Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Üniversitemizde, bilgisayar laboratuvarı ve projeksiyonlu sınıflarda işlenen derslerde teorik ve güncel konular bir arada işlenirken; teorik bilginin yanında uygulamanın da gerçekleşmesi için belediyelerde, il özel idarelerinde, valiliklerde ve kaymakamlıklarda en az 30 iş günü olmak şartıyla yapılan stajlarla pratik olarak da desteklenmektedir. Yapılan stajların etkili ve verimli olması amacıyla öğrenciler staj yerlerinde danışman hocaları tarafından düzenli olarak ziyaret edilmektedir. Eğitim süresi içinde yerel kamu kurumlarının üst düzey yöneticileri ve uzmanlarınca verilen seminerler ve bu kurumlara yapılan ziyaretler öğrencilerin alanlarında gelişimine yardımcı olmaktadır.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa Temel Yeterlilik Testi (TYT) puan türüne ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci yerleştirilir. Öğrenciler TYT sınavından yeterli bir puan almış olmalıdır. Rektörlük tarafından belirtilen günlerde öğrenciler kaydını yaptırır. Ulusal veya Uluslararası Sınavlara göre kabul edilecek uluslararası öğrenciler için kontenjan ve koşullarla ilgili bilgiler Üniversitemiz web sayfasında ilan edilmektedir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız

1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YY1127880 SOSYAL PSİKOLOJİ Türkçe 3 4
YY1127620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
YY1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
YY1126130 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 4
YY1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
YY1177460 YEREL YÖNETİMLERE GİRİŞ Türkçe 3 6
YY1133650 SİYASET BİLİMİ Türkçe 2 3
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YY1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
YY1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
YY1228030 KAMU MALİYESİ Türkçe 3 4
YY1233420 MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 4
YY1228110 KAMU YÖNETİMİ Türkçe 3 5
YY1228150 İDARE HUKUKU Türkçe 3 4
YY1233690 KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI Türkçe 2 4
YY1233710 TÜRK SİYASAL HAYATI Türkçe 3 5
1.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YY2110991 KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER Türkçe 3 6
YY2133680 YEREL SİYASET VE DEMOKRASİ Türkçe 2 5
YY2128140 ANAYASA HUKUKU Türkçe 3 5
YY2133640 ÇEVRE POLİTİKALARI VE SORUNLARI Türkçe 2 3
YY2152940 ULUSLARARASI ÖRGÜTLER Türkçe 2 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
YY2277470 KAMU PERSONEL YÖNETİMİ Türkçe 2 4
YY2232610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
YY2232810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
YY2233150 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 4
YY2233660 TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI Türkçe 2 4
YY2210992 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET Türkçe 2 4
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Yerel yönetimler alanında bilgiler edinerek, yerel yönetimlerin tarihini ve işlevini özetler.
Yerelde yaşadığı sorunları irdeler.
Türkiye'de kentleşme olgusunu anlatabilir.
Dünya'da yerel yönetim örneklerini tanımlayabilir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Tarihten günümüze yerel yönetim sistemlerini tanır.
Merkezi ve yerel yönetim ayrımını bilerek, güncel sorunlara çözüm üretebilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanı ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahip olur.

Öğrenme Yetkinliği

Araştırma yöntemleri hakkında temel bilgilere sahip olarak, yerel yönetimler alanında bağımsız araştırma yapma ve sunma yeteneğini kazanır.
Yerel yönetim alanının gerektirdiği düzeyde bilişim teknolojilerini kullanma yetkinliğine sahiptir.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı veya sözlü iletişim yoluyla etkili olarak aktarabilme yetkinliğine sahip olur.
Yerel yönetim mekanizmalarında yaşanan sorunları tespit eder ve çözümünde etkin iletişim becerilerini kullanır.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanı ile ilgili bilimsel ve mesleki etik değerlerin bilincinde olma yetkinliğine sahip olur.
Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları ve yurttaşlık, sağlık ve çevre değerleri konusunda yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

Belediyeler, Kaymakamlıklar, Valilikler, İl Özel İdareleri

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Tayyar TEPE

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
ANAYASA HUKUKU 1213141144025
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 0000000050200
ÇEVRE POLİTİKALARI VE SORUNLARI 0343054004405
GENEL İŞLETME 0300003003000
GENEL MUHASEBE 5544440000200
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 0300003003000
HUKUKA GİRİŞ 2201132104145
İDARE HUKUKU 3312251112224
İLETİŞİM BECERİLERİ 0100005005402
İŞ HAYATINA GİRİŞ 0000004004053
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 0400004002355
KAMU MALİYESİ 3344434423443
KAMU PERSONEL YÖNETİMİ 2200114001131
KAMU YÖNETİMİ 5512355523255
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET 0004332202002
KARŞILAŞTIRMALI YEREL YÖNETİMLER 5455553415434
KENTLEŞME VE KONUT POLİTİKALARI 0550025205045
MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ 0000004014020
SİYASET BİLİMİ 0000015135055
SOSYAL PSİKOLOJİ 0100002103044
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 0000035400504
TÜRK SİYASAL HAYATI 0201320203145
TÜRKİYE'NİN TOPLUMSAL YAPISI 5251321121534
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 3305333005555
YEREL SİYASET VE DEMOKRASİ 3514431314555
YEREL YÖNETİMLERE GİRİŞ 5544452112324
İlişkili ders sayısı / 26/2642633543415973332377536785
İlişki ağırlığı3333233223334

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrencidenbeklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer veduyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yolgösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacakuygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusundagelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarındakullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zamanayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkileder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ileuyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç vebecerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu