmalarına ilişkin üyeleri arasında iş bölümü ve görev dağılımını yapmak. 
  2. Öğrenci konseyi genel kurulunun aldığı kararların uygulanmasını sağlamak 
  3. Üniversite öğrencilerin sorunlarını belirlemek, görüş ve düşüncelerini üniversitenin ilgili yönetim organlarına iletmek. 
  4. Sivil toplum kuruluşları ile iş birliği yaparak, toplumsal duyarlılık projeleri geliştirmek ve bu projelere üniversite içerisinde öğrenci katılımını teşvik etmek. 
  5. Ulusal ve uluslararası eğitim ve gençlik programlarına öğrenci katılımına yönelik çalışmalar yapmak. 
  6. Ulusal ve uluslararası öğrenci birlikleri ve organizasyonları ile ilişkileri geliştirmek. 
  7. Yemek, ulaşım, barınma, kafeterya, kulüp, burs, eğitim, sanat, kültür ve spor alanlarında çalışma grupları oluşturmak ve bunların işlerliğini sağlamak. 
  8. Çalışmaları hakkında öğrenci konseyi genel kurulu üyelerini bilgilendirmek. 
  9. Ulusal öğrenci konseyinin kararlarını bağlı bulunduğu üniversitesw duyurmak ve izlemek. 
  10. Gerçekleştirilen çalışmaların raporlarını hazırlamak ve arşiv oluşturmak. 
Bilgi Talep Formu