Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Sosyal Güvenlik Programı olarak amacımız, çalıştığı iş yerinin sosyal güvenlik işlerini bilgisayar destekli olarak yapabilen, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu başta olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının sosyal güvenlik mevzuatına ilişkin işlemleri mevzuata uygun şekilde yapabilen, işletmelerde çalışan personelin sosyal güvenlik işlemlerini, personel özlük dosyalarını zamanında ve doğru bir şekilde hazırlayabilen; sosyal ilişkileri ve iletişimi güçlü, mantık hesapları ve matematik konularında başarılı, nitelikli mezunlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak gerekmektedir. Programa TYT puanı ve Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SG1127510 HUKUKA GİRİŞ Türkçe 2 4
SG1128070 SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞ Türkçe 3 6
SG1177440 SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI Türkçe 2 4
SG1133440 ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 3
SG1127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
SG1177430 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 2 4
SG1132840 YÖNETİM VE ORGANİZASYON Türkçe 2 4
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SG1277450 SOSYAL GÜVENLİĞİN GÜNCEL SORUNLARI Türkçe 3 5
SG1211800 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I Türkçe 2 2
SG1227980 ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ Türkçe 3 4
SG1277310 İŞ HAYATINA GİRİŞ Türkçe 2 2
SG1227620 GENEL MUHASEBE Türkçe 3 4
SG1233470 SOSYAL POLİTİKA Türkçe 2 4
SG1277390 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 2 4
SG1242440 ÖRGÜTSEL İLETİŞİM Türkçe 2 5
SG1228080 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ Türkçe 3 6
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SG2128150 İDARE HUKUKU Türkçe 3 4
SG2133430 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I Türkçe 3 4
SG2133460 İCRA İFLAS HUKUKU Türkçe 2 4
SG2177320 İŞ HUKUKU Türkçe 2 4
SG2132570 SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ Türkçe 2 3
SG2133450 GENEL EKONOMİ Türkçe 2 4
ATA2110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG2110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL2110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
SG2210985 SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU II Türkçe 3 5
SG2233510 KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ Türkçe 2 3
SG2232810 GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ Türkçe 2 4
SG2232610 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 4
SG2228030 KAMU MALİYESİ Türkçe 3 4
SG2233150 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Türkçe 2 4
İNG2212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL2220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
ATA2210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Sosyal Güvenlik Sisteminin temel kavramları hakkında bilgiye sahiptir.
Sosyal Güvenlik Sisteminin genel işleyişi hakkında bilgiye sahiptir.
Sosyal Güvenlik Mevzuatı hakkında bilgiye sahip olur.
Temel hukuk ve meslek etiği bilgisine sahiptir.
Yazılı ve sözlü iletişim bilgilerini kazanır.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Alanla ilgili mevzuatı yorumlar ve değerlendirir.
Mevzuattan kaynaklı iş ve işlemleri takip eder ve sonlandırır.
Hizmet sunumu için gerekli olan bilişim teknolojilerini kullanabilir ve yeterli düzeyde İngilizce bilir.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Alanla ilgili edindiği bilgiler doğrultusunda sosyal güvenlik işlemlerini bireysel veya takım çalışmasına uygun bir şekilde sürdürür.
Bağımsız karar verebilme ve inisiyatif kullanabilme yeteneğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

Yaşam boyu öğrenmenin önemini bilir, alanla ilgili değişiklikleri takip etme ve değerlendirebilme yeteneğini kazanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Sosyal güvenlik işleyişi hakkında edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak iletir.
Bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanarak diğer kişi ve kurumlardan gelen istek ve beklentilere cevap verir.

Alana Özgü Yetkinlik

Alanla ilgili edindiği bilgi ve beceriler doğrultusunda çalışmalarını sürdürür.
Mesleki etik, sorumluluk, kalite, hukuk bilgisine sahip olarak iş ve işlemleri hakkaniyete uygun bir şekilde gerçekleştirir.

İstihdam Olanakları

Sosyal Güvenlik Kurumu, Özel Sektör

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Dr.Öğr.Üye. Halim BAŞ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Seminer

Değişik konularda sunumlar hazırlayarak bir konuyu bir başkasına aktarabilmesi ve toplum önünde konuşmayı öğrenebilmesi

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Performans Görevi

Proje temelli sunum teknikleri

Sunum, akıllı tahta, projektör, bilgisayar, tepegöz

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE ARAÇLARI I 000000040000500
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ 543333433334334
ÇALIŞMA PSİKOLOJİSİ 111241114554132
GENEL EKONOMİ 211121001411140
GENEL İŞLETME 000033000330003
GENEL MUHASEBE 132000000000000
GİRİŞİMCİLİK VE İNOVASYON YÖNETİMİ 000033000330000
HUKUKA GİRİŞ 443504300000005
İCRA İFLAS HUKUKU 323324400001014
İDARE HUKUKU 323302500000002
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 222334313343134
İŞ HAYATINA GİRİŞ 000200000030025
İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 443000000000000
İŞ VE MESLEK ETİĞİ 000520003342005
KAMU MALİYESİ 344250304355555
KARŞILAŞTIRMALI SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMLERİ 555314215454421
ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 332244202334542
SİGORTACILIĞIN TEMELLERİ 544544444343354
SOSYAL GÜVENLİĞE GİRİŞ 543334344444344
SOSYAL GÜVENLİĞİN GÜNCEL SORUNLARI 543334344444344
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU I 555224515554155
SOSYAL GÜVENLİK UYGULAMALARI 543334344444344
SOSYAL POLİTİKA 543353354444445
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 000220105153545
YÖNETİM VE ORGANİZASYON 130030003000000
İlişkili ders sayısı / 25/28676353555756493258596954475773
İlişki ağırlığı332233323333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu