Geri
AKADEMİK

Yeni Nesil Sekanslama Kitleri İle Sarf Malzemeleri Alımı

30.12.2020

T.C.  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ YENİ NESİL SEKANSLAMA KİTLERİ İLE SARF MALZEMELERİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

Yeni Nesil Sekanslama Kitleri ile Sarf Malzemeleri Alımı işi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2020/024
1.  İdarenin
a.  Adresi                : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b.  Telefon ve faks numarası        : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi        : [email protected]
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve    : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Satınalma ve Tedarik
Satınalınabileceği Adres                         Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli        : 150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
 satınalmaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı     : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire 
banka hesabı Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü                : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale  Yönetmeliğinin 22 ncı maddesi
2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı    : 12 Kalem Kit ve Sarf Malzemesi (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)
b. Teslim Yeri                               : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi 
c. İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1 gün içinde işe       başlanacaktır. 
ç. Teslim Süresi    : İdaremizin ihtiyacı doğrultusunda, yazılı siparişlerini müteakip ihtiyaç listesinde yer alan kit ve malzemeler azami 10 gün içerisinde teslim edilecektir. 
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer             : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü 
  Senato Odası.
b. Tarihi ve saati             : 08.01.2021- 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Geçici teminat alınmayacaktır.
4.5. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1 . İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler. (yetkili satıcı belgesi vb)
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
9. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 


 


Bilgi Talep Formu