Geri
AKADEMİK

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ESENLER HASTANESİNE KOMPLE DİŞ ÜNİTİ ALIMI İŞİNE AİT İHALE İLANI

16.04.2021

T.C.

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ESENLER HASTANESİNE KOMPLE DİŞ ÜNİTİ ALIMI İŞİNE AİT İHALE İLANI

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesine Komple Diş Üniti Alımı İşi, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/006

1.  İdarenin

a.  Adresi                               :T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul

b.  Telefon ve faks numarası                  : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18

c. Elektronik Posta Adresi                      :[email protected]

ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve Satın alınabileceği Adres; : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi ihale ve Tedarik Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs, Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul

d. İhale Dokümanı Satış Bedeli            : 250,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı banka hesabı; : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)

f. İhale Usulü : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesi

2. İhale konusu işin

a. Niteliği, türü ve miktarı: 77 adet Komple Diş Üniti Alımı (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanında yer almaktadır.)

b. Teslim Yeri T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesi

c. İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1 gün içinde işe başlanacaktır.

ç. Teslim Süresi: 120 gün içinde teslim edilecektir.

3. İhalenin

a. Yapılacağı yer : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Senato Odası.

b. Tarihi ve saati : 26.04.2021- 11:00

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 

4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, bu Şartnamenin eki olan standart formlarında yer alan Tüzel Kişilerde Ortaklık Bilgilerine ve Yönetimdeki Görevlilere İlişkin Son Durumu Gösterir Belge ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Yerli malı teklif edenler lehine fiyat avantajı tanınması durumunda, bu avantajdan yararlanmak isteyenlerce sunulacak yerli malı belgesi,
4.5. Geçici teminat mektubu alınmayacaktır.
4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1 . İsteklilerin alım konusu malları teklif etmeye yetkili olduğuna dair belgeler.
4.6.2. Firma imalatçı ise Kapasite Raporu/Sanayi Sicil belgesi
4.6.3. Firma Yetkili Satıcı İse Türkiye’de üretilen ürünler için imalatçı firmanın imalatçılık belgesi ile yetkili satıcılık belgesi, İthal ürünler için distribütörlük belgesi ile yetkili satıcı belgesi
4.7. Cihazlar UTS sistemine kayıtlı olduğunu gösterir belge

5. Kalite ve Uluslararası Standartlara ilişkin belgeler;

5.1. İstekliler ISO 13485: 2016 , ISO 9001:2015 ve CE   Belgesine sahip olacak ve ihalede belgeleyeceklerdir.
5.2. Cihazların üzerinde bulunan ilave enstrümanlar CE belgesine sahip olacak ve ihalede belgelendirilecektir.

6. Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:

6.1. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif, Fiyatla birlikte fiyat dışı unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir. Fiyat %30, fiyat dışı unsurlar %70 ağırlık oranına sahiptir. (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir.)

7. İhaleye yeterlilik kriterlerini taşıyan tüm yerli ve yabancı istekliler katılabilecektir. Yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (onbeş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü İhale ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.

10. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
 


Bilgi Talep Formu