Back
AKADEMİK

(Liste, ünvan ve isme göre alfabetik olarak sıralanmıştır.)

Department of Political Science and International Relations

text
Name Surname Prof.Dr. Mehmet İPŞİRLİ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul University 1970 University of Edinburgh 1976

Previous Positions

Istanbul University, Malaysia, International Institute of Islamic Thought and Civilization, Fatih University

Research Areas

Ottoman Administrative and Institutional History, Historiography, Ottoman Intellectual Life

Selected Publications / All Publications

GOOGLE CITATIONS: https://scholar.google.com/citations?user=U9Q8PxoAAAAJ&hl=tr Kitaplar ve Kitap Bölümleri o Mehmet İpşirli, XVII. Yüzyıl Başlarına Kadar Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadıaskerlik Müessesesi, Doçentlik Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul 1982. o Ewqaf ve Emlâkü’l-Müslimîn fî Filistîn, ed. Mehmet İpşirli - Muhammed Davud et-Tamimi, İstanbul l982. o Takım çalışması, 90 Numaralı Mühimme Defteri, Istanbul 1987. o Mehmet İpşirli, Diplomatik Acıdan Mahzar, Yayınlanmamış Profesörlük Tezi, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, İstanbul 1988. o Mehmet İpşirli, Selânikî Mustafa Efendi, Tarih-i Selânikî (1003-1008/1595-1600), nşr. Mehmet İpşirli, birinci neşri, İstanbul 1989, I-II cilt; ikinci neşri, TTK Ankara 1999, I-II cilt. o Takım çalışması, 3 Numaralı Mühimme Defteri (966-968 / 1558-1560), Ankara 1993. o Mehmet İpşirli, Nâimâ Mustafa Efendi, Tarih-i Nâimâ (Ravzatü'l-Hüseyn fi hulâsati ahbâri'l-hafikayn), nşr. Mehmet İpşirli, Birinci neşri, TTK Ankara 2007 I-IV cilt; İkinci neşri, TTK Ankara 2014, I-VI cilt. o E. C. Bosworth, İslâm Devletleri Tarihi, trc. Erdoğan Merçil ve Mehmet İpşirli, İstanbul 1980. Akademik Yayınlar • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilâti”, Osmanli Devleti ve Medeniyeti Tarihi, ed. E. İhsanoğlu, Istanbul 1994, s. 137-279. (Bu çalışma ayrıca Arapça, Rusça ve Boşnakça'ya çevrilerek yayınlanmıştır). • Mehmet İpşirli, “Ottoman State Organization”, History of the Ottoman State and Civilization, ed. E. Ihsanoglu, Istanbul 2001,pp. 133-286. • Mehmet İpşirli, “Osmansko Drzavno Uredenje”, Historija Osmanske Drzave i Civilisaije, Sarajevo 2004, s. 161-339. • Mehmet İpşirli, “Mustafa Selânikî and His History”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 9 (İstanbul l978), pp. 417-472. • Mehmet İpşirli, “Hasan Kâfî el-Akhisârî ve Devlet Düzenine Ait Eseri: Usûlü’l-hikem fî nizâmi’l-âlem”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l0-11 (İstanbul l981), s. 239-278. • Mehmet İpşirli, “XVI. Asrın İkinci Yarısında Kürek Cezası ile İlgili Hükümler”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı l2 (İstanbul l982), s. 203-248. • Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm Sun’ullah Efendi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 13 (İstanbul 1986), s. 209-256. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Teşkilâtında Mülâzemet Sisteminin Önemi”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, nr. 10-11 (Istanbul l983), s. 221-231. • Mehmet İpşirli, “Anadolu Kadıaskeri Sinan Efendi Hakkında Yapılan Tahkikat”, İslam Tetkikleri Dergisi, VIII (İstanbul l984), s. 205-218. • Mehmet İpşirli, “A Preliminary Study of the Public Waqfs of Hama and Homs in the XVI. Century”, Studies on Turkish-Arab Relations, annual l (İstanbul l986), pp. 119-147. • Mehmet İpşirli, “Ottoman Documents About the Repairing of the Jerusalem Water Supply”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 2, Istanbul 1987, pp. 169-172. • Mehmet İpşirli, “Archival Education in Turkey”, Studies on Turkish-Arab Relations, Annual 4, Istanbul 1989, pp. 117–119. • Mehmet İpşirli, “Scholarship and Intellectual Life in the Reign of Suleyman The Magnificent”, The Ottoman Empire in the Reign of Suleyman The Magnificent, Istanbul 1988, II, pp. 15–58. • Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve Kültüründe Tokat, Ankara 1987, s. 57-70. • Mehmet İpşirli, “Lâle Devrinde Teşkil Edilen Tercüme Heyetine Dair Bazı Gözlemler”, Osmanlı İlmî ve Meslekî Cemiyetleri, Istanbul l987, s. 33-42. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı İlmiye Mesleği Hakkında Gözlemler - XVI-XVII. Asırlar”, Osmanlı Araştırmaları, Istanbul l988, VII, s. 273-285. • Mehmet İpşirli, “İlmiye Mensuplarının İmza ve Tasdik Formulleri”, Tarih Boyunca Paleografya ve Diplomatik Semineri Bildirileri, Istanbul 1988, s. 177-200. • Mehmet İpşirli, “Arşiv Belgelerine Göre Istanbul Vakıf Evleri - Müştemilât, Tamir, Kira, Satış”, Tarih Boyunca Istanbul Semineri –Bildiriler-, Istanbul 1989, s. 183-196. • Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk Vakıflarının Durumu -XX. yüzyıl Başları”, TTK Belleten, LIII/207-208 (1989), s. 679-707. • Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Döneminde Vakıfların İdaresi”, Sultan II. Mahmud ve Reformları Semineri Bildiriler, Istanbul 1990, s. 49-57. • Mehmet İpşirli, “Osmanlılarda Cuma Selamlığı (Halk Hükümdar Münasebetleri Açısından Önemi)”, Prof. Dr. Bekir Kütükoğlu’na Armağan, İstanbul 1991, s. 459-471. • Mehmet İpşirli, Sosyal Tarih Kaynağı Olarak Şer’iyye Sicilleri”, Tarih ve Sosyoloji Semineri, 28-29 Mayıs 1990, İstanbul 1991, s. 157-161. • Mehmet İpşirli, “Fetva Makalesi”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve İnsan Hakları -Osmanlı İmparatorluğu Dönemi-, II. cilt, İstanbul 1992, (446 s.). • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devlet Teşkilatına Dair Bir Eser: Kavânîn-i Osmanî ve Râbıta-i Âsitâne”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, sayı 14 (İstanbul 1994), s. 9-35. • Mehmet İpşirli, “Vakıfların Tarihî Gelişmesi”, Türk Vakıfları, Istanbul 1996, s. 32-39. • Mehmet İpşirli, “Nahîfî’nin Nasîhatü’l-Vüzerâsı”, Tarih Enstitüsü Dergisi -Prof. Dr. Münir Aktepe’ye Armağan-, sayı 15 (İstanbul 1997), s. 15-27. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devletinde Kazaskerlik (XVII. Yüzyıla Kadar)”, Belleten, LXI/232 (1998), s. 597 – 700. • Mehmet İpşirli, “Türk Dünyası Kültür Atlası: Osmanlı Dönemi”, c. I, haz. Metin Eriş vd. İstanbul 1999. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Uleması”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 71-79. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Tarih Yazıcılığı”, Osmanlı, VIII, Ankara 1999, s. 247-256. • Mehmet İpşirli, “İlmi hayatı ve İlmiye teşkilatı”, Fatih ve Dönemi=Mehmed II and his Heriod, ed. Necat Birinci, trc. Abdullah Şen, İstanbul 2004, s. 238-251. • Mehmet İpşirli, “Üsküdar’da Medfun Osmanlı Şeyhülislamları”, IV. Üsküdar Sempozyumu Bildirleri, İstanbul 2007, s. 445-472. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, Medaris-i İstanbul, Yaşayan İstanbul Medreseleri, I, İstanbul 2008, s. 9–25. • Mehmet İpşirli, “Üsküdar Mahkemesi”, V. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, I, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2008, s. 39-44. • Mehmet İpşirli, “Bodurmlu Şeyhülislam Ömer Lutfi Efendi”, Bodrum, ed. Ahmet Özgiray–M. Âkif Aydın, Bodrum 2008, s. 539-546. • Mehmet İpşirli, “Medaris-i İstanbul: Yaşayan İstanbul Medreseleri”, c. I, ed. Zekeriya Kurşun, Bekir Cantemir, Mustafa Göleç, İstanbul 2008. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Devleti”, İslam’a Giriş, ed. Mehmet Paçacı, Ankara 2008, s. 510–535. • Mehmet İpşirli, “XVII. Yüzyılda Batı’ya Açılan Geniş Bir Pencere: Kâtib Çelebi”, Katib Çelebi, ed. Bekir Karlığa–Mustafa Kaçar, Ankara 2009, s. 323-335. • Mehmet İpşirli, “Osmanlı Medresesi”, İstanbul Medreseleri, ed. Zekeriya Kurşun, İstanbul 2009, s. 3-25. • Mehmet İpşirli, “Some Remarks on the Wakf Institution in the Ottoman Empire”, Knowledge, Language, Thought and The Civilization of Islam, Essays in Honor of Syed Muhammed Naquib al-Attas, ed. Van Mohd Nor Wan Daud–Muhammad Zainiy Uthman, Kuala Lumpur (Malaysia) 2010, pp. 295-308. • Mehmet İpşirli, “III. Selim Döneminde Ulema”, III. Selim İki Asrın Dönemecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010. • Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “II. Mahmud Devri Uleması, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul”, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010 (İngilizcesi için bkz. Istanbul During the Modernization Process, İngilizceye trc. Zeynep (Jane Louise) Kandur, İstanbu 2010, s. 519. • Mehmet İpşirli, “Addülhamid Merasimleri“, II. Abdülhamid modernleşme sürecinde İstanbul = Istanbul during the modernization process. Editör Coşkun Yılmaz; İngilizceye trc. Zenith; ingilizce redaksiyon Hamza Kandur, Zeynep (Jane Louise) Kandur. İstanbul 2010. • Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi ve İdarecileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi -İstanbul Özel Sayısı-, II/47-48 (İstanbul 2010), s. 27-41. • Mehmet İpşirli, “İlim ve Öğretim Hayatının En Büyük Merkezi Olarak İstanbul: İlim Hayatı”, Kültürler Başkenti İstanbul, ed. Fehamettin Başar, haz. Fatma Yücel, İstanbul 2010, s. 211-226. İngilizcesi: “Scientific Life in Istanbul”, Capital of Cultures İstanbul, Istanbul European Capital of Culture, 2010, pp. 254-263. o Mehmet İpşirli, “Payitaht İstanbul’un İdaresi”, Antik Çağdan 21.Yüzyıla Büyük İstanbul Tarihi, o İstanbul 2015, Cilt III, s. 58-70 o Mehmet İpşirli, “Cuma Selamlığı”, Age., Cilt III, s. 396-403. o Mehmet İpşirli, “Osmanlı İstanbulu’nda Geleneksel Eğitim ve Ulema”, Age, Cilt, IX, s. 34-66. o Mehmet İpşirli, “İstanbullu Tanınmış Bir Ulema Ailesi Dürrizadeler”, Age, Cilt, IX, s. 67-78. o Mehmet İpşirli, “Muasır Üç Enderunlu Tarihçinin Kaleminden IV. Mehmed’in Enderunu Üzerine Bazı Gözlemler” Ötekilerin peşinde: Ahmet Yaşar Ocak’a Armağan, Timaş Yayınları, o Mehmet İpşirli, “Sultan II. Murad Devri İlim ve Kültür Hayatı Üzerine Değerlendirmeler” Sultan II. Murad ve Dönemi, Editör: İsmail Yaşayanlar, Bursa Gaye Kitabevi 2015, s. 129-138. o Mehmet İpşirli, “Âlî ve Selanikî: Çağdaş iki Tarihiçinin Tenkit Tarzı, Üslubu ve Anlayışı Üzerine Gözlemler”, Uluslararası Gelibolulu Mustafa Âlî Çalıştayı Bildirileri, Türk Dil Kurumu Ankara 2014, s. 167-174 o Mehmet İpşirli, “Elçilerin İstanbulu”, VIII. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul o Mehmet İpşirli, “Osmanlı’nın Haremeyn’e Hizmetleri: Temiz Su Tesisleri ve Sağlık Kurumları o İnşası”, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 37, s. 100-103 o Mehmet İpşirli, “Prof. Dr. Halil İnalcık ve Osmanlı Teşkilat Tarihi”, Prof. Dr. Halil İnalcık, Ed. Yusuf Oğuzoğlu – Selçuk Kırlı, Bursa 2016 s.82-87. o Mehmet İpşirli, “Fatih Dönemi İlim Hayatı ve İlmiye Teşkilatı”, Fatih Sultan Mehmed Han ve Dönemi, Ed. Ayşenur B. Zafer, Bursa Gaye Kitabevi 2016, s. 281-298. o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49. o Mehmet İpşirli, "Osmanlı’nın Küdüs’te Sağlık Alanında Hizmetleri, SD Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi, İstanbul 2015, sayı 39, s. 80-85 o Mehmet İpşirli, “ Osmanlı’da Geleneksel Medrese Eğitimi”, Boğaziçi Bülteni, Boğaziçi Yöneticiler Vakfı, İstanbul 2016, sayı 40, s. 38-49. o Mehmet İpşirli, “Balkanlardaki Osmanlı Mirası Unutulabilir mi?”, Rodosto’dan Süleyman Paşa’ya Tekirdağ, Kitabevi İstanbul 2016, s. 5-10 Ansiklopedi Maddeleri Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi ? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Ebezâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 98. ? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Tatarcık”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 99-100. ? Mehmet İpşirli, “Abdullah Efendi, Yenişehirli”, DİA, I, İstanbul 1988, 100-101. ? Mehmet İpşirli, “Abdullah Nailî Paşa”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 124-125. ? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Hoca”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289. ? Mehmet İpşirli, “Abdürrahim Efendi, Menteşzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 289-290. ? Mehmet İpşirli, “Abdurrahim Efendi, Kocahüsamzâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 160. ? Mehmet İpşirli, “Abdurrahman Nesib Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 169. ? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Hamîdî Çelebi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 240. ? Mehmet İpşirli, “Abdülkadir Şeyhî Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988,s. 244. ? Mehmet İpşirli, “Abdülvehhab Efendi, Yasincizâde”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 285-286. ? Mehmet İpşirli, “Ahizâde Hüseyin Efendi”, DİA, I, İstanbul 1988, s. 548-549. ? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Ebûbekirefendizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 60. ? Mehmet İpşirli, “Ahmed Efendi, Müftizâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 61. ? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Beyefendi, Molla Bey”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 105. ? Mehmet İpşirli, “Ahmed Muhtar Efendi, Turşucuzâde”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 106. ? Mehmet İpşirli, “Ahmed Reşid Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 122-123. ? Mehmet İpşirli, “Alâeddin Arabî Efendi”, DİA, II, İstanbul 1989, s. 319. ? Mehmet İpşirli, “Anadolu -İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; İdari ve Adli Sistem-”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 123-124, ? Mehmet İpşirli, “Anadolu, İdari, Ekonomik ve Kültürel Hayat; Eğitim ve Öğretim”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 128-130 ? Mehmet İpşirli, “Araba”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 242-245 ? Mehmet İpşirli, “Arapzâde Ataullah Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331 ? Mehmet İpşirli, “Arapbzâde Mehmed Arif Efendi”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 331 ? Mehmet İpşirli, “Arif Efendi, Meşrebzâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 365 ? Mehmet İpşirli, “Arpa Emini”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 392 ? Mehmet İpşirli, “Arzuhal”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 447-448 ? Mehmet İpşirli, “Asaf”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 455 ? Mehmet İpşirli, “Asafnâme”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 456 ? Mehmet İpşirli, “Asım Efendi, Mekkizâde”, DİA, III, İstanbul 1991, s. 478 ? Mehmet İpşirli, “Aşir Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 8. ? Mehmet İpşirli, “Ata Bey, Tayyarzâde”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 34-35. ? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 46-47. ? Mehmet İpşirli, “Ataullah Mehmed Efendi, Topal”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 47. ? Mehmet İpşirli, “Atik Ali Paşa”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 64-65. ? Mehmet İpşirli, “Avârız Vakfı”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 109. ? Mehmet İpşirli, “Avnî Ömer Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 124-125. ? Mehmet İpşirli, “Ayasofya Kürsü Şeyhliği”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 224. ? Mehmet İpşirli, “Ayn Ali Efendi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 258-259. ? Mehmet İpşirli, “Bab Mahkemesi”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362. ? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Humayun, Teşkilat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 361-362. ? Mehmet İpşirli, “Bab-ı Meşihat”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 362-363. ? Mehmet İpşirli, “Babıâlî”, DİA, IV, İstanbul 1991, s. 378-386. ? Mehmet İpşirli, “Bahaî Mehmed Efendi”, DİA, I, İstanbul 1991, s. 463-464 (Mustafa Uzun ile birlikte). ? Mehmet İpşirli, “Beylerbeyi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 69-74. ? Mehmet İpşirli, “Beylikçi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 78-79. ? Mehmet İpşirli, “Bezirğan”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 103-104. ? Mehmet İpşirli, “Bilâd-ı Selâse”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 151-152. ? Mehmet İpşirli, “Bitik”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 225. ? Mehmet İpşirli, “Bostanzâde Mehmed Efendi”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 311. ? Mehmet İpşirli, “Buk’a”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 386-387. ? Mehmet İpşirli, “Bulgaristan – Bulgaristan Vakıfları”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 401-403. ? Mehmet İpşirli, “Câbî”, DİA, VI, İstanbul 1992, s. 529-530. ? Mehmet İpşirli, “Canfedâ Hatun”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 150-151. ? Mehmet İpşirli, “Celilî”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 268-269. ? Mehmet İpşirli, “Cellât”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 270-271. ? Mehmet İpşirli, “Cemâleddin Efendi, Halidefendizâde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 309-310. ? Mehmet İpşirli, “Cer”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 388-389. ? Mehmet İpşirli, “Cerde”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 392-393. ? Mehmet İpşirli, “Cihet”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 346-348. ? Mehmet İpşirli, “Cuma Selâmlığı”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 90-92. ? Mehmet İpşirli, “Çatalcalı Ali Efendi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 234-235. ? Mehmet İpşirli, “Çelebi”, DİA, VIII, İstanbul 1993, s. 259. ? Mehmet İpşirli, “Çivizâdeler”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 349-350. ? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 347-348. ? Mehmet İpşirli, “Çivizâde Muhyiddin Mehmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 348-349. ? Mehmet İpşirli, Mehmet İpşirli, “Çömez”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 380. ? Mehmet İpşirli, “Dâhiliye Nezâreti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 414-416. ? Mehmet İpşirli, “Damadzâde Ahmed Efendi”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 449-450. ? Mehmet İpşirli, “Danişmend”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 464-465. ? Mehmet İpşirli, “Debbağzâde Mehmed Efendi”, DİA, IX, İstanbul 1994, s. 62-63. ? Mehmet İpşirli, “Ders Vekâleti”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 183-184. ? Mehmet İpşirli, “Dersiâm”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 185-186 ? Mehmet İpşirli, “Derviş Mehmed Paşa”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 193-194. ? Mehmet İpşirli, “Devhatü’l-meşâyih”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 229-230. ? Mehmet İpşirli, “Devhatü’n-nükebâ”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 230. ? Mehmet İpşirli, “Duâgû”, DİA, VII, İstanbul 1993, s. 541-542. ? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâdeler”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 38-39. ? Mehmet İpşirli, “Dürrî Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 35. ? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Beyefendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 36. ? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Abdullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 36-37. ? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ârif Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37. ? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mehmed Ataullah Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 37-38. ? Mehmet İpşirli, “Dürrîzâde Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, 38. ? Mehmet İpşirli, “Ebûsaid Mehmed Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s.281. ? Mehmet İpşirli, “Ebülmeyâmin Mustafa Efendi”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 362-363. ? Mehmet İpşirli, “Ehl-i Örf”, DİA, X, İstanbul 1994, s. 519-520. ? Mehmet İpşirli, “Elçi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 3-15 ? Mehmet İpşirli, “Enderun”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 185-187 ? Mehmet İpşirli, “Esad Efendi, Salihzâde”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 345-346 ? Mehmet İpşirli, “Esîrî Mehmed Efendi”, DİA, XI, İstanbul 1995, s. 390-391 ? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Çelebi”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 339-340. ? Mehmet İpşirli, “Fenarîzâde Muhyiddin Mehmed Şah”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 340-341. ? Mehmet İpşirli, “Ferhad Paşa”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 383-384. ? Mehmet İpşirli, “Feyzullah Efendi, Damad-zâde”, DİA, XII, İstanbul 1995, s. 526. ? Mehmet İpşirli, “Galata Sarayı”, DİA, XIII, İstanbul 1996, s. 322-323. ? Mehmet İpşirli, “Gülnuş Emetullah Sultan”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 248-249 ? Mehmet İpşirli, “Hâceğân”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 430 ? Mehmet İpşirli, “Hacıhasanzâde Efendi”, DİA, XIV, İstanbul 1996, s. 503-504 ? Mehmet İpşirli, “Halil Efendi, Çerkez”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 312. ? Mehmet İpşirli, “Halil Nuri”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 321-323. ? Mehmet İpşirli, “Hanefî Mehmed Efendi”, DİA, XV, İstanbul 1997, s. 554. ? Mehmet İpşirli, “Hasan Fehmi Efendi”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 320-322. (İlyas Çelebi ile birlikte). ? Mehmet İpşirli, “Hayrullah Efendi, İmam-ı Sultatî”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 75-76. ? Mehmet İpşirli, “Hikr”, DİA, XVI, İstanbul 1997, s. 525-526. ? Mehmet İpşirli, “Hükümet (Osmanlı)“, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 468-471. ? Mehmet İpşirli, “Huzur Dersleri”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 441-444. ? Mehmet İpşirli, “Hüseyin Hüsnü Efendi”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 552-553. ? Mehmet İpşirli, “Hüsameddin Efendi, Atıfzâde”, DİA, XVIII, İstanbul 1998, s. 513. ? Mehmet İpşirli, “Islahat“, DİA, DİA, XIX, İstanbul 1999, s. 170-174. ? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Beyefendi, İvazpaşazâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 290-291. ? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Haydarîzâde”, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 297-298 (Kemal Beydilli ile birlikte). ? Mehmet İpşirli, “İbrâhim Efendi, Seyyid”, DİA, DİA, XXI, İstanbul 2000, s. 301. ? Mehmet İpşirli, “İkindi Divanı”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 26-27. ? Mehmet İpşirli, “İlmiye“, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 141-145. ? Mehmet İpşirli, “İlmiyye Salnâmesi, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 145-146. ? Mehmet İpşirli, “İmza”, DİA, XXII, İstanbul 2000, s. 252-255. ? Mehmet İpşirli, “İstanbul Kadılığı”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 305-307. ? Mehmet İpşirli, “İşâret-i Aliyye”, DİA, XXIII, İstanbul 2001, s. 423-424. ? Mehmet İpşirli, “Kadızâde, Ahmed Şemseddin”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 96-97. ? Mehmet İpşirli, “Kadızâde Mehmed Tâhir”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 97-98. ? Mehmet İpşirli, “Kalemiye”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 248-249. ? Mehmet İpşirli, “Kalkaşendî”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 263-265. ? Mehmet İpşirli, “Kapı Halkı”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 343-344. ? Mehmet İpşirli, “Kara Halil Efendi”, DİA, XXIV, İstanbul 2001, s. 361-362. ? Mehmet İpşirli, “Kayseri”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 96-101. ? Mehmet İpşirli, “Kazasker”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s.140-143. ? Mehmet İpşirli, “Kıyafet –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXV, İstanbul 2002, s. 510-512. ? Mehmet İpşirli, “Koca Sinan Paşa”, DİA, XXVI, Ankara 2002, s. 137-139. ? Mehmet İpşirli, “Lakap –Osmanlı’da Lakap-”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 67. ? Mehmet İpşirli, “Lutfi Paşa”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s.234-236. ? “Mahmud Efendi, İmâm-ı Şehriyârî”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 360-361. ? Mehmet İpşirli, “Mahreç”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 387-388. ? Mehmet İpşirli, “Mahzar (Fkh. bk. Şürût ve Sicillât)”, DİA, XXVII, Ankara 2003, s. 398-401. ? Mehmet İpşirli, “Mansıb”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 4. ? Mehmet İpşirli, “Medrese –Osmanlı Dönemi-”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.327-333. ? Mehmet İpşirli, “Medresetü’l-Kudât”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 343-344. ? Mehmet İpşirli, “Mehmed Efendi, Hocazâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 452-453. ? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Hayâtîzâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 462.“ ? Mehmet İpşirli, “Mehmed Emin Efendi, Sâlihefendizâde”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 463. ? Mehmet İpşirli, “Mehmed Esad Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s.470. ? Mehmet İpşirli, “Mehmed Zeynî Efendi”, DİA, XXVIII, Ankara 2003, s. 541-542. ? Mehmet İpşirli, “Mesud Efendi, Hocazâde”, DİA, XXIX, Ankara 2004, s. 345-346. ? Mehmet İpşirli, “Minkârîzâde Yahyâ Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 114-115. ? Mehmet İpşirli, “Mirza Mustafa Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 167-168. ? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Mehmed Said Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 169-170. ? Mehmet İpşirli, “Mirzazâde Şeyh Mehmed Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 170-171. ? Mehmet İpşirli, “Molla Abdülkerim Efendi”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 239. ? Mehmet İpşirli, “Molla Zeyrek”, DİA, XXX, Ankara 2005, s. 166-167. ? Mehmet İpşirli, “Muîd Ahmed Efendi”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 87-88. ? Mehmet İpşirli, “Musâhib”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 230-231. ? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bâlîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 294-295. ? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Bolevî”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 295-296. ? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Feyzullahefendizâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 297-298. ? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendİ, Hamîdîzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 298-299. ? Mehmet İpşirli, “Mustafa Efendi, Memekzâde”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 299-300. ? Mehmet İpşirli, “Müderris –Osmanlı’da-”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 468-470. ? Mehmet İpşirli, “Mülâzemet”, DİA, XXXI, İstanbul 2006, s. 537-539. ? Mehmet İpşirli, “Nâib –Osmanlı’da-”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 312-313. ? Mehmet İpşirli, “Naîmâ”, DİA, XXXII, İstanbul 2006, s. 316-317. ? Mehmet İpşirli, “Osmanlılar –Medeniyet Tarihi, Siyasi ve İdari Teşkilat-”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 502-505. ? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Abdullah Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185. ? Mehmet İpşirli, “Paşmakçızâde Ali Efendi”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 185-186. ? Mehmet İpşirli, “Paşmaklık”, DİA, XXXIV, İstanbul 2007, s. 186-187. ? Mehmet İpşirli, “Sâdeddin Efendi, Mehmed”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 388-389. ? Mehmet İpşirli, “Sâdık Mehmed Efendi, Sadreddinzâde”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 395. ? Mehmet İpşirli, “Sâdî Çelebi”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 404-405 (Ziya Demir ile birlikte). ? Mehmet İpşirli, “Sadrazam”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 414-419. ? Mehmet İpşirli, “Sah”, DİA, XXXV, İstanbul 2008, s. 490-491. ? Mehmet İpşirli, “Sarıgörez Nûreddin Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 151-152. ? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, DİA, XXXVI, İstanbul 2009, s. 357-359. ? Mehmet İpşirli, “Sulh –Osmanlı’da-”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 490-492. ? Mehmet İpşirli, “Sun‘ullah Efendİ”, DİA, XXXVII, İstanbul 2009, s. 530-532. ? Mehmet İpşirli, “Şeyhülislâm”, DİA, XXXIX, İstanbul 2010, s. 91-96. ? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâde Kemâleddin Mehmed Efendi”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 152-154. ? Mehmet İpşirli, “Taşköprizâdeler”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 154. ? Mehmet İpşirli, “Tebdil Gezmek –Osmanlı’da-”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 213-214. ? Mehmet İpşirli, “Tekaüt”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 340-341. ? Mehmet İpşirli, “Temliknâme”, DİA, XXXX, İstanbul 2011, s. 430-431. ? Mehmet İpşirli, "Uzunçarşılı, İsmail hakkı", DİA, XIIL, s. 264-266. ? Mehmet İpşirli, "Vassaf Abdullah Efendi", XIIL, s. 559-560. ? Mehmet İpşirli, "Yahya Tevfik Efendi", XIIIL, s. 266-267. ? Mehmet İpşirli, "Zekeriyya Efendi, Bayramzade", VIL, S. 211-213. ? ? Mehmet İpşirli, “Sahn-ı Seman”, Encyclopeadia of Islam (EI2), VIII, Leiden-Paris 1995, s. 842-843. ? Mehmet İpşirli, “Selânikî Mustafa Efendi”, Encyclopeadia of Islam (EI2) IX, Leiden-Paris 1997, s. 126-127. Proceedings o “The Waqfs of Palestine in the Sixteenth Century”, The Third International Conference of Biladu’s-Sam, 19-24 April 1980 Amman, Jordan o “Et-Takariri’l-ma’ruza ilâ Abdulhamid es-Sânî havle Halîcu’l-Arabî ve Mintikati’l-Basra”, The Second Conference on the History of Ras Al Khaimah, 19-21 November 1988, Ras Al Khaimah- United Arabe Emirates o “Muşâhedât Havle’t-Tarîki’l-ilmiye ve’l-Ulemâ fi’l-Karneyni’s-Sâmin ve’t-Tâsi’ aser”, Conference on the History of Bosnia-Herzegovina, 14-19 January 1990, Bosnia-Herzegovina. o “The Pecularities of the Scholarly Life and Ulema in the Early Period of the Ottoman Emirate”, The Ottoman Emirate 1300-1389, 11-13 January 1991, Rethymno-Greece. o “The Significance of the Seveneenth Century Ottoman Cronicles for the History of Crimea and the Nortwestern Black Sea”, The Ottoman Empire and Ukraine, 20-26 October 1991, Kiev-Ukraine. o “Ottoman Sources of North Africa”, Premier Rencontre Scientifique Maghrebo-Turque, 13-14 Avril 1992, Fes -Morocco. o “The Ulema of Istanbul and Maghrib - Differences and Similarities”, Le Maghreb a l’Epoque Ottoman, 16-18 Avril 1992, Rabat -Morocco. o “The Monuments of Jerusalem in the Ottoman Archives”, The Jerusalem Day, 2-5 October 1993, Amman-Jordan. o “The Sicill-i Ahval Commission and its Registers”, Die Biographie in der Osmanischen Geschichte Quellen-Probleme-Methoden, 25-26 Ostober 1993, Munchen- Germany. o “The Fifteen Years War as Reflected in the Contemporary Ottoman Chronicles”, Symposium of The Fifteen Years War 1591-1606, 6-8 April l994, Budapest, Hungary. o “Osmanlı’da Ulemâ ve Toplum”, Osmanlı İmperyasının 700. yılı Sempozyumu, Azerbaycan İlimler Akademisi, 7-8 Mayıs 1999, Bakü-Azerbaycan. o “Ottoman Turkish Military Organization, The mentality and the Practice”, Symposium of Military History, 25-28 Temmuz 1999, Sau Paulo, Brazil. o “Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları”, Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, 13 Kasım 1999, Berlin – Germany. o “The Pious Foundation (Waqf) of Palestine during the Ottoman Empire”, Panel of 700 Years of Ottoman Empire, 20-24 Ekim 1999, Jerusalem - Israil. o “Osmanlı Devletinin 700. Kuruluş Yılı Paneli, Osmanlı Aydını, Devlet ve Topluma Karşı Sorumlulukları, Başarıları ve Başarısızlıkları!, Berlin-Almanya, (1999). o The Organisation and Management of Vakıf Establishments in Bulgaria and its Conditions at the beginning of the Twentieth Century”, Islamic Civilisation in the Balkans, 21 -23 April 2000, Sofia, Bulgaria. o “Ottoman Cultural Heritage in the Balkans”, Buenos-Aires, November 2000, Argentina. o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, November 2000, Chile. o “BRISMES”, Cambridge University, Some Observations on the Ottoman World Histories, England, (2000). o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Bounes Aires, Arjantine, (2000). o “Ottoman Cultural Heritage in Arabia”, Santiago, Chili, (2000). o Exchange of Office by Sale in the Ottoman Bureaucracy – Examination of its Logic, History, Application, and Consequences”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), London, 08-12 July 2002. England. o “Ottoman Archival Sources of Kajar Dynasty of Iran”, Tahran, Persia, (2002). o “Arnavut Kökenli Osmanlı Ulemasının Müşterek Kültüre Katkıları”, Tarih Boyunca Türk-Arnavut Beraberliği Semineri, 27 Eylül 2002, Tiran- Arnavutluk. o “18. Osmanlı Bürokrasisinde Mansıb Satışı”, London School of Economics, London-England, (2002). o “International Commette of Historical Sciences”, Amsterdam-Holland, (2002). o “Impact of Ottomans to World History with their Presence and Absence, Culture, Multyculture and Universalism”, 2003, Sydney/Australia. o “Nicolae Iorga and the Ottoman History”, Turkish-Romanian Relations: Past and Present, 2003, Bukreş/Romanya. o “Remarks on the Bibliographical Sources of the Balkans and Their Authors”, Islamic Civilization in The Balkans, 2003, Tiran/Arnavudluk. o The Medreses in Arab Provinces of the Ottoman Empire”, International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO), 14-19 June 2004. o “Milletlerarası Ortadoğu Kaos mu, Düzen mi? Konferansı”, 2004, İstanbul / Türkiye. o “A Special Day of Avariz”, Some Observations on the Scholastic Community, April 2004, Harvard University, ABD. o “Islam in Modern Turkey”, Internatinal Symposium of Islam and Modernity, Taipei, 20-21 December 2006, Taiwan. o “Islamic Movements in Modern Turkey: Revival and Modernization”, Islam and Modernity, 20-21 Aralık 2006 ,National Cheng-Chi Üniversitesi and Centre for the Study of Islamic Civilization and Thought (CSICT), Tayvan. o “Remarks on Ottoman Peace and Presence in the Balkans”, Exploring Models for Peace by Re-Exploring Past: Diversity in the Ottoman Empire, 23-25 Mart 2007, Texsas Üniversitesi, Center for Middle Eastern Studies, ABD. o “Islamic Scholars and Muslim Social Dynamism”, The Role Of Islamic States in A Globalized World, 17-18 Temmuz 2007, Institute of Islamic Understanding, Kuala Lumpur, Malaysia. o “Collective Biographical Experiment of Egyptian Governors During Ottoman Period”, Egypt during the Ottoman Era, 26-30 Kasım 2007, İstanbul Research Centre for Islamic History - Art and Culture ile Mısır, Supreme Council for Culture, Kahire, Mısır. o “Some Observations On Wakf Institutions in the Muslim Societies For Solving Social and Cultural Problems in the 21st Century”, Muslim and the Frontiers of Knowledge in the 21st Century, 28-29 Temmuz 2009, Kuala Lumpur, Malezya. o “Cezayir Beylerbeyileri ve Dayıları Üzerine Prosopografik Değerlendirmeler”, 13-14 Ekim 2009, Cezayir’de Osmanlı Dönemi: Siyasi, Ekonomik ve Kültürel İlişkiler, T.C. Cezayir Büyükelçiliği, Cezayir. o “Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)”, The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, 22-25 Haziran 2009, Şam, Suriye. o “Meclis-i Hassa Âzası Miralay Ahmed Râşid’in Tarih-i Yemen ve San’a adlı eserinin kaynak, metod ve muhtevası üzerine değerlendirmeler”, Osmanlı Döneminde Yemen, 16-17 Aralık 2009, Sana, Yemen. o Mehmet İpşirli, "Osmanlı Sefer ve Savaş Fetvaları ve Kıbrıs Seferi Fetvasının Mukayeseli Tahlili", Akdeniz?de İslam Medeniyeti Uluslararası Kongresi, Lefkoşa-Kıbrıs. , Dec. 2010, o Mehmet İpşirli, "Curriculum development and some reforms in the madrasa education and its implementation in the present Muslim World a case study of Ottoman Turkey", Second ISTAC International Conference on Islamic Science and the Contemporary Muslim World, Kuala Lumpur, Malezya. , Jul. 2010, o Mehmet İpşirli, "Some Remarks on the Restoration of the Monuments of al-Quds during the Ottoman Period (With Special Focus on the Dome of the Rock, Aqsa Mosque and Waterlines)", The International Congress on: Al-Quds During the Ottoman Era, Şam, Suriye. , Dec. 2009, “Bosna Fethinin Osmanlı’nın Rumeli Fütuhatındaki Yeri ve Önemi” Uluslararası Balkan Kongresi, IRCICA ve Sarayevo Devlet Üniversitesi İşbirliği ile, Saraybosna, 21-23 Mayıs 2015. “Osmanlı İlmiye Araştırmalarının Neresindeyiz?”, Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi, Sakarya Üniversitesi, 14-17.Ekim.2015. “Osmanlı’nın Kuruluş Döneminde, Hususiyle Yıldırım Bayezid’in Saltanatında İlim Tahsili ve Tedrisi İçin Yapılan Seyahatler Üzerine Değerlendirmeler “ Uluslararası Yıldırım Bayezid Sempozyumu, Türk Tarih Kurumu ve Yıldırım Belediyesi işbirliği ile, Bursa 27-28 Kasım 2015. Affiliations o Turkish Historical Society (Türk Tarih Kurumu) o Türk Bilim Tarihi

text
Name Surname Prof.Dr. Ali Resül USUL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Bogazici University 1994 the University of Essex 2003

Previous Positions

Bilkent University, ASAM, Beykent University, Bahçeşehir University, Istanbul Ticaret University, Turkish Ministry of Foreign Affairs

Research Areas

International Relations, Foreign Policy Analysis, European Union, Turkish Foreign Policy, Democracy and Democratization, Turkey-EU Relations, Central Asian Politics, the Middle Eastern Studies, Eurasian Politics

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Prof.Dr. Şit Tufan BUZPINAR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Ankara University 1984 University of Manchester 1991

Previous Positions

Istanbul 29 May University, Higher Education Council, Istanbul Şehir University

Research Areas

Ottoman Rule in the Arab provinces in the 19th century, The Ottoman Caliphate, The Question of Palestine.

Selected Publications / All Publications

Kitaplar Tufan BUZPINAR, Hilafet ve Saltanat: II. Abdülhamid Döneminde Halifelik ve Araplar, Alfa Yayınları İstanbul 2016, ISBN 978-605-171-312-0. Ş. Tufan Buzpınar & Gökhan Çetinsaya, Abdülhamid II and His Legacy: Studies in Honour of F.A.K. Yasamee, The Isis Press Istanbul 2019. Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar, M. Sinanoğlu (eds), Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, İSAM yayınları, İstanbul 2007. Makaleler Ş. Tufan Buzpınar, “Ottoman Response to Laurence Oliphant’s Project of Jewish Settlement in Palestine”, Journal of Ottoman Studies, 56, 2020, p.259-286. ______, “İstanbul’da Bir Hıristiyan Siyonist: Laurence Oliphant ve Filistin’e Yahudi Göçü Girişimleri (1879-1882)”, Ottoman Istanbul/Osmanlı İstanbulu, VI, İstanbul 2020, s. 595-610. ______, “A Reassessment of Anti-Ottoman Placards in Syria, 1878-1881, in Ş. Tufan Buzpınar & Gökhan Çetinsaya, Abdülhamid II and His Legacy: Studies in Honour of F.A.K. Yasamee, The Isis Press Istanbul 2019, p. 99-126. ______, “Sultan Abdülhamid döneminde İngiliz Hıristiyan Siyonistler”, Sultan II. Abdülhamid ve Dönemi, eds. Muhammed Enes Kala, Atilla Olçum, Nuri Salık ve Maşallah Nar, Ankara 2019, s. 117-127. ______, “II. Abdülhamid ve Hıristiyan Siyonizmi”, Bir Sultan Bir Paşa: Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2018, s. 149-162. ______, “Dersaâdet’te Bir Arap Şeyhi: Şeyh Muhammed Zafir ve Sultan Abdülhamid ile İlişkileri”, Akademik Araştırmalar Dergisi, sy. 47-48, (Kasım 2010-Nisan 2011), C.II, s. 213-223. ______, “The Use of Constitutionalism as a means of Opposition to Abdulhamid II’s Regime: Constitutionalism among the Syrians”, Civilacademy, Spring 2010, 1-10. ______, "Osmanlı Döneminde Kudüs: Uluslararası Kongre"", Divan: Disiplinlerarası Çalışmalar Dergisi, Vol. 14, No. 26, Jun. 2009, s. 243-247 ______, "Bir Osmanlı Aydınının Kimlik Arayışı: Sâtı Bey'in Osmanlıcılıktan Arap Milliyetçiliğine Geçiş Serüveni", Arşiv Dünyası, No. 11, Jul. 2008, pp. 62-66 ______, "Celal Nuri'nin Batılılaşma ve İslam Anlayışları Üzerine Notlar", Muhafazakâr Düşünce, Vol. 4, No. 16-17, Jun. 2008, pp. 213-230 ______, "Sömürgecilik Çağında Suriye ve Filistin'de Avrupa Nüfuz Mücadelesine Dair Birkaç Not", Eskiyeni, No. 5, May. 2007, pp. 37-43 ______, "Celal Nuri's Concepts of Westernization and Religion", Middle Eastern Studies, Vol. 43, No. 2, Mar. 2007, pp. 247-258 ______, “Diğer' Üzerinden Hesaplaşma: Celal Nuri ve Abdullah Cevdet'in Avrupa Tartışmaları Hakkında Bir Değerlendirme", Divan İlmi Araştırmalar, No. 19, Dec. 2005 ______, "Şam'da Osmanlı İzleri", Toplumsal Tarih, No. 144, Dec. 2005, pp. 94-98 ______, "Kimliğimizi İnşa Edebilmek İçin Düşmana İhtiyacımız Var mı?", Türk Edebiyatı, No. 386, Dec. 2005, pp. 4-10 ______, "Şam'da Tarihi Bir Kongre: Osmanlı Devrinde Bilad-ı Şam", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, Vol. Güz 2005, No. 13, Dec. 2005, pp. 237-243 ______, "Küreselleşme ve Osmanlı Tecrübesi Üzerine Birkaç Not", Türkiye Günlüğü, No. 82, Oct. 2005, pp. 29-35 ______, "Vying for Power and Influence in the Hijaz: Ottoman Rule, the Last Emirate of Abdulmuttalib and the British (1880-1882)", The Muslim World, Vol. 95, No. 1, Jan. 2005, pp. 1-22 ______, "Osmanlı Hilafeti Hakkında Bazı Yeni Tespitler ve Mülahazalar(1725-1909)", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies, Vol. 10, No. 10, May. 2004, pp. 1-38 ______, "Osmanlı Hilafeti Meselesi: Bir Literatür Değerlendirmesi", Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Vol. 2, No. 1, Jan. 2004, pp. 113-131 ______, "Ahmet Cevdet Paşa'nın Suriye Valiliği", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi/The Journal of Turkish Cultural Studies, Vol. 9, No. 9, Nov. 2003, pp. 37-52 ______, "Suriye ve Filistin'de Avrupa Nüfuz Mücadelesinde Yeni Bir Unsur: İngiliz Misyonerleri (19.Yüzyıl)", Islam Araştırmaları Dergisi/Turkish Journal of Islamic Studies, No. 10, Nov. 2003, pp. 107-120, pp. 117-118 ______, "The Question of Jewish Immigration to Palestine in the Reign of Abdülhamid Iı (1878-1908)", The Turks, Vol. 4, Dec. 2002, pp. 313-321 ______, “Filistin Meselesinin Ortaya Çıkışında İngiltere’nin Rolü”", Türkiye Günlüğü, Vol. 68, No. 1, Jan. 2002, pp. 17-23 ______, "The Repercussions of the British Occupation of Egypt on Syria, 1882-1883", Middle Eastern Studies, Vol. 36, No. 1, Jan. 2000, pp. 82-91 ______, "Osmanlı Suriye'sinde Türk Aleyhtarı İlanlar ve Bunlara Karşı Tepkiler, 1878-1881", Turkish Journal of Islamic Studies, No. 2, Apr. 1998, pp. 73-90 ______, “Suriye'ye Yerleşen Cezayirlilerin Tabiiyeti Meselesi 1847-1900", Turkish Journal of Islamic Studies, Vol. 1, No. 1, Jan. 1997, pp. 91-106 ______, “Church Missionary Society İstanbulda: Tanzimat, Islahat ve Misyonerlik"", İstanbul Araştırmaları, Vol. 1, No. 1, Jan. 1997, pp. 63-80 (with Azmi Özcan) ______, "Opposition to the Ottoman Caliphate in the Early Years of Abdulhamid II, 1877-1882", Die Welt des Islams, Vol. 36, No. 1, Apr. 1996, pp. 59-89 Tufan Buzpınar et.al., "Resources on Syria in the Turkish Archives", Syrian Studies Newsletter, Vol. 3, No. 1, May. 1995, pp. 1-4 ______, “The Hijaz, Abdulhamid II and Amir Hussein’s Secret Dealings with the British”", Middle Eastern Studies, Vol. 31, No. 1, Jan. 1995, pp. 99-123 ______, "II. Abdülhamid Döneminin İlk Yıllarında Filistinde Yahudi İskanı Girişimleri", Türkiye Günlüğü, No. 30, Oct. 1994, pp. 58-65 ______, "Abdulhamid II and Sayyid Fadl Pasha of Hadramawt", Journal of Ottoman Studies, Vol. XIII, No. 1, Jan. 1993 Kitap Bölümleri Ş. Tufan Buzpınar, “Filistin’e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)”, Devr-i Hamid: Sultan II. Abdülhamid, V, (Haz.M. Metin Hülagü vdgr. 2011 Kayseri, s. 189-213. ______, “Hilafet Meselesi” II. Abdülhamid: Modernleşme Sürecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2011, s. 113-135. ______,“Hulasatu’l-Burhan fî İtaati’s-Sultan: II. Mahmud Dönemine Ait Öncü Bir Hilafet Risalesi”, II. Mahmud: Yeniden Yapılanma Sürecinde İstanbul, ed. Coşkun Yılmaz, İstanbul 2010, s. 267-269. ______, "The Question of Caliphate under the Last Ottoman Sultans", in “ Ottoman Reform and Muslim Regeneration, I. B. Tauris, London 2004, pp. 7-28 ______, "II. Abdülhamid Döneminde Filistin’e Yahudi Göçü Meselesi (1878-1908)", Türkler, Yeni Türkiye, Ankara 2002, pp. 78-86 ______, "II. Abdülhamit Döneminde Osmanlı Hilafetine Muhalefetin Ortaya Çıkışı, 1877-1882", Hilafet Risaleleri I, (Haz. İsmail Kara), Klasik Yayınları, İstanbul 2002, s. 37-61. ______, "The Development of Arab Nationalism", The Ottoman Turkish Civilization, Yeni Turkiye, Ankara 2000, pp. 492-503 ______, "The Question of Citizenship of the Algerian Immigrants in Syria, 1847-1900", in Moshe Maoz et.al., Modern Syria, Sussex Academic Press, Sussex 1999, pp. 134-149 Çeviriler Shirin Akiner (Çev. Tufan Buzpınar, Ahmet Mutu), Sovyet Müslümanları, İnsan Yayınları, İstanbul 1995. Wilfrid Scawen Blunt, “Günümüzde Hilafet Meselesi”, The Future of Islam, Hilafet Risâleleri I, (Haz. İsmail Kara), Klasik Yayınları, İstanbul 2002, s. 139-159. Arnold J. Toynbee, Hilafet Meselesi, Hilafet Risâleleri V, (Haz. İsmail Kara), Klasik Yayınları, İstanbul 2005, s. 533-538. C. Ernest Dawn, "Arap Milliyetçiliğinin Kökenleri", Bilgi ve Hikmet, (Bahar 1995), sy. 10, s. 120-135. • Ansiklopedi Maddeleri Tufan Buzpınar, “Mahmud Nedim Paşa” Encyclopaedia of Islam, 3, (in print). ______, "Esad Efendi, Uryanizâde”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XI, 486. ______, “Haremeyn”, (Mustafa Küçükaşçı ile birlikte) Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVI, 153-157. ______, “Havran”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XVI, 539-41. ______, “Kevakibi, Abdurrahman b. Ahmed”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXV, 339-340. ______, "Lazkiye", Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXVII, 117-118. ______, “Lübnan" (Osmanlı Dönemi), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXVII, 248-254. ______, “Mısrî, Aziz Ali”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 4-5. ______, “Midhat Paşa” (Gökhan Çetinsaya ile birlikte), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXX, 7-11. ______, “Mustafa Fazıl Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXI, 300-301. ______, “Mustafa Kamil Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXI, 309-310. ______, “Nablus”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXII, 265-268. ______, “Nakibüleşraf”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXII, 322-324. ______, “Nehhas Paşa”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXII, 543-544. ______, “Satı el-Husrî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVI, 176-178. ______, “Sayyâdî”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVI, 217-218. ______, “Suriye” (Osmanlı Dönemi), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, 550-555. ______, “Surre”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVII, 567-569. ______, “Şam” (Osmanlı Dönemi), Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXVIII, 315-320 ______, “Şeyh Zafir”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XXXIX, 78-79. ______, “Tevfik Paşa, Hidiv” Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, XLI, 14-15. ______,“Elmalılı, Hamdi Yazir”, The Oxford Encyclopedia of the Islamic World, 2009. ______, “Bâşâ, Ahmed Muhtar”, Mevsuatu a’lami’l-Ulema ve’l-Üdebâi’l-Arab ve’l-Müslimin. Tebliğler Tufan Buzpınar, “Abdulhamid and the Arabs”, The Center for Arts and Humanities, American University of Beirut, May 2018. ______, “Laurence Oliphant and the Question of Jewish Settlement in Palestine”, Issam Fares Institute for Public Policy and International Affairs, American University of Beirut, May 2018. ______, “The Question of the Ottoman Caliphate in the Sixteenth Century”, 1516: The Year That Changed the Middle East and the World, American University of Beirut, December 7-9, 2016 ______, “Sultan II. Abdülhamid ve Siyonizm”, Sultan II. Abdülhamid ve Gazi Osman Paşa Uluslararası Sempozyumu, İstanbul 28-29 Nisan 2016. ______, “Filistin Meselesi ve Siyonizm”, I. Dünya Savaşı’nın 100. Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM), Ekim 2015 Ankara, s. 97-103. ______, "Kaostan İstikrara: II. Abdülhamid Döneminin İlk Yıllarında Suriye", Uluslararası Osmanlı Dönemi Arap Coğrafyası ve Türk-Arap İlişkileri Sempozyumu, İstanbul/Türkiye, May. 2009, ______, "Filistin Meselesinin Doğuşu: Osmanlı Dönemi", Uluslararası Yaşayan Filistin Sempozyumu, İstanbul/Türkiye, May. 2009, ______, "Mescid-i Aksa ve Çevresindeki Kazı Çalışmaları", Uluslararası Mescid-i Aksa Sempozyumu, Istanbul, Apr. 2009, ______, "II. Meşrutiyet Dönemi Arap Topraklarında Osmanlı Yönetimi Tarihçiliği: Problemler, Öneriler", İstanbul/Türkiye, Oct. 2008, ______, "II. Abdülhamit Dönemi Hilafet Meselesi", Vefatının 90. Yıldönümünde II. Abdülhamit, İstanbul/Türkiye, Oct. 2008, ______, "Teaching Controversial Issues in History", New Approaches to History Teaching, Antalya/Turkey, Oct. 2008, ______, "Suriyelilerin Meşrutiyet Algılamaları", Yüzüncü Yılında İkinci Meşrutiyet/The Second Constitutional Period on its Centeneray, İstanbul/Türkiye, May. 2008, ______, "Anglo-Ottoman Confrontation in the Yemen during the Reign of Abdulhamid II (1876-1908)", Turkish Yemeni Relations, Sana'a- Yemen, Jan. 2008, ______, "Altunizâde Ailesi", Üsküdar Sempozyumu IV, İstanbul/Turkey, Nov. 2006, ______, "Osmanlı Son Dönemi Arap Muhalefeti Üzerine Bir Değerlendirme", International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies, Trabzon-Türkiye, Sep. 2006, ______, "Makamat-ı Mübareke Meselesi ve Kırım Harbi", Savaştan Barışa: 150. Yılında Kırım Harbi, İstanbul-Türkiye, May. 2006, Savaştan Barışa: 150. Yıldönümünde Kırım Savaşı ve Paris Antlaşması, pp. 181-192 ______, "The Repercussions of the Russian-Ottoman of 1877-1878 on the Ottoman Arab Provinces", Ankara-Turkey, Dec. 2005, The Ottoman Russian War of 1877-1878, pp. 227-241 ______, "How Should We Study the History of Ottoman Rule in Bilad al-Sham?", International Congress on Bilad al-Sham During the Ottoman Era, Damascus, Sep. 2005, ______, “Osmanlı Son Döneminde Suriye ve Filistin'de İngiliz Misyoner Faaliyetleri”, XIV, XIV. Türk Tarih Kongresi, Ankara- Türkiye, Sep. 2001. ______, "Osmanlı Son Dönem Tarihi Nasıl Ele Alınmalı? Problemler, Öneriler", Bilkent Üniversitesi, Ankara/Türkiye, Apr. 2001, ______, “Ahmet Cevdet Paşa ve Araplar”, Ahmet Cevdet Paşa Kitabı, Ankara 1995, 167-178 ______, “Ahmet Cevdet Paşa'nın Suriye Valiliği”, Ahmet Cevdet Paşa Sempozyumu, İstanbul, 1995.

text
Name Surname Assoc.Prof. Halil Kürşad ASLAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Middle East Technical University 1994 Kent State University 2011

Previous Positions

Kent State University, Eskisehir Osmangazi University

Research Areas

international relations, global political economy, foreign policy, comparative economic & political development, Eurasian Politics, research methods

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assoc.Prof. Hatice Deniz GENÇ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara University 2003 Marmara University 2013

Previous Positions

Bahçeşehir University

Research Areas

International migration, irregular migration; boundaries, frontiers and borders, bordering processes in Europe and in Turkey; regionalization; international institutions, Turkey-EU relations

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Duygu ÖZTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Hacettepe University 2004 Ihsan Dogramaci Bilkent University 2014

Previous Positions

Ihsan Dogramaci International Advanced Studies Center Political Science Research Section

Research Areas

Turkish Politics, Greek Politics, Turkish-Greek Relations, Civil-Military Relations, Gender Politics, Media and Political Communication

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Osman Zeki GÖKÇE
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Koç University 2009 Sabancı University 2018

Previous Positions

Research Assistant: Sabancı University, Faculty of Arts and Social Sciences, 2014-2018; Visiting Research Fellow: Harvard University, Graduate School of Arts and Sciences, 2017

Research Areas

International Relations, Interdependence, Energy Politics, Quantitative Research Methods, Social Media and Public Opinion

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Şirin DUYGULU ELCİM
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. OĞUZHAN İRGÜREN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. Esra Merve ÇALIŞKAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

2016 Istanbul University

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. Aslıhan ALKANAT
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Technical University 2016 Istanbul Medeniyet University

Previous Positions

Research Areas

International Relations Security Studies and Terrorism Russian Foreign Policy

Selected Publications / All Publications

1. Enes Bayraklı, Aslıhan Alkanat, “PKK’da Kadın Teröristlerin Rolü ve Örgüt İçi Cinsel İstismar”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 17, Sayı: 37, (Mart 2021): 119-156. 2. Aslıhan Alkanat, “Ulusal Güvenlik Stratejisi: ABD - İngiltere - Fransa - Rusya – Çin”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Cilt: 14, Sayı: 28, (Aralık 2018): 319-322.

Department of Political Science and Public Administration

text
Name Surname Prof.Dr. Bekir Berat ÖZİPEK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Hacettepe University 1988 Ankara University 2000

Previous Positions

Hacettepe University, Kırıkkale University, Gaziosmanpaşa University, İstanbul Commerce University

Research Areas

Modern political ideologies, freedom of expession, freedom of religion and conscience, academic freedom, minority rights

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Prof.Dr. Atila YAYLA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Ankara University 1980 Ankara University 1986

Previous Positions

Ankara University, Hacettepe University, Gazi University, İstanbul Ticaret University, Haliç University

Research Areas

Political Science

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assoc.Prof. Faik TANRIKULU
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

University of Vienna 2006 University of Vienna 2014

Previous Positions

Turkish Embassy in Mainz/Germany Istanbul Commerce University

Research Areas

Migration, Discrimination, Xenophobia, Digitalization and EU-Turkey Relations.

Selected Publications / All Publications

A. Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : A.1 TANRIKULU FAIK (2020). The Political Economy of Migration and Integration: Effects of Immigrants on the Economy in Turkey. Journal of Immigrant Refugee Studies, 1-15., Doi: http://orcid.org/0000-0002-0654-3140, A.2 TANRIKULU FAIK (2020). Avusturya’da Asırı Sagın Yükselisinin Ana Akım Siyasete ve Göçmenlerin Hayatlarına Etkileri. Amme Idaresi Dergisi, 53(1), 93-118., Doi: https://orcid.org/0000-0002-0654-3140 B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler : TANRIKULU FAIK (2020). Comparing of Migrants Education Policies of Turkey and Germany. International Conferences on Social Science Research2-5 September 2020 in Budva, MONTENEGROICONSR 2020, 1-40., (Tam metin bildiri), B.1TANRIKULU FAIK (2018). Türkiye’de Yasayan Sıgınmacılara Yönelik Yaygın Önyargılar ve Dogru Bilgiler. Göç, Mültecilik ve Insanlık, 2, 347-353., (Tam metin bildiri) B.2TANRIKULU FAIK (2017). Türkiye’de Savas Travmasının Izlerini Yasayan Suriyeli Çoçukların Uyum Sorunları. Savas Magduru Engelliler Uluslararası Zirve Programı ( Savas Magduru Engelli Bireylerin Mevcut Durumu , Sorunları ve Çözüm Önerileri), 60-69., (Tam metin bildiri), B.3 C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C1. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar: Geçmisten Günümüze Türkiye’de Göç ve Suriyeli Sıgınmacılar: Algılar, Olgular ve Gerçekler (2020)., ÖZIPEK BEKIR BERAT,TANRIKULU FAIK, Nobel Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 106,ISBN:978-625-7258-17-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), C1.1Almanya 2014 Hak ve Özgürlükler (2016)., BEZCI BÜNYAMIN,Tauscher Soner,Keskin Kazım,BAYRAKLI ENES,INAT KEMAL,Yavuzcan Ismail,GÜLLÜPINAR FUAT,TANRIKULU FAIK, Sakarya Üniversitesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 176, ISBN:978-605-4735-72-3, Türkçe(Bilimsel Kitap) C1.2Mechanismen des Lobbying in Brüssel - Fallbeispiel Türkisches Lobbying (2011)., TANRIKULU FAIK, Grin Verlag, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 130, ISBN:978-3-640-851461, Almanca(Bilimsel Kitap), C1.3 Kennen Wir unsere Rechte? Haklarımızı Biliyormuyuz ? (2019)., ÖZIPEK BEKIR BERAT,KORKUT YAKUP LEVENT,TANRIKULU FAIK, Istanbul Medipol Üniversitesi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 250,ISBN:978-605-4797-22-6, Almanca(Bilimsel Kitap), C1.4The European Union’s Energy Security and Turkey’s Role in the Southern Gas Corridor (2018)., TANRIKULU FAIK, Peter Lang, Editör:FAIK TANRIKULU, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 206, ISBN:978-3-631-74478-9, Ingilizce(Bilimsel Kitap), C. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler: C2. Yazılan ulusal/uluslararası kitaplardaki bölümler: Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours,Contributions to Management Science, Bölüm adı:(Impact of International Migrationon Patents, Innovation, Economyand Business Strategy) (2020)., TANRIKULU FAIK, Springer Verlag,Cham, Editör:H. Dincer, S. Yüksel (eds.),, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 13, ISBN:978-3-030-50130-3, Ingilizce(Bilimsel Kitap), C2.1Göç ve Uyum, Bölüm adı:(Türkiye’de Geçici Koruma Altında Bulunan Suriyeli Akademisyenler) C2.2 (2018)., TANRIKULU FAIK, Polis Akademisi Yayınları, Editör:Tastan, Coskun, Irdem, Ibrahim, Özkaya, Ibrahim, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 129, ISBN:978-605-4619-88-7, Türkçe(Bilimsel Kitap), D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler : D.1 TANRIKULU FAIK (2018). Yaslanan Alman Nüfusu ve Artan Göçmen Ihtiyacı Arasındaki Iliskinin Degerlendirilmesi: Yükselen Irkçılık, Yabancı Düsmanlıgı ve Ayrımcılık. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi(75), 93-122., Doi: https://jspc.istanbul.edu.tr/tr/yazi/10-26650-jspc-2018-75-0010- 56007A00710068007000310065004B0043004B0055003100, D.2 DOGAN SIBEL, TANRIKULU FAIK (2020). Syrian Asylum Seekers and The Question of Living in Turkey or Returning to Their Home Country: Mardin Case. Liberal Düsünce, 25(99), 105-124., Doi:10.36484/liberal.785172, D.3 TANRIKULU FAIK (2018). Suriye Krizi Sonrası Türkiye’deki Sıgınmacıların ve Göçmenlerin Egitimi: Geçmis, Bugün ve Gelecek Perspektifleri. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(3),2586-2604., Doi: https://dergipark.org.tr/tr/pub/hititsosbil/issue/39369/450208, D.4 TANRIKULU FAIK (2017). Türkiye’de Yasayan Suriyeli Çoçukların Egitim Sorunu ve Çözüm Önerileri. Liberal Düsünce, 22(86), 127-144., E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler: TANRIKULU FAIK (2018). Göçmenlerin Sosyal ve Çalısma Hayatına Etkileri. Savas, Göç ve Yoksulluk Sempozyumu, 119-124., E.1 G. Diğer yayınlar : G.1 EDITÖRLÜK : TANRIKULU FAIK (2020). 15 Temmuz Isıgında Egitimi Yeniden Düsünmek. ILKE YAYINCILIK, H. Projeler : Haklarımızı Biliyormuyuz ?, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç),Yürütücü:TANRIKULU FAIK,Arastırmacı:ÖZIPEK BEKIR BERAT,Arastırmacı:KORKUT YAKUP LEVENT, 01/09/2016 - 01/09/2017 H.1Almanya Hak ve Özgürlükler Raporu 2014, Diger kamu kurulusları (Yüksekögretim Kurumları hariç),Arastırmacı:INAT KEMAL,Yürütücü:BEZCI BÜNYAMIN,Arastırmacı:BAYRAKLI ENES,Arastırmacı:TAUSCHER SONER,Arastırmacı:Keskin Kazım,Arastırmacı:YAVUZCAN ISMAIL,Arastırmacı:GÜLLÜPINAR FUAT,Arastırmacı:TANRIKULU FAIK, , 01/07/2015 -31/03/2016 H.2 K. Lisansüstü Tez Danısmanlıgı Dogu Akdeniz'de enerji kaynaklarının jeostratejik önemi ve Türkiye'ye yansımaları, MEHMET ENES ASCI, (2020). Istanbul Medipol Üniversitesi. K.1Türkiye ve Almanya’nın Göçmen Mesleki Egitim Politikalarının Karsılastırılması, HATICE POLAT,/Istanbul Medipol Üniversitesi.

text
Name Surname Assoc.Prof. Abdurrahman BABACAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara University 2006 Marmara University 2015

Previous Positions

Marmara University Institute for Middle Eastern Studies

Research Areas

Political philosophy, economic philosophy, global political economy, political theory.

Selected Publications / All Publications

Kitaplar - 11 Eylül Tarihsel Dönüşümün Analizi, ed., Pınar Yayınları, İstanbul, 2011 - 28 Şubat: Binyılın Sonu, ed., Pınar Yayınları, İstanbul, 2012 - Araf’ta Bir Toplum - Arakan, ed., Mazlumder, Ankara, 2013 - Kuşku Çağından Uygar Barbarlığa, Ömer Miraç Yaman ile birlikte ed., Pınar Yayınları, İstanbul, 2014

text
Name Surname Assoc.Prof. Hüseyin ALPTEKİN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Beykent University (BA), Koç University (MA) 2004 University of Texas at Austin 2014

Previous Positions

İstanbul Şehir University

Research Areas

Comparative ethnic politics, Turkish politics

Selected Publications / All Publications

Books: “PKK Terörünün Analizi: Türkiye Terör Olayları Veri Tabanı” (Edited), İstanbul: SETA, 2019 (ISBN: 9786057544872). “Etnik Terör ve Terörle Mücadele Stratejileri: IRA, ETA, Tamil Kaplanları ve PKK,” İstanbul: SETA, 2018. (ISBN-13: 9789752459748) Peer reviewed articles: “Toplumsal ve Siyasal Değişim Kavramı Üzerinden Karşılaştırmalı Siyaset Teorilerinin Analizi,” İnsan ve Toplum, 2019, DOI: 10.12658/M0319. “Planned Safe Zone in Syria: Parties and Attitudes,” Ru’ye Türkiyye, 2019, 8(4): 121-141 “Türkiye’de Sivil Asker İlişkilerinde Özallı Yıllara Kurumsalcı Bir Yaklaşım: 1983-1993," Muhafazakar Düşünce, 2018, 55 (Sep.-Dec.): 141-156. ISSN: 1304-8864. “Kurdish Votes in the June 24, 2018 Elections: An Analysis of Electoral Results in Turkey’s Eastern Cities,” Insight Turkey, 2018, doi: 10.25253/99.2018204.09, 20 (4): 211-229. “Democratization and New Ethnic Politics in the Mediterranean: Turkey’s Ethnic Groups at Home and Abroad,” Mediterranean Politics, 2018, 23 (2): 309-315. "A Theory of Ethnic Violence: Ethnic Incorporation and Ethno-Political Mobilization in Bulgaria and Cyprus." Ethnic and Racial Studies, 2017, 40 (15): 2672-2690. “Millet System is Alive: Path Dependency in Ruling Diversity in Cyprus,” Ortadoğu Etütleri, 2016, 8 (2): 26-43. “??? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?? ??????????????? ??????? ??? 2015 ?” [The Role of Economic Indicators, Promises and Expectations in the Turkish Electoral Results in 2015], ???? ????? [Rouya Turkiyyah], 2016, 5 (1): 103-123. "The Economic Context of Turkey’s June and November 2015 Elections," Insight Turkey, 2015, 17(4): 125-143. “Determinants of Ethnic Violence: A Comparative Analysis of Worldwide Ethnic Rebellions,” IZU Journal of Social Sciences, 2013, 1(2): 23-36. “Ethnic Incorporation Policies and Peripheral Reactions: How are Turkey’s Kurds Treated by the State and How do They Perceive Their Treatment?” Afro-Eurasian Studies, 2012, 1(2): 97-119. Edited volumes: Insight Turkey, Inside Turkey’ Elections (special issue), Volume 17, Issue 4, 2015 (co-edited with Talha Köse). Chapters in edited volumes: “AK Parti’nin Kürt Politikası”, Nebi Miş and Ali Aslan (eds.), AK Parti’nin 15 Yılı, 2018, pp.315-338 (with Talha Köse). (ISBN-13: 9789752459571, ISBN-10: 9752459579) “2015 Seçimine Giderken Halkların Demokratik Partisi’nin Siyasal İletişim Performansı,” edited by İsmail Çağlar and Yusuf Özkır, Türkiye’de Siyasal İletişim, 2007-2015, SETA, 2015, pp.115-146. (ISBN-13: 9786054023578, ISBN-10: 6054023578). “Kurdish Question and State Policies in Turkey: Ethnic Incorporation Policies and Kurdish Peripheral Demands, 2002-2014,” edited by Kılıç Buğra Kanat, Ahmet Selim Tekelioğlu, and Kadir Üstün, Politics and Foreign Policy in Turkey: Historical and Contemporary Perspective, SETA, 2015, pp. 15-44. “Nationality,” The Encyclopedia of Political Thought, edited by Michael Gibbons. Wiley-Blackwell 2014, pp. 2506–2508. Reports: Bulgaristan Türklerinin Kültürel, Ekonomik ve Siyasi Sorunları, Talepleri, Çözüm Önerileri (SETA), 2020, ISBN: 978-625-7040-18-1 (with İdlir Lika, Merve Dilek Dağdelen, and Viktorya Erdoğu). Kayyum Atanan Belediyelerin PKK Terörü ile Mücadeledeki Rolü, Istanbul: Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA), 2018, ISBN: 978-975-2459-81-6 (with Bekir İlhan). Book reviews: Book review of Constructing Grievance: Ethnic Nationalism in Russian Republics, by Elise Giuliano, Nationalism and Ethnic Politics, 2011, 17(4): 447-449. Book review of Ruling But Not Governing: The Military and Political Development in Egypt, Algeria, and Turkey, by Steven Cook, Insight Turkey, 2009, 11(1): 150-153. Book review of Faith in Moderation: Islamist Parties in Jordan and Yemen, by Jillian Schwedler, Insight Turkey, 2007, 9(4): 151-155. Conference Presentations: “The Syrian War and Turkey’s Counterterrorism Strategy,” Turkey and Russia Relations within the Framework of Syria, Valdai Club, Moscow, April 4, 2019. “Regional Perspectives and Challenges in the Fight against International Terrorism,” Albanian Institute for International Studies, Tirana, Albania, February 12, 2019. “Türk-Rus İlişkilerinde Sorunları Kompartımanlara Bölme Stratejisinin Kurumsal Ağı,” Uluslararası Türk-Rus Dünyası Akademik Araştırmalar Kongresi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi December 14, 2018. “Türkiye Darbeler Tarihinin Yeni Bir Okuması: 15 Temmuz Darbe Girişimi ve Sivil Direniş,” Türkiye’nin Yüzyılı ve Geleceği Uluslararası Gençlik Sempozyumu, Sultangazi Belediyesi, İstanbul, October 5, 2018. “The Kurdish question in Turkey: changes and continuities in the 21st century," International Conference on the Situation of Ethnic and Religious Minorities in a Multinational Region, School of Oriental Studies, Higher School of Economics, Moscow, Russia, May 31, 2018. “Modern Çatışma Çözümü Örnekleri: Başarılı Deneyimler & Sistemik/Yapısal Sorunlar, Fırsatlar, İşbirliği ve Çatışma Çözümü,” 3rd International Middle East Congress: Denominations, Ethnicity and Conflict Resolution, TASAM, Hatay, Turkey, May 6-8, 2015. “Kurdish Ethno-Political Mobilization in Turkey, 1980-2013,” SETA Young Scholars on Turkey Conference, Washington DC, February 12, 2014. “A Theory of Ethnopolitical Mobilization: Ethnic Incorporation and Mobilization in Bulgaria, Cyprus, and Turkey,” American Political Science Association (APSA) Annual Meeting, Chicago, IL, August 29-September 1, 2013. “Toward a Theory of Ethnic Mobilization: Politics of Ethnic Accommodation and Ethnic Mobilization in Comparative Perspective,” Midwest Political Science Association (MPSA) Annual Conference, Chicago, IL, April 11-14, 2013. “Who Wants to Go to Europe? Evidence from Morocco, Senegal, Turkey, and Ukraine,” International Migration, Integration, and Social Cohesion (IMISCOE) Annual Conference, Amsterdam, August 28-29, 2012 (with Ahmet Icduygu and Deniz Sert). “Who wants to go to Europe? Evidence from Morocco, Ukraine and Turkey,” Paper presented at the European Population Conference, Stockholm, Sweden, June 13-16, 2012 (with Ahmet İçduygu and Deniz Sert). “Why and How do Ethnic Groups Mobilize? Institutional Causes of Ethnic Mobilization Patterns in Comparative Perspective,” Interdisciplinary and Comparative Approaches to Ethnic Conflict: An International Symposium, Sabanci University, Istanbul, Turkey, May 5-6, 2012. “Why and How do Ethnic Groups Mobilize? Institutional Causes of Ethnic Mobilization Patterns in Cyprus,” Shared Spaces and Their Dissolution: Practices of Coexistence in Cyprus and Elsewhere, The Association for Historical Dialogue and Research (AHDR) and the PRIO Cyprus Centre (PCC), Nicosia, Green Zone, October 14-15, 2011. “Institutional Incorporation and Ethnic Mobilization in Cyprus and Turkey,” American Political Science Association (APSA) Annual Meeting, Seattle, WA, September 4, 2011. “Millet System is Alive: Path-dependency in Turkish and Cypriot minority incorporation patterns,” American Political Science Association (APSA) Annual Meeting, Washington DC, September 2-5, 2010. "Millet System through the Prism of Multiculturalism" Southern Political Science Association, New Orleans, LA, Jan 7, 2009. "‘Diversity in Unity’ in the Ottoman Empire: An examination of the Ottoman millet system in Cyprus through the prism of contemporary liberal multiculturalism,” Middle East History and Theory (MEHAT) Conference, University of Chicago, Chicago, IL, May 9-10, 2008. “Dual Identities, Dual Histories, Unique Statehood: Discussing Citizenship Formulations for the Re-integrated Cyprus,” The 2006 Middle East and Central Asia (MECA) Politics, Economic, and Society Conference, University of Utah, Salt Lake City, UT, September 7-9, 2006.

text
Name Surname Assist.Prof. Arzu DİLAVEROĞLU
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul University, Faculty of Economics Sakarya Üniversitesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 2017

Previous Positions

Erzincan Üniversitesi, Öğr. Gör.

Research Areas

New Public Management, Public Policy, Socail Media.

Selected Publications / All Publications

• Türkiye’de Kamu ve Özel Sektör Kuruluşlarının Sosyal Medya Kullanımı ve Takipçi Katılımına İlişkin Bir Araştırma, Doktora Tezi • İyi Yönetişim İlkeleri ve Türk Kamu Yönetimine Yansımaları, Yüksek Lisans Tezi • Parti Tipolojisi ve Kurumsallaşma Bağlamında Demokrat Parti. 12.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Tataristan/Kazan, 2014 • Çocuğa Yönelik Şiddete İlişkin Kamu Politikaları: Türkiye Örneği. 13.Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, 77, Azerbaycan/Bakü, 2015. • Katılımcı Kamu Hizmeti Sunumunda Sosyal Medyanın Rolü: Üniversiteler Üzerine Bir Değerlendirme, Van YY Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Kayfor 14 Özel Sayısı, 4, 2017. • İdarenin Kusursuz Sorumluluğu Çerçevesinde Tehlike ve Sosyal Risk İlkesi. TAKSAD. 6 (3) : 1365-1380, 2017 • Kamu Politika Sürecinin Politik Çevre Bağlamında Değerlendirilmesi, Journal of Research in Business & Social Science. 6 (2) : 37-51, 2017. • Analitik Hiyerarşi Yöntemi İle Sosyal Güvenlik Kurumu İçin Risk Yönetimi Ve Değerlendirilmesi, Vergi Sorunları Dergisi, Eylül 2017.

text
Name Surname Assist.Prof. Halime Safiye ATALAY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul University, Faculty of Political Sciences 2010 Istanbul University, Institute of Social Sciences, Political Science and International Relations 2019

Previous Positions

-

Research Areas

Political Sociology, Turkish Politics of 1990s, Mediterranean Studies, Political Parties, International Relations, Political History

Selected Publications / All Publications

Dissertations & Publications 2020 Bir Sacayağı Denemesi: Türkiye 1990'lar ve Türkiye 2020'ler. Türk Edebiyatı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi, 565, Kasım 2020. 2020 Gündelik Hayatın Hoyratlaşan Dili ve Hakikatin Önemini Yitirmesi. Pasajlar Sosyal Bilimler Dergisi, 4. 2019 Interview with Prof. Atilla Yayla on Turkey and Political Liberalism through 1990s. [Web link available on my academia.edu profile] 2019 PhD Dissertation: “1990’larda Türkiye’de Siyasal Liberalizmin Örneği: Yeni Demokrasi Hareketi” [The Case of Political Liberalism in Turkey Through 1990s: New Democracy Movement] 2018 Halime S. Atalay, “Muhalefet Kelimesinin Etimolojisi ile Türk Siyasal Kültürü Üzerine Bir İnceleme [An Analysis on Turkish Political Culture By the Etymology of the Word of ‘Opposition’]”, Almıla Fikir ve Kültür Dergisi, 27 (2018), Ankara, ss. 90-5. [Full text of the conference paper of which was published in 1st International Congress of Humanities & Social Sciences – Kosovo (2017) Conference Papers Book] 2013 MA Thesis: “Instrumental Use of Foreign Policy in Pre-National Election Periods: Turkey 2003-13” 2012 Halime S. Atalay, “A Research On English High School For Boys in Istanbul: Studying the 1927-1932 Term”, The International Peer-Reviewed Multidisciplinary Journal of History the History School, vol. 8 (Fall-Winter 2012), pp. 149-179.

text
Name Surname Assist.Prof. OKAN AKMEHMET
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Oberlin College University of Essex

Previous Positions

Research Areas

Electoral systems, politics of electoral reform, parliamentary politics, campaign funding, elections, democratic theory, political discourse theory.

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Arda AKÇİÇEK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

B.A. : Hacettepe University 2010 Ph.D. : Hacettepe University 2020

Previous Positions

Hacettepe University, Ministry for European Union Affairs of Turkey, Parliament of Turkey, United Nations

Research Areas

International migration, international organizations, international politics

Selected Publications / All Publications

Uluslararası konferanslarda sunulan bildiriler Akçiçek, Arda. 2018. Kitlesel Göçlerde Türkiye Modeli, Göç ve Uyum, Editörler Coşkun Taştan, İbrahim İrdem, Ömer Özkaya, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, p.119-129 M. Murat Erdogan, Deniz Aydinli, Arda Akcicek, Buket Teneke. 2014. Characteristics, Problems and Expectations of Turkish Local Media based in Europe – 2013, Turkish Migration Conference 2014 Programme & Abstract Book, Transnational Press London, UK, p. 184-185. Aysu Kes Erkul, Arda Akcicek and Murat Erdoğan. 2012. Voting Behaviour of Turkey Origin Immigrants in France, Conference Abstracts, Turkish Migration in Europe: Projecting the Next 50 Years, London, p. 56. Kitap bölümleri Akçiçek, Arda. 2015. Türkiye: Sosyal Dinamikler, Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Yıllığı 2013, Editörler Turgut Demirtepe, Murat Yılmaz, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara, p. 372-377. Bağcı, H., Akçiçek, A. 2013. Soğuk Savaş Sonrası Türk Dış Politikası, Türk Dış Politikası II, Editörler Kemal Yakut, Murat Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, p. 2-25. Erdoğan, M. M., Akçiçek, A. 2013. 1989-1993 Dönemi Türk Dış Politikası, Türk Dış Politikası II, Editörler Kemal Yakut, Murat Erdoğan, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Ankara, p. 26-53. Makaleler Akçiçek, Arda. 2016. Alevi Açılımında Çözüme Odaklanmak: Reform Adımlarına İlişkin Öneriler ve Yol Haritası Raporu. Liberal Düşünce Dergisi, (82), p. 153-168. Akçiçek, Arda. 2015. Türkiye’deki Suriyelilerin Toplumsal ve Ekonomik Uyumu, Liberal Düşünce, Sayı 80, p. 51-61. Akçiçek, Arda. 2013. Kültürün Politik Ekonomisi: Hayek’te Kendiliğinden Bir Düzen Olarak Kültür, Liberal Düşünce, Yıl 18, Sayı 71, p. 7-26. Akçiçek, Arda. 2011. Hoşgörü Üstüne Bir Kıyaslama: John Locke ve Jean Jacques Rousseau, Liberal Düşünce, Yıl 16, Sayı 63, p. 15-27 Raporlar Arab Academics in Turkey: Current Situation, Problems and Solutions after Ten Years, Istanbul Medipol University Centre for Mediterranean Studies, Arda Akçiçek, June 2021. Projecting Post-Pandemic Refugee Context in Turkey and Revisiting the NGO and Public Response, GIZ Turkey, Arda Akçiçek, April 2021. İnsani Sınırların Avrupa Sınırlarıyla İmtihanı: Yunanistan ve Avrupa Birliği’nin Mültecilerin Sınır Geçişlerindeki Hak İhlalleri, Rapor, Memur-Sen, Hazırlayanlar Dr. Murat Yılmaz, Dr. Nergis Dama, Dr. Arda Akçiçek, Ankara, 2020. 2014 İnsani Gelişme Endeksi ve Türkiye’nin İnsani Gelişme Performansı, Rapor, SDE, Hazırlayan Arda Akçiçek, 2015. Çeviriler Göç ve Hürriyet (Immigration and Freedom), Chandran Kukathas, Çev. Arda Akçiçek, Liberte Yayınları, Ankara. (in progress) Eamonn Butler. 2018. Klasik Liberalizm: Bir El Kitabı, Çeviren: Arda Akçiçek, Liberte Yayınları, Ankara. Eric Mack, Gerald F. Gaus. 2013. Klasik Liberalizm ve Liberteryanizm: Özgürlük Geleneği, Tercüme Arda Akçiçek, Bican Şahin, Liberalizm El Kitabı, Editör Cennet Uslu, Kadim Yayınları, Ankara. Martin Rode, Bodo Knoll, Hans Pitlik. 2013. Ekonomik Özgürlük, Demokrasi ve Hayat Memnuniyeti, Çeviren Arda Akçiçek, Liberal Düşünce, Yıl 18, Sayı 72, p. 85-108. Araştırma projeleri Türk İş Dünyasının Türkiye’deki Suriyeliler Konusundaki Görüş Beklenti ve Önerileri, Araştırma Projesi, TİSK, Temmuz-Kasım 2015. Türkiye’deki Suriyeliler: Toplumsal Kabul ve Uyum, Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Ocak-Kasım 2014. Fransa’daki Türkiye Kökenlilerin Güncel Konulardaki Görüş ve Düşünceleri, Araştırma Projesi, Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Araştırmaları Merkezi, Şubat-Nisan 2012.

text
Name Surname Res.Assist. YASİN KARA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara University 2014 Istanbul University (Devam ediyor)

Previous Positions

Research Areas

Political science, political theory, history of political thought; nationalism, identities, multiculturalism

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. ÖMER FARUK UYSAL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul Sehir University 2016 Istanbul University

Previous Positions

Scientific Studies Association (ILEM), Selçuk University

Research Areas

Modern Political Theory, Political Ontology, Communitarianism

Selected Publications / All Publications

Department of Psychology

text
Name Surname Prof.Dr. Hayrettin KARA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul University 1985 Bakırköy Mental Health Hospital 1991).

Previous Positions

Erenköy Mental Health Hospital, Yüzüncü Yıl University

Research Areas

Psychotherapy, Phenomenology, Self, Dream, Consciousness

Selected Publications / All Publications

1-Kara H, Aydin S, Yucel M, Agargun MY, Odabas O, Yilmaz Y. The efficacy of fluoxetine in the treatment of premature ejaculation: a double-blind placebo controlled study. J Urol. 1996 Nov;156(5):1631-2. 2-Agargun MY, Kara H. Suicidality in patients with panic disorder: the association with comorbidity. European Psychiatry 1996;11:209-211. 3-Kara H, Agargun MY, Algün E. The efficacy of cisapride in managing nausea produced by selective serotonin reuptake inhibitors: a placebo controlled study. European Neuropsychopharmacology 1996;6:22. 4-Agargun MY, Kara H, Alpkan L, Ucısık M. Obsessive-compulsive symptoms in panic disorder: the association with major depression. European Psychiatry 1996;11:207-208. 5-Aydin S, Odabas O, Ercan M, Kara H, Agargun MY. Efficacy of testosterone, trazodone and hypnotic suggestion in the treatment of non-organic male sexual dysfunction. Br J Urol. 1996 Feb;77(2):256-60. 6-Agargun MY, Kara H, Algun E, Sekeroglu R, Tarakcioglu M. High cholesterol levels in patients with sleep panic. Biol Psychiatry. 1996 Nov 15;40(10):1064-5. 7-Agargun MY, Kara H, Solmaz M. Subjective sleep quality and suicidality in patients with major depression. J Psychiatr Res. 1997 May-Jun;31(3):377-81. 8-Agargun MY, Kara H, Solmaz M. Sleep disturbances and suicidal behavior in patients with major depression. J Clin Psychiatry. 1997 Jun;58(6):249-51. 9-Agargun MY, Kara H. Recurrent sleep panic, insomnia, and suicidal behavior in patients with panic disorder. Compr Psychiatry. 1998 May-Jun;39(3):149-51. 10-Agargun MY, Tekeoglu I, Kara H, Adak B, Ercan M. Hypnotizability, pain threshold, and dissociative experiences. Biol Psychiatry. 1998 Jul 1;44(1):69-71. 11-Agargun MY, Cilli AS, Kara H, Tarhan N, Kincir F, Oz H. Repetitive and frightening dreams and suicidal behavior in patients with major depression. Compr Psychiatry. 1998 Jul-Aug;39(4):198-202. 12-Agargun MY, Algun E, Sekeroglu R, Kara H, Tarakcioglu M. Low cholesterol level in patients with panic disorder: the association with major depression. J Affect Disord. 1998 Jul;50(1):29-32. 13-Agargun MY, Tekeoglu I, Gunes A, Adak B, Kara H, Ercan M. Sleep quality and pain threshold in patients with fibromyalgia. Compr Psychiatry. 1999 May-Jun;40(3):226-8. 14-Agargun MY, Sekeroglu MR, Kara H, Ozer OA, Tombul T, Kiran U, Selvi Y. Sleep-related violence and low serum cholesterol: a preliminary study. Psychiatry Clin Neurosci. 2002 Apr;56(2):195-8. 15-Agargun MY, Kara H, Ozer OA, Selvi Y, Kiran U, Kiran S. Nightmares and dissociative experiences: the key role of childhood traumatic events. Psychiatry Clin Neurosci. 2003 Apr;57(2):139-45. 16-Agargun MY, Kara H, Ozer OA, Selvi Y, Kiran U, Ozer B. Clinical importance of nightmare disorder in patients with dissociative disorders. Psychiatry Clin Neurosci. 2003 Dec;57(6):575-9. 17-Ozer OA, Kutanis R, Agargun MY, Besiroglu L, Bal AC, Selvi Y, Kara H. Serum lipid levels, suicidality, and panic disorder. Compr Psychiatry. 2004 Mar-Apr;45(2):95-8. 18-Agargun MY, Ozer OA, Kara H, Sekeroglu R, Selvi Y, Eryonucu B. Serum lipid levels in patients with dissociative disorder. Am J Psychiatry. 2004 Nov;161(11):2121-3. 19-Agargun MY, Gulec M, Cilli AS, Kara H, Sekeroglu R, Dulger H, Besiroglu L, Inci R. Nightmares and serum cholesterol level: a preliminary report. Can J Psychiatry. 2005 May;50(6):361-4.

text
Name Surname Prof.Dr. Gökhan MALKOÇ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul University 1991 University of Nevada, Reno 2003

Previous Positions

Istanbul Commerce University Dogus University McGill University University of Nevada, Reno Istanbul University

Research Areas

Cognitive Sciences, Vision Sciences, Perception, Color Perception, Adaptation, Psychophysics

Selected Publications / All Publications

Sayraç, N., Arı, E., Malkoç, G. (2016). The mediating role of values on environmentally responsible consumption awareness. IJASOS- International E-Journal of Advances in Social Sciences, 2 (5),442-449. Malkoc, G. and Kingdom, F.A.A. (2012). Dichoptic colour difference threshold. Vision Research. 62, 75-83 McDermott,K.C., Malkoc,G., Mulligan,J.B. and Webster, M.A. (2010). Adaptation and visual salience. Journal of Vision, 10(13): 17;1-32. Kingdom. F. A. A., Bell, J. , Gheorghiu, E. & Malkoc, G. (2010) Chromatic variations suppress suprathreshold brightness variations. Journal of Vision, 10(10):13, 1-13. Malkoc, G., Kay, P. Webster, M.A. (2005) Variation in Normal Color Vision IV: Unique-binary hues andhue scaling, Journal of the Optical Society of America A, 22, 10, 2154-2168 Kingdom, F. A. A., Wong, K., Yoonessi, A. & Malkoc, G. (2006) Colour contrast influences perceived depth in combined shading and texture patterns. Spatial Vision, 19, 147-159. Webster, M.A., Malkoc, G., Bilson, A.C., Webster, S.M. (2002). Color contrast and contextual influences on color appearance, Journal of Vision. Volume 2, Number 6, Article 7, 505-519 Webster, M. A., & Malkoc, G. (2000). Color-luminance relationships and the McCollough Effect. Perception and Psychophysics, 62, 659-672. Webster, M. A., Miyahara, E., Malkoc, G., & Raker, V. E. (2000) Variations in normal color vision: I. Cone-opponent axes. Journal of the Optical Society of America A, 17, 9, 1545-1555. Webster, M. A., Miyahara, E., Malkoc, G., & Raker, V. E. (2000) Variations in normal color vision: II. Unique hues. Journal of the Optical Society of America A, 17, 9, 1156-1566. Webster, M. A., Raker, V. E., & Malkoc, G. (1998). Visual search and natural color distributions. In Rogowitz, B. E., & Pappas, T. N. (Eds.), Human Vision and Electronic Imaging, SPIE 3299, 498- 509. Sayraç, N., Arı, E., Malkoç, G., (2016). Aile ve bireysel değerlerin sorumlu tüketim bilinci üzerine etkisi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1(29), 223-240. Sayraç, N., Arı, E., Malkoç, G., (2016), The Mediating Role of Values on Environmentally Responsible Consumption Awareness of the Individuals and Consumption Conciousness of Mothers, 3rd Internatıonal Conference On Educatıon, Socıal Sciences and Humanities Malkoc, G (1996). Görsel-Sözel ve Görsel-Sayısal uyarıcıların çöp atma davranışının değiştirilmesinde kullanulması. IX Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Amado, S., Malkoc, G., Menli, N., & Tavat, B. (1994). Cued-dependent and cued-independent codable and uncodable implicit and explicit memory performance. IX National Psychology Conference, İzmir: Ege Üniversity Malkoc, G.(2012). Bilişsel Pisikoloji. Zeynep Cemalcılar (Ed), Psikolojiye Giriş. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Malkoc, G.(2012). Bilişsel Psikoloji. Zeynep Cemalcılar (Ed), Psikoloji. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Malkoç, G. (2011). Sözel Öğrenme. Banu Cangöz (Ed), Öğrenme ve Bellek: Temel ilkeler, Süreçler ve İşlemler. Ankara: Anı Yayıncılık. Malkoç, G. & Malkoç, A. (2009). Bilişsel Algısal Bozukluklar ve Bilgi İşleme. Metehan Irak (Ed), Psikopatolojilerde Bilgi Isleme Surecleri: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Hekimler Yayin Birligi Malkoç, G., Kaplanoğlu, E., (2015), The role of life quality and social support for the family of children with leukemia, The 14th European Congress of Psychology. Malkoc, G. (2012). Gestalt Grouping Heuristics tested by Visual Color Search. International Psychological Applications Conference and Trends 2012. Portugal 24-26 May 2012. Malkoc,G. (2009). Unique And Binary Hues Choices in Sex Differences in the Pyhsiologically Driven Colour Space.11th European Congress of Psychology ECP09 Oslo, Norway 7-10 July 2009 Malkoc, G & Arıcı, N. (2008). Otizmde Simetri Algısının Yüz Uyaranı ve Geometrik Şekiller ile Testi. 15. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul, 3-5 Eylül. Malkoc G. (2008). Local and Global Processing of Stimuli in Autism Using Face. XXIX International Congress of Psychology, 20-25 July 2008, Berlin, Germany. Malkoc,G. (2007). Cross-Cultural Evaluation of the Basic Color Terms Using American and Turkish Populations. 10th European Congress of Psychology, Prague, Czech Republic. Malkoc, G., & Memiş, Ö. (2006). Renk Kategorilerinin Algısal Organizasyonu. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe, Ankara. Gür, Z., Özbey, G.T., Erbey,M., & Malkoç,G. (2006) HIV/AIDS Virüsü Taşıyanlara Karşı Önyargı ve Ayrımcılık. 14. Ulusal Psikoloji Kongresi, Hacettepe, Ankara. Malkoc, G., & Kingdom, F. A. A. (2004). Dichoptic difference thresholds for the properties of chromatic stimuli [Abstract]. Journal of Vision, 4(11), 64a, http://journalofvision.org/4/11/64/, doi:10.1167/4.11.64. Malkoc, G., & Kingdom, F. A. A. (2004). Color properties of binocular color fusion and rivalry [Abstract]. Journal of Vision, 4(8), 330a, http://journalofvision.org/4/8/330/, doi:10.1167/4.8.330. Malkoc, G., Kay, P., & Webster, M. A. (2003). Individual differences in hue scaling [Abstract]. Journal of Vision, 3(12), 34a, http://journalofvision.org/3/12/34/, doi:10.1167/3.12.34. Malkoc, G., Kay, P., & Webster, M.A. Individual differences in unique and binary hues. OSA Fall Vision Meeting, Palace of Fine Arts, San Francisco, CA, 2002 Malkoc, G., Webster, M. A., & Kay, P. (2002). Individual differences in color categories [Abstract]. Journal of Vision, 2(7), 144a, http://journalofvision.org/2/7/144/, doi:10.1167/2.7.144. Bilson, A.C., Malkoc, G., Webster, M.A. (2001). The role of color and its adaptation in perceptual grouping. Rocky Mountain Psychological Association’s Annual Meeting in Reno. Malkoc, G., Bilson, A.C., Rainer, T. Webster, S.M., Webster, M.A. (2001). Color Categories and natural color environment, 24th European Conference on Visual Perception, Kusadsi, Turkey Malkoc, G., Alexander, W., & Webster, M.A. (2001). Color and adaptation in perceptual grouping [Abstract]. Journal of Vision, 1(3), 367a, http://journalofvision.org/1/3/367/, doi:10.1167/1.3.367. Duhamel, P. and Malkoc, G. (2000) Color Properties of Color Assimilation presented at the Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida. Malkoc, G. and Webster, M.A. (1999) Color luminance coding and the McCollough Effect, poster presentation at the Annual meeting of Optical Society of America, Santa Clara, CA. M A Webster, G Malkoc, V E Raker (1998). Contrast adaptation and visual search for colour. European Conference on Visual Perception. Miyahara, E., Malkoc, G., & Raker, Webster, M. A. (1998). Variation in Cone Excitation axes and its relation to Unique Hues, the Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida. Malkoc, G., & Raker, Webster, M. A. (1998 ) Color in Visual search, Western Psychological Association’s - Rocky Mountain Psychological Association’s Annual Meeting in Albuquerque, New Mexico. Malkoc, G., & Raker, Webster, M. A. (1998)Visual Search for Color and Natural Images, the Association for Research in Vision and Ophthalmology Annual Meeting. Fort Lauderdale, Florida. Malkoc, G., & Miyahara, E, Webster, M. A. (1997) Individual differences in cone-excitation axes and unique hues. The Annual Meeting of the Optical Society of America. Malkoc, G., & Miyahara, E, Webster, M. A.(1997) Color properties of the McClough Effect. Rocky Mountain Psychological Association’s Annual Meeting in Reno. Beal, K, Malkoc, G., & Solso, R.L. (1997) Effects of Schematic Activation on Implicit and Explicit Memory Tests. The Western Psychological Association’s Annual Convention, Seattle, WA.

text
Name Surname Assoc.Prof. KAASIM FATİH YAVUZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Erol YILDIRIM
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul Unversity 2000 (Psikoloji); İstanbul Üniversitesi 2003 (Klinik Kognitif Nörobilim); Istanbul University 2009

Previous Positions

The Council of Forensic Medicine (Clinical Psychology Laboratory)

Research Areas

Executive functions and attention and their relationship with memory; cognitive assessment in forensic situation

Selected Publications / All Publications

Şu linki kopyalaıyıp internet browser'ınıza yapıştırın > https://scholar.google.com.tr/citations?hl=tr&user=AEzGxJwAAAAJ

text
Name Surname Assist.Prof. Neslihan SAYRAÇ KAVADAR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. HANDE GÜNDOĞAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi University 2010 Middle East Technical University 2017

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Aysu MUTLUTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi University 2018

Previous Positions

Boğaziçi University Cognitive Processes Laboratory

Research Areas

Cognitive Psychology / Experimental Psychology (Attention and memory)

Selected Publications / All Publications

Papers & Book Chapters Mutlutürk, A., Tekcan, A. İ., Boduroglu, A. (in press). The Structure and Organization of Collective Memory Representations. Memory Studies. Preprint DOI: 10.31234/osf.io/u6cph (SSCI) Mutlutürk, A. (2020). Bilişsel Psikoloji Bakış Açısından Sosyal Etkileşimin Toplumsal Bellek Üzerindeki Rolü [Role of Social Interaction in Collective Memory from the Perspective of Cognitive Psychology]. Psikoloji Çalışmaları [Studies in Psychology]. DOI: 10.26650/SP2019-0063 (ULAKBİM) Mutlutürk, A., Boduroglu, A., & Tekcan, A. (2018). Kişisel ve toplumsal bellek. S. Gulgoz, B. Ece, & S. Oner (Editörler). Hayatı hatırlamak: Otobiyografik belleğe bilimsel yaklaşımlar. İstanbul: Koç Üniversitesi Yayınları. Tekcan, A. İ., Boduroglu, A., Mutlutürk, A., Aktan-Erciyes, A. (2017). Life-span retrieval of public events: Reminiscence bump for high-impact events, recency for others. Memory & Cognition, 45(7), 1095-1112. (SSCI) Mutlutürk, A. & Tekcan, A. İ. (2016). Remembering and telling self-consistent and self-discrepant memories. Memory, 24, 513-525. (SSCI) Mutlutürk, A. & Boduroglu, A. (2014). Effects of spatial configurations on the resolution of spatial working memory representations. Attention, Perception, & Psychophysics, 76, 2276-2285. (SCI) Presentations Tekcan, A., Boduroglu, A., Mutlutürk, A., Ikizoglu, A., Sozer, E. E., & Tünçok, E. (May, 2018). E?ects of Sociopolitical Identity on the Structure and Narratives of Collective Memory. International Meeting of the Psychonomic Society, Amsterdam, NL. Mutlutürk, A., Boduroglu, A., Tekcan, A. (November, 2016). Semantic Structure of Collective Memory Representations. Annual Meeting of the Psychonomic Society, Boston, USA. Tekcan, A. İ., Boduroglu, A., Mutlutürk, A., & Aktan-Erciyes, A. (November, 2015). Remembering important and emotional public events across the lifespan. Annual Meeting of the Psychonomic Society, Chicago, USA. Tekcan, A. İ., & Mutlutürk, A. (September, 2015). Self-consistent and self-discrepant memories. Experimental-Cognitive Psychology Symposium. Ankara, TR. Tekcan, A. İ., & Mutlutürk, A. (June, 2015). Self-consistent and self-discrepant memories across cultures. Poster presentation at the Society for Applied Research in Memory and Cognition, Victoria, British Columbia, CA. Uner, O., Mutlutürk, A., & Boduroglu, A. (November, 2014). The impact of video game playing on the extraction of statistical summaries in visual displays. Poster presentation at the Annual Meeting of the Psychonomic Society, Long Beach, USA. Boduroglu, A. & Mutlutürk, A. (September, 2014). Representing spatial configurations as statistical summaries in working memory. Poster Presentation at the 7th European Working Memory Symposium, Edinburgh, Scotland. Mutlutürk, A. & Boduroglu, A. (March, 2014). Ensemble representations in spatial working memory. Oral presentation at the 18th National Psychology Congress, Bursa, TR. Tekcan, A. İ., Boduroglu, A., Mutlutürk, A. & Aktan-Erciyes, A. (March, 2014). Autobiographical memory in the context of public. Panel discussion at the 18th National Psychology Congress, Bursa, TR. Mutlutürk, A. & Boduroglu, A. (November, 2013). Ensemble representations in spatial working memory. Poster presentation at the Annual Workshop of Object, Perception, Attention and Memory, Toronto, Canada. Tekcan, A. İ., Boduroglu, A., Mutlutürk, A. & Aktan-Erciyes, A. (November, 2013). Reminiscence bump for most important, happiest, and saddest personal and public memories. Poster presentation at the Annual Meeting of the Psychonomic Society, Toronto, Canada. Mutlutürk, A. & Tekcan, A. İ. (June, 2013). Retrieval and phenomenology of self-consistent and self-discrepant memories. Poster presentation at the Conference of Center on autobiographical memory research (ConAmore), Aarhus, Denmark. Mutlutürk, A. & Boduroglu, A. (November, 2012). Effects of spatial configurations on the resolution of spatial representations. Poster presentation at the Annual Workshop of Object, Perception, Attention and Memory, Minneapolis, MN, USA. Mutlutürk, A. (2012). Effects of spatial configurations on the resolution of spatial representations in working memory. Unpublished master’s thesis, Boğaziçi University, İstanbul. Mutlutürk, A. & Boduroglu, A. (April, 2012). Bütünsel temsillerin bireysel yer temsillerinin çözünürlüğü üzerinde etkisi (Effects of configuration-based representations on the resolution of individual location representations). Poster presentation at the 17th National Psychology Congress, İstanbul, TR. Mutlutürk, A. & Boduroglu, A. (October, 2011). Effects of spatial configurations on spatial resolution of representations. Poster presentation at Rovereto Attention Workshop: Attention and Objects, Rovereto, IT. İyilikçi, O., Mutlutürk, A., Tunc-Ozcan, E., Avcu, P., & Karan, E. (November, 2009). Repeated Exposure to Blue Light Pulses in the Dark Has Antidepressant Effect in Rats. The Annual Meeting of Society for Neuroscience, Chicago, IL, USA. Tunc-Ozcan, E., Mutlutürk, A., Iyilikci, O, Avcu, P., Arican, S., Canbeyli, R. (April, 2009). Effects of a short blue light stimulation on behavioral despair in female Wistar rats. 8th National Neuroscience Congress, Bolu, TR. Mutlutürk, A. (July, 2008). Language as an adaptation or by-product? 13th National Psychology Student Congress, Ankara, TR.

text
Name Surname Assist.Prof. Nağme GÖR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Gökçen DUYMAZ SİDAL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. HASAN GALİP BAHÇEKAPILI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Experimental psychology

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Dalga Derya TEOMAN ÇETİNKAYA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Istanbul University

Previous Positions

Research Areas

Psychology Industrial and Organizational Pyschology Time Study Working psychology Survey Questionnaire Organizational justice Gratitude and Positive psychology

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Ela ARI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Gizem CESUR SOYSAL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

2017

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Ayşe Reyyan BİLGE YILDIRIM
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Assist.Prof. Burak DOĞRUYOL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. Figen EROĞLU ADA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Boğaziçi University 2013 Boğaziçi University Psychological Sciences Program (M.A.) 2016

Previous Positions

Sabanci Foundation

Research Areas

Environmental Chaos, Gene-Environment Interaction, Socio-Emotional and Cognitive Development, Mother-Child Interaction, Research Methods and Statistics

Selected Publications / All Publications

Eroglu, F., Corapci, F., & Sonmez, N. (2017, April). The Additive Role of Home and Childcare Chaos in Preschoolers’ Social Adjustment. 2017 Biennial Society for Research in Child Development, Austin. Mavioglu, R.N.,Eroglu Ada, F., Dedeoglu, G., Corapci, F., & Duman, E. (2017, April). Effect of Socioeconomic Status on Preschoolers’ Social Competence: Moderation by Serotonin Transporter Genotype and Gender. 2017 Biennial Society for Research in Child Development, Austin. Çorapçı, F. & Eroğlu, F. (2016, Eylül). Duygusal Yetkinlikte Bireysel Farkların Değerlendirilmesi. 19.Ulusal Psikoloji Kongresi, İzmir. Corapci, F., Benveniste, H., Kancal, S., Meric, N., Aldan, P., Eroglu, F., & Ger, E. (2014, July). Mother-child mutual positive affect across contexts: Relations to mothers’ emotion talk and emotion socialization. 19th Biennial International Conference on Infant Studies in Berlin, Germany.

text
Name Surname Res.Assist. Ecehan FINDIK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. Şükufe PAK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. Bengi ÜK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Previous Positions

Research Areas

Selected Publications / All Publications

text
Name Surname Res.Assist. Taylan YURTBAKAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Dokuz Eylul University

Previous Positions

Research Areas

Social Identity, Intergroup Contact, Prejudice, Leadership

Selected Publications / All Publications

Adam-Troian, J., Çelebi, E., Bonetto, E., Taşdemir, N., & Yurtbakan, T. (2020). Together we stand? Belonging motive moderates the effect of national ingroup salience on attitudes towards ethnic minorities. International Journal of Intercultural Relations, 77, 95-109. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2020.05.002 Adam-Troian, J.. Baidada, O., Arciszewski, T., Apostolidis, T., Çelebi, E., & Yurtbakan, T. (2019). Evidence for Indirect Loss of Significance effects on Violent Extremism: the Potential Mediating Role of Anomia. Aggressive Behavior, 45(9), 691-703. https://doi.org/10.1002/ab.21863 Adam-Troian, J., Bonetto, E., Araujo, M., Baidada, O., Celebi, E., Dono Martin, M., Eadeh, F., Godefroidt, A., Halabi, S., Mahfud, Y., Varet, F., & Yurtbakan, T. (2019). Positive Associations Between Anomia and Intentions to Engage in Political Violence: Cross-Cultural Evidence From Four Countries. Peace and Conflict: Journal of Peace Psychology. Advance online publication. http://doi.org/10.1037/pac0000385 Uygun, E., Ilkkursun, Z., Sijbrandij, M., Aker, A. T., Bryant, R., Cuijpers, P., Fuhr, D. C., de Graaff, A. M., de Jong, J., McDaid, D., Morina, N., Park, A., Roberts, B., Ventevogel, P., Yurtbakan, T., & Acarturk, C. (2020). Protocol for a randomized controlled trial: peer-to-peer Group Problem Management Plus (PM+) for adult Syrian refugees in Turkey. Trials, 21(1), 1-9. https://doi.org/10.1186/s13063-020-4166-x

Psychology Pr. (Full Scholarshıp)

text
Name Surname Res.Assist. Reyhan ARSLAN BABAL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Middle East Technical University 2009-2014 Hacettepe University 2017

Previous Positions

Research Areas

Clinical Psychology

Selected Publications / All Publications

Internal Assignment

text
Name Surname Prof.Dr. Halit Eyüp ÖZDEMİR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1998 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Yükseköğretim Kurulu, Adalet Bakanlığı

Araştırma Alanları

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku, Kamu İhale Hukuku, Enerji Hukuku, İmar Hukuku.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Yayınlar:
A. Kitaplar
1.Nükleer Güç Santrallarının Kurulmasına İlişkin Hukuki Esaslar, Oniki Levha Yayınları, 2012.
B. Kitapta Bir Bölüm
1.İdare Hukuku (Kitapta Bölüm), Turan Yıldırım, Nur Karan, Melikşah Yasin, Özge Okay, Halit Eyüp Özdemir, Gül Üstün, 2011.
C. Makaleler
1.Ulusal Hakemli Dergilerde yayımlanan makaleler
1.1.“İdari Yargı Organları Tarafından Verilen Yürütmenin Durdurulması Kararlarının Uygulanması ve Hukuki İmkânsızlık Hali”, Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2006/1
1.2.“İdari İşlemin Geriye Yürümezliği İlkesi”, Marmara Üniversitesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Armağan Özel Sayısı, Mehmet Somer’e Armağan, C:, 12, Sayı: 1-3.
1.3.“İmtiyaz Sözleşmesi Kapsamındaki Malların Hukuki Niteliği”, Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 8, Sayı: 89-90.
1.4.“Nâzım İmar Planları ve Uygulama İmar Planlarına Karşı İptal Davası Açma Süresi”, Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 8, Sayı: 89-90.
1.5.“İdari Yargıda Israr Kararının Şekil ve İçerik Bakımından Niteliği”, Bahçeşehir Üniversitesi Kazancı Hakemli Hukuk Dergisi, Yıl: 2012, Cilt: 8, Sayı: 95-96.
2.Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
2.1.“Kamu İhale Kanunu’nda Rekabet İlkesi”, Sağlık Hukuku Sempozyumu, İlaç Sektöründe Haksız Rekabet ve Rekabet Hukuku, 02.05.2008.

text
Name Surname Prof.Dr. Harun DEMİRBAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 2003 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Kitaplar
1.1. Yenilik Doğuran Haklar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2007.
1.2. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Kapsamında Hizmet Sağlayıcıları ve Aracı Hizmet Sağlayıcılarının Yükümlülükleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2015.

2. Makaleler
2.1. "Sağ Kalan Eşe Aile Konutu ve Ev Eşyası Üzerinde Ayni Hak Tanınması İmkânı Veren MK. 240 ve MK. 652'nin Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Prof. Dr. Hüseyin Hatemi'ye Armağan, C: 1, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2009, s. 589-603.
2.2. "Vakıf Kültür Varlıklarının Mazbut Vakfına İadesi (Vakıflar Kanunu m.30’un Uygulanma Şartları)", BAÜHFD, C: 9, S: 119-120, Temmuz-Ağustos 2014, s. 117-131.
2.3. "Sosyal ve Ticari İtibarına Yönelik Saldırılara Karşı Tüzel Kişilerin Kişilik Hakkının Korunması", BAÜHFD, C: 9, S: 119-120, Temmuz-Ağustos 2014, s. 133-166.
2.4. "Sosyal Hizmetler Kuruluşlarına Yerleştirilen Çocuklar Üzerinde Veli veya Vasiye Ait Bazı Yetkilerin Kurumun Yetkilisi veya Sorumlusu Tarafından Kullanılması", BAÜHFD, C: 9, S: 121-122, Eylül-Ekim 2014, s. 7-28.
2.5. "Usulüne Uygun Yapılmayan İhalenin İdare Mahkemesi Kararı İle İptalinin Kamu İhale Sözleşmesine Etkisi", İMÜHFD, C: 4, S: 1, Y: 2017, s. 103-121.
2.6. İsviçre Medeni Kanunu'nda Evlat Edinmeye İlişkin Hükümlerde Yapılan Değişiklikler, İMÜHFD, C: 6, S: 2, Y: 2019, s. 45-82.

3. Bildiriler
"Covid-19 Sonrası Hukuki Süreçler Webinarı", REGESTA Ticaret Hukuku Dergisi, C: 5, S: 2, Y: 2020, s. 415-442.

text
Name Surname Prof.Dr. Nihat BULUT
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Burcu YAVUZ TİFTİKÇİGİL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Dokuz Eylül Üniversitesi 2002 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

Araştırma Alanları

Kalkınma İktisadı, Bölgesel Kalkınma, Enerji Ekonomisi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,GÜRİŞ BURAK,YAŞGÜL YAŞAR SERHAT (2018). Does Middle Income Trap Exist? Evidence from Emerging Economies and Comparison of E7 and G7 Countries 1969-2015. Revista Galega de Economia(27), 147-160. (Yayın No: 4282348)

GÜRİŞ BURAK,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,TIRAŞOĞLU MUHAMMED (2015). Testing for unemployment hysteresis in Turkey evidence from nonlinear unit root tests. Quantity&Quality, Doi: 10.1007/s11135-015-0292-z (Yayın No: 1669106)

YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU (2015). An Assessment on Activities of Regional Development Agencies inTurkey. International Journal of Economics and Financial Issues, 5(2), 399-409. (Yayın No: 1391104)

YESEVİ ÇAĞLA GÜL,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU (2015). Turkey Azerbaijan Energy Relations A Political and Economic Analysis. International Journal of Energy Economics and Policy, 5(1), 27-44. (Yayın No: 1371570)

YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,YESEVİ ÇAĞLA GÜL (2014). Energy Relations Between Turkey and Russia Conflict in Energy Projects. Journal of Economics and Sustainable Development, 5(12), 56-69. (Yayın No: 1371624)

PEHLİVANOĞLU FERHAT,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU (2013). A Concentration Analysis in the Turkish Iron Steel and Metal Industry. International Journal of Economic Practices and Theories, 3(3), 152-167. (Yayın No: 668559)

PEHLİVANOĞLU FERHAT,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,ABASIZ TEZCAN (2013). Energy Consumption and Economic Growth Relationship in E7 Countries. International Research Jounal of Finance and Economics(105 (2013)), 129-137. (Yayın No: 669002)

Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar veya kitaplardaki bölümler:
Yazılan ulusal/uluslararası kitaplar:
Türkiye nin Enerji Görünümü Stratejiler ve İlişkiler (2015)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,YESEVİ ÇAĞLA GÜL, DER'İN Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 331, ISBN:978-605-4993-40-6, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1371478)

Türkiye de Bölgesel Kalkınma Politikalarında Yaşanan Dönüşüm ve Kalkınma Ajansları (2010)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, Der'in Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 186, ISBN:9789944250979, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 670643)

Türkiye’nin Enerji Diplomasisi Paneli 2008 (Yazarlar: Selahattin Çimen, Ercan Kumcu, Süreyya Yücel Özden, Melih Türker, Ali Ağaoğlu, Murat Sungur Bursa, Halil Eroğlu, Mete şen, Tanay Sıdkı Uyar) (2009)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, TC İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Editör:Burcu Yavuz Tiftikçigil, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 160, ISBN:978-605-4233-15-1, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 4282222)

Art, Economics and Politics in Modern Turkey, Bölüm adı:(Do OECD Countries Catch up to the USA in Biotechnology?) (2017)., YAŞGÜL YAŞAR SERHAT,GÜRİŞ BURAK,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, AGP Research, Editör:William Sayers, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 241, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3524857)

Business Infrastructure for Sustainability in Developing Economies, Bölüm adı:(Sustainability of Foreighn Trade Deficit in Energy: The Case of Turkey) (2017)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,YAŞGÜL YAŞAR SERHAT,GÜRİŞ BURAK, IGI Global, Editör:Nilanjan Ray, Netaji Mahavidyalaya, Basım sayısı:1, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3258265)

Corporate Espionage Geopolitics and Diplomacy Issues in International Business, Bölüm adı:(Are Shocks to Energy Consumption per capita in Turkey Permanent and Temporary?) (2016)., YAŞGÜL YAŞAR SERHAT,GÜRİŞ BURAK,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, IGI Global, Editör:Bryan Christiansen, Fatmanur Kasarcı, ISBN:2327-5677, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2894928)

Enerji Diplomasisi, Bölüm adı:(Türkiye'de Ekonomik Büyüme ve Enerji Tüketimi İlişkisi) (2015)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, Beta, Editör:Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-333-362-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1530384)

Enerji Diplomasisi, Bölüm adı:(Türkiye'nin Nükleer Enerji Stratejileri) (2015)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, Beta, Editör:Hasret Çomak, Caner Sancaktar, Zafer Yıldırım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 644, ISBN:978-605333-362-3, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1530381)

Strategizing Turkey The Davutoğlu Era In Turkish Foreighn Policy, Bölüm adı:(Energy Area In Turkey's National Strategy Documents: R&D and Innovation Applications) (2014)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU,YANAR MERVE,YURDAKUL MELEK, İstanbul Kültür Üniversitesi Yayınları, Editör:Mensur Akgün, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 416, ISBN:978-605-4763-24-5, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1371534)

Nobel in İzinde İktisat Kuramının Gelişimi, Bölüm adı:(1996: William Vickrey) (2010)., YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU, İstanbul Ticaret Odası Ekonomik ve Sosyal Tarih Yayınları, Editör:Tahir Büyükakın, Yaşar Bülbül, Necip Çakır, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 766, ISBN:9789944606936, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 19944)


Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :

YESEVİ ÇAĞLA GÜL,YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU (2017). Sosyal İnşacılık Açısından IRENA’nın Değerlendirilmesi ve Türkiye’xxnin Yenilenebilir Enerji Politikası. KOSBED - Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017(33), 113-136. (Kontrol No: 3568146)

YAVUZ TİFTİKÇİGİL BURCU (2016). Bölgesel Kalkınmada Mali Destekler ve Teşvikler Kalkınma Ajanslarının Rolü. Sosyal Bilimler Metinleri(02/2016), 59-70. (Kontrol No: 2894337)
text
Name Surname Assoc.Prof. Seçkin NAZLI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 2000 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Ekim 2001 - Mart 2015)

Araştırma Alanları

Bireysel İş Hukuku, Toplu İş Hukuku, Sosyal Güvenlik Hukuku, İş Sağlığı ve Güvenliği.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Selman KARAKUL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Ankara Üniversitesi 1995 Ankara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Dışişleri Bakanlığı, Doğuş Üniversitesi

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku, İnsan Hakları Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Kenan DEMİR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi 2005 İstanbul Üniversitesi İktisat

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türkiye Ekonomisi, Dünya Ekonomisi, İktisadi Düşünceler Tarihi, Osmanlı İktisat Tarihi, Avrupa İktisat Tarihi, Uluslararası Ticaret,

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

1. Osmanlı’da Basının Doğuşu ve Gazeteler, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı:5, Nisan 2014, ss.57-88.

2. Resimli Ziraat Gazetesi ve Dizini, Müteferrika, Sayı:45, Yaz 2014, ss. 201-214.

3. Osmanlı’da Ziraat Dergiciliğine Bir Bakış (1880-1923), Turkish Studies,Volume 9/8 Summer 2014, ss.385-401.

4. Kadimden Moderne Osmanlı İktisat Düşüncesi, The Journal of Academic Social Science Studiesi, Number: 42, Winter III 2016, ss.205-223.

5. II. Meşrutiyet Sonrasi Osmanli Devlet’inde Milli İktisat Düşüncesi Ve Ahmet Muhiddi’in İktisadi Görüşleri, Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı – ICOSS Kapadokya, 2018, 550-562

6. SERGİ-İ UMUMİ-İ OSMANİ’NİN (1863) AÇILIŞI VE SERGİ’NİN DUYURULMASINDA GAZETELERİN ROLÜ, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2018 28 (1), 155-169

7. OSMANLI BASININDA SA’YU AMEL TARTIŞMALARI, Erciyes İletişim Dergisi, 2018, 5 (3), 124-140.

8. HÜRRİYET GAZETESİ'NE GÖRE OSMANLI EKONOMİSİNİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ (1868-1870), 2017, Electronic Turkish Studies 12 (31)

9. Modern İktisat Düşüncesinin Osmanlı Devleti'ne Girişi, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2017, 181-221

10. Osmanlı ziraat dergilerinden bir örnek: Ekinci, Osmanlı Bilimi Araştırmaları, 2017, 19 (1), 54-74.

11. Osmanlı'da Dergiciliğin Doğuşu ve Gelişimi (1849-1923), Igdir University Journal of Social Sciences, 2016, 9,71-112.

12. İlk Yerli İktisatçı Mehmet Şerif Efendi'nin İktisadi Görüşleri, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2019, 553-576

13. Ahmet Mithat Efendi’de Sa’y U Amel Düşüncesi ve Râkım Efendi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2019, 6 (1), 164-182

14. HADİKA GAZETESİ VE MİLLİ EKONOMİ: “İTTİHAD-I EFKÂR-I MİLLİYE”, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ, 2018, 92-102

15. OSMANLI’’DA KALKINMA TARTIŞMALARI: İBRET GAZETESİNDEKİ EKONOMİ YAZILARI, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt 14, Yıl 14, Sayı 2, 2018 14.

16. Modern İktisadın Öğretilmesinde Gazetelerin Rolü ve Gazetelerdeki İktisat Kitabı Tefrikaları (1860-1870 Dönemi), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 2018, 260-280

17. NAMIK KEMAL’S ECONOMIC THOUGHTS, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018, 11 (3), 1197-2011

18. ALİ SUAVİ’NİN İKTİSADİ GÖRÜŞLERİ, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2018, 8 (16), 443-464

19. External Borrowing Issue in Ottoman Empire (1854–1876 Term), Global Approaches in Financial Economics, Banking, and Finance, 2018, 91-110,

20. İKTİSAT DERGİLERİNE GÖRE OSMANLI DEVLETİ’NİN İKTİSADİ DURUMU (1857-1923), Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018, 15, 91-115.

text
Name Surname Assoc.Prof. Sema AKBOĞA DEMİR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Koç Üniversitesi 2002 Virginia Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Koç Üniversitesi, Işık Üniversitesi, Virginia Üniversitesi

Araştırma Alanları

Sivil toplum; demokrasi; demokrasi algısı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Mehmet BABACAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi 2003 Marmara Üniversitesi, İktisat (İng.)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Başbakanlık SETA Vakfı İstanbul Ticaret Üniversitesi Clemson University

Araştırma Alanları

Uluslararası ticaret ve yönetişim, iktisadi kalkınma ve büyüme, politik-iktisat

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

- “Beyond Planning and Liberalization: Foreign Trade and Industrial Development in Turkey”, in Turkish Economy: Between Middle Income Trap and High Income Status, ed. A. F. Aysan et al., Palgrave, 2018

- “Gauging the Ethicality of Students in Turkish Higher Education Institutions”, with Rafik I. Beekun, Nihat Alayoğlu and Ali Osman Öztürk, Journal of Business Ethics, 130 (2), August 2015, pp. 1-13

- “Sector-Based Analysis of the Education-Occupation Mismatch in the Turkish Labor Market”, (with Murat Anil Mercan, Mesut Karakaş and Sadettin Haluk Citci), Educational Sciences: Theory & Practice, 15 (2), January 2015, pp. 1-11

- “Change and Continuity in National Economic Planning: A Methodological Survey”, in Economic Planning and Industrial Policy in the Globalizing Economy: Concepts, Experience and Prospects, ed. Murat Yülek, Springer, 2015

- “Rethinking Development through Behavioral Economics and Old Institutional Economics School”, with Ahmet Faruk Aysan and Aytuğ Z. Bolcan (in Turkish: “Davranışsal İktisat ve Eski Kurumsal İktisat Okulu Üzerinden Kalkınmayı Yeniden Düşünmek”, içinde: Kalkınmada Yeni Yaklaşımlar, ed. Ahmet Faruk Aysan-Devrim Dumludağ), İmge Kitabevi Yayınları, March 2014

- “Business Ethics Perceptions of College Students and Business Ethics Practices of Private and Public Sector Employees: Turkish Case”, with Ali Osman Ozturk and Nihat Alayoglu (in Turkish: “Üniversite Öğrencilerinin İş Ahlakı Algısı ile Özel Sektör ve Kamu Çalışanlarının İş Ahlakı Uygulamaları: Türkiye Örneği”, Ali Osman Öztürk ve Nihat Alayoğlu ile birlikte), Turkish Journal of Business Ethics (İş Ahlakı Dergisi), Vol. 5 n.9, May 2012, pp. 7-35

- “The Nature of Lobbying and Regulation in Turkey”, Afro Eurasian Studies, Vol. 1 n. 1, Spring 2012, pp. 173-194

- “Economics of Philanthropic Institutions, Regulation and Governance in Turkey”, Journal of Economic and Social Research, Vol. 13(2), 2011, pp. 61-89

- “Un «cambio de eje» que se desvanece: una perspectiva desde el comercio exterior turco”, Awraq, Número 4, 2º semestre 2011 (in Spanish)

- “Turkey’s New Foreign Trade Paradigm”, in Social Policy and Economy in Turkey in 2000s, Meydan Yayincilik, August 2011 (in Turkish: Türkiye’nin Yeni Dış Ticaret Paradigması), pp. 45-83

- “Whither an Axis Shift: A Perspective from Turkey’s Foreign Trade”, Insight Turkey, Vol. 13 n. 1, January-March 2011, pp. 129-157

- “Whither Axis Shift: A Perspective from Turkey’s Foreign Trade”, Foundation for Political, Economic and Social Research (SETA) Policy Report, No. 4, November, 2010

- “Lobbying and Growth: Explaining Differences among OECD Countries”, Topics in Middle Eastern and North African Economies, electronic journal, Volume 12 (Proceedings), Middle East Economic Association and Loyola University Chicago, September, 2010, http://www.luc.edu/orgs/meea/

- “Lobbying and Regulation: Turkish Experience in Theory and Practice”, Proceedings of 8th International Conference of the Middle East Economic Association (MEEA), Nice-Monaco, France, 18-20 March 2009

text
Name Surname Assoc.Prof. Yusuf ÖZKIR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi 2003 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Ticaret Üniversitesi

Araştırma Alanları

Gazetecilik ve medya çalışmaları; İletişim tarihi; Siyasal İletişim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

-YAZILAN ULUSAL/ULUSLARARASI KİTAPLAR VEYA KİTAPLARDAKİ BÖLÜMLER:

KİTAP

1-FETÖ, MEDYA VE DARBE (Pınar Yayınları, 2017)

2-Hürriyet Gazetesi 1948-2012 (Çİzgi Kitabevi)

3-Militan Gazetecilik (Pınar Yayınları, 2018)

4-Türkiye Hem Sahada Hem Masada. EDİTÖR - KİTAP. (Editör: Yusuf Özkır) (SETA Yayınları, Temmuz 2019)

5-AK Parti ve Yükselen Türkiye. EDİTÖR - KİTAP. (Editörler: Ramazan Akkır, Yusuf Özkır, Ali Yeşildal, Çağatay Özdemir), (Kadim Yayınları, Temmuz 2019)

6- Türkiye'de Siyasal İletişim 2007-2015. EDİTÖR - KİTAP (Editörler: İsmail Çağlar, Yusuf Özkır), 2015, SETA Yayınları

-KİTAPTA BÖLÜM:

1-Yusuf Özkır, Kuruluşundan Bugüne AK Parti'nin 15 Yılı: Siyaset, Bölüm Adı: "AK Parti'nin Siyasal İletişim Stratejisi", (2017) SETA Yayınları, Editör: Ali Aslan, Nebi Miş, (Sayfa Sayısı: 409-435)

2-15 Temmuz'da Medya Darbe ve Direnişin Mecrası, Bölüm Adı: "Darbecilerin İlk Adresi: Medya Organları", (2017) SETA Yayınları, Editör: İsmail Çağlar, Mehmet Akif Memmi, Fahrettin Altun, (Sayfa Sayısı: 25-67)

3- Yusuf Özkır, Medya ve Din, Bölüm adı: Medyanın Din Bilgisi (2014). Köprü, Editör: Mete
Çamdereli, Nihal Kocabay Şener, Betül Önay Doğan, Basım Sayısı:1, Sayfa Sayısı 412, ISBN:
978-605-63784-8-5, Türkçe(Bilimsel Kitap)


ULUSLARARASI SEMPOZYUM BİLDİRİSİ

1-Yusuf Özkır (2013). Medya-Siyaset İliskisi ve Bir İmkan Olarak Yeni Medya. 1. Uluslararası
medya çalısmaları sempozyumu(1), 283-293

2-Yusuf Özkır, Kübra Güran Yiğitbaşı (2013). Siyasal Söylemin Değişen Dili. I. Uluslararası
Siyasal İletişim, Demokrasi ve Yeni Süreçler Sempozyumu(1), 315-334

3-İsmail Çağlar, Yusuf Özkır, (2015). Köse Yazılarında Suriyeli Mülteciler. Disiplinlerarası Göç
ve Göç Politikaları Sempozyumu(1), 539-573.
ULUSAL VE ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

1-Yusuf Özkır (2014). Merkez-Çevre İlişkileri Bağlamında Basın Meslek Örgütleri. Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 3 (4), 88-100

2-Yusuf Özkır, Başak Şişman (2014). Soma Maden Kazasının İnternet Gazetelerinde
Aktarılmasının Haberde İdeoloji Bağlamında Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 2(6), Sayfa: 65-81

3-Yusuf Özkır, (2013). Taha Kıvanç: Tecessüs ve Komplo İkileminde Bir Yazar. Marmara
Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı: 20, Sayfa: 248-271

4-Yusuf Özkır, Ramazan Akkır (2013). Basına İçerik Üreten Bir Araç Olarak Laiklik Kavramı.
Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 7(13), Sayfa: 127-149.

5-Yusuf Özkır, (2016). Taksim Gezi Parkı Protestolarının Medya-Siyaset Iliskisi
Çerçevesinde Değerlendirilmesi. Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

6-Yusuf Özkır, (2013). İstanbul Arel Üniversitesi, İletişim Fakültesi İletişim Çalışmaları
Dergisi / Journal of Communication Studies. Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi İletişim
Çalışmaları Dergisi(5), 30-60

7-Yusuf Özkır, (2016), Tu¨rkiye’de Köşe Yazarlığı Olgusunun Tarihsel İzleği, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, Sayı 26, Sayfa 37 - 53

8-Yusuf Özkır, (2014), Hürriyet Gazetesinin Kimliği, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 3, Sayfa: 45-70

9-Yusuf Özkır, (2011), 27 Mayıs’ tan 27 Nisan’a Asker-Gazete/ci İlişkisi, İş Ahlakı Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, Sayfa: 91-114

10-Yusuf Özkır-Ramazan Akkır, CIVIL-MILITARY RELATIONS IN TURKEY: THE AK PARTY ERA, Journal of International Social Research, Volume: 12, İssue: 62, Year: 2019, 413-427


text
Name Surname Assoc.Prof. Irına SHELENKOVA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Yakup Levent KORKUT
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Ankara Üniversitesi 1985 Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Hacettepe Üniversitesi

Araştırma Alanları

Anayasa hukuku, insan hakları, hukuk teorisi, Avrupa Birliği hukuku, Anayasa Mahkemesi,Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Levent Korkut (2016) "Karşılaştırmalı Hukuk Bakış Açısıyla 1982 Anayasasında Silahlı Kuvvetlerin Yürütme ve Yargı Tarafından Denetimi", İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 1, s. 5-49.
Levent Korkut (2015) "Ulus Devletin Ortaya Çıkışından Günümüze Kadar Kamu Hukukunda Egemenlik Kavramlaştırmaları" İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 1, s. 31-79.
Levent Korkut (2014) “Siyasi Kimlik Olarak Vatandaşlık: Türkiye’de ve Dünya Devletlerinde Anayasal Vatandaşlık Tanımları”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, s. 5-43.
Levent Korkut (2014) “Türkiye’de Tutukluluk Sürelerinin İnsan Hakları Boyutu: Hukuki Çerçeve ve Uygulama Üzerine Bir Değerlendirme”, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, s. 75-107.
Levent Korkut (2008) “Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarının Devletlerin Sığınmacıları Sınırdışı Etme Egemen Yetkisine Etkisi: Türkiye Örneği” Ankara Barosu Dergisi, Cilt 66 Sayı: 4 Sonbahar 2008, s.11-27.
Levent Korkut (2007) “İfade Özgürlüğü Çerçevesinde TCK’nın 301. Maddesi”, Ankara Barosu Dergisi, Yıl: 65, Sayı: 1 Kış 2007, s. 22-34.
Levent Korkut (2006) “Temel Hak ve Özgürlüklerin Bir Sınırlama Nedeni Olarak Kamu Yararı Kavramı”, Liberal Düşünce, Yıl: 11, Sayı: 44, s. 77-99.
Levent Korkut (1997) “Anayasa Mahkemesinin Türk Ceza Kanununun 441. Maddesini İptal Eden Kararı Üzerine”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 30, Sayı: 2, Haziran 1997, s. 105-113.
Levent Korkut (1996) “Bir Yasama İşlemi Üzerine Çeşitlemeler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 2, Haziran 1996, s. 147-157.
Levent Korkut (1996) “Etkinlik, İktisadi Hukuk Okulu ve Türk Hukukundan Bir Örnek”, Ekonomik Yaklaşım, Gazi Üniversitesi İktisat Bölümü Dergisi, Cilt 7, Sonbahar 1996, s. 5-23.
Levent Korkut (1996) “Anayasa Mahkemesi’nin Kamu Yararı Kavramına Yaklaşımı Üzerine Bir Değerlendirme”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 29, Sayı: 3, Eylül 1996, s. 203-222.
Levent Korkut (1994) “Anayasa Mahkemesinin 3911 Sayılı Yasaya Dayanılarak Çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameleri İptal Eden Kararları Üzerine Düşünceler”, Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 1, Mart 1994, s. 166-180.
Levent Korkut (1994), Levent Korkut (1994) Anayasa Mahkemesi’nin Yeşiller Partisini Kapatma Kararı Savunulabilir mi? Amme İdaresi Dergisi, Cilt: 27, Sayı: 2 Haziran 1994, s. 107-114.

text
Name Surname Assist.Prof. Sinan SEÇKİN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2012 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

İdare Hukuku, İdari Yargılama Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Emrah KULAKLI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 2003 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yok

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makaleler:

KULAKLI EMRAH (2021). Yasal Bir Hakkın Kullanılması Cezaı Mirasçılıktan Çıkarılma Sebebi Teşkil Eder mi ? İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 7(2), 289-307., Doi: 10.46547/imuhfd.2020.07.2.11

KULAKLI EMRAH (2019). Ziynet Eşyasına İlişkin Sorunların Yargıtay Kararları Işığında Değerlendirilmesi. Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, 25(1), 262- 276., Doi: 10.33433/maruhad.583697

KULAKLI EMRAH ( 2018) . Yoksulluk Nafakası ve Yoksulluk Nafakasının Süresi Bağlamında Bir Mukayeseli Hukuk İncelemesi. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 5(2), 237- 268.

KULAKLI EMRAH (2017). Taşınmaz Satışında Hasarın Geçişi, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 1(29), 113-133.

KULAKLI EMRAH (2015). İdari Yargının Görevli Olduğu Kamulaştı rmasız El Atma Davalarında Taşınmazın Tescili Sorunu, İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2(1), 185-198.

Prof. Dr . Hüseyin HATEMİ'ye Armağan Cilt II, Bölüm adı:(Teşhis ve Tedavi Sözleşmelerinde Yardımcı Şahsın Fiillerinden Doğan Sorumluluk) (2009)., KULAKLI EMRAH, Vedat Yayıncılık, Editör: Prof. Dr. Ömer Teoman, ISBN:978-605-400-230-6, Türkçe

Bildiriler:

Gelir Paylaşımlı İnşaat Sözleşmesi, Hukuki Niteliği ve Uygulamada Ortaya Çıkan Sorunlar, KULAKLI EMRAH (2020), Selçuk Hukuk Kongresi, (Özet bildiri)

The Legal Stabuıs of Autonomous Systems Equipped with Artificiallntelligence in Terms of Liability Law , KULAKLI EMRAH (2019), 8th International Conference on Law Society (ICLAS), (Özet bildiri)

Türkiyede Kentsel Dönüşüm Rejimini Ortaya Çıkaran Nedenler Uygulaması ve Özel Hukuk Alanına Bazı Etkileri , KULAKLI EMRAH (2017), Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi (ICPESS-2017), 1(1), 179-196., (Tam metin bildiri)

Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organın Tüzel Kişiyi Borç Altına Sokması, KULAKLI EMRAH (2017), Birinci Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu (ASEAD- 2017), (Özet bildiri)

Kitaplar:

Eser Sözleşmesinde İfa İmkansızlığı (2021), KULAKLI EMRAH, XII Levha, ISBN:978-625-7334-09-9, Türkçe

Tıp-Etik-Hukuk Açısından Cinsel Suçlarda Tıbbi Kastrasyon, Bölüm adı:(Kastrasyonun Kişilik Hakkı Bağlamında Değerlendirilmesi) (2018)., KULAKLI EMRAH, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Editör: Prof. Dr. Çağatay ÜSTÜN, ISBN:978-605-338-233-l, Türkçe


Ürün Sorumluluğu ve Ayıp Kavramı (2009), KULAKLI EMRAH, XII Levha, ISBN:978- 605-5865-28-3


text
Name Surname Assist.Prof. Doruk UTKU
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1998 Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Beykent Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk ve Borçlar Hukuku, Rekabet Hukuku, Fikri Mülkiyet Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

"Türk Borçlar Kanununun 439. Maddesi ve İş Kanunu Kapsamındaki İşçilerin İhbar Tazminatı Sorumluluğuna Etkisi", Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, Yıl: 2016, Cilt: 22, Sayı: 3, Özel Sayı, Prof. Dr. Cevdet Yavuz'a Armağan, Cilt III, s. 2757-2790.

"ABD Patent Hukukunda Savunma Teknolojilerine İlişkin Gizlilik Kararları", İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt III, Sayı 1, Bahar 2016, s. 99-148.

"Tescilli Markanın Kullanım Sonucunda Yanıltıcı Hale Gelmesi", İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt II, Sayı 2, Güz 2015, s.201-211.

“İşçi Buluşları”, Haluk Konuralp Anısına Armağan, Cilt: III, Ankara 2009, s. 969-1021.

Sınai Hakların Rehni, Ankara 2009.

“Avrupa Birliği Hukukunda Telif Hakkı Meslek Birlikleri”, Ankara Barosu Fikri Mülkiyet ve Rekabet Hukuku Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 2006/2, s.47–104.

“Avrupa Birliği Hukukunda Telif Hakkı Meslek Birlikleri”, TRT Radyo-Televizyon Yayınlarında ve Kamuya Açık Alanlarda Eserlerden Yararlanma ve Telif Hakları Zirvesi – 2005, 20.12.2005 Ankara, Ankara 2005, s.125–143.

text
Name Surname Assist.Prof. Özlem GÖK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi 2008 İstanbul Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Genetik Anabilim Dalı

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Yeditepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul/Türkiye Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji AD, İstanbul/Türkiye

Araştırma Alanları

genetik varyasyon analizi, moleküler biyoloji ve hücre kültürü teknikleri (gen ve protein), DNA hasarı, antiepileptik ilaçlar ve sinirbilim, nörodejeneratif hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar, obezite ve metabolik sendrom, paratiroid hücre transplantasyonu, epigenetik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
1. Keskin I, Gunal Y, Ayla S, Kolbasi B, Sakul A : Effects of Foeniculum vulgare essential oil compounds, fenchone and limonene, on experimental wound healing.. Biotech Histochem. 92 (4) : 274-282, 2017
2. Goknar N, Öktem F, Torun E, Gok O, Demir AD : The role of vitamin D receptor gene polymorphisms in Turkish infants with urolithiasis.. Ren Fail. 38 (4) : 545-51, 2016
3. Yamac AH, Kucukbuzcu S, Ozansoy M, Gok O, Oz K : Altered expression of micro-RNA 199a and increased levels of cardiac SIRT1 protein are associated with the occurrence of atrial fibrillation after coronary artery bypass graft surgery.. Cardiovasc Pathol. 25 (3) : 232-236, 2016
4. Torun E, Gedik AH, Cakir E, Umutoglu T, Gok O : Reply. Paraoxonase: A Multifunctional Biomolecule.. Med Princ Pract. 24 (6) : 586-7, 2015
5. Karaali ZE, Sozen S, Yurdum M, Cacina C, Toptas B : Effect of genetic variants of chemokine receptors on the development of myocardial infarction in Turkish population.. Mol Biol Rep. 37 (7) : 3615-3619, 2010
6. Ergen HA, Zeybek U, Gök O, Karaali ZE : Investigation of ABCA1 C69T polymorphism in patients with type 2 diabetes mellitus.. Biochem Med (Zagreb). 22 (1) : 114-120, 2012
7. Erenberk U, Dundaroz R, Gok O, Uysal O, Agus S : Melatonin attenuates phenytoin sodium-induced DNA damage.. Drug Chem Toxicol. 37 (2) : 233-239, 2014
8. Kilic U, Gok O, Bacaksiz A, Izmirli M, Elibol-Can B : SIRT1 gene polymorphisms affect the protein expression in cardiovascular diseases.. PLoS One. 9 (2) : e90428-0, 2014
9. Torun E, Gedik AH, Cakir E, Umutoglu T, Gok O : Serum paraoxonase 1 activity and oxidative stress in pediatric patients with pulmonary tuberculosis.. Med Princ Pract. 23 (5) : 426-431, 2014
10. Kilic U, Gok O, Elibol-Can B, Ozgen IT, Erenberk U : SIRT1 gene variants are related to risk of childhood obesity.. Eur J Pediatr. 174 (4) : 473-479, 2015
11. Aysan E, Kilic U, Gok O, Altug B, Ercan C : Parathyroid Allotransplant for Persistent Hypocalcaemia: A New Technique Involving Short-Term Culture.. Exp Clin Transplant. 0 (0) : 0-0, 2014
12. Aysan E, Kilic U, Gok O, Altug B, Ercan C : A novel non-surgical, minimally invasive technique for parathyroid autotransplantation: a case report.. Pediatr Transplant. 19 (2) : E37-E40, 2015
13. Kilic U, Gok O, Elibol-Can B, Uysal O, Bacaksiz A : Efficacy of statins on sirtuin 1 and endothelial nitric oxide synthase expression: the role of sirtuin 1 gene variants in human coronary atherosclerosis.. Clin Exp Pharmacol Physiol. 42 (4) : 321-330, 2015
14. Kilic U, Gok O, Erenberk U, Dundaroz MR, Torun E : A remarkable age-related increase in SIRT1 protein expression against oxidative stress in elderly: SIRT1 gene variants and longevity in human.. PLoS One. 10 (3) : e0117954-0, 2015
15. Erkoc R, Cikrikcioglu MA, Aintab E, Erek Toprak A, Kilic U : GAS6 intron 8 c.834?+?7G?>?A gene polymorphism in diabetic nephropathy.. Ren Fail. 37 (5) : 866-870, 2015
16. Gangarapu V, Ince AT, Baysal B, Kayar Y, Kılıç U : Efficacy of rifaximin on circulating endotoxins and cytokines in patients with nonalcoholic fatty liver disease.. Eur J Gastroenterol Hepatol. 27 (7) : 840-845, 2015
17. Gok O, Karaali ZE, Acar L, Kilic U, Ergen A : ABCG5 and ABCG8 Gene Polymorphisms in Type 2 Diabetes Mellitus in the Turkish Population.. Can J Diabetes. 0 (0) : 0-0, 2015


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings)basılan bildiriler
1. Ozgen IT, Erenberk U, Gok O, Kilic U, Bayraktar-Tanyeri B et al. : The Effect of ABCA1 Gene C69T Single Nucleotide Polymorphism on Dyslipidemia and Insulin Resistance in Obese Children. 54th Annual European Society for Paediatric Endocrinology (ESPE), 84 P-2-372, 1-3 October 2015, Barcelona/Spain, 2015

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
1. Ergen A, Kahraman ÖT, Zeybek Ü, Gök Ö, Karatoprak Ö et al. : Diyabetik Nefropatide Myeloperoksidaz Gen Polimorfizminin İncelenmesi. Diabet Bilimi. 8 (6) : 227-231, 2010
2. Ayşan E, Kılıç Ü, Gök Ö, Altuğ B, Kesgin Toka C et al. : Paratiroid Doku Transplantasyonu, Türkiye’de Bir İlk. Hayata Bağış. (3) : 13-15, 2014

Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
1. Keskin İ, Günal Y, Ayla Ş, Kolbaşı M, Şakul A et al. : Yara iyileşme modelinde (Foeniculum vulgare) bileşiklerinden Fenchone ve Limonene’in etkileri. Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Histoloji ve Embriyoloji Kongresi, 30 Nisan-3 Mayıs 2016, P230, İzmir/Türkiye, 2016
2. Gök Ö, Cacına C, Karatoprak Ö, Ergen HA, Ağaçhan B et al. : Miyokard İnfarktüsünde XRCC1 ve XRCC3 Gen Polimorfizmlerinin Rolünün İncelenmesi. I.DETAE (Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü) Günleri, -, İstanbul Üniversitesi, 15-16 Ekim 2009, İstanbul/Türkiye., 2009
3. Kılıç Ü, Gök Ö, Erenberk U, Özgen İT, Uysal Ö et al. : Sirtuin 1 gen polimorfizmlerinin obezite ile ilişkisi. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, -, Uludağ Üniversitesi, 19-23 Aralık 2012, Bursa/Türkiye, 2012
4. Kılıç Ü, Gök Ö, Aguş S, Bacaksız A, Uysal Ö et al. : Türk popülasyonunda SIRTUIN 1 gen polimorfizmlerinin kardiyovaskuler hastalıklar ile ilişkisi. 10. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresi, -, Uludağ Üniversitesi, 19-23 Aralık 2012, Bursa/Türkiye., 2012
5. Gök Ö, Karakaş M, Ercan Ç, Uysal Ö, Kılıç Ü : Melatonin’in phenytoin sodium’un oluşturduğu DNA hasarı üzerine etkisi. XIII. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi, 229, 27-30 Ekim 2013, Aydın/Türkiye, 2013
6. Ayşan E, Kılıç Ü, Gök Ö, Altuğ B, Kesgin Toka C et al. : İmmunsupresyon uygulanmadan, hücre süspansiyonu olarak paratiroit allotransplantasyonu. Türkiye’deki ilk 10 olguluk deneyim. 19. Ulusal Cerrahi Kongresi, -, 16-20 Nisan 2014, Antalya/Türkiye, 2014
7. Kılıç Ü, Gök Ö, Can BE, Ercan Ç, Uysal Ö et al. : Statin kullanımının koroner ateroskleroz hastalarında SIRT1 ve eNOS ekspresyonları üzerindeki etkisi. 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 89, Erciyes Üniversitesi, 2-6 Eylül 2014, Kayseri/Türkiye, 2014
8. Kılıç Ü, Gök Ö, Karakaş M, Can BE, Beker MÇ et al. : İskemi sonrası fonksiyonel iyileşmeyi sağlayan plastisiteye bağlı moleküler mekanizmalarda melatoninin etkinliğinin araştırılması. 40. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 28, Erciyes Üniversitesi, 2-6 Eylül 2014,Kayseri/Türkiye, 2014
9. Gök Ö : SIRT1 proteinin kardiyovasküler hastalıklar ve yaşlanma üzerine etkisi. Moleküler Biyoloji Derneği Data Toplantısı, -, İstanbul Medipol Üniversitesi, Kavacık Kampüsü, 8 Mayıs 2015, İstanbul/Türkiye, 2015


text
Name Surname Assist.Prof. Mehdi SOLHİ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Tebriz Üniversitesi 2009 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bahçeşehir Üniversitesi (2012-2014)

Araştırma Alanları

Uluslararası Dil olarak İngilizce, Dünya İngilizceleri, Yabancı Dil Öğretiminde Kültür boyutu, Uygulamalı Dilbilim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Published Book
Solhi, M. & Dargahi, S. (2008). Pictorial idioms and slang of English language, Sharif Publication, Tehran; Iran.

Book Chapter
Kesen Mutlu, A., Mahmoudi, A., & Solhi, M. (2019). The Relationship between interpersonal and intrapersonal intelligences of the Turkish university students and their sense of humor. In M. B. Minaz (eds.), Educational Sciences Research Papers (pp. 119-147). NY: Gece Publishing.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2012). The first language in the EFL classroom; A facilitating or debilitating device? In A. Akbarov (Eds.), Foreign Language Teaching: Beyond Language Proficiency (pp. 490-503). IBU Publications.

Published papers
Solhi, M. (forthcoming). University students' multidimensional state boredom and strategies to cope with classroom boredom. Journal of Language and Education,

Solhi, M., Mert, Y. Z., Çelen, Z., & Kısa, R. (2021). Evaluating the long-term effectiveness of English language coursebooks at Turkish public high schools. Eurasian Journal of Applied Linguistics, 7(1), 458-83.

Eginli, İ., & Solhi, M. (2020). Perceived social self-efficacy and foreign language anxiety among undergraduate English teacher candidates: the case of Turkey, Novitas-ROYAL (Research on Youth and Language), 14(1), 13-24.

Solhi, M., Sak Masrı, M., Şahin, Ş., & Yılmaz, H. S. (2020). Evaluation of the English language coursebooks used at the Turkish public elementary schools. Journal of Language and Linguistic Studies, 16(3), 1282-1308.

Solhi, M. (2020). An investigation of the university students' beliefs on the unenviable reputation of Turkish school students in English learning, Turkish Studies-Language and Literature, 15(1), 385-395.

Solhi, M. (2020). Factors negatively affecting Turkish EFL learners' achievement: A gender-based exploratory study, Turkish Studies-Social Sciences, 15(1), 631-643.

Solhi, M., & Eginli, İ. (2020). The effect of recorded oral feedback on EFL learner's writing, Journal of Language and Linguistic Studies, 16(1), 1-13.

Solhi Andarab, M. (2019). Learning vocabulary through collocating on Quizlet. Universal Journal of Educational Research, 7(4), 980-985.

Solhi Andarab, M., & Kesen Mutlu, A. (2019). Student questioning in literature circles: An investigation of forms of questioning among ELT students, Journal of Language and Linguistic Studies, 15(1), 326-338.

Solhi Andarab, M. (2019). The content analysis of the English as an international language-targeted coursebooks: English literature or literature in English? Cypriot Journal of Educational Sciences, 14(1), 69-79.

Solhi Andarab, M. (2019). The Effect of humor-integrated pictures using Quizlet on the vocabulary learning of the EFL learners. Journal of Curriculum and Teaching, 8(2), 24-31.

Solhi Andarab, M. (2019). The Effect of spatial Intelligence-based metalinguistic written corrective feedback on EFL learners’ development in writing. Journal of Curriculum and Teaching, 8(1), 40-45.

Solhi Andarab, M., & Kesen Mutlu, A. (2019). Using humor in language classrooms: Greasing the wheels or putting a spanner in the works? A study on humor styles of Turkish EFL instructors. Eurasian Journal of Applied Linguistics. 5(1), 23-39.

Kesen Mutlu, A., Solhi Andarab, M., & Karacan, C. G. (2019). Self-efficacy and the use of compensatory strategies: A study on EFL learners. European Journal of Educational Research, 8(4), 249-255.

Solhi Andarab, M. (2015). Representation of the characters in claimed English as an international language-targeted coursebooks. Studies in English Language Teaching, 3(4), 294-305.

Solhi Andarab, M., & Mahmoudi, A. (2015). Cultural conceptualization and cross-cultural misunderstandings in Iranian English. International journal of Language and Linguistics, 3(6), 353-359.

Solhi Andarab, M. (2015). Effects of spatial intelligence-based instruction on learning pictorial idiomatic expressions in an EFL context. International journal of Applied Linguistics and English Literature, 4(3), 109-115.

Solhi Andarab, M. (2014). Calling for English for specific cultures-based coursebooks in English as an international language era. International Journal of English Language Education, 2(2), 279-294.

Solhi Andarab, M., & Inal, D. (2014). From English of specific cultures to English for specific cultures in global coursebooks in EIL era. Journal of Education and Practice, 5(3), 50-63.

Solhi Andarab, M., & Rouhi, A. (2014). Let’s replace words with pictures: The role of pictures and spatial intelligence in learning English idioms. Theory and Practice in Language Studies, 4(2), 244-254.

Solhi Andarab, M., & Rahimi, A. (2013). Authenticity and teaching idioms. Journal of International Affairs and Global Strategy, 9, 23-30.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2013). Mismatches between teacher intention and learner interpretation; significance of non-native speaker teacher of English. Journal of Education and Practice, 4(4), 30-37.

Shokri, O., & Solhi Andarab, M. (2013). Representation of the Azerbaijani minority in Iran’s media and significance of the Turkish media. Journal of New Media and Mass Communication,10, 63-69.

Solhi Andarab, M., & Rahimi, A. (2013). Self-perception of non-native teacher of English in the expanding circle. International Research Journal of Applied and Basic Sciences, 4(4), 863-869.

Shokri, O., & Solhi Andarab, M. (2012). Popularity of Turkish media and its effect on Turkish language learning of Azerbaijani minority in Iran. Journal of Advanced Social Research, 2(5), 252-259.

Solhi Andarab, M., Shokri Kalehsar, O., Hüseynova, T., & Dargahi, S. (2012). Critical discourse analysis of the approval of Armenian genocide by US congress panel in four languages. Journal of Advanced Social Research, 2(9), 403-416.
Presentations in the conferences
Solhi, M. (2020, October 15-16). The written corrective feedback policies and practices of the instructors at English preparatory schools of Turkish universities [Paper presentation]. Innovapros Conference: Innovative practices and future prospects in ELT, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Solhi, M., Sak Masrı, M., Şahin, Ş., & Yılmaz, H. S. (2020, October 15-16). Evaluation of the English language coursebooks used at the Turkish public elementary schools [Paper presentation]. Innovapros Conference: Innovative practices and future prospects in ELT, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Solhi, M., Benlioğlu, B., & Ünalan, D. (2020, October 15-16). Evaluation of the English language coursebooks used at the Turkish public middle schools [Paper presentation]. Innovapros Conference: Innovative Practices and Future Prospects in ELT, Yıldız Technical University, Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2019, October 24-26). An investigation of the effect of listening tasks on comprehension: Listen and restore, and listen and fill [Paper presentation]. 3rd International Conference on Research in Applied Linguistics. Konya, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2019, October 10-12). The effect of recorded oral feedback on writing of the EFL learners [Paper presentation]. Marmara University English Language Teaching Conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2019, August 23-26). An investigation of the self-directed listening task: incorporating metacognitive activities in teaching listening [Paper presentation]. 7th International Conference on Education, Language Instruction, and Technology. Varna, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2019, August 26-30). Factors negatively affecting Turkish EFL learners' achievement: A gender-based exploratory study [Paper presentation]. International Conference Language, Individual and Society. Burgas, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2019, June 27-29). An Investigation of the university students' beliefs on the unenviable reputation of Turkish school students in English learning [Paper presentation]. The 2nd International Conference on Language, Education, and Culture. Istanbul, Turkey.

Kesen, A., Mahmoudi, A., & Solhi Andarab, M. (2018, June 8-9). The Relationship between interpersonal and intrapersonal intelligences of the Turkish university students and their sense of humor [Paper presentation]. IATEFL ReSIG conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. et al. (2018, June 8-9). An investigation of the questioning of speaking activities in ELT coursebooks [Paper presentation]. IATEFL ReSIG conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. & Kesen, A. (2018, April 25-27). Students questioning in literature circles: An investigation of the forms of questioning of the ELT students [Paper presentation]. 10th International ELT Research Conference, Antalya, Turkey.

Solhi Andarab, M. & Kesen, A. (2018, May 26). The effect of humor integrated pictures using Quizlet on the retention of the vocabulary learning of Turkish university students [Paper presentation]. Özyeğin University ELT Conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2018, August 29-31). Long-term retention of vocabulary through Collocating on Quizlet [Paper presentation]. 6th International Conference on Education, Language Instruction, and Technology. Varna, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2018, August 26-30). English as a lingua franca and a need for literature in English in ELT coursebooks [Paper presentation]. International conference Language, Individual and Society. Burgas, Bulgaria.

Solhi Andarab, M. (2017, August 4-5). The effect of using Quizlet flashcards on learning English vocabulary [Paper presentation]. International Conference on Education and E-Learning. Frankfurt, Germany.

Solhi Andarab, M. (2017, July 25-27). The Effect of visual aids of Quizlet on learning English vocabulary of EFL learners [Paper presentation]. 2nd International Conference on Literature and Linguistics. Amsterdam, the Netherlands.

Solhi Andarab, M., & Kesen, A. (2017, June 2-3). A study on humor styles of Turkish EFL teachers [Paper presentation]. IATEFL Research SIG's third annual conference. Istanbul, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Kesen, A. (2017, May 18-21). The Effect of spatial intelligence-based metalinguistic written corrective feedback on the linguistic errors of EFL learners in writing [Paper presentation]. The GlobELT 2017: The Third International Conference on Teaching and Learning English as an Additional Language in Ephesus, Selcuk, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Kesen, A. (2017, April 27-29). English as a lingua franca and an emerging dichotomy between English of specific cultures and English for specific cultures [Paper presentation]. The 7th International Congress of Research in Education. Canakkale, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2016, June 30- July 1). English as an international language and the issue of critical thinking in the coursebooks [Paper presentation]. 6th Future of Education International Conference. Florence, Italy.

Solhi Andarab, M. (2016, April 28-29). Changing status of English around the globe: the issue of the ownership [Paper presentation]. CUELT Cukurova International ELT Teachers Conference. Adana, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Culduz, M. (2016, May 12-14). The forms of questioning in coursebooks and learning opportunities in classrooms [Paper presentation]. The 9th International ELT Research Conference. Çanakkale, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2016). English of specific cultures and types of questioning in coursebooks [Paper presentation]. 17th International Conference on Education and E-Learning, Amsterdam, the Netherland.

Solhi Andarab, M. (2015, December 3-4). The effect of direct and indirect written corrective feedback on the linguistic errors of the learners [Paper presentation]. English Scholars Beyond Borders Conference, Izmir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2015, October 23-25). English as an international language-targeted global coursebooks and treating small c culture and big C culture in inner, outer, and expanding circle countries [Paper presentation]. The 17th International INGED ELT Conference, Ankara, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2015, May 28-30). Representation of characters in claimed English as a lingua franca-targeted coursebooks [Paper presentation]. 1st International Symposium on Language Education and Teaching, Nevşehir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2015, April 11-14). A learner-centered approach and effect of metalinguistic written corrective feedback on linguistic errors [Paper presentation]. 49th Annual International IATEFL Conference, Manchester, the UK.

Solhi Andarab, M., & Öztürk, E. (2015, February 4-5). Effects of spatial intelligence-based instruction on learning pictorial idiomatic expressions in an EFL context [Poster presentation]. 7th Annual Conference on Higher Education Pedagogy, Virginia Tech University, Blacksburg, Virginia, the US.

Solhi Andarab, M. (2014, May 15-17). Calling for international target culture materials in English as an international language era [Paper presentation]. the 8th International ELT Research Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Koc, B. (2014, April 15-18). A Cultural content analysis of Language Leader coursebook: Exploring culture with big C and culture with small c [Paper presentation]. 8th International IDEA Conference: Studies in English, Muğla Sıtkı Koçman University, Muğla, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Inal, D. (2014, February 5-7). From English of specific cultures to English for specific cultures in elf era and the need for English EIL-based coursebooks [Poster presentation]. 6th Annual Conference on Higher Education Pedagogy, Virginia Tech University, Blacksburg, Virginia, the US.

Solhi Andarab, M., & Rahimi, A. (2014, February 5-7). Body language and cultural mismatches in English as an international language [Poster presentation]. 6th Annual Conference on Higher Education Pedagogy, Virginia Tech University, Blacksburg, Virginia, the US.

Solhi Andarab, M. (2013, October 4-6). Monitoring teaching acts: the case of native speaker teacher [Paper presentation]. The 16th International INGED ELT Conference, Izmir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2013, July 18-21). Cultural conceptualization and cross-cultural misunderstandings in Iranian English [Paper presentation]. The European Conference on Language Learning, Brighton, the UK.

Solhi Andarab, M. et al. (2012, June 10-13). Critical discourse analysis of the approved Armenian genocide by US Congress panel in four languages [Paper presentation]. The 1st International Symposium on Language and Communication: Research Trends and Challenges, Izmir University, Izmir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2012, May 31-June 2). Effect of metacongitive written corrective feedback on linguistic error acquisition [Paper presentation]. The 11th METU International ELT Convention, Ankara, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2012, April 27-28). Mismatches between teacher intention and learner interpretation; significance of non-native speaker teacher of English [Paper presentation]. The 7th International ELT Research Conference, Çanakkale 18 Mart University, Çanakkale, Turkey.

Shokri, O., & Solhi Andarab, M. (2012, May 3-4). Popularity of Turkish media and its effect on Turkish language learning of Azerbaijani minority in Iran [Paper presentation]. The 2nd International Symposium on Asian Languages and Literatures, Kayseri, Turkey.

Solhi Andarab, M., & Buyukyazi, M. (2011, May 5-7). The first language in the EFL classroom; a facilitating or debilitating device? [Paper presentation]. The 1st International ELT Conference, Sarajevo; Bosnia Herzegovina.

Solhi Andarab, M. (2011, May 5-7). Self-perception of non-native teacher of English in the expanding circle [Paper presentation]. The 1st International ELT Conference, Sarajevo; Bosnia Herzegovina.

Solhi Andarab, M. (2011, April 8-9). Dissatisfactions with conventional concept of method and tendency toward a postmethod condition [Paper presentation]. International ELT Conference, Eskişehir, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2010, October 30). Authenticity and teaching idioms [Paper presentation]. The 1st International ELT Conference, Manisa, Turkey.

Solhi Andarab, M. (2009, April 15-17). The effect of pictorial idioms on learning idiomatic expressions of English [Paper presentation]. The 4th IDEA Conference, Manisa, Turkey.

text
Name Surname Assist.Prof. Özge DOĞUÇ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Beykent Universitesi 2004 Stevens Teknoloji Enstitusu

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Bank of America

Araştırma Alanları

Kompleks sistem guvenligi, sistem operasyonel efektifligi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Publications

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “An Automated Method for Estimating Reliability of Grid Systems using Bayesian Networks”, in Journal of Reliability Engineering and System Safety. Vol. 104, No. 1, pp. 96-105, 2012.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “An Application For Evaluating The Reliability Of Submarine Communication Cables”, in Proceedings of 2010 Industrial Engineering Research Conference, Cancun, QR, Mexico, May 17-21, 2010.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “Using Bayesian Approach for Sensitivity Analysis and Fault Diagnosis in Complex Systems”, in Integrated Design & Process Science Journal, vol. 13, no. 1, pp. 33-48. March 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “A Bayesian Approach for Estimating Complex System Reliability”, In Proceedings of the 19th Annual INCOSE International Symposium (INCOSE 2009), Singapore, July 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “Automated Discovery of MRST for Grid Service Reliability Estimation”, In Proceedings of the 2009 Conference on Grid Computing and Applications (GCA’09), Las Vegas, NV, July 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “An Efficient Fault Diagnosis Method for Complex System Reliability”, In Proceedings of 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), Loughborough, UK, April 2009.

* Doguc O., Kardes O. “Sensitivity Analysis Method for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, in Proceedings of 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), Loughborough, UK, April 2009.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “A Generic Method for Estimating System Reliability Using Bayesian Networks”, in Journal of Reliability Engineering and System Safety, vol.94, no.2, pp. 542-550. June 2008.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “A Bayesian Approach for Estimating Grid System Reliability”, in the Proceedings of the 2008 International Conference on Grid Computing and Applications, Las Vegas, NV, July 14-17, 2008.

* Doguc O., Ramirez-Marquez J.E., “Estimating Reliability of Grid Systems using Bayesian Networks”, in Proceedings of the 2008 Industrial Engineering Research Conference, Vancouver, BC, Canada, May 17-21, 2008

* Doguc O., “Assessment, Monitoring and Diagnosis (AMD) Tool for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, in Proceedings of CSER 2008 Conference, Los Angeles, CA, April 4-5 2008.

* Doguc O and Wei J., “A Bayesian Network Model for System Operational Effectiveness Assessment & Diagnosis”. In Proceedings of 26th ASEM National Conference, Virginia Beach, VA, October 2005.

Conference Presentations

* 2010 Industrial Engineering Research Conference, “An Application For Evaluating The Reliability Of Submarine Communication Cables”, Cancun, QR, Mexico, May 2010.

* 2009 Conference on Grid Computing and Applications (GCA’09), “Automated Discovery of MRST for Grid Service Reliability Estimation”, Las Vegas, NV, July 2009.

* 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), “An Efficient Fault Diagnosis Method for Complex System Reliability”, Loughborough, UK, April 2009.

* 7th Annual Conference on Systems Engineering Research (CSER 2009), “Sensitivity Analysis Method for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, Loughborough, UK, April 2009.

* 2008 International Conference on Grid Computing and Applications, “A Bayesian Approach for Estimating Grid System Reliability”, Las Vegas, NV, July 2008.

* 2008 Industrial Engineering Research Conference, “Estimating Reliability of Grid Systems using Bayesian Networks”, Vancouver, BC, Canada, May 2008.

* CSER 2008 Conference, “Assessment, Monitoring and Diagnosis (AMD) Tool for System Operational Effectiveness in Complex Systems”, Los Angeles, CA, April 2008.

* 26th ASEM National Conference, “A Bayesian Network Model for System Operational Effectiveness Assessment & Diagnosis”, Virginia Beach, VA, October 2005.

text
Name Surname Assist.Prof. Adem Ersin BAYRA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Kara Harp Okulu, Ankara Üniversitesi. 2009, 2016. İstanbul Medipol Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türk Silahlı Kuvvetleri

Araştırma Alanları

Genel Kamu Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Security State: From Leviathan to the State of Law, from State of Law to the Leviathan

Security State

Two Faces of the Modern State from Jekyll to Mr. Hyde: From the Liberal State of Law to the Constitutional Dictatorship

Classification and Gradation of Concepts Restricting Rights and Freedoms - I: Public Order and Concepts Related to Public Order

text
Name Surname Lect. Kerime Fatma GÜNTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Selçuk Üniversitesi, Louisiana State University 2005 Louisiana State Üniversitesi (ABD), The Paul M. Hebert Law Center bünyesinde yüksek lisans çalışmalarını tamamlamıştır (2009). İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde doktora çalışmalarına devam etmektedir.

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Milletlerarası Özel Hukuk, Vatandaşlık Hukuku, Yabancılar Hukuku, Tahkim

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Kaan KARAMAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi 2012

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Ergün DİLAVEROĞLU
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi & İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi SBF 2007- HUKUK 2019 İstanbul Medipol Üniversitesi-Kamu Hukuku ABD

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü

Araştırma Alanları

Hukuk, Siyaset, Sosyal Güvenlik

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Makale : “28 Şubat Süreci Ve Bir Sivil Toplum Kuruluşu Olarak Tüsiad’ın Sürece Bakışı” Sakarya İktisat Dergisi, Cilt-1/Sayı-3 sf.59-74 /Ekim 2012

text
Name Surname Lect. Nuri GÜLTEKİN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Serkan ETİ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Yıldız Teknik Üniversitesi 2011 Sayısal Yöntemler, Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Türkiye İş Bankası

Araştırma Alanları

Modelleme, Analiz, İstatistik, Programlama, Nicel(Sayısal) Yöntemler

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI, SSCI, Arts and Humanities)
Zhongdong Yu.; Wei Liu; Liming Chen; Serkan ETİ; Hasan Dinçer; Serhat Yüksel (2019). The Effects of Electricity Production on Industrial Development and Sustainable Economic Growth: A VAR Analysis for BRICS Countries. Sustainability, 11, 5895. DOİ: https://doi.org/10.3390/su11215895

Fan Yang, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, "Gaussian-Based Soft Computing Approach to Alternative Banking System for Sustainable Financial Sector", Complexity, vol. 2021, Article ID 4570936, 27 pages, 2021. https://doi.org/10.1155/2021/4570936

3. Wei Liu., Hasan Dinçer, Serkan Eti & Serhat Yüksel (2021). Gaussian-Based Hybrid Approach to Entropy for Analyzing Energy Efficiency of Emerging Economies. Energy Reports, 7, 2501-2511. doi:https://doi.org/10.1016/j.egyr.2021.04.049Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2016). A Research on Comparison of Regression Models Explaining the Profitability Base on Financial Data. International Journal of Business and Management, 4(10), 470-475.

İrfan Ersin & Serkan Eti (2017). Measuring the Waste-Conscious and Saving Habits of the Youth in Turkey: The Sample of Istanbul Medipol University. International Journal of Islamic Economics and Finance Studies, 3 (3), 41-49. DOI: 10.25272/j.2149-8407.2017.3.3.04

Elif Cekici, Hakan Aydogan, Serkan Eti (2018). Forecasting of Claim by Combining Probability Distributions. Journal of Business Economics and Finance, 7 (3), 319-324. Retrieved from http://dergipark.org.tr/jbef/issue/39653/469251

Orhan Koçak, Serkan ETİ and Yunus Bayram (2018) ' The Challenges in the Process of Social State in Turkey: A Sample From İstanbul', International Journal of Current Multidisciplinary Studies, 04(1), pp. 859-863.

Orhan Koçak, Serkan Eti, Caner Adiguzel (2017). The Elements Effect Job Satisfaction of Medicine Representatives and a Sample from Bursa. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 7(7), 2222-6990.

Mehmet Nuri İnel, Hakan Yıldırım, Serkan Eti (2016). A Comparison of Artificial Neural Network and Decision Tree For Profitability in Technology Sector. International Journal of Development Research, 6(7), 8417-8421.

Orhan Koçak, Eymen Ekmen & Serkan Eti (2019). Integrative Approaches towards Immigrants: A Sample from a District of Istanbul. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 9(9), 334–347.

Serkan Eti & Mehmet Nuri İnel (2020) A Research on the Comparison of Classification Algorithm in Finance. Contaduría y Administración, 65(4).


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay. (2018). “Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study”, 1st International Conference on Robotic Technology and Rehabilitation, İstanbul.

Pınar Atak, Selen Güloğlu, Serkan Eti, Serpil Çolak. (2020). “Ayakkabı İmalatında Çalışan İşçilerin KOAH-Astım Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi: Pilot Çalışma”, 4. Uluslararası Mesleksel ve Çevresel Hastalıklar Kongresi, İstanbul.

Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti, Ali Tula, (2019). “Effects of Demographic Characteristics on Business Success: An Evidence From Turkish Banking Sector”, In Handbook of Research on Business Models in Modern Competitive Scenarios (pp. 304-324). IGI Global.

Serkan Eti. (2019). The Use of Quantitative Methods in Investment Decisions: A Literature Review. In Handbook of Research on Global Issues in Financial Communication and Investment Decision Making (pp. 256-275). IGI Global.

Serkan Eti, Hakan Kalkavan, Hasan Dinçer, & Serhat Yüksel (2020). Predicting the Role of Islamic Banking on Sustainable Economic Development: An Analysis for Turkey With ARIMA Model. In U. Akkucuk (Ed.), Handbook of Research on Creating Sustainable Value in the Global Economy (pp. 146-164). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-1196-1.ch009

Serkan Eti, & Ece Nur Temizel (2020). Measuring Financial Literacy of the Housewife to Generate Marketing Strategies. In H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Handbook of Research on Decision-Making Techniques in Financial Marketing (pp. 1-20). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2559-3.ch001

Serkan Eti, Yaşar Gökalp, & Nurcan Okçuoğlu Tosun (2020). Identifying the Relationship Between Health Investment and Economic Development: A Cluster Analysis for Developing, Developed, and Least Developed Countries. In Y. Demir Uslu, H. Dinçer, & S. Yüksel (Eds.), Multidimensional Perspectives and Global Analysis of Universal Health Coverage (pp. 1-30). Hershey, PA: IGI Global. doi:10.4018/978-1-7998-2329-2.ch001

Serkan Eti, Filiz Mızrak (2020) Analysing Customer Satisfaction of Civil Aviation Companies of Turkey with Text Mining. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Strategic Outlook for Innovative Work Behaviours. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-50131-0_2 (Ağustos)

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Yaşar Gökalp, Serkan Eti (2021) "SERVQUAL-Based Evaluation of Service Quality in Turkish Health Industry With Fuzzy Logic." Interdisciplinary Perspectives on Operations Management and Service Evaluation, edited by Panagiotis Manolitzas, et al., IGI Global, 2021, pp. 213-233. http://doi:10.4018/978-1-7998-5442-5.ch011

Serkan Eti, Büşra Çelebi (2021) Defining the Main Risk Factors for Solar Energy Companies with Fuzzy Entropy. In: Dinçer H., Yüksel S. (eds) Financial Strategies in Competitive Markets. Contributions to Finance and Accounting. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68612-3_25

Yaşar Gökalp, Hasan Dinçer, Serkan Eti (2021) The Role of Health Policies for the Strategic Investment Decisions of the International Companies. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_22 (Nisan 2021)

Hakan Kalkavan, Halim Baş, İrfan Ersin, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2021) Defining Appropriate Government Strategies to Reduce Unemployment During COVID-19 Pandemics. In: Dincer H., Yüksel S. (eds) Management Strategies to Survive in a Competitive Environment. Contributions to Management Science. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-72288-3_11 (Nisan 2021)Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
Orhan Koçak, Hüseyin Arslan, Serkan Eti (2017). Belediyelerde Sosyal Politika Uygulamaları ve Pendik Belediyesi Örneği, Opus – Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 7(12), 119-144.

Orhan Koçak, Abdülhakim Beki, Serkan Eti (2018). The Effects of The Different Activities on The Depression Level of Older People. OPUS –International Journal of Society Researches, 8(15), 1241-1266. DOİ: 10.26466/opus.440175

Serkan Eti (2016). Üniversitelerdeki Akademik Üretkenliğe Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi. İş'te Davranış Dergisi, 1 (1), 67-73. Doi: 10.25203/İdd.282022


Orhan Koçak, Serkan Eti, Gülmedine Gürsoy (2017). A ve B Kişilik Tipine Sahip Kamu ve Özel Sektör Çalışanlarının Kişilik Tiplerinin İncelenmesi: Yalova Örneği. Hak-İş Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi, 6(15), 381-397.

Serkan Eti, Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, (2019). G20 Ülkelerinde Bankacılık Sektörünün 5 Yıllık Geleceğinin ARİMA Yöntemi ile Tahmin Edilmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 26-38. Retrieved From http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/575643

Hakan Yıldırım, Hakan Aydoğan, Sami Özcan, Serkan Eti (2018). Fazi Kontrol Grafikleri ile Klasik Kontrol Grafiklerinin Karşılaştırılması Üzerine Bir Deneme. Journal Of Research In Business, 3 (2), 150-173. Doi: 10.23892/Jrb.2019.27

Serkan Eti (2019). Ulakbim İndeksinde Taranan Sosyal Bilimler Alanındaki Dergilerde Öne Çıkan Konu ve Yöntemlerin Metin Madenciliği Yaklaşımı ile Belirlenmesi. Uluslararası Hukuk ve Sosyal Bilim Araştırmaları Dergisi, 1 (1), 61-66. Retrieved from http://dergipark.org.tr/uhusbad/issue/45405/589813

Figen İnce, Serkan Eti, Serpil Çolak (2019). Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. Haliç Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi , 2 (3) , 13-22 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/husagbilder/issue/49345/558824

Halim Baş & Serkan Eti (2020). Türkiye’de Uluslararası Öğrencilerin İstihdamı : Hukuki Boyut ve Koşullara Dair Bir Araştırma. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi , 20 (46) , 105-132 . DOI: 10.21560/spcd.v20i54504.538022

Hakan Kalkavan, Serkan Eti, Serhat Yüksel (2020). Türkiye’deki Bankacılık Sektörü, Sanayi Gelişimi ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Var Analizi ile İncelenmesi. Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi (Akad) , 12 (22) , 56-74 . DOI: 10.20990/kilisiibfakademik.603234

Serap Tepe, Serkan Eti , Ahmet Çabuk (2020). Akademisyenlerde Mobbing Algısının İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerine Etkisi. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi , 7 (5) , 483-498 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/737161


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
Bilal Çankir & Serkan Eti (2017). Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kalite: Sürdürülebilir Kalite Algısı Ölçeği (SKA-Ö)’nin Geliştirilmesi, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. II. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı, 103-104.

Selen Subaşı, Alihan Bilen, Canan Seyhan, Serkan Eti, Melih Tütüncü, Fatma Mutluay (2018). Mültipleks Skleroz Hastalarında Özürlülük, Yorgunluk, Kinezyofobi ve Fiziksel Aktivite İlişkisinin İncelenmesi. 54. Ulusal Nöroloji Kongresi

Figen İncel, Serpil Çolak, Serkan Eti (2018) Sigara Kullanımının İzole Koroner Arter Bypass Greft Ameliyatı Geçirmiş Olgularda Entübasyon Süresi ve Hastanede Kalış Üzerine Etkisi. V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu, 367-371

Hasan Dinçer, Serhat Yüksel, Serkan Eti (2018). Bankacılık Sektöründe Dengeli Skorkart Yaklaşımına Göre Yeni Hizmet Geliştirme Ölçümü: Performans Değerlemede Bu¨tu¨nles¸ik Bulanık Karar Verme Model Önerisi. 1. Uluslararası Bankacılık Kongresi, 602-621

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Effect of Nintendo Wii Games on Balance in Parkinson’s Disease: A Pilot Study. 1st İnternational Conference On Robotic Technology And Rehabilitation

Selen Subaşı, Serpil Çolak, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2018). Parkinson Hastalarında Farklı Egzersiz Yaklaşımlarının Denge Üzerindeki Etkisi: Pilot Çalışma. Hareket Bozukluklarında Tedavi Sempozyumu

Bilal Çankir, Serkan Eti (2017). Akademisyenlerin Öz-Yeterlilik Algılarının Performans Üzerine Etkisi ve Bir Araştırma. 2. Uluslararası Yükseköğretim Çalışmaları Konferansı

Ömer Erdem Koçak, Serkan Eti (2017). İşte Kendini Yetiştirme Ölçeğinin Farklı Farklı Meslek Grupları Arasında Ölçüm Değişmezliğinin İncelenmesi. 5. Örgütsel Davranış Kongresi

Pınar Atak Çakır, Büşra Kalli, Burcu Dilek, Serkan Eti, Fatma Mutluay (2019). Investigation of the Relationship Between Motor Imaging and Quality of Life in Patients with Breast Cancer. 6. Saykad Kongresi, İzmir

Selen Subaşı, Esra Atılgan, Serkan Eti, Z. Candan Algun (2019). Boyun ağrılı bireylerde trapezius kasına uygulanan iki farklı tedavinin ağrı eşiği ve toleransına akut etkisinin karşılaştırılması pilot çalışma, 7. Ulusal Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi, Ankara

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). TÜKETİCİLERİN COVİD-19 SÜRECİNDE ARI ÜRÜNLERİ TERCİHİ, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

Merve Kayali Sevim, Melisa Taskin, Sebiha Ozge Duman, Serkan Eti (2021). Pandemide Evden Çalışan Ofis Çalışanlarında Probiyotik Besinlerin Tüketimi ile Gastrointestinal Semptomlar Arasındaki İlişkinin Araştırılması, 10. Uluslararası Beslenme ve Diyetetik (31 Mart-4Nisan), EKongre, Poster Sunumu

text
Name Surname Lect. FATMA GİRGİN KARDEŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Doğuş Üniversitesi Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Klinik Nörobilim, Nöropsikolojik Rehabilitasyon, Klinik Psikoloji

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Tuba ŞENEL İNCE
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Nişantaşı Üniversitesi-2016-2017 Üsküdar Üniversitei-2017-2018

Araştırma Alanları

Dil Öğretimi, Edebiyat, Tarih, Eczacılık

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Charles Dickens and Women Figures

Şenel İnce, T. (2019). Charles Dickens and Women Figures . International Journal of Media Culture and Literature , 5 (1) , 1-12 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/ijmcl/issue/47210/542547

text
Name Surname Lect. Ahmet UĞUR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Marmara Üniversitesi Milli Savunma Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı

Araştırma Alanları

Yeniçağ Tarihi, Osmanlı Kültür ve Medeniyeti, Askeri Tarih, Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Kübra GÜRSOY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (YL,2019) İstanbul Üniversitesi, Eski Türk Dili (Doktora,2019-)

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Dili, Eski Türk Dili

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Kenan BODUR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

9 Eylül Üniversitesi Türkiye

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Kemerburgaz Üniversitesi,EF INST Dil Okulu, Istanbul Aydın Üniversitesi

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Off-site Assignment

text
Name Surname Prof.Dr. Abdullah Azmi BİLGİN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Türk Tasavvuf Edebiyatı, Tasavvufî Metinler ve Şiir Şerhleri, Eski Türk Edebiyatı Tarihi, Eski Anadolu Türkçesi.

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Ahmet ÖZTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Birgül DEMİRTAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Yusuf AKSAR
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Ömer Faruk GENÇKAYA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Mehmet ADAK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Uludağ Üniversitesi 1999 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İstanbul Arel Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi

Araştırma Alanları

İktisadi Büyüme, Makro Ekonometri, Makro Ekonomik Simulasyon

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Prof.Dr. Alim YILMAZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Şerife Sema KARAKELLE
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi 1983 Hacettepe Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Bilişsel Gelişme, Üst biliş, Zihin Kuramı

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assoc.Prof. Cemile Müjde ATABEY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Ertan GÖRGÜ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Hacettepe Üniversitesi 2000 Marmara Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Plato MYO, Arel Üniversitesi, Okan Üniversitesi, İstanbul psikodrama merkezi, Cerrahpaşa çocuk nörolojisi, Davranış bilimleri uygulama ve tedavi merkezi

Araştırma Alanları

Çocuk gelişimi, çocuk psikolojisi, psikodrama, EMDR, bireysel ve grup terapileri, farklı gelişen bireyler ve aileleri

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Sertaç ERMAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Uludağ Üniversitesi 2006 Kocaeli Üniversitesi, Fen Bilimleri Enst.

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Uygulamalı matematik, Yaklaşık analitik metotlar, Diferansiyel denklemler, Dinamik sistemler, Kararlılık analizi

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

Erman S., Sevindir H.K, Demir A., The stability analysis of a system with two delays, July 2018, DOI: 10.1186/s13661-018-1024-9 Erman S., Stability Analysis of Some Dynamic Economic Systems Modeled by State-Dependent Delay Differential Equations, June 2018, DOI: 10.1007/978-3-319-78494-6_11 Erman S., Özgür B.,Demir A. A new approach for determination of boundary function for diffusion equation by fourier method, July 2017, DOI: 10.20852/ntmsci.2017.165 Özgür B., Demir A., Erman S., A note on the stability of a neural field model, Hacettepe Journal of Mathematics and Statistics,Doi: 10.15672/HJMS.2017.451 Erman S., Demir A., A Novel Approach for the Stability Analysis of State Dependent Differential Equation, Communications in Mathematics and Applications ,2016, 7, 2, 105–113. Erman S., Demir A., An analysis on the stability of a statedependent delay differential equation, Open Mathematics, 2016, DOI:10.1515/math-2016-0038 Özkum G., Demir A., Erman S., Korkmaz E., Özgür B., On the Inverse Problem of the Fractional Heat-Like Partial Differential Equations: Determination of the Source Function, Advances in Mathematical Physics, 2013, 1-8 Demir A., Erman S., Özgür B., Korkmaz E., Analysis of fractional partial differential equations by Taylor series expansion, Boundary Value Problems, 2013, 68, 1-12 Demir A., Erman S., Özgür B., Korkmaz E., Analysis of the new homotopy perturbation method for linear and nonlinear problems, Boundary Value Problems, 2013, 61, 1-11

text
Name Surname Assist.Prof. Tuncer CAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

İstanbul Üniversitesi, Hasan ALi Yücel Eğitim Fakültesi 2001 İstanbul Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı

Araştırma Alanları

Yabancı Dil Eğitiminde Eğitim Teknolojileri, Oluşturmacılık/Yapılandırmacılık, 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamları, Sanal Gerçeklik, Zenginleştirilmiş / Artırılmış Gerçeklik, Öğretmen Eğitimi ve Öğretmen Yetiştirme

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Fatma Pınar UYSAL CANTÜRK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Muhammed Hüseyin MERCAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Assist.Prof. Muhammed Fazıl BAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Müslüm Gökhan ASLAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Ceren KOÇ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Duygu BUĞA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Yağmur Gözde YERLİKAYA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. İlker ALTUNBAŞAK
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Mahmut ALRANTİSİ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Özlem MUTLU BURNAZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Merve ATEŞ EREN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Şeyma EKİZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Zeliha Aslı ELİTSOY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Cafer Talha ŞEKER
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect.Dr. Abdullah ERBOĞA
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Deniz KESKİN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Kübra İLKAY
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Şule GÜZEL
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Mehmet Ali KILIÇ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Anadolu Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi 2002,2018 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

-Türk Dili ve Edebiyatı -Uluslararası İlişkiler -Eğitim Yönetimi ve Denetimi -Tarih ve Medeniyet Araştırmaları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Natalıa DEMİRKAPILI
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Mehmet Arif YILMAZ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Seda Suna UCAKAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Tuğba ÇETİN ÖZCAN
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları

text
Name Surname Lect. Büşra AKTAŞ
E-Mail [email protected]
Detail Öz Geçmiş
Media

Daha Önce Görev Yaptığı Yerler

Araştırma Alanları

Seçili Yayınları / Tüm Yayınları