Geri
AKADEMİK

İhale İlanı

22.12.2020

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ 
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ESENLER HASTANESİ İLAVE DİŞ POLİKLİNİK YAPIM İŞLERİ

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesi İlave Diş Poliklinik Yapım İşleri, T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2020/022
1.  İdarenin
a.  Adresi                : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b.  Telefon ve faks numarası        : 0216 681 53 59 - 0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi        : [email protected]
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve: T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Satınalma ve Tedarik
Satınalınabileceği Adres         Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli        : 500,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satınalmaları zorunludur.)

e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire banka hesabı Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü                : Açık İhale Usulü- T.C İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesi
2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı    : Detayları Projelerde, Teknik Şartnamede, ve Birim Fiyat Tariflerinde  Belirtilen T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi  Esenler Hastanesi İlave Diş Poliklinik Yapım İşleri (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanlarında yer almaktadır).
b. Teslim Yeri : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Esenler Hastanesi
c. İşe başlama tarihi  :  Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 5 gün içerisinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. 
ç. Teslim Süresi  : Yer tesliminden itibaren 150 gündür.
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer  : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Senato Odası.
b. Tarihi ve saati  : 11.01.2021- 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi 
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.2.3 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat ( en az % 3)
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler;
4.5.1 .Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin % 20 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir.
4.5.2. Findeks tarafından sunulan, Mali Yeterliliği gösteren tüm rapor ve notları gösteren belgeler
4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1. İş deneyim Belgesi; Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini (sadece yüklenici iş bitirme belgesi esas alınacaktır.) gösteren belgeler.
 4.6.2. Bu ihalede kabul edilecek benzer işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
4.6.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
11.06.2011 tarih ve 27961 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan, yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan,  B-III. Grubu İşler yapım işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
4.6.4. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
İnşaat Mühendisliği veya Mimar
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Diğer hususlar; 
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1
İhale, açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır. İhale üzerinde bırakılan isteklinin teklifinin sınır değerin altında olması durumunda kesin teminat, tahmini bedelin % 9’u oranında alınır.


 


Bilgi Talep Formu