Geri
AKADEMİK
Geri Dön

Amaç

Gerekli hukuksal terim ve deyimleri bilen, hukuki kavramlara hakim, büro içinde ve dışında gerekli olan haberleşmeleri, organizasyonları sağlayıp iletişim kurabilen, etkili ve akıcı sunum yapan, bilgisayarda ofis programlarını kullanarak hızlı ve resmi yazılar yazabilen, dosyalama ve arşivleme yapmayı bilen, kuruma uygun iş mektubu içeriği oluşturabilen, Türkçe’yi iyi konuşabilen, temsil etme becerisine sahip, hukuk dosyalama sistemini ve dava hizmetlerini izleyebilen özverili, nitelikli elemanlar yetiştirmektir.

Kazanılan Derece

Ön Lisans

Kayıt ve Kabul Koşulları

Bu programa kabul edilebilmek için lise veya muadili bir eğitimi tamamlayarak diploma almış olmak ve Yükseköğretim Kurumları Sınavında (YKS) yeterli TYT puanı almış olmak gerekmektedir. Programa Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen esaslara göre öğrenci kabul edilir. Yabancı Uyruklu Öğrenciler Senato tarafından belirlenen başarı kriterleri çerçevesinde kabul edilir.

Mezuniyet Koşulları

Programda öngörülen tüm dersleri, uygulamaları ve stajları başarı ile tamamlayan ve toplam en az 120 AKTS kredisi almış olan öğrenciler diploma almaya hak kazanır. Mezuniyet başarı derecesi genel ağırlıklı puan ortalaması ile belirlenir.

Önceki Öğrenimin Tanınması

Öğrenciler, daha önce kayıt oldukları yükseköğretim kurumlarından veya denkliği kabul edilmiş bir kuruluştan almış ve başarmış oldukları derslerden muaf olmak için başvuruda bulunabilirler. Muafiyet istekleri, gerekli hallerde, ilgili dersi veren öğretim elemanının görüşü alınarak, yönetim kurulunca karara bağlanır.

Ders Planı- AKTS Kredileri

* Bu ders planı tablosunda gösterilen dersler öğrenci işlerindeki güncel ders plan bilgilerini göstermektedir.

** İlgili dönemde zorunlu dersler mutlaka açılırken, seçmeli ve programa bağlı seçmeli derslerin açılması tercih ve kontenjan durumuna bağlı olarak değişkenlik gösterebilir.

*** Mesleki klinik derslerin teorik ve uygulama ders saatleri, haftalık değil toplam ders saatini ifade etmektedir.

Her hangi bir dersin amaç, öğrenme kazanımları vs. detay bilgilerini görmek için aşağıdaki tabloda dersin ismine tıklayınız.

1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HBY1149000 KLAVYE KULLANIMI I Türkçe 4 5
HBY1128380 HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI Türkçe 3 5
HBY1128420 OFİS PROGRAMLARI I Türkçe 2 5
HBY1130070 MUHASEBEYE GİRİŞ Türkçe 2 3
HBY1146290 BÜRO YÖNETİMİ Türkçe 2 3
HBY1147040 İLETİŞİM BECERİLERİ Türkçe 2 3
ATA1110800 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Türkçe 2 2
İNG1110900 İNGİLİZCE I İngilizce 2 2
TDL1110200 TÜRK DİLİ I Türkçe 2 2
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HBY1249500 KLAVYE KULLANIMI II Türkçe 4 5
HBY1232560 UYAP VE HUKUK YAZILIMLARI Türkçe 2 3
HBY1228460 OFİS PROGRAMLARI II Türkçe 2 5
HBY1264850 ÖZEL HUKUK BİLGİSİ Türkçe 3 5
HBY1264860 KAMU HUKUKU BİLGİSİ Türkçe 3 5
HBY1260580 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ Türkçe 2 4
ATA1210000 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Türkçe 2 2
İNG1212000 İNGİLİZCE II İngilizce 2 2
TDL1220000 TÜRK DİLİ II Türkçe 2 2
1.Yarıyıl Ders Planı (Güz Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HBY2118210 KLAVYE KULLANIMI III Türkçe 4 5
HBY2118240 TEBLİGAT HUKUKU Türkçe 2 3
HBY2118280 DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
HBY2147050 DAVRANIŞ BİLİMLERİ Türkçe 2 4
HBY2127630 GENEL İŞLETME Türkçe 3 5
HBY2128470 STAJ Türkçe - 5
2.Yarıyıl Ders Planı (Bahar Dönemi)
Kodu Ders Dil T+U UK AKTS İndir
HBY2218220 KLAVYE KULLANIMI IV Türkçe 4 5
HBY2260250 İŞ VE MESLEK ETİĞİ Türkçe 2 2
HBY2246310 SEKRETERLİK BİLGİSİ Türkçe 2 3
HBY2260560 MESLEKİ YAZIŞMA VE RAPORLAMA TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
HBY2260590 AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU Türkçe 2 4
HBY2260610 ADALET PSİKOLOJİSİ Türkçe 2 4
HBY2228470 STAJ Türkçe - 5
HBY2260570 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ Türkçe 2 3
HBY2245110 ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA Türkçe 2 2
HBY2260620 ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Türkçe 2 3
HBY2260630 ZAMAN VE TOPLANTI YÖNETİMİ Türkçe 2 3
HBY2227470 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Türkçe 3 4

Program Yeterliliği

BİLGİ


Kuramsal, Olgusal

Hukukun temel kavramlarını ve başlıca hukuk disiplinlerinin temel özelliklerini sıralar.
Hukuk uygulamasında karşılaşılan temel sorunların bilgisine sahiptir.
Büro hizmetleri hakkında bilgi sahibidir.

BECERİLER


Bilişsel, Uygulamalı

Yargı kararlarını ve temel hukuk metinlerini asgarî düzeyde inceler, yorumlar ve değerlendirir.
Organizasyon ve yönetme yetisi gelişir.
Büro hizmetlerini planlayarak gerçekleştirir.
Arşivleme ve raporlama sistemini gerçekleştirir.
Ofis programlarını hızlı ve işlevsel kullanır.

YETKİNLİKLER


Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

Hukuk ve sekretarya ile ilgili bir konuda bireysel olarak veya takım içinde etkin çalışma yapabilme ve sorumluluk alma yetkinliğine sahiptir.

Öğrenme Yetkinliği

Hukukun temel kavram ve sorunlarına ilişkin bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir.
Raporlama ve diğer işlerde yeterli bilgi iletişim teknolojilerini kullanır.

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

Hukuk ve sekretarya ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgileri kullanarak, düşüncelerini yazılı ve sözlü olarak aktarır.

Alana Özgü Yetkinlik

Hukukun üstünlüğü ve evrenselliği, adalet, eşitlik, insan hakları, yurttaşlık ve sekretarya konularında yeterli bilince sahip olur.

İstihdam Olanakları

Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü’nden mezun olanlar, kamu ve özel sektöre ait kurum ve kuruluşlardaki hukuk birimlerinde, üniversitelerde, vakıflarda, derneklerde, hukuk bürolarında ve hukuk şirketlerinin ara elemana ihtiyaç duyduğu alanlarda çalışabilmektedir.

Üst Dereceye Geçiş

Önlisans programlarından mezuniyetin ardından dikey geçiş sınavı (DGS) sonucunda lisans programlarında eğitim görme imkânı bulunmaktadır.

Eğitim Türü

Örgün Eğitim

Ölçme ve Değerlendirme

Bir dersteki başarı durumu, ders başarı notu ile belirlenir. Ders başarı notu, öğrencinin ara sınavlar ve ara sınav yerine geçen ödevler, uygulamalı çalışmalar, grup çalışmaları ve benzeri çalışmalarda yarıyıl içinde gösterdiği başarı ve genel sınavın birlikte değerlendirilmesiyle elde edilir. Tüm dersler için geçerli olmak üzere, genel sınavdan en az 50 puan alamayan öğrenci o dersten başarısız sayılır. Dersten başarılı olmak için dönem sonunda en az 60 puan veya 2,27 başarı kat sayısına sahip olmak gerekir.

Bölüm/Program Başkanı

Öğr.Gör. Çağrı ALAGÖZ

Eğitim Öğretim Metotları

Öğretme – öğrenme yöntem ve stratejileri, öğrencilerin kendi kendine çalışma, yaşam boyu öğrenme, gözlem yapma, başkasına öğretme, sunma, eleştirel düşünme, takım çalışması, bilişimden etkin yararlanma gibi becerilerini arttıracak şekilde seçilmektedir. Ayrıca, öğretim tarzının farklı kabiliyetleri olan öğrencileri destekleyecek biçimde olmasına dikkat edilir. Programında kullanılan eğitim-öğretim metotları aşağıdaki listede verilmiştir **:

Eğitim - Öğretim Yöntemleri *

Başlıca öğrenme faaliyetleri

Kullanılan Araçlar

Anlatım

Dinleme ve anlamlandırma

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Beyin Fırtınası

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme, takım çalışması

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Örnek Olay

Vaka takdimini yorumlayabilme

Deney / Laboratuvar

Uygulamalarının yapılması, görsel olarak öğrenmeyi desteklemesi ve el becerilerinin gelişmesi

Laboratuvar, uygulama alanları

Bireysel Çalışma

Anlatılan konu kapsamında detayların araştırılması veya benzer konuların incelenmesi

Bilgisayar, ders ve yardımcı kitaplar, veri tabanları

Problem Çözme

Önceden planlanmış özel beceriler

Proje Temelli Öğrenme

Konunun tarif edilmesi, kullanılacak yöntemlerin belirlenmesi ve sonucun yorumlanması

veri tabanları, kitaplar

Yansıtıcı Düşünce

Vaka Çalışması

Önceden planlanmış özel beceriler

Kavram Haritası

Soru - Cevap

Soru-cevap ile beyin fırtınası şeklinde interaktif olarak yapılabilmesi

Video

Tartışma

Dinleme ve anlamlandırma, gözlem/durumları işleme, eleştirel düşünme, soru geliştirme

Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Alıştırma ve Uygulama

Araştırma ve yaşam boyu öğrenilmesi, yazılması, okunması, eleştirel düşünülmesi ve uygulanması

Laboratuvar, standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar, tepegöz

Gösteri

Teknik gezi, ziyaretler sayesinde derslerde öğrenilen konu/ tekniklerin ziyaret edilen tesislerde gösterilmesi

Gösterip Yapma

Görerek öğrenmenin desteklemesi

Video, film, veri tabanları

Rol Oynama

Standart derslik teknolojileri, özel donanım

Grup Çalışması

Projeler, ödevler ve deneylerin gerçekleştirilmesi, öğrencilerin birbirlerinden de öğrenmesi, takım içinde çalışma becerilerinin kazanılması

Standart derslik teknolojileri, kütüphane çalışma alanları

Benzetim

Yazılı sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Sözlü Sınav

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama, sunum

Ödev

Araştırma – yaşam boyu öğrenme, yazma, okuma, Bilişim

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Proje / Tasarım

Problem uygulama yerinin belirlenmesi, veri toplanması ve analiz edilmesi, literatür taraması, sunu/rapor hazırlanılması ve sunulması

İnternet veri tabanları, kütüphane veri tabanları, e-posta, ders kitapları veya yardımcı kitaplar

Kısa Sınav

Öğrenme, durumları işleme, soru geliştirme, yorumlama

Ders - Program Yeterlilikleri İlişkileri

Ders 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
AVUKATLIK VE NOTERLİK HUKUKU 4515311115134
BÜRO YÖNETİMİ 0050554043054
DAVRANIŞ BİLİMLERİ 0000200030000
DOSYALAMA VE ARŞİVLEME TEKNİKLERİ 0020245200420
ETKİLİ VE GÜZEL KONUŞMA 0021430050051
GENEL İŞLETME 0030540000000
HUKUKUN TEMEL KAVRAMLARI 5505000045055
İLETİŞİM BECERİLERİ 0000200040020
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 1202211012110
KAMU HUKUKU BİLGİSİ 4414210023025
KLAVYE KULLANIMI I 3333434333330
KLAVYE KULLANIMI II 3332333344430
KLAVYE KULLANIMI III 3333343044440
KLAVYE KULLANIMI IV 3333333434440
MUHASEBEYE GİRİŞ 0050321000120
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 1111314122411
OFİS PROGRAMLARI I 0000004530400
OFİS PROGRAMLARI II 0000004530400
ÖZEL HUKUK BİLGİSİ 5525110034054
SEKRETERLİK BİLGİSİ 0054450440455
STAJ 5555555455455
TEBLİGAT HUKUKU 4415211144242
UYAP VE HUKUK YAZILIMLARI 1200031002330
İlişkili ders sayısı / 23/2942454548585044336250476436
İlişki ağırlığı3323322333333

Öğrencilere Uygulanan Anketler

Öğretim elemanı değerlendirme anketi Kesinlikle katılmıyorum Katılmıyorum Kısmen katılıyorum Katılıyorum Kesinlikle katılıyorum Fikrim yok Seçiniz
Dönem başında dersin amacını, kapsamını ve öğrenciden beklenenleri anlaşılır bir şekilde açıklar.
Dersin kaynaklarını dersin amaçlarına uygun olarak seçer ve duyurur.
Ders için önerdiği kaynaklara ulaşmada öğrencilere yol gösterir/yardımcı olur.
Anlatımı (Dersi sunumu) akıcı, açık ve anlaşılırdır.
Öğretim teknolojilerini (etkili bir şekilde) kullanabilir.
Sınıfta çok yönlü iletişim ve etkileşim sağlayacak uygulamalara yer verir.
Geleneksel öğretim strateji yöntem ve teknikleri konusunda gelişmiş bir bilgi birikimine sahiptir.
Derste işlediği öğretim yöntemlerini kendi uygulamalarında kullanır.
Ders saatleri dışında ders ile ilgili öğrenciye yeterince zaman ayırır.
Derse düzenli olarak gelir ve zamanı etkin kullanır.
Ders sırasında sınıfa hakimiyeti kurmada oldukça başarılıdır.
Güncel konular hakkında öğrencileri bilgilendirir.
Öğrenci görüşlerine açık tutum ve davranışları ile örnek teşkil eder.
Başarı ölçme yöntemleri ve araçları (klasik/test/sözlü sınav/ proje/ödev vb.) dersin hedef ve içeriği ile uyumludur.
Sınav kağıdımla ilgili soru sormak istediğimde bana yardımcı olur.
Laboratuvar/saha/uygulama çalışmaları dersin amacı ile uyuşmaktadır.
Dersin öğrenme ve öğretme sürecinin yaratıcı düşünme süreç ve becerilerini geliştirir.
Ders güncel konu ve konuklarla desteklenir.
Yukarıdaki sorular dışında iletmek istedikleriniz

Sayısal Veriler

Yıllara Göre Öğrenci Sayıları

Öğrenci Başarı Durumu

Mezun Başarı durumu

Bilgi Talep Formu