Geri
AKADEMİK

Çamaşır Yıkama Kurutma Ütüleme ve Dağıtım Hizmeti Alımı İşi İhale İlanı

11.01.2021

T.C. İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
ÇAMAŞIR YIKAMA KURUTMA, ÜTÜLEME VE DAĞITIM HİZMETİ ALIMI İŞİ İHALE İLANI

T.C. İstanbul Medipol Üniversitesine çamaşır yıkama kurutma, ütüleme ve dağıtım hizmeti alımı işi T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası: 2021/002
1.  İdarenin
a.  Adresi                : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Mahallesi Ekinciler Cad. No:19 Kavacık/İstanbul
b.  Telefon ve faks numarası        : 0216 681 53 59-0216 681 53 18
c. Elektronik Posta Adresi        : [email protected]
ç. İhale Dokümanının Görülebileceği ve    : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Satınalma ve Tedarik
Satınalınabileceği Adres          Yönetim Ofisi Kuzey Kampüs Kavacık/İstanbul
d. İhale Dokümanı Satış Bedeli        :150,00 TL (İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 
 satınalmaları zorunludur.)
e. İhale doküman bedelinin yatırılacağı     : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire 
banka hesabı Başkanlığı (Hesap Adı: İstanbul Medipol Üniversitesi - IBAN TR38 0001 2009 8960 0010 2609 38)
f. İhale Usulü    :Açık İhale Usulü- T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi İhale Yönetmeliğinin 22 ncı maddesi
2. İhale konusu işin
a. Niteliği, türü ve miktarı        : 20 kalem (Ayrıntılı bilgi ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnamededir.)             b. Teslim Yeri   : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Esenler, Sefaköy, Fındıkzade, Vatan, Unkapanı, Çamlıca ve Pendik Sağlık Uygulama ve  Araştırma Merkezleri 
c. İşe başlama tarihi    : Sözleşmenin imzalanmasını müteakiben 1  gün içinde işe başlanacaktır. 
ç. Sözleşmenin Süresi            : 365 takvim günü
3. İhalenin
a. Yapılacağı yer            : T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü 
  Senato Odası.
b. Tarihi ve saati            : 18.01.2021 - 11:00
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.  İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1. Meslek faaliyetini sürdürdüğüne dair mali yıl içinde alınmış Faaliyet Belgesi,
4.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Sirküleri veya İmza Beyannamesi
4.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.4. Geçici teminat verilmeyecektir.
4.5. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.5.1. Bankalardan temin edilecek belgeler:
Teklif edilen bedelin %15 inden az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu,
Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.6. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.6.1. Teklif edilen bedelin % 50 sinden az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.6.2. Bu ihalede kabul edilecek benzer işler; kamuya ve/veya özel sektöre muhtelif tekstil ürünleri yıkama, kurutma işi yapmış olmak. 
4.6.3. Tüm İstekliler: Ticaret Odası veya Sanayi Odasından alınmış olan Kapasite Raporunu ihale teklif dosyasında sunacaktır.
4.6.4. Tüm İstekliler; İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesi (18001:2007), Çevre Yönetim Sistem Belgesi (14001:2015) ve Kalite Yönetim Belgesi (ISO 9001:2015) belgelerini ihale dosyasında sunulacaktır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilir. 
7. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C. İstanbul Medipol Üniversitesi Kavacık Kuzey Kampüsü Satınalma ve Tedarik Yönetim Ofisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
8. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür.
9. Teklif veren istekliler ihale tarihi itibariyle ihalelerden yasaklı duruma düşmemiş olmalıdır.


 


Bilgi Talep Formu