Geri
AKADEMİK

YÖK Başkanlığından idari izinler hakkında duyuru

16.03.2020

YÖK Başkanlığından idari izinler hakkında duyuru

“Bilindiği üzere Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 13/03/2020 tarihli ve E.12362 sayılı Genelgesi uyarınca, 13/03/2020 tarihli ve E.21113 sayılı yazımız ile yükseköğretim kurumlarımızda alınacak tedbirlere ilişkin alınan kararlar duyurulmuştu.
 
İlgi yazımızın dağıtımını müteakip Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünün 16/03/20202 tarihli ve E.12461 sayılı yazıları uyarınca COVID-19 salgınıyla etkin bir şekilde mücadele edebilmek maksadıyla yükseköğretim kurumları tıp fakülteleri üniversite hastaneleri/üniversite sağlık uygulama ve araştırma merkezlerindeki sağlık hizmet sunumunda görev alan akademik ve idari personel ile (b) tıp fakültesindeki intörnlerin durumunun Yükseköğretim Kurulunca değerlendirilmesinin talimatlandırılmasına binaen Yükseköğretim Yürütme Kurulunca aşağıdaki kararlar alınmıştır:
 
1. Üniversitelerimizin tıp fakültesi hastaneleri/sağlık uygulama ve araştırma merkezlerinde görev yapan bütün personelin yasal mazeretleri (evlilik, ölüm, analık, hastalık ve refakat) hariç yıllık izinleri durdurulmuştur.
2. Yurtdışında bulunan akademik ve idari personelin yurda dönüş tarihlerinden itibaren 14 gün evde tecrit oldukları sürede idari izinli sayılmaları uygulamasına devam edilecektir.
3. Yükseköğretim kurumlarındaki birimlerin üst yöneticileri de dahil olmak üzere kanser, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları olan akademik ve idari personelin durumları rektörlüklerce değerlendirilerek idari izinli sayılıp sayılmayacaklarına karar verilecektir.
4. Tıp fakültesindeki intörlerin, intörnlük uygulamalarına devam etmeleri hususuna ilgili üniversite rektörlüklerince karar verilecektir.”
 


Bilgi Talep Formu